ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΒΕΡ

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΒΕΡ

 

Ο Έβερ ήταν γιος του Σαλά και απόγονος του Νώε (Γένεση 11,14. Λουκάς 3,35). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Έβερ θα πρέπει να έζησε περίπου το 2941-2537 π.Χ. Ο Έβερ απέκτησε δύο γιους, τον Φαλέγ και τον Ιεκτάν. Ο Έβερ ήταν 134 ετών όταν απέκτησε τον Φαλέγ (Φάλεκ) (Γένεση 11,16. Λουκάς 3,35). Μετά έζησε άλλα 270 χρόνια κι απέκτησε κι άλλους γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Έβερ έζησε 404 έτη (Γένεση 11,16-17). Από τον Έβερ οι Ισραηλίτες ονομάστηκαν Εβραίοι. Ο Έβερ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,18-19. 1,25) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,35). Ο Έβερ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.