ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ

 

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ

 

Κατά τη διανομή της Χαναάν στη Σηλώ, προσήλθαν οι αρχηγοί των οικογενειών της φυλής Λευΐ, στον Ιησού του Ναυή, τον αρχιερέα Ελεάζαρ και τους αρχηγούς των φυλών του Ισραήλ, και ζήτησαν για τους εαυτούς τους πόλεις για να κατοικήσουν και βοσκοτόπια για τα ζώα τους. Έτσι, οι αρχηγοί των φυλών παραχώρησαν στους Λευίτες από το μερίδιο τους, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, μερικές πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους.

Ο πρώτος κλήρος έπεσε στους Κααθίτες, οι οποίοι πήραν με κλήρο από τις φυλές Ιούδα, Συμεών και Βενιαμίν, 13 πόλεις. Από τις φυλές Εφραίμ, Δαν και μισή Μανασσή, δυτικά του Ιορδάνη, 10 πόλεις. Οι Γεδσωνίτες πήραν με κλήρο από τις φυλές Ισσάχαρ, Ασήρ, Νεφθαλί και από τη μισή Μανασσή στη Βασάν 13 πόλεις. Οι Μεραρίτες πήραν με κλήρο από τις φυλές Ρουβήν, Γαδ και Ζαβουλών, 12 πόλεις (Ιησούς του Ναυή 21,1-8).

Έτσι οι Λευίτες έπαιρναν 48 πόλεις, και η κάθε φυλή ανάλογα με την έκτασή της θα έδινε και τον αριθμό των πόλεων (Αριθμοί 35,7. Ιησούς του Ναυή 21,41-42). Από τις πόλεις που πήραν οι Λευίτες, οι έξι ήταν πόλεις καταφυγής. Σ' αυτές μπορούσε να καταφύγει κάποιος που φόνευσε χωρίς να το θέλει, έτσι ώστε να βρει σ' αυτές ασφάλεια και προστασία. Οι πόλεις των Λευιτών περικλείονταν και από βοσκοτόπια για τα κοπάδια τους και για τ' άλλα ζώα τους. Τα λιβάδια των πόλεων εκτείνονταν έξω από τα τείχη τους σε ακτίνα 2.000 πήχεων (1000 μέτρων). Η πόλη θα ήταν στη μέση (Αριθμοί 35,1-8).

 

 

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΑΘΙΤΩΝ

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή του Ιούδα στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ ήταν: η Χεβρών, η Λεβνά (Λεμνά), η Αϊλώμ, η Δαβίρ, η Άσσα (Ασά), η Τανώ (Τανύ) και η Βαιθσαμύς (Βαιθ-Σεμές) (Ιησούς του Ναυή 21,9-16).

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή Συμεών στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ ήταν: η Τεμά και η Γελλά (Ιησούς του Ναυή 21,14-15).

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή Βενιαμίν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ ήταν: η Γαβαών, η Γαθέθ, η Αναβώθ (Αναθώθ) και τα Γάμαλα (Ιησούς του Ναυή 21,17-19).

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή Εφραίμ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ ήταν: η Συχέμ, η Γαζέρ (Γάζαρα), η Κιβσαείμ και η Βαιθωρών (Ιησούς του Ναυή 21,20-22).

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή Δαν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ ήταν: η Ελκωθαΐμ (Αλκαθά), η Γεθεδάν (Γεβεελάν), η Αιλών και η Γεθρεμμών (Ιησούς του Ναυή 21,23-24).

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή Μανασσή (δυτικά του Ιορδάνη) στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ ήταν: η Τανάχ και η Ιεβαθά (Ιησούς του Ναυή 21,25-26).

 

 

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΔΣΩΝΙΤΩΝ (ΓΗΡΣΩΝΙΤΩΝ)

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή Μανασσή (ανατολικά του Ιορδάνη) στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) ήταν: η Γαυλών και η Βοσοράν (Ιησούς του Ναυή 21,27).

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή Ισσάχαρ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) ήταν: η Κισών, η Δεββά, η Ρεμμάθ (Ρεμμάς) και η Εν Γαννίμ (Ιησούς του Ναυή 21,28-29).

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή Ασήρ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) ήταν: η Βασελλάν, η Δαββών, η Χελκάτ και η Ραάβ (Ιησούς του Ναυή 21,30-31).

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή Νεφθαλί στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) ήταν: η Κάδης (Κάδες), η Εμμάθ (Ενάθ) και η Θεμμών (Ιησούς του Ναυή 21,32-33).

 

 

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΑΡΙΤΩΝ

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή Ζαβουλών στους Λευίτες και στην οικογένεια του Μεραρί ήταν: η Μαάν, η Κάδης και η Σελλά (Ιησούς του Ναυή 21,34-35).

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή Ρουβήν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Μεραρί ήταν: η Βοσόρ, η Ιασσά, η Δεκμών και η Μαφά (Μεφαάθ) (Ιησούς του Ναυή 21,36-37).

 

Οι πόλεις που παραχώρησε η φυλή Γαδ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Μεραρί ήταν: η Ραμώθ, η Καμίν, η Εσεβών και η Ιαζήρ (Ιησούς του Ναυή 21,38-40).