ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Η ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

Ο ΣΟΛΟΜΩΝΤΑΣ ΘΑΝΑΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΔΩΝΙΑ

 

Ο βασιλιάς Σολομών

Μια μέρα ο Αδωνίας πήγε και συνάντησε τη Βηρσαβεέ, μητέρα του Σολομώντα. Ο Αδωνίας ζήτησε από τη Βηρσαβεέ, να μιλήσει στο γιο της το Σολομώντα και να του ζητήσει να του δώσει ως γυναίκα την Αβισάγ τη Σωμανίτισσα, η οποία ήταν δούλη του Δαβίδ. Έτσι η Βηρσαβεέ απονήρευτη για τις προθέσεις του Αδωνία, παρουσιάστηκε στο βασιλιά Σολομώντα για να του μιλήσει για τη χάρη, που της ζήτησε ο Αδωνίας.

Ο Σολομών αντιλήφθηκε την πονηρία του Αδωνία και αποκρίθηκε στη μητέρα του, ότι μ' αυτό που του ζήτησε, ουσιαστικά προσφέρουν τη βασιλεία στον Αδωνία, επειδή η Αβισάγ ήταν ουσιαστικά άτυπη σύζυγος του βασιλιά Δαβίδ και επειδή ο Αδωνίας, ως μεγαλύτερος απ' αυτόν θα διεκδικούσε το θρόνο. Τότε ο βασιλιάς Σολομών έδωσε όρκο ενώπιον του Κυρίου, ότι θα τιμωρούσε τον Αδωνία με θάνατο, αφού με δόλιο τρόπο προσπαθεί να διεκδικήσει το θρόνο. Έτσι, λοιπόν, ο Σολομώντας έστειλε το Βαναία, στρατηγό του πατέρα του, και τον σκότωσε.

 

 

Ο ΣΟΛΟΜΩΝΤΑΣ ΕΞΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΒΙΑΘΑΡ

ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΙΩΑΒ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΜΕΪ

 

Στη συνέχεια ο Σολομώντας εξόρισε τον ιερέα Αβιάθαρ στα κτήματά του, στην Αναθώθ, επειδή είχε ακολουθήσει τον Αδωνία. Ο Σολομώντας δεν τον θανάτωσε, διότι μετέφερε την Κιβωτό της Διαθήκης για όσο διάστημα ζούσε ο πατέρας του και διότι ακολουθούσε και υπέφερε όλες τις ταλαιπωρίες που υπέστη ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Έτσι ο Σολομών απαγόρευσε στον Αβιάθαρ ν' ασκεί τα καθήκοντα του αρχιερέα του Κυρίου. Κι έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Κύριος για την οικογένεια του Ηλί στη Σηλώμ.

 

Η είδηση για την εκδίωξη και τον περιορισμό του Αβιάθαρ έφτασε στον Ιωάβ, επειδή κι αυτός είχε ακολουθήσει τον Αδωνία και φοβήθηκε. Κατέφυγε, λοιπόν, στη Σκηνή του Μαρτυρίου και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. Όταν ανήγγειλαν στο Σολομώντα το γεγονός, ότι ο Ιωάβ κατέφυγε στη Σκηνή του Μαρτυρίου, εκείνος έστειλε έναν άνθρωπο στον Ιωάβ, για να τον ρωτήσει γιατί το έκανε αυτό; Ο Ιωάβ απάντησε, ότι φοβήθηκε και κατέφυγε στον Κύριο. Τότε ο Σολομώντας έστειλε το στρατηγό Βαναία, με τη διαταγή να σκοτώσει τον Ιωάβ.

Ο Βαναίας πήγε στον Ιωάβ, στη Σκηνή του Μαρτυρίου, και του είπε, ότι ο βασιλιάς είπε να φύγει από 'κει. Ο Ιωάβ απάντησε, ότι προτιμά να πεθάνει εκεί. Ο Βαναίας μετέφερε την απάντηση στο Σολομώντα και εκείνος του έδωσε τη διαταγή να τον σκοτώσει εκεί που βρίσκεται, έτσι ώστε να ξεπλυθεί το αθώο αίμα που έχυσε ο Ιωάβ, όταν σκότωσε σε καιρό ειρήνης και χωρίς να εγκρίνει ο πατέρας του, ο Δαβίδ, τον Αβεννήρ, αρχιστράτηγο του Σαούλ και του Ιεβοσθέ, και τον Αμεσσά, αρχιστράτηγο της φυλής Ιούδα.

Ο Βαναίας πήγε ξανά στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, σκότωσε τον Ιωάβ και τον έθαψε στο σπίτι του, που βρισκόταν στην έρημο. Ο Σολομώντας τοποθέτησε τότε τον Βαναία ως αρχιστράτηγο του στρατού, στη θέση του Ιωάβ, και τον Σαδώκ τον διόρισε αρχιερέα στη θέση του Αβιάθαρ. Μετά τα γεγονότα αυτά η βασιλεία του Σολομώντα στερεώθηκε στην Ιερουσαλήμ.

 

Έπειτα ο Σολομώντας κάλεσε τον Σεμεΐ και του είπε, να χτίσει ένα σπίτι στην Ιερουσαλήμ, να μείνει εκεί και για κανένα λόγο να μη βγει από την Ιερουσαλήμ, διότι η ευθύνη θα είναι δική του και θα θανατωθεί.

Ο Σεμεΐ απάντησε στο βασιλιά, ότι θα σεβαστεί την εντολή του και έμεινε πράγματι στην Ιερουσαλήμ για τρία χρόνια, χωρίς να βγει απ' αυτή. Όταν πέρασαν τα τρία χρόνια, δύο δούλοι του Σεμεΐ δραπέτευσαν προς τον Αγχούς, βασιλιά της Γεθ. Ο Σεμεΐ σηκώθηκε, λοιπόν, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήγε στη Γεθ, στον βασιλιά Αγχούς, για να πάρει πίσω τους δούλους του. Έπειτα γύρισε μαζί τους στην Ιερουσαλήμ.

Όταν αναγγέλθηκε στο Σολομώντα, ότι ο Σεμεΐ πήγε από την Ιερουσαλήμ στη Γεθ και ξαναγύρισε, έστειλε και κάλεσε τον Σεμεΐ στο παλάτι. Όταν ο Σεμεΐ παρουσιάστηκε μπροστά στο βασιλιά, τότε ο Σολομώντας του είπε, ότι τον είχε προειδοποιήσει να μη φύγει από την Ιερουσαλήμ, γιατί θα τιμωρούνταν με θάνατο. Αμέσως μετά ο Σολομώντας έδωσε διαταγή στο Βαναία, να θανατώσει το Σεμεΐ.