ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ- ΚΕΦ. 45-48

 

 

Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ  

ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ - ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ

                              Κατανομή της χώρας και δίκαια μέτρα

Ιεζ. 45,1            Καὶ ἐν τῷ καταμετρεῖσθαι ὑμᾶς τὴν γῆν ἐν κληρονομίᾳ ἀφοριεῖτε ἀπαρχὴν τῷ Κυρίῳ ἅγιον ἀπὸ τῆς γῆς, πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας μῆκος καὶ εὖρος εἴκοσι χιλιάδας· ἅγιον ἔσται ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτοῦ κυκλόθεν.

Ιεζ. 45,1                     Οταν θα καταμετρήσετε την χώρα σας, την γην της Επαγγελίας, δια να διανείμετε μεταξύ σας τους κλήρους θα ξεχωρίσετε την πρώτην μερίδα δια τον Κυριον. Ιερόν τμήμα της χώρας, το οποίον θα έχει μήκος μεν είκοσι πέντε χιλιάδας πήχεις και πλάτος είκοσι χιλιάδας. Αυτό το τμήμα θα είναι άγιον καθ' όλην αυτού την έκτασιν.

Ιεζ. 45,2            καὶ ἔσται ἐκ τούτου εἰς ἁγίασμα πεντακόσιοι ἐπὶ πεντακοσίους τετράγωνον κυκλόθεν, καὶ πεντήκοντα πήχεις διάστημα αὐτῷ κυκλόθεν.

Ιεζ. 45,2                    Από αυτό το τμήμα θα ξεχωρίσετε δια τον ιερόν χώρον του ναού τετράγωνον έκτασιν, της οποίας η κάθε πλευρά θα είναι πεντακόσιοι πήχεις. Γυρω δε από τον χώρον αυτόν θα αφήσετε άλλο τμήμα ελεύθερον, μήκους πενήντα πήχεων.

Ιεζ. 45,3            καὶ ἐκ ταύτης τῆς διαμετρήσεως διαμετρήσεις μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας καὶ εὖρος εἴκοσι χιλιάδας, καὶ ἐν αὐτῇ ἔσται τὸ ἁγίασμα ἅγια τῶν ἁγίων.

Ιεζ. 45,3                    Κατά την καταμέτρησιν της γης θα μετρήσης αυτό το τμήμα μήκους είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων και πλάτους είκοσι χιλιάδων. Εις αυτήν την περιοχήν θα είναι ο ιερός χώρος, όπου θα υπάρχουν τα Αγια και τα Αγια των Αγίων.

Ιεζ. 45,4            ἀπὸ τῆς γῆς ἔσται τοῖς ἱερεῦσι τοῖς λειτουργοῦσιν ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ ἔσται τοῖς ἐγγίζουσι λειτουργεῖν τῷ Κυρίῳ, καὶ ἔσται αὐτοῖς τόπος εἰς οἴκους ἀφωρισμένους τῷ ἁγιασμῷ αὐτῶν.

Ιεζ. 45,4                    Αυτό το τμήμα της γης θα είναι προωρισμένον δια τους ιερείς, οι οποίοι υπηρετούν εις τα Αγια, θα είναι δια τους λειτουργούς, οι οποίοι θα υπηρετούν τον Κυριον. Εις τον τόπον αυτό θα υπάρχουν αι οικίαι των ιερέων, πλησίον του ιερού, και χωρισμέναι από τα οικήματα των άλλων πολιτών.

Ιεζ. 45,5            εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδας μῆκος καὶ εὖρος εἴκοσι χιλιάδες ἔσται τοῖς Λευίταις τοῖς λειτουργοῦσι τῷ οἴκῳ, αὐτοῖς εἰς κατάσχεσιν, πόλεις τοῦ κατοικεῖν.

Ιεζ. 45,5                    Αλλο τμήμα μήκους είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων και πλάτους είκοσι χιλιάδων θα είναι κατοχή των Λευϊτών, οι οποίοι υπηρετούν στον ναόν. Εκεί θα έχουν αυτοί τας κατοικίας των.

Ιεζ. 45,6            καὶ τὴν κατάσχεσιν τῆς πόλεως δώσεις πέντε χιλιάδας εὖρος καὶ μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας· ὃν τρόπον ἡ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων παντὶ οἴκῳ Ἰσραὴλ ἔσονται.

Ιεζ. 45,6                    Εις κατοχήν της άλλης πόλεως θα παραχωρήσης έκταση πλάτους πέντε χιλιάδων και μήκους είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων. Αυτός ο χώρος θα είναι πλησίον της αγίας μερίδος και θα ανήκη εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν.

Ιεζ. 45,7            καὶ τῷ ἡγουμένῳ ἐκ τούτου καὶ ἀπὸ τούτου εἰς τὰς ἀπαρχὰς τῶν ἁγίων εἰς κατάσχεσιν τῆς πόλεως, κατὰ πρόσωπον τῶν ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων καὶ κατὰ πρόσωπον τῆς κατασχέσεως τῆς πόλεως τὰ πρὸς θάλασσαν καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς θάλασσαν πρὸς ἀνατολάς, καὶ τὸ μῆκος ὡς μία τῶν μερίδων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν πρὸς θάλασσαν καὶ τό μῆκος ἐπὶ τὰ ὅρια τὰ πρὸς ἀνατολὰς τῆς γῆς.

Ιεζ. 45,7                    Εις δε τον άρχοντα θα παραχωρηθή ένα τμήμα, το οποίον θα ευρίσκεται εκατέρωθεν του τμήματος των ιερέων και του τμήματος της πόλεως. Η μία του πλευρά η προς την Μεσόγειον, η προς δυσμάς, θα έχη μήκος ίσον με τον χώρον των ιερέων και του τμήματος της πόλεως. Τοσου μήκους θα είναι και η προς ανατολάς πλευρά.

Ιεζ. 45,8            καὶ ἔσται αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ οὐ καταδυναστεύσουσιν οὐκέτι οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ Ἰσραὴλ τὸν λαόν μου, καὶ τὴν γῆν κατακληρονομήσουσιν οἶκος Ἰσραὴλ κατὰ φυλὰς αὐτῶν.

Ιεζ. 45,8                    Αυτό το τμήμα θα είναι υπό την ιδιοκτησίαν των αρχόντων του Ισραήλ και έτσι αυτοί, οικονομικώς ανεξάρτητοι, δεν θα καταδυναστεύουν πλέον τον λαόν μου τον ισραηλιτικόν. Την υπόλοιπον έκτασιν της χώρας θα διανείμουν οι Ισραηλίται μεταξύ των κατά τας φυλάς αυτών.

 

                             Προτροπές προς τους άρχοντες

Ιεζ. 45,9            τάδε λέγει Κύριος Θεός· ἱκανούσθω ὑμῖν, οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ Ἰσραήλ· ἀδικίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἀφέλεσθε καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ποιήσατε, ἐξάρατε καταδυναστείαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ μου, λέγει Κύριος Θεός.

Ιεζ. 45,9                    Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· “αρχηγοί του ισραηλιτικού λαού, φθάνουν πλέον αι αμαρτίαι, τας οποίας διεπράξατε κατά το παρελθόν. Αφαιρέσατε τώρα και σταματήσατε τας αδικίας και τας καταδυναστεύσεις, που στο παρελθόν επράξατε, και εφαρμόσατε τώρα δικαίας κρίσεις και πράξεις. Σταματήστε τους εκβιασμούς σας από τον λαόν μου, λέγει ο Κυριος.

Ιεζ. 45,10           ζυγὸς δίκαιος καὶ μέτρον δίκαιον καὶ χοῖνιξ δικαία ἔστω ὑμῖν.

Ιεζ. 45,10                  Ακριβή ας είναι τα ζύγια σας, δίκαια τα μέτρα σας.

Ιεζ. 45,11           τὸ μέτρον καὶ ἡ χοῖνιξ ὁμοίως μία ἔσται τοῦ λαμβάνειν· τὸ δέκατον τοῦ γομὸρ ἡ χοῖνιξ, καὶ τὸ δέκατον τοῦ γομὸρ τὸ μέτρον, πρὸς τὸ γομὸρ ἔσται ἴσον.

Ιεζ. 45,11                   Το μέτρον και η χοίνιξ πρέπει να είναι του αυτού περιεχομένου. Το εν δέκατον του γαμόρ θα είναι η χοίνιξ και το μέτρον θα είναι επίσης το ενδέκατον του γομόρ. Το γομόρ θα είναι η βάσις της συγκρίσεως και μετρήσεως αυτών.

Ιεζ. 45,12           καὶ τὰ στάθμια εἴκοσιν ὀβολοί· οἱ πέντε σίκλοι πέντε, καὶ οἱ δέκα σίκλοι δέκα, καὶ πεντήκοντα σίκλοι ἡ μνᾶ ἔσται ὑμῖν. -

Ιεζ. 45,12                  Ο σίκλος βασικόν μέτρον θα είναι είκοσι οβολοί. Οι πέντε σίκλοι θα είναι ακριβώς πέντε και οι δέκα σίκλοι ακριβώς δέκα. Η μνα θα είναι δια σας πεντήκοντα σίκλοι.

Ιεζ. 45,13           Καὶ αὕτη ἡ ἀπαρχή, ἣν ἀφοριεῖτε, ἕκτον μέτρου ἀπὸ τοῦ γομὸρ τοῦ πυροῦ καὶ τὸ ἕκτον τοῦ οἰφὶ ἀπὸ τοῦ κόρου τῶν κριθῶν.

Ιεζ. 45,13                  Αυτή δε θα είναι η προσφορά, την οποίαν θα ξεχωρίσετε από τα προϊόντα σας δια τον άρχοντα. Το ένα έκτον του μέτρου, το οποίον, όπως ελέχθη, είναι το δέκατον του γομόρ, σίτου και το ένα έκτον του οιφί από την κριθήν σας. Το οιφί, ίσον με το μέτρον, είναι υποδιαίρεσις του κόρου.

Ιεζ. 45,14           καὶ τὸ πρόσταγμα τοῦ ἐλαίου· κοτύλην ἐλαίου ἀπὸ δέκα κοτυλῶν, ὅτι αἱ δέκα κοτύλαι εἰσὶ γομόρ.

Ιεζ. 45,14                  Το δικαίωμα του ελαίου είναι μία κοτύλη ελαίου από τας δέκα κοτύλας της παραγωγής σας. Αι δέκα κοτύλαι είναι ίσαι προς ένα γομόρ.

Ιεζ. 45,15           καὶ πρόβατον ἀπὸ τῶν δέκα προβάτων ἀφαίρεμα ἐκ πασῶν τῶν πατριῶν τοῦ Ἰσραὴλ εἰς θυσίας καὶ εἰς ὁλοκαυτώματα καὶ εἰς σωτηρίου τοῦ ἐξιλάσκεσθαι περὶ ὑμῶν λέγει Κύριος Θεός.

Ιεζ. 45,15                  Ενα πρόβατον από τα δέκα θα αφαιρήται από τα πρόβατα όλων των φυλών του Ισραήλ δια τας θυσίας, δια τα ολοκαυτώματα και τας θυσίας σωτηρίου, δια να προσφέρωνται αυτά εις εξιλέωσίν σας, λέγει Κυριος ο Θεός.

Ιεζ. 45,16           καὶ πᾶς ὁ λαὸς δώσει τὴν ἀπαρχὴν ταύτην τῷ ἀφηγουμένῳ τοῦ Ἰσραήλ.

Ιεζ. 45,16                  Ολος ο λαός θα δίδη τας προαναφερθείσας αυτάς εκλεκτάς προσφοράς στον άρχοντα του Ισραήλ.

Ιεζ. 45,17           καὶ διὰ τοῦ ἀφηγουμένου ἔσται τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ αἱ θυσίαι καὶ αἱ σπονδαὶ ἔσονται ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις καὶ ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἑορταῖς οἴκου Ἰσραήλ· αὐτὸς ποιήσει τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ τὴν θυσίαν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου τοῦ ἐξιλάσκεσθαι ὑπὲρ τοῦ οἴκου Ἰσραήλ.

Ιεζ. 45,17                  Είναι δε καθήκον του άρχοντος να μεριμνά δια την προσφοράν ολοκαυτωμάτων, θυσιών και σπονδών κατά τος εορτάς, κατά την πρώτην εκάστου μηνός, κατά τα Σαββατα και εις όλας τας άλλας εορτάς του ισραηλιτικού λαού. Αυτός θα προσφέρη τας θυσίας υπέρ των αμαρτιών του λαού, όπως επίσης και θυσίας δι' ολοκαυτώματα και θυσίας σωτηρίου δια την εξιλέωσιν του ισραηλιτικού λαού.

 

                               Οι μεγάλες γιορτές και οι θυσίες

Ιεζ. 45,18           Τάδε λέγει Κύριος Θεός· ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς λήψεσθε μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον τοῦ ἐξιλάσασθαι τὸ ἅγιον.

Ιεζ. 45,18                  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· Κατά την πρώτην ημέραν εκάστου μηνός θα πάρετε από τα βόϊδια σας ένα μόσχον υγιή και αρτιμελή, δια να καθαρισθή κάθε τυχόν μολυσμός του Ιερού χώρου.

Ιεζ. 45,19           καὶ λήψεται ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἐξιλασμοῦ καὶ δώσει ἐπὶ τὰς φλιὰς τοῦ οἴκου καὶ ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τοῦ ἱεροῦ καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῆς πύλης τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας.

Ιεζ. 45,19                  Ο ιερεύς θα πάρη από το αίμα του εξιλαστηρίου αυτού θύματος και θα αλείψη με αυτό το κατώφλιον του ναού του Κυρίου, τας τέσσαρας γωνίας του ιερού θυσιαστηρίου, το θυσιαστήριον και τα κατώφλια της πύλης της εσωτερικής αυλής.

Ιεζ. 45,20           καὶ οὕτως ποιήσεις ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, μιᾷ τοῦ μηνός, λήψῃ παρ᾿ ἑκάστου ἀπόμοιραν καὶ ἐξιλάσεσθε τὸν οἶκον.

Ιεζ. 45,20                 Το ίδιο πράγμα θα κάμης κατά τον έβδομον μήνα, την πρώτην του μηνός. Θα πάρης από καθένα το μερίδιον, που ανήκει στον Θεόν, και θα καθαρίσετε τον ναόν του Κυρίου.

Ιεζ. 45,21           καὶ ἐν τῷ πρώτῳ μηνί, τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνός, ἔσται ὑμῖν τὸ πάσχα ἑορτή· ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε.

Ιεζ. 45,21                  Κατά δε την δεκάτην τετάρτην του πρώτου μηνός θα τελήται η εορτή του Πασχα. Επί επτά ημέρας θα τρώγετε άζυμα.

Ιεζ. 45,22           καὶ ποιήσει ὁ ἀφηγούμενος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκου καὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ τῆς γῆς μόσχον ὑπὲρ ἁμαρτίας.

Ιεζ. 45,22                 Κατά την ημέραν εκείνην ο άρχων θα προσφέρη υπέρ του εαυτού του, υπέρ του ναού και υπέρ όλου του λαού της χώρας ένα μόσχον εις συγχώρησιν των αμαρτιών.

Ιεζ. 45,23           καὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας τῆς ἑορτῆς ποιήσει ὁλοκαυτώματα τῷ Κυρίῳ, ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριοὺς ἀμώμους καθ᾿ ἡμέραν, τὰς ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ὑπὲρ ἁμαρτίας ἔριφον αἰγῶν καθ᾿ ἡμέραν.

Ιεζ. 45,23                  Κατά τας επτά ημέρας της εορτής του Πασχα θα προσφέρη ολοκαυτώματα στον Κυριον, επτά μόσχους και επτά κριους υγιείς και αρτιμελείς εκάστην ημέραν, κατά τας επτά αυτάς ημέρας. Εκάστην επίσης ημέραν θα προσφέρη και ένα ερίφιον δια τας αμαρτίας.

Ιεζ. 45,24           καὶ θυσίαν πέμμα τῷ μόσχῳ καὶ πέμμα τῷ κριῷ ποιήσεις καὶ ἐλαίου τὸ εἲν τῷ πέμματι.

Ιεζ. 45,24                 Εις την θυσίαν του μόσχου θα προστίθεται και μία πίττα. Πιττα θα προστίθεται επίσης και εις την θυσίαν του κριου. Καθε πίττα θα έχη ένα ειν ελαίου.

Ιεζ. 45,25           καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνί, πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ μηνός, ἐν τῇ ἑορτῇ, ποιήσεις κατὰ τὰ αὐτὰ ἑπτὰ ἡμέρας καθὼς τὰ ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας καὶ καθὼς τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ καθὼς τὸ μαναὰ καὶ καθὼς τὸ ἔλαιον.

Ιεζ. 45,25                  Κατά δε τον έβδομον μήνα, την δεκάτην πέμπτην του μηνός, κατά την εορτήν της σκηνοπηγίας, θα κάμης τα ίδια. Επί επτά δηλαδή ημέρας θα προσφέρης θυσίας, όπως εκείνας που προσέφερες υπέρ αμαρτίας με τα ολοκαυτώματα με τας αναιμάκτους θυσίας και με έλαιον”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46- ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ

                               Οι καθημερινές προσφορές

Ιεζ. 46,1            Τάδε λέγει Κύριος Θεός· ἡ πύλη ἡ ἐν τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ ἡ βλέπουσα πρὸς ἀνατολὰς ἔσται κεκλεισμένη ἓξ ἡμέρας τὰς ἐνεργούς, ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἀνοιχθήσεται καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς νουμηνίας ἀνοιχθήσεται.

Ιεζ. 46,1                    Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· “η ανατολική πύλη εις την εσωτερικήν αυλήν θα μένη κλειστή κατά τας εξ εργασίμους ημέρας. Κατά δέ την ημεράν του Σαββάτου θα ανοίγεται. Επίσης ανοικτή θα είναι και κατά την πρώτην εκάστου μηνός.

Ιεζ. 46,2            καὶ εἰσελεύσεται ὁ ἀφηγούμενος κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης τῆς ἔσωθεν καὶ στήσεται ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης, καὶ ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτοῦ καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου αὐτοῦ·

Ιεζ. 46,2                    Ο Αρχων θα εισέρχεται από τον δρόμον της στοάς της εσωτερικής πύλης και θα σταθή εις τα πρόθυρα της πύλης. Οι ιερείς θα προσφέρουν δι' αυτόν τας θυσίας των ολοκαυτωμάτων και του σωτηρίου του.

Ιεζ. 46,3            καὶ προσκυνήσει ἐπὶ τοῦ προθύρου τῆς πύλης καὶ ἐξελεύσεται καὶ ἡ πύλη οὐ μὴ κλεισθῇ ἕως ἑσπέρας. καὶ προσκυνήσει ὁ λαὸς τῆς γῆς κατὰ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης ἐκείνης ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις ἐναντίον Κυρίου.

Ιεζ. 46,3                    Ο Αρχων θα προσκύνηση εις τα πρόθυρα της πύλης και θα εξέλθη. Η πύλη δέν θα κλείση έως την εσπέραν. Θα προσκύνηση επίσης και ο λαός της χώρας εις τα πρόθυρα της πύλης αυτής ενώπιον του Κυρίου κατά τα Σαββατα και την πρώτην εκάστου μηνός.

Ιεζ. 46,4            καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα προσοίσει ὁ ἀφηγούμενος τῷ Κυρίῳ· ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἓξ ἀμνοὺς ἀμώμους καὶ κριὸν ἄμωμον

Ιεζ. 46,4                    Ο Αρχων θα προσφέρη τας θυσίας των ολοκαυτωμάτων προς τον Κυριον. Κατά την ημέραν των Σαββάτων θα προσφέρη εξ αμνούς και ένα κριόν, όλά υγήή και αρτιμελή.

Ιεζ. 46,5            καὶ μαναὰ πέμμα τῷ κριῷ καὶ τοῖς ἀμνοῖς θυσίαν δόμα χειρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐλαίου τὸ εἲν τῷ πέμματι.

Ιεζ. 46,5                    Ως αναίμακτον δέ θυσίαν θα προσθέση εις την αιματηράν θυσίαν του κριου μίαν πίτταν. Εις δε την αιματηράν θυσίαν των αμνών θα προσφέρη κατά την προαίρεσιν αυτού και ένα ειν ελαίου δια την πίτταν.

Ιεζ. 46,6            καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς νουμηνίας μόσχον ἄμωμον καὶ ἓξ ἀμνούς, καὶ κριὸς ἄμωμος ἔσται,

Ιεζ. 46,6                    Κατά την πρώτην ημέραν εκάστου μηνός θα προσφέρη ένα μόσχον, εξ αμνούς και ένα κριόν, όλα υγιή και αρτιμελή.

Ιεζ. 46,7            καὶ πέμμα τῷ κριῷ καὶ πέμμα τῷ μόσχῳ ἔσται μαναά, καὶ τοῖς ἀμνοῖς καθὼς ἂν ἐκποιῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ ἐλαίου τὸ εἲν τῷ πέμματι.

Ιεζ. 46,7                    Μαζή με τον κριον θα προσφερθή η πίττα και με τον μόσχον άλλη πίττα ως αναίμακτος θυσία. Με τους αμνούς θα προσφέρη ως αναίμακτον θυσίαν ο,τι προαιρείται. Μαζή όμως με αυτό το ένα ειν ελαίου δια την πίτταν.

Ιεζ. 46,8            καὶ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι τὸν ἀφηγούμενον κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης ἐξελεύσεται.

Ιεζ. 46,8                    Ο Αρχων, όταν μεταβαίνη δια τας θυσίας, θα εισέρχεται δια της στοάς της πύλης και θα εξέρχεται πάλιν δια της ιδίας οδού.

Ιεζ. 46,9            καὶ ὅταν εἰσπορεύηται ὁ λαὸς τῆς γῆς ἐναντίον Κυρίου ἐν ταῖς ἑορταῖς, ὁ εἰσπορευόμενος κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν προσκυνεῖν ἐξελεύσεται κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον, καὶ ὁ εἰσπορευόμενος κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον ἐξελεύσεται κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς βοῤῥᾶν· οὐκ ἀναστρέψει κατὰ τὴν πύλην, εἰς ἣν εἰσελήλυθεν, ἀλλ᾿ ἢ κατ᾿ εὐθὺ αὐτῆς ἐξελεύσεται.

Ιεζ. 46,9                    Δια τον λαόν όμως της χώρας, όταν έρχεται ενώπιον του Κυρίου κατά τας εορτάς, κανείς δέν θα επιστρέψη οπίσω εις την πύλην, δια της οποίας εισήλθε, αλλά βαδίζων κατ' ευθείαν εμπρός θα εξέλθη.

Ιεζ. 46,10           καὶ ὁ ἀφηγούμενος ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰσελεύσεται μετ᾿ αὐτῶν καὶ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτοὺς ἐξελεύσεται.

Ιεζ. 46,10                  Και αυτός ακόμη ο άρχων κατά τας μεγάλας αυτάς εορτάς, που θα είναι εν μέσω του λαού, όταν εισέρχωνται οι άνθρωποι του λαού, θα εισέρχεται και αυτός, και όταν εξέρχεται ο λαός, θα εξέρχεται και εκείνος.

Ιεζ. 46,11           καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ἔσται τὸ μαναὰ πέμμα τῷ μόσχῳ καὶ πέμμα τῷ κριῷ καὶ τοῖς ἀμνοῖς καθὼς ἂν ἐκποιῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ καὶ ἐλαίου τὸ εἲν τῷ πέμματι.

Ιεζ. 46,11                   Κατά τας μεγάλας εορτάς και τας πανηγύρεις θα προστίθεται εις την αιματηράν θυσίαν του μόσχου και μία πίττα ως αναίμακτος θυσία. Μια πίττα επίσης δια την θυσίαν του κριου και άλλαι δια τας θυσίας των αμνών. Θα δίδεται επίσης και κατά την προαίρεσιν εκάστου απαραιτήτως ένα ειν ελαίου εις κάθε πίτταν.

Ιεζ. 46,12           ἐὰν δέ ποιήσῃ ὁ ἀφηγούμενος ὁμολογίαν ὁλοκαύτωμα σωτηρίου τῷ Κυρίῳ, καὶ ἀνοίξῃ ἑαυτῷ τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς καὶ ποιήσει τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτοῦ καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου αὐτοῦ, ὃν τρόπον ποιεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, καὶ ἐξελεύσεται καὶ κλείσει τὰς θύρας μετὰ τὸ ἐξελθεῖν αὐτόν.

Ιεζ. 46,12                  Οταν ο άρχων προσφέρη προαιρετικήν θυσίαν ολοκαυτώματος η ευχαριστήριον θυσίαν επί τη σωτηρία στον Κυριον, θα ανοίγεται δι' αυτόν η προς ανατολάς πύλη και θα προσφέρη το ολοκαύτωμά του και την θυσίαν του σωτηρίου, όπως πράττει κατά την ημέραν του Σαββάτου. Θα εξέλθη δε έπειτα και θα κλείση τας θύρας της πύλης μετά την εξοδόν του.

Ιεζ. 46,13           καὶ ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον ποιήσει εἰς ὁλοκαύτωμα καθ᾿ ἡμέραν τῷ Κυρίῳ, πρωΐ ποιήσει αὐτόν·

Ιεζ. 46,13                  Επίσης θα προσφέρη αυτός προς τον Κυριον κάθε ημέραν ως ολοκαύτωμα ένα αμνόν ενός έτους χωρίς κανένα ελάττωμα, θα προσφέρη δε αυτόν κατά την πρωΐαν.

Ιεζ. 46,14           καὶ μαναὰ ποιήσει ἐπ᾿ αὐτῷ τὸ πρωΐ ἕκτον τοῦ μέτρου καὶ ἐλαίου τὸ τρίτον τοῦ εἲν τοῦ ἀναμεῖξαι τὴν σεμίδαλιν μαναὰ τῷ Κυρίῳ, πρόσταγμα διαπαντός.

Ιεζ. 46,14                  Μαζή με την αιματηράν θυσίαν του αμνού αυτού θα προσφέρη ως αναίμακτον θυσίαν εν έκτον του μέτρου σημιγδάλι και από το έλαιον ένα τρίτον του ειν. Να ανομιχθή δε η αναίμακτος θυσία του σημιγδαλιού με το έλαιον, δια να προσφερθή στον Κυριον. Αυτός θα είναι ο παντοτεινός νόμος.

Ιεζ. 46,15           ποιήσετε τὸν ἀμνὸν καὶ τὸ μαναὰ καὶ τὸ ἔλαιον ποιήσετε τὸ πρωΐ ὁλοκαύτωμα διὰ παντός.

Ιεζ. 46,15                  Θα προσφέρετε την αιματηράν θυσίαν του αμνού και την αναίμακτον σημιγδαλιού και ελαίου πάντοτε εκάστην πρωΐαν, ως ολοκαύτωμα προς τον Κυριον.

 

                               Τα δικαιώματα του άρχοντα στην ιδιοκτησία του

Ιεζ. 46,16           Τάδε λέγει Κύριος Θεός· ἐὰν δῷ ὁ ἀφηγούμενος δόμα ἑνὶ ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐκ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, τοῦτο τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἔσται κατάσχεσις ἐν κληρονομίᾳ.

Ιεζ. 46,16                  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· Εάν ο άρχων από την κληρονομίαν του προσφέρη ένα δώρον στον υίόν του, το δώρον αυτό θα μεταβιβάζεται κληρονομικώς εις τα παιδιά εκείνου. Θα είναι ιδιοκτησία των εκ κληρονομίας.

Ιεζ. 46,17           ἐὰν δὲ δῷ δόμα ἑνὶ τῶν παίδων αὐτοῦ, καὶ ἔσται αὐτῷ ἕως τοῦ ἔτους τῆς ἀφέσεως, καὶ ἀποδώσει τῷ ἀφηγουμένῳ· πλὴν τῆς κληρονομίας τῶν υἱῶν αὐτοῦ, αὐτοῖς ἔσται.

Ιεζ. 46,17                  Εάν όμως προσφέρη ένα ακίνητον ως δώρον εις κάποιον από τους δούλους του, το δώρον αυτό θα μένη υπό την κατοχήν του δούλου μέχρι του έτους της αφέσεως. Τοτεοο ελεύθερος πλέον δούλος θα έπιστρέψη το δώρον στον άρχοντα. Εις τους υιούς όμως και εις τα τέκνα του θα μένη πάντοτε κληρονομικώς το δοθεν δώρον.

Ιεζ. 46,18           καὶ οὐ μὴ λάβῃ ὁ ἀφηγούμενος ἐκ τῆς κληρονομίας τοῦ λαοῦ τοῦ καταδυναστεῦσαι αὐτούς· ἐκ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ κατακληρονομήσει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, ὅπως μὴ διασκορπίζηται ὁ λαός μου ἕκαστος ἐκ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ. -

Ιεζ. 46,18                  Ποτέ δε ο άρχων, δια βίας και καταναγκασμού, δεν θα πάρη έδαφος από την κληρονομίαν του λαού. Μονον από την ιδικήν του ιδιοκτησίαν θα δίδη εις τα παιδιά του και όχι από την κληρονομίαν του λαού, δια να μη εκδιώκωνται και διασκορπίζωνται έτσι οι άνθρωποι από την ιδιοκτησιάν των”.

Ιεζ. 46,19           Καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τήν εἴσοδον τῆς κατὰ νώτου τῆς πύλης εἰς τὴν ἐξέδραν τῶν ἁγίων τῶν ἱερέων τὴν βλέπουσαν πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ τόπος κεχωρισμένος.

 

                                     Τα μαγειρεία του ναού

Ιεζ. 46,19                  Κατόπιν με ωδήγησεν εις την είσοδον, που είναι παραπλεύρως της στοάς, εις τα ιερά οικήματα, τα προωρισμένα δια τους ιερείς· αυτά, που ευρίσκονται προς βορράν του ναού. Εκεί είδα κάποιον ξεχωριστόν τόπον.

Ιεζ. 46,20           καὶ εἶπε πρός με· οὗτος ὁ τόπος ἐστίν, οὗ ἑψήσουσιν ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ ἐκεῖ πέψουσι τὸ μαναὰ τὸ παράπαν τοῦ μὴ ἐκφέρειν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν τοῦ ἁγιάζειν τὸν λαόν.

Ιεζ. 46,20                 Και είπε προς εμέ ο οδηγός μου· “αυτός ο τόπος θα είναι το μαγειρείον, όπου θα βράζουν οι ιερείς τα υπολείμματα των θυσιών, αι οποίαι έχουν προσφερθή δια τα εξ αγνοίας αμαρτήματα, όπως και δια τα βαρύτερα. Εκεί θα ζυμώνουν οι ιερείς την αναίμακτον θυσίαν του σημιγδαλιού. Ετσι τίποτε από τας θυσίας δεν θα εξάγεται εις την εξωτερικήν αυλήν, δια να μη έρχεται έτσι εις επαφήν με τον λαόν”.

Ιεζ. 46,21           καὶ ἐξήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν καὶ περιήγαγέ με ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη τῆς αὐλῆς, καὶ ἰδοὺ αὐλὴ κατὰ τὸ κλίτος τῆς αὐλῆς·

Ιεζ. 46,21                  Με έβγαλε κατόπιν ο οδηγός μου και με περιέφερεν εις την εξωτερικήν αυλήν, εις τας τέσσαρας αυτής γωνίας. Και ιδού εις κάθε γωνίαν υπήρχε και αυλή.

Ιεζ. 46,22           ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη τῆς αὐλῆς αὐλὴ μικρά, μήκους πηχῶν τεσσαράκοντα καὶ εὖρος πηχῶν τριάκοντα, μέτρον ἓν ταῖς τέσσαρσι.

Ιεζ. 46,22                 Εις τας τέσσαρας δηλαδή γωνίας της εξωτερικής αυλής υπήρχε και μία μικρά αυλή μήκους τεσσαράκοντα πήχεων και πλάτους τριάκοντα. Τας αυτάς διαστάσεις είχαν και αι τέσσαρες μικραί αυταί αυλαί.

Ιεζ. 46,23           καὶ ἐξέδραι κύκλῳ ἐν αὐταῖς, κύκλῳ ταῖς τέσσαρσι, καὶ μαγειρεῖα γεγονότα ὑποκάτω τῶν ἐξεδρῶν κύκλῳ.

Ιεζ. 46,23                 Γυρω από τας αυλάς αυτάς υπήρχαν ανώγεια οικήματα. Κατω δε από τα οικήματα, γύρω-γύρω, είχαν κατασκευασθή μαγειρεία.

Ιεζ. 46,24           καὶ εἶπε πρός με· οὗτοι οἱ οἶκοι τῶν μαγειρείων, οὗ ἑψήσουσιν ἐκεῖ οἱ λειτουργοῦντες τῷ οἴκῳ τὰ θύματα τοῦ λαοῦ.

Ιεζ. 46,24                 Μου είπε δε ο οδηγός· “εδώ είναι τα μαγειρεία, όπου οι υπηρέται θα βράζουν τα κρέατα των προσφερομένων εκ μέρους του λαού θυσιών”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47- ΤΟ ΖΩΟΓΟΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΟ - ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

                                 Το ζωογόνο νερό από το ναό

Ιεζ. 47,1            Καὶ εἰσήγαγέ με ἐπὶ τὰ πρόθυρα τοῦ οἴκου, καὶ ἰδοὺ ὕδωρ ἐξεπορεύετο ὑποκάτωθεν τοῦ αἰθρίου κατὰ ἀνατολάς, ὅτι τὸ πρόσωπον τοῦ οἴκου ἔβλεπε κατὰ ἀνατολάς, καὶ τὸ ὕδωρ κατέβαινεν ἀπὸ τοῦ κλίτους τοῦ δεξιοῦ ἀπὸ νότου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.

Ιεζ. 47,1                     Ο ανήρ, ο οποίος με οδηγούσε, με έφερεν έπειτα εις την είσοδον του οίκου του Θεού. Και ιδού, ύδωρ επήγαζεν από το κάτω μέρος του υπαιθρίου τμήματος της εισόδου, του προς ανατολάς· η είσοδος του ναού ευρίσκετο προς ανατολάς. Το ύδωρ αυτό κατήρχετο δεξιά και νοτίως από το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων.

Ιεζ. 47,2            καὶ ἐξήγαγέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς βοῤῥᾶν καὶ περιήγαγέ με τὴν ὁδὸν ἔξωθεν πρὸς τὴν πύλην τῆς αὐλῆς τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς, καὶ ἰδοὺ τὸ ὕδωρ κατεφέρετο ἀπὸ τοῦ κλίτους τοῦ δεξιοῦ.

Ιεζ. 47,2                    Επειτα ο οδηγός μου με έβγαλεν από την οδόν, η οποία διέρχεται από την προς βορράν εσωτερικήν πύλην, και με περιέφερεν στο εξωτερικόν του οικοοομήματος έως εις την εξωτερικήν ανατολικήν πύλην. Και ιδού το νερό κατήρχετο από την δεξιάν πλευράν, νοτίως δηλαδή του ναού.

Ιεζ. 47,3            καθὼς ἔξοδος ἀνδρὸς ἐξεναντίας, καὶ μέτρον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διεμέτρησε χιλίους ἐν τῷ μέτρῳ, καὶ διῆλθεν ἐν τῷ ὕδατι ὕδωρ ἀφέσεως·

Ιεζ. 47,3                    Ο οδηγός μου επροχώρησεν απέναντί μου και με το μέτρον, το οποίον εκρατούσε εις τα χέρια του, εμέτρησε την ροήν του ποταμού, χιλίους πήχεις, βαδίζων μέσα στο ύδωρ. Διότι το ύδωρ τούτο ήτο αβαθές και επέτρεπε την διάβασιν.

Ιεζ. 47,4            καὶ διεμέτρησε χιλίους, καὶ διῆλθεν ἐν τῷ ὕδατι ὕδωρ ἕως τῶν μηρῶν· καὶ διεμέτρησε χιλίους, καὶ διῆλθεν ὕδωρ ἕως ὀσφύος·

Ιεζ. 47,4                    Εμέτρησεν έπειτα άλλους χιλίους πήχεις και εβάδισε μέσα στο νερό μέχρι του ύψους των μηρών. Επειτα εμέτρησεν αλλά χίλια μέτρα και εδαδισε μέσα στο νερό έως την μέσην.

Ιεζ. 47,5            καὶ διεμέτρησε χιλίους, καὶ οὐκ ἠδύνατο διελθεῖν, ὅτι ἐξύβριζε τὸ ὕδωρ ὡς ῥοῖζος χειμάῤῥου, ὃν οὐ διαβήσονται.

Ιεζ. 47,5                    Εμέτρησε και άλλους χιλίους πήχεις και δεν ημπορούσε πλέον να διέλθη δια μέσου του ύδατος του ποταμού, διότι το νερο εβούϊζεν ωσάν ορμητικός χείμαρρος, τον οποίον δεν ημπορεί κανείς να διαβή.

Ιεζ. 47,6            καὶ εἶπε πρός με· ἑώρακας, υἱὲ ἀνθρώπου; καὶ ἤγαγέ με καὶ ἐπέστρεψέ με ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ.

Ιεζ. 47,6                    Και ο οδηγός μου είπε· “είδες, υιέ ανθρώπου;” Επειτά με επανέφερεν εις την όχθην του ποταμού.

Ιεζ. 47,7            ἐν τῇ ἐπιστροφῇ μου καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ δένδρα πολλὰ σφόδρα ἔνθεν καὶ ἔνθεν.

Ιεζ. 47,7                    Κατά την επιστροφήν μου είδα, ότι εις τας όχθας του ποταμού, εντεύθεν και εντεύθεν υπήρχον πολλά δένδρα.

Ιεζ. 47,8            καὶ εἶπε πρός με· τὸ ὕδωρ τοῦτο τὸ ἐκπορευόμενον εἰς τὴν Γαλιλαίαν τὴν πρὸς ἀνατολὰς καὶ κατέβαινεν ἐπὶ τὴν Ἀραβίαν καὶ ἤρχετο ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐπὶ τὸ ὕδωρ τῆς διεκβολῆς, καὶ ὑγιάσει τὰ ὕδατα.

Ιεζ. 47,8                    Ο Οδηγός μου είπε· “το νερό τούτο θα ρεύση προς την Γαλιλαίαν, έπειτα εις την προς ανατολάς περιοχήν. Θα στραφή κατόπιν προς την Αραβίαν και δια μέσου της κοιλάδος του Ιορδάνου θα κατευθυνθή έως την Νεκράν Θαλασσαν. Εκεί δέ που θα εκβάλλη ο ποταμός, θα καταστήση υγιή τα ύδατα της.

Ιεζ. 47,9            καὶ ἔσται πᾶσα ψυχὴ τῶν ζῴων τῶν ἐκζεόντων ἐπὶ πάντα, ἐφ᾿ ἃ ἂν ἐπέλθῃ ἐκεῖ ὁ ποταμός, ζήσεται. καὶ ἔσται ἐκεῖ ἰχθὺς πολὺς σφόδρα, ὅτι ἥκει ἐκεῖ τὸ ὕδωρ τοῦτο, καὶ ὑγιάσει καὶ ζήσεται· πᾶν ἐφ᾿ ὃ ἂν ἔλθῃ ὁ ποταμὸς ἐκεῖ, ζήσεται.

Ιεζ. 47,9                    Ολαι δε αι ζωνταναί υπάρξεις της περιοχής εκείνης, που προηγουμένως λόγω της ξηρασίας απέθνησκον, όταν θα απλωθή εκεί ο ποταμός, θα αναζωογονηθούν, και ως εκ των γλυκέων υδάτων του ποταμού πλήθη ιχθύων θα αναπτυχθούν, διότι εκεί θα έχη απλωθή το υγιές τούτο ύδωρ και θα εξυγιάνη και θα αναζωογονήση τα πάντα. Καθε περιοχή, όπου θα απλωθή ο ποταμός, θα γεμίση από ζωήν.

Ιεζ. 47,10           καὶ στήσονται ἐκεῖ ἁλιεῖς ἀπὸ Αἰνγαδεὶν ἕως Ἐναγαλείμ· ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσται, καθ᾿ ἑαυτὴν ἔσται, καὶ οἱ ἰχθύες αὐτῆς ὡς οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης, πλῆθος πολὺ σφόδρα.

Ιεζ. 47,10                  Θα εγκαθίσταντα εκεί πολυάριθμοι αλιείς από Αινγαδείν έως Εναγαλείμ. Εκεί θα στεγνώνουν τα πολλά δίκτυά των καθ' όλην την απέραντον όχθην οι αλιείς, οι δε ιχθύες της υδατίνης αυτής περιοχής θα είναι από απόψεως μεγέθους και γεύσεως ωσάν της Μεσογείου Θαλάσσης, αναρίθμητα πλήθη.

Ιεζ. 47,11           καὶ ἐν τῇ διεκβολῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ὑπεράρσει αὐτοῦ οὐ μὴ ὑγιάσωσιν· εἰς ἅλας δέδονται.

Ιεζ. 47,11                   Κατόπιν ο ποταμός θα εκβάλλη εις την Νεκράν Θαλασσαν, θα κάμη δίνας, θα υψωθούν υπερβολικά τα νερά του, τα οποία θα παύσουν εκεί να είναι ζωογόνα, καθώς θα χύνωνται εις της Νεκράς Θαλάσσης τα ύδατα, διότι έχουν αυτά προορισθή να είναι πυκνότατα εις αλάτι.

Ιεζ. 47,12           καὶ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ ἀναβήσεται, ἐπὶ τοῦ χείλους αὐτοῦ ἔνθεν καὶ ἔνθεν πᾶν ξύλον βρώσιμον, οὐ μὴ παλαιωθῇ ἐπ᾿ αὐτοῦ, οὐδὲ μὴ ἐκλείπῃ ὁ καρπὸς αὐτοῦ· τῆς καινότητος αὐτοῦ πρωτοβολήσει, διότι τὰ ὕδατα αὐτῶν ἐκ τῶν ἁγίων ταῦτα ἐκπορεύεται, καὶ ἔσται ὁ καρπὸς αὐτῶν εἰς βρῶσιν καὶ ἀνάβασις αὐτῶν εἰς ὑγίειαν.

Ιεζ. 47,12                  Εις τας όχθας του ποταμού, εις την μίαν και εις την άλλην πλευράν, θα υπάρχουν όλα τα καρποφόρα δένδρα. Κανένα δε από αυτά δεν θα γηράση, ούτε και θα παύσουν να φέρουν καρπούς. Εκεί τα δένδρα θα πετάξουν ζωηρά τα πρώτα των βλαστάρια και θα μείνουν πάντοτε νέα και ο πρώτος καρπός των θα ανανεώνεται συνεχώς, διότι τα ύδατα, από τα οποία θα ποτίζωνται, πηγάζουν από τα άγια, και ο καρπός των δένδρων αυτών θα είναι προς διατροφήν, τα δε φύλλα των θα παρέχουν θεραπείαν και υγείαν”.

 

                              Τα όρια και η διανομή της χώρας

Ιεζ. 47,13           Τάδε λέγει Κύριος Θεός· ταῦτα τὰ ὅρια κατακληρονομήσετε τῆς γῆς, ταῖς δώδεκα φυλαῖς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ πρόσθεσις σχοινίσματος.

Ιεζ. 47,13                  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· “αυτά είναι τα όρια της χώρας, την οποίαν δια κλήρου θα διανείμετε εις τας δώδεκα φυλάς των Ισραηλιτών. Θα προσθέσετε όμως διπλήν μερίδα στο μερίδιον του Ιωσήφ.

Ιεζ. 47,14           καὶ κατακληρονομήσετε αὐτὴν ἕκαστος καθὼς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, εἰς ἣν ᾖρα τὴν χεῖρά μου τοῦ δοῦναι αὐτὴν τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ πεσεῖται ἡ γῆ αὕτη ὑμῖν ἐν κληρονομίᾳ.

Ιεζ. 47,14                  Καθένας από σας θα κληρονομήση ίσην έκτασιν και θα έχη τα αυτά δικαιώματα εις την χώραν αυτήν, δια την οποίαν εγώ ύψωσα το χέρι μου και έδωσα όρκον στους προγόνους σας, Η χώρα αυτή θα περιέλθη εις σας ως κληρονομία.

Ιεζ. 47,15           καὶ ταῦτα τὰ ὅρια τῆς γῆς τῆς πρὸς βοῤῥᾶν· ἀπὸ θαλάσσης τῆς μεγάλης τῆς καταβαινούσης καὶ περισχιζούσης τῆς εἰσόδου Ἠμὰθ Σεδαδά,

Ιεζ. 47,15                  Αυτά δε είναι τα όριο της χώρας προς βορράν. Από την Μεσόγειον Θαλασσαν θα παρέτε τον δρόμον που κατεβαίνει και διασχίζει την Ημάθ έως Σεδαδά.

Ιεζ. 47,16           Βηρωθὰ Σεβραὶμ Ἡλιὰμ ἀναμέσον ὁρίων Δαμασκοῦ καὶ ἀναμέσον ὁρίων Ἠμάθ, αὐλὴ τοῦ Σαυνάν, αἵ εἰσιν ἐπάνω τῶν ὁρίων Αὐρανίτιδος.

Ιεζ. 47,16                  Βηρωθά, Σεβραίμ, Ηλιάμ, πόλεις αι οποίαι ευρίσκονται μεταξύ των ορίων της Δαμασκού και τη Ημάθ, τοποθεσίαν του Σαυνάν, η οποία είναι επάνω από τα σύνορα της Αυρανίτιδος.

Ιεζ. 47,17           ταῦτα τὰ ὅρια ἀπὸ τῆς θαλάσσης ἀπὸ τῆς αὐλῆς τοῦ Αἰνάν, ὅρια Δαμασκοῦ καὶ τὰ πρὸς βοῤῥᾶν.

Ιεζ. 47,17                  Προς βορραν δε από της Μεσογείου Θαλάσσης, αυτά είναι τα σύνορα από την τοποθεσίαν Αινάν, τα σύνορα της Δαμασκού και τα προς βορράν αυτών.

Ιεζ. 47,18           καὶ τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἀναμέσον τῆς Αὐρανίτιδος καὶ ἀναμέσον Δαμασκοῦ καὶ ἀναμέσον τῆς Γαλααδίτιδος καὶ ἀναμέσον τῆς γῆς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ Ἰορδάνης διορίζει ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν πρὸς ἀνατολὰς Φοινικῶνος· ταῦτα τὰ πρὸς ἀνατολάς.

Ιεζ. 47,18                  Τα προς ανατολάς σύνορα ευρίσκονται μεταξύ των συνόρων της Αυανίτιδος και της Δαμασκού. Το όριον δέ, που διέρχεται μεταξύ Γαλαάδ και της χώρας του Ισραήλ, είναι ο Ιορδάνης που καθορίζει τα προς την Νεκράν Θάλασσαν ανατολικά όρια της χώρας μέχρι του Φοινικώνος της Ιεριχούς. Αυτά είναι τα προς ανατολάς σύνορα.

Ιεζ. 47,19           καὶ τὰ πρὸς νότον καὶ λίβα ἀπὸ Θαιμὰν καὶ Φοινικῶνος ἕως ὕδατος Μαριμὼθ Κάδης παρεκτεῖνον ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην·

Ιεζ. 47,19                  Τα προς νότον και προς δυσμάς σύνορα αρχίζουν από Θαιμάν και από τον Φοινικώνα της Ιεριχούς έως εις τα ύδατα Μαριμώθ Καδης. Επεκτείνονται δε μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης.

Ιεζ. 47,20           τοῦτο τὸ μέρος νότος καὶ λίψ. τοῦτο τὸ μέρος τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης· ὁρίζει ἕως κατέναντι τῆς εἰσόδου Ἠμάθ, ἕως εἰσόδου αὐτοῦ· ταῦτά ἐστι τὰ πρὸς θάλασσαν Ἠμάθ.

Ιεζ. 47,20                 Τα δε προς νοτιοδυτικά μέρη έχουν σύνορα προς δυσμάς την Μεσόγειον Θαλασσαν, και από του ορίου αυτού έως απέναντι της εισόδου Ημάθ. Αυτά είναι τα προς δυσμάς όρια.

Ιεζ. 47,21           καὶ διαμερίσετε τὴν γῆν ταύτην αὐτοῖς, ταῖς φυλαῖς τοῦ Ἰσραήλ.

Ιεζ. 47,21                  Θα διαμοιράσετε, λοιπόν, την χώραν εις τας φυλάς του Ισραήλ.

Ιεζ. 47,22           βαλεῖτε αὐτὴν ἐν κλήρῳ ὑμῖν καὶ τοῖς προσηλύτοις τοῖς παροικοῦσιν ἐν μέσῳ ὑμῶν, οἵτινες ἐγέννησαν υἱοὺς ἐν μέσῳ ὑμῶν· καὶ ἔσονται ὑμῖν ὡς αὐτόχθονες ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ Ἰσραήλ, μεθ᾿ ὑμῶν φάγονται ἐν κληρονομίᾳ ἐν μέσῳ τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ·

Ιεζ. 47,22                 Δια την διανομήν της θα ρίψετε κλήρους δια τους εαυτούς σας και δια τους ξένους, οι οποίοι κατοικούν μεταξύ σας και έχουν αποκτήσει οικογενείας. Αυτοί θα είναι όπως και οι εντόπιοι, ίσοι με τους άλλους Ισραηλίτας, μαζή με τους οποίους θα φάγουν τους καρπούς της χώρας κληρονομούντες και αυτοί το αναλογούν μερίδιον μεταξύ των φυλών του Ισραήλ.

Ιεζ. 47,23           καὶ ἔσονται ἐν φυλῇ προσηλύτων ἐν τοῖς προσηλύτοις τοῖς μετ᾿ αὐτῶν, ἐκεῖ δώσετε κληρονομίαν αὐτοῖς, λέγει Κύριος Θεός.

Ιεζ. 47,23                  Εις την φυλήν, εις την οποίαν ανήκουν οι ξένοι αυτοί, θα δώσετε και εις αυτούς κληρονομίαν”, λέγει Κυριος ο Θεός.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48- ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΕΩΣ

                            Τα όρια και η διανομή της χώρας

Ιεζ. 48,1            Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν φυλῶν· ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς πρὸς βοῤῥᾶν κατὰ τὸ μέρος τῆς καταβάσεως τοῦ περισχίζοντος ἐπὶ τὴν εἴσοδον τῆς Ἠμὰθ αὐλῆς τοῦ Αἰνάν, ὅριον Δαμασκοῦ πρὸς βοῤῥᾶν κατὰ μέρος Ἠμὰθ αὐλῆς, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἕως πρὸς θάλασσαν Δάν, μία.

Ιεζ. 48,1                    Αυτά είναι τα ονόματα των φυλών και το μερίδιον εκάστης· Αυτό το βόρειον άκρον, από το μέρος του κατερχομένου και διασχίζοντος μέχρι της εισόδου της Ημάθ, της τοποθεσίας Αινάν, του βορείου αυτού συνόρου της Δαμασκού, στο μέρος της περιοχής Ημάθ, από ανατολών μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης προς δυσμάς, θα είναι μία μερίς δια την φυλήν Δαν.

Ιεζ. 48,2            καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τοῦ Δὰν τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ἀσσήρ, μία.

Ιεζ. 48,2                    Από τα νότια σύνορα της φυλής Δαν, από ανατολάς έως δυσμάς εις την Μεσόγειον Θαλασσαν, θα είναι άλλη μερίς δια την φυλήν Ασσήρ.

Ιεζ. 48,3            καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ἀσσὴρ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Νεφθαλίμ, μία.

Ιεζ. 48,3                    Από τα νότια σύνορα της φυλής Ασσήρ, από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όρια της Μεσογείου Θαλάσσης, θα είναι άλλη μερίς δια την φυλήν Νεφθαλίμ.

Ιεζ. 48,4            καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Νεφθαλὶμ ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Μανασσῆ, μία.

Ιεζ. 48,4                    Από τα νότια όρια της Νεφθαλίμ, από ανατολάς έως εις την Μεσόγειον Θαλασσαν, θα είναι μία μερίς δια την φυλήν Μανασσή.

Ιεζ. 48,5            καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Μανασσῆ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ἐφραίμ, μία.

Ιεζ. 48,5                    Από τα νότια σύνορα της φυλής Μανασσή, από ανατολών έως δυσμάς εις την Μεσόγειον Θαλασσαν, μία μερίς δια την φυλήν Εφραίμ.

Ιεζ. 48,6            καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ἐφραὶμ ἀπό τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ῥουβήν, μία.

Ιεζ. 48,6                    Από τα νότια σύνορα της φυλής Εφραίμ, από ανατολών μέχρι δυσμών εις θάλασσαν Μεσόγειον, άλλη μερίς δια την φυλήν Ρουβήν.

Ιεζ. 48,7            καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ῥουβὴν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ἰούδα, μία.

Ιεζ. 48,7                    Από τα νότια σύνορα της φυλής Ρουβήν, αυτό ανατολικά μέχρι δυτικά όρια, άλλη μερίς δια την φυλήν Ιούδα.

Ιεζ. 48,8            καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ἰούδα ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν ἔσται ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες εὖρος καὶ μῆκος καθὼς μία τῶν μερίδων ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν, καὶ ἔσται τὸ ἅγιον ἐν μέσῳ αὐτῶν·

Ιεζ. 48,8                    Συνορα με την περιοχήν της φυλής Ιούδα, από το ανατολικόν αυτής όριον μέχρι του δυτικού θα είναι ο κλήρος, τον οποίον θα διαχωρίσετε. Αυτός ο κλήρος θα έχη πλάτος είκοσι πέντε χιλιάδες και μήκος ίσον προς μίαν εκάστην από τας άλλας μερίδας, από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όρια της χώρας. Εν τω μέσω της περιοχής αυτής θα υπάρχη ο Ιερός χώρος του ναού

Ιεζ. 48,9            ἀπαρχή, ἣν ἀφοριοῦσι τῷ Κυρίῳ, μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ εὗρος εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδες.

Ιεζ. 48,9                    Η μερίς, την οποίαν θα ξεχωρίσουν και θα αφιερώσουν στον Κυριον, θα έχη μήκος είκοσι πέντε χιλιάδας και πλάτος είκοσι πέντε χιλιάδας πήχεις.

Ιεζ. 48,10           τούτων ἔσται ἡ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων· τοῖς ἱερεῦσι, πρὸς βοῤῥᾶν πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ πρὸς θάλασσαν πλάτος δέκα χιλιάδες καὶ πρὸς ἀνατολὰς πλάτος δέκα χιλιάδες καὶ πρὸς νότον μῆκος εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδες, καὶ τὸ ὄρος τῶν ἁγίων ἔσται ἐν μέσῳ αὐτοῦ·

Ιεζ. 48,10                  Αυτή θα είναι η μερίς των αγίων. Εις τους ιερείς θα δοθή περιοχή, η οποία κατά το βόρειον μέρος θα έχη μήκος είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις, προς δυσμάς δέκα χιλιάδες πλάτος, προς ανατολάς δέκα χιλιάδες και προς νότον είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις. Το όρος του αγίου ναού θα είναι στο μέσον της περιοχής αυτής.

Ιεζ. 48,11           τοῖς ἱερεῦσι τοῖς ἡγιασμένοις, υἱοῖς Σαδδούκ, τοῖς φυλάσσουσι τὰς φυλακὰς τοῦ οἴκου, οἵτινες οὐκ ἐπλανήθησαν ἐν τῇ πλανήσει υἱῶν Ἰσραήλ, ὃν τρόπον ἐπλανήθησαν οἱ Λευῖται,

Ιεζ. 48,11                   Εις τους ιερείς, τους καθιερωμένους από τους απογόνους Σαδδούκ, ο οποίοι έχουν αναλάβει ως υπηρεσίαν των την φύλαξιν του ναού και οι οποίοι εις εποχήν, που οι Ισραηλίται μαζή με του Λευΐτας απεστάτησαν από τον Θεόν, αυτοί δεν απεπλανήθησαν εις δρόμους αποστασίας,

Ιεζ. 48,12           καὶ ἔσται αὐτοῖς ἡ ἀπαρχὴ δεδομένη ἐκ τῶν ἀπαρχῶν τῆς γῆς, ἅγιον ἁγίων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Λευιτῶν.

Ιεζ. 48,12                  εις αυτούς εδόθη η εκλεκτή αυτή μερίς από τας άλλας εκλεκτά μερίδας της χώρας. Το αγιώτατον αυτό τμήμα αποτελεί το μερίδιον αυτών των Λευϊτών.

Ιεζ. 48,13           τοῖς δὲ Λευίταις τὰ ἐχόμενα τῶν ὁρίων τῶν ἱερέων, μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες, καὶ εὗρος δέκα χιλιάδες. πᾶν τὸ μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ εὖρος εἴκοσι χιλιάδες.

Ιεζ. 48,13                  Εις δε τους Λευΐτας εδόθη περιοχή συνορεύουσα με εκείνην των ιερέων. Το μήκος αυτής είναι είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις και το πλάτος δέκα χιλιάδες. Ολη δε η περιοχή η δοθείσα εκ τους ιερείς και τους Λευΐτας ήτο μήκου μεν είκοσι πέντε χιλιάδων και πλάτους είκοσι χιλιάδων πήχεων.

Ιεζ. 48,14           οὐ πραθήσεται ἐξ αὐτοῦ οὐδὲ καταμετρηθήσεται, οὐδὲ ἀφαιρεθήσεται τὰ πρωτογεννήματα τῆς γῆς, ὅτι ἅγιόν ἐστι τῷ Κυρίῳ.

Ιεζ. 48,14                  Από την περιοχήν αυτήν τίποτε δεν θα πωλήται, ούτε θα καταμετρήται προς ανταλλαγήν, ούτε και τα πρωτογεννήματα της χώρας αυτής θα αφαιρεθούν, διότι ο τόπος αυτό είναι αφιερωμένος στον Κυριον.

Ιεζ. 48,15           τὰς δὲ πέντε χιλιάδας τὰς περισσὰς ἐπὶ τῷ πλάτει ἐπὶ ταῖς πέντε, καὶ εἴκοσι χιλιάσι, προτείχισμα ἔσται τῇ πόλει εἰς τὴν κατοικίαν καὶ εἰς διάστημα αὐτοῦ, καὶ ἔσται ἡ πόλις ἐν μέσῳ αὐτοῦ.

Ιεζ. 48,15                  Αι δε πλεονάζουσαι κατά πλάτος πέντε χιλιάδες πήχεις από τας είκοσι πέντε χιλιάδας της χώρας, θα χρησιμοποιηθούν (ως είδός προτειχίσματος) δια οικήματα της πόλεως Ιερουσαλήμ εις κατοικίας και ως ελεύθερος χώρος της πόλεως. Η πόλις θα είναι εν μέσω της περιοχής αυτής.

Ιεζ. 48,16           καὶ ταῦτα τὰ μέτρα αὐτῆς· ἀπὸ τῶν πρὸς βοῤῥᾶν πεντακόσιοι καὶ τετρακισχίλιοι, καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς νότον πεντακόσιοι καὶ τέσσαρες χιλιάδες, καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολάς πεντακόσιοι καὶ τέσσαρες χιλιάδες, καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς θάλασσαν τετρακισχιλίους πεντακόσιους.

Ιεζ. 48,16                  Αυταί δε θα είναι αι διαστάσεις της πόλεως· προς βορράν τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις, προς νότοι τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι, προς ανάτολάς τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι κι προς δυσμάς τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις.

Ιεζ. 48,17           καὶ ἔσται διάστημα τῇ πόλει πρὸς βοῤῥᾶν διακόσιοι πεντήκοντα καὶ πρὸς νότον διακόσιοι καὶ πεντήκοντα καὶ πρὸς ἀνατολὰς διακόσιοι πεντήκοντα καὶ πρὸς θάλασσαν διακόσιοι πεντήκοντα.

Ιεζ. 48,17                  Θα υπάρχη δε ελεύθερος χώρος προς βορράν της πόλεως διακόσιοι πεντήκοντα πήχεις, προς νότον διακόσιοι πεντήκοντα, προς ανατολάς διακόσιοι πεντήκοντα και προς δυσμάς διακόσιοι πεντήκοντα πήχεις.

Ιεζ. 48,18           καὶ τὸ περισσὸν τοῦ μήκους τὸ ἐχόμενον τῶν ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων δέκα χιλιάδες πρὸς ἀνατολὰς καὶ δέκα χιλιάδες πρὸς θάλασσαν· καὶ ἔσονται αἱ ἀπαρχαὶ τοῦ ἁγίου καὶ ἔσται τὰ γεννήματα αὐτῆς εἰς ἄρτους τοῖς ἐργαζομένοις τὴν πόλιν·

Ιεζ. 48,18                  Η πλεονάζουσα περιοχή κατά μήκος της ιεράς μερίδος δέκα χιλιάδες πήχεις προς ανατολάς και δέκα χιλιάδες πήχεις προς δυσμάς προορίζονται δια την γεωργίαν. Από τα προϊόντα αυτής θα κατασκευάζονται άρτοι δια τους εργαζομένους εις την πόλιν.

Ιεζ. 48,19           οἱ δὲ ἐργαζόμενοι τὴν πόλιν ἐργῶνται αὐτὴν ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ.

Ιεζ. 48,19                  Οι εργάται, οι οποίοι θα εργάζωνται δια την πόλιν, θα λαμβάνωνται από όλας τας φυλάς του Ισραήλ.

Ιεζ. 48,20           πᾶσα ἡ ἀπαρχὴ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας· τετράγωνον ἀφοριεῖτε αὐτοῦ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ ἁγίου ἀπὸ τῆς κατασχέσεως τῆς πόλεως.

Ιεζ. 48,20                 Ετσι δε η ιερά μερίς θα είναι τετράγωνος έκτασις μήκους και πλάτους είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων. Από αυτήν την έκτασιν θα ξεχωρίσετε τετράγωνον τμήμα, από την έκτασιν δηλαδή της πόλεως δια την περιοχήν του ναού.

Ιεζ. 48,21           τὸ δὲ περισσὸν τῷ ἀφηγουμένῳ ἐκ τούτου καὶ ἐκ τούτου ἀπὸ τῶν ἀπαρχῶν τοῦ ἁγίου καὶ εἰς τὴν κατάσχεσιν τῆς πόλεως ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας μῆκος ἕως τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς θάλασσαν ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἕως τῶν ὁρίων τῶν πρὸς θάλασσαν ἐχόμενα τῶν μερίδων τοῦ ἀφηγουμένου· καὶ ἔσται ἡ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων καὶ τὸ ἁγίασμα τοῦ οἴκου ἐν μέσῳ αὐτῆς.

Ιεζ. 48,21                  Η υπόλοιπος έκτασις θα είναι δια τον άρχοντα. Αυτή θα εκτείνεται ένθεν και ένθεν της ιεράς μερίδος και της μερίδος της πόλεως. Η μερίς αυτή θα είναι είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων μήκους μέχρι των ανατολικών ορίων και είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις προς δυσμάς μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης. Αυτή θα είναι η μερίς του άρχοντος. Η ιερά μερίς και ο ναός θα ευρίσκεται εν τω μέσω αυτής της περιοχής.

Ιεζ. 48,22           καὶ ἀπὸ τῆς κατασχέσεως τῶν Λευιτῶν καὶ ἀπὸ τῆς κατασχέσεως τῆς πόλεως ἐν μέσῳ τῶν ἀφηγουμένων ἔσται· ἀναμέσον τῶν ὁρίων Ἰούδα καὶ ἀναμέσον τῶν ὁρίων Βενιαμὶν τῶν ἀφηγουμένων ἔσται. -

Ιεζ. 48,22                 Η περιοχή των Λευιτών και η περιοχή της πόλεως θα ευρίσκονται εν μέσω του εκάστοτε άρχοντος. Η δε μερίς του εκάστοτε άρχοντος θα είναι μεταξύ της φυλής του Ιούδα και της φυλής του Βενιαμίν.

Ιεζ. 48,23           Καὶ τὸ περισσὸν τῶν φυλῶν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Βενιαμίν, μία.

Ιεζ. 48,23                 Και το περισσεύον από τας φυλάς θα είναι νοτίως της φυλής του Ιούδα από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όρια της χώρας, μία μερίς δια την φυλήν του Βενιαμίν.

Ιεζ. 48,24           καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Βενιαμὶν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Συμεών, μία.

Ιεζ. 48,24                 Από τα νότια όρια της φυλής Βενιαμίν, από ανατολών μέχρι δυσμών, άλλη μερίς δια την φυλήν Συμεών.

Ιεζ. 48,25           καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Συμεὼν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ἰσσάχαρ, μία.

Ιεζ. 48,25                 Από τα νότια σύνορα της φυλής Συμεών, από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όρια της χώρας, θα είναι μία μερίς δια την φυλήν Ισσάχαρ.

Ιεζ. 48,26           καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Ἰσσάχαρ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ζαβουλών, μία.

Ιεζ. 48,26                 Από τα νότια όρια της φυλής Ισσάχαρ, από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά σύνορα της χώρας, ετέρα μερίς δια την φυλήν του Ζαβουλών.

Ιεζ. 48,27           καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Ζαβουλὼν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Γάδ, μία.

Ιεζ. 48,27                 Από τα νότια σύνορα της φυλής Ζαβουλών, από τα ανατολικά έως τα δυτικά όρια της χώρας, άλλη μερίς δια την φυλήν του Γαδ.

Ιεζ. 48,28           καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Γὰδ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς λίβα καὶ ἔσται τὰ ὅρια αὐτοῦ ἀπὸ Θαιμὰν καὶ ὕδατος Μαριμὼθ Κάδης κληρονομίας ἕως τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης.

Ιεζ. 48,28                 Από δε τα νότια σύνορα της φυλής Γαδ, από τα ανατολικά όρια της χώρας μέχρι των νοτιοδυτικών συνόρων από Θαιμάν και των υδάτων Μαριμώθ Καδης, η κληρονομία φθάνει έως την Μεσόγειον Θαλασσαν.

Ιεζ. 48,29           αὕτη ἡ γῆ, ἣν βαλεῖτε ἐν κλήρῳ ταῖς φυλαῖς τοῦ Ἰσραήλ, καὶ οὗτοι οἱ διαμερισμοὶ αὐτῶν, λέγει Κύριος Θεός. -

Ιεζ. 48,29                 Αυτή είναι η χώρα, δια την διανομήν της οποίας εις τας φυλάς του Ισραήλ θα ρίψετε κλήρους. Αυτή είναι η διαίρεσις κατά τας φυλάς αυτών, λέγει ο Κυριος.

 

                        Οι πύλες της νέας πόλεως

Ιεζ. 48,30           Καὶ αὗται αἱ διεκβολαὶ τῆς πόλεως αἱ πρὸς βοῤῥᾶν, τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι μέτρῳ.

Ιεζ. 48,30                 Αύται είναι, αι έξοδοι της πόλεως αι προς βορράν· τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις η εκτασις της πλευράς αυτής.

Ιεζ. 48,31           καὶ αἱ πύλαι τῆς πόλεως ἐπ᾿ ὀνόματι φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ· πύλαι τρεῖς πρὸς βοῤῥᾶν, πύλη Ῥουβὴν μία καὶ πύλη Ἰούδα μία καὶ πύλη Λευΐ μία.

Ιεζ. 48,31                  Αι πύλαι της πόλεως θα είναι επ' ονόματι των φύλων του Ισραήλ. Πυλαι τρεις προς βορράν, μία πύλη του Ρουβήν, μία πύλη του Ιούδα και άλλη πύλη του Λευϊ.

Ιεζ. 48,32           καὶ τὰ πρὸς ἀνατολὰς τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι· καὶ πύλαι τρεῖς, πύλη Ἰωσὴφ μία καὶ πύλη Βενιαμὶν μία καὶ πύλη Δὰν μία.

Ιεζ. 48,32                 Προς ανατολάς η έκτασις είναι πάλιν τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις. Επί της πλευράς αυτής είναι τρεις πύλαι· μία πύλη του Ιωσήφ, μία πύλη του Βενιαμίν, μία πύλη Δαν.

Ιεζ. 48,33           καὶ τὰ πρὸς νότον τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι μέτρῳ· καὶ πύλαι τρεῖς, πύλη Συμεὼν μία καὶ πύλη Ἰσσάχαρ μία καὶ πύλη Ζαβουλὼν μία.

Ιεζ. 48,33                  Προς νότον η έκτασις είναι τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις. Και εις την πλευράν αυτήν τρεις πύλαι· μία πύλη του Συμεών, μία πύλη του Ισσάχαρ και μία πύλη του Ζαβουλών.

Ιεζ. 48,34           καὶ τὰ πρὸς θάλασσαν τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι μέτρῳ· πύλαι τρεῖς, πύλη Γὰδ μία καὶ πύλη Ἀσσὴρ μία καὶ πύλη Νεφθαλὶμ μία.

Ιεζ. 48,34                 Προς δυσμάς είναι έκτασις τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πήχεων. Τρεις πύλαι εις την πλευράν αυτήν· μία πύλη Γαδ, μία πύλη Ασσήρ και μία πύλη Νεφθαλίμ.

Ιεζ. 48,35           κύκλωμα δέκα καὶ ὀκτὼ χιλιάδες. καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, ἀφ᾿ ἧς ἂν ἡμέρας γένηται, ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς.

Ιεζ. 48,35                  Η περίμετρος της πόλεως είναι δεκαοκτώ χιλιάδες πήχεις. Το όνομα της πόλεως θα δοθή κατά την ημέραν, κατά την οποίαν αυτή θα ανοικοδομηθή.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48