ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ- ΚΕΦ. 40-44

 

 

ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40- ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΟ 

                            Όραμα του προφήτη για το ναό στην καινούρια χώρα (Η εξωτερική και η εσωτερική αυλή του ναού, τα τείχη, οι πύλες και ο κυρίως ναός).

Ιεζ. 40,1            Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πέμπτῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει τῆς αἰχμαλωσίας ἡμῶν, ἐν τῷ πρώτῳ μηνί, δεκάτῃ τοῦ μηνός, ἐν τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει μετὰ τὸ ἁλῶναι τὴν πόλιν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου καὶ ἤγαγέ με·

Ιεζ. 40,1                    Κατά το εικοστόν πέμπτον έτος από της αιχμαλωσίας μας, τον πρώτον μήνα, την δεκάτην του μηνός, κατά το δέκατον τέταρτον έτος μετά την άλωσιν της Ιερουσαλήμ, κατά την ημέραν εκείνην έθεσεν ο Κυριος το χέρι του επάνω μου και με έφερε.

Ιεζ. 40,2            ἐν ὁράσει Θεοῦ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἔθηκέ με ἐπ᾿ ὄρους ὑψηλοῦ σφόδρα, καὶ ἐπ᾿ αὐτοῦ ὡσεὶ οἰκοδομὴ πόλεως ἀπέναντι.

Ιεζ. 40,2                    δια οράματος θείου εις την χώραν του Ισραήλ και με έθεσεν επάνω εις ένα πολύ υψηλόν όρος. Επάνω στο όρος αυτό, έβλεπα κάτι σαν οικοδομήν πόλεως.

Ιεζ. 40,3            καὶ εἰσήγαγέ με ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ ἀνήρ, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἦν ὡσεὶ ὅρασις χαλκοῦ στίλβοντος, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἦν σπαρτίον οἰκοδόμων καὶ κάλαμος μέτρου, καὶ αὐτὸς εἱστήκει ἐπὶ τῆς πύλης.

Ιεζ. 40,3                    Ο Κυριος με ωδήγησε και με εισήγαγεν εκεί. Και ιδού, ενώπιόν μου ένας ανήρ, του οποίου η εμφάνισις ήτο λαμπρά ωσάν του απαστράπτοντος και λαμποκοπούντος χαλκού. Εκρατούσεν στο χέρι του στάθμην οικοδόμων και ένα καλάμινον μέτρον. Ιστατο δε ο ανήρ αυτός εις την πύλην του τείχους.

Ιεζ. 40,4            καὶ εἶπε πρός με ὁ ἀνήρ· ἑώρακας, υἱὲ ἀνθρώπου; ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἰδὲ καὶ ἐν τοῖς ὠσί σου ἄκουε καὶ τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου πάντα, ὅσα ἐγὼ δεικνύω σοι, διότι ἕνεκα τοῦ δεῖξαί σοι εἰσελήλυθας ὧδε καὶ δείξεις πάντα, ὅσα σὺ ὁρᾷς, τῷ οἴκῳ τοῦ Ἰσραήλ.

Ιεζ. 40,4                    Ο ανήρ αυτός με ηρώτησε· “βλέπεις υιέ ανθρώπου; Ιδέ με τα μάτια σου, άκουσε με τα αυτιά σου και βάλε μέσα εις την καρδία σου όλα εκείνα, τα οποία εγώ θα σου δείξω, διότι, δια να σου δείξω αυτά, ήλθες συ εδώ. Και συ δε όλα όσα βλέπεις, θα τα δείξης στον ισραηλιτικόν λαόν”.

Ιεζ. 40,5            Καὶ ἰδοὺ περίβολος ἔξωθεν τοῦ οἴκου κύκλῳ· καὶ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀνδρὸς κάλαμος, τὸ μέτρον πηχῶν ἓξ ἐν πήχει καὶ παλαιστῆς, καὶ διεμέτρησε τὸ προτείχισμα, πλάτος ἴσον τῷ καλάμῳ καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ ἴσον τῷ καλάμῳ.

Ιεζ. 40,5                    Και ιδού έξω και γύρω από τον ναόν του Κυρίου υπήρχε τείχος. Εις το χέρι του ανθρώπου υπήρχε κάλαμος ως μέτρον εξ εβραϊκών πήχεων, κάθε πήχυς ο συνήθης εβραϊκός και μία παλάμη. Ο ανήρ αυτός εμέτρησε το τείχος και εύρε το πλάτος του ίσον με τον κάλαμον, το ύψος του τείχους ήτο επίσης ίσον με τον κάλαμον αυτόν.

Ιεζ. 40,6            καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς ἐν ἑπτὰ ἀναβαθμοῖς καὶ διεμέτρησε τὸ αἰλὰμ τῆς πύλης ἴσον τῷ καλάμῳ

Ιεζ. 40,6                    Επειτα ήλθε προς την ανατολικήν πύλην του τείχους, ανήλθεν επτά βαθμίδας και εμέτρησε το κατώφλι της πύλης και το ευρήκε ίσον με τον κάλαμον αυτόν.

Ιεζ. 40,7            καὶ τὸ θεὲ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ τὸ αἰλὰμ ἀναμέσον τοῦ θεηλαθὰ πηχῶν ἓξ καὶ τὸ θεὲ τὸ δεύτερον ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος καὶ τὸ αἰλὰμ πηχέων πέντε καὶ τὸ θεὲ τὸ τρίτον ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος, καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ πλάτος καὶ τό αἰλὰμ τοῦ πυλῶνος πλησίον τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης

Ιεζ. 40,7                    Εμέτρησε το πρώτον δωμάτιον και εύρε το μήκος του ίσον με τον κάλαμον και το πλάτος του ίσον με τον κάλαμον. Ο δε διάδρομος, που εχώριζεν αυτό από τα άλλα δωμάτια, ήτο εξ πήχεων. Το δεύτερον δωμάτιον ήτο κατά το πλάτος και το μήκος ίσον με ένα κάλαμον. Ο δε διάδρομος, που εχώριζε το ένα δωμάτιον από το άλλο, ήτο πέντε πήχεις. Το τρίτον δωμάτιον ήτο κατά το μήκος και το πλάτος ίσον με τον κάλαμον. Το κατώφλιον του πυλώνος, το οποίον ήτο πλησίον στο κατώφλιον της πύλης,

Ιεζ. 40,8            πηχῶν ὀκτὼ

Ιεζ. 40,8                    ήτο οκτώ πήχεις.

Ιεζ. 40,9            καὶ τὰ αἰλεῦ πηχῶν δύο καὶ τὸ αἰλὰμ τῆς πύλης ἔσωθεν

Ιεζ. 40,9                    Τα εκατέρωθεν της πύλης γεισώματα ήσαν δύο πήχεις. Το κατώφλιον της πύλης ήτο εσωτερικώς προς την αυλήν.

Ιεζ. 40,10           καὶ τὰ θεὲ τῆς πύλης τοῦ θεὲ κατέναντι τρεῖς ἔνθεν καὶ τρεῖς ἔνθεν καὶ μέτρον ἓν τοῖς τρισὶ καὶ μέτρον ἓν τοῖς αἰλὰμ ἔνθεν καὶ ἔνθεν.

Ιεζ. 40,10                  Τα δωμάτια τα εκατέρωθεν του διαδρόμου, στον οποίον ανοίγει η πύλη, ήσαν τρία εις την μίαν πλευράν και τρία εις την άλλην, απέναντι αλλήλων ανά τρία. Είχαν και τα τρία τας αυτάς διαστάσεις. Των αυτών διαστάσεων ήσαν και τα υποστηρίγματα εκατέρας πλευράς.

Ιεζ. 40,11           καὶ διεμέτρησε τὸ πλάτος τῆς θύρας τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα καὶ τὸ εὖρος τοῦ πυλῶνος πηχῶν δεκατριῶν,

Ιεζ. 40,11                   Εμέτρησε κατόπιν το πλάτος της θύρας του πυλώνος και το εύρε δέκα πήχεων. Το δε μήκος της στοάς δεκατριών πήχεων.

Ιεζ. 40,12           καὶ πῆχυς ἐπισυναγόμενος ἐπὶ πρόσωπον τῶν θεεὶμ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ τὸ θεὲ πηχῶν ἓξ ἔνθεν καὶ πηχῶν ἓξ ἔνθεν.

Ιεζ. 40,12                  Εμπροσθεν των εκατέρωθεν δωματίων υπήρχε διάδρομος, ο οποίος εστένευε κατά ένα πήχυν. Τα δε εκατέρωθεν του διαδρόμου δωμάτια είχαν το καθένα πλάτος και μήκος ανά εξ πήχεις.

Ιεζ. 40,13           καὶ διεμέτρησε τὴν πύλην ἀπὸ τοῦ τοίχου τοῦ θεὲ ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ θεὲ πλάτος πήχεις εἴκοσι καὶ πέντε, αὕτη πύλη ἐπὶ πύλην·

Ιεζ. 40,13                  Εμέτρησε την απόστασιν της στοάς από τον τοίχον του ενός δωματίου μέχρι του τοίχου του απέναντι δωματίου και εύρεν ότι το όλον πλάτος ήτο είκοσι πέντε πήχεις. Η απόστασις αυτή ήτο καθ' όλον το μήκος του διαδρόμου από την πύλην της εισόδου μέχρι της εξόδου.

Ιεζ. 40,14           καὶ τὸ αἴθριον τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης ἑξήκοντα πήχεις, εἴκοσι θεεὶμ τῆς πύλης κύκλῳ·

Ιεζ. 40,14                  Το εξωτερικόν προαύλιον της πύλης ήτο εξήκοντα εβραϊκοί πήχεις. Υπήρχον δε είκοσι δωμάτια γύρω από την πύλην αυτήν.

Ιεζ. 40,15           καὶ τὸ αἴθριον τῆς πύλης ἔξωθεν εἰς τὸ αἴθριον αἰλὰμ τῆς πύλης ἔσωθεν πηχῶν πεντήκοντα·

Ιεζ. 40,15                  Από το εξωτερικόν προαύλιον της εξωτερικής πύλης μέχρι του υπαιθρίου κατωφλίου της εσωτερικής το μήκος ήτο πεντήκοντα πήχεων.

Ιεζ. 40,16           καὶ θυρίδες κρυπταὶ ἐπὶ τὸ θεεὶμ καὶ ἐπὶ τὰ αἰλὰμ ἔσωθεν τῆς πύλης τῆς αὐλῆς κυκλόθεν, καὶ ὡσαύτως τοῖς αἰλὰμ θυρίδες κύκλῳ ἔσωθεν, καὶ ἐπὶ τὸ αἰλὰμ φοίνικες ἔνθεν καὶ ἔνθεν.

Ιεζ. 40,16                  Εις τα δωμάτια υπήρχον παράθυρα με δικτυωτά. Τέτοια παράθυρα υπήρχαν και εις τα κτίσματα, που έβλεπαν προς το εσωτερικόν μέρος της πύλης και προς την αυλήν δεξιά και αριστερά. Παράθυρα επίσης υπήρχον στους τοίχους του προθαλάμου κύκλω και προς το εσωτερικόν της αυλής. Εις τας εκατέρωθεν παραστάδας του τοίχου της εισόδου του προθαλάμου υπήρχον φοίνικες ανάγλυφοι.

Ιεζ. 40,17           καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ ἰδοὺ παστοφόρια καὶ περίστυλα κύκλῳ τῆς αὐλῆς, τριάκοντα παστοφόρια ἐν τοῖς περιστύλοις,

Ιεζ. 40,17                  Ο ανήρ εκείνος με ωδηγησε κατόπιν εις την εσωτερικήν αυλήν και ιδού, είδα δωμάτια και υπόστεγα κύκλω της αυλής. Υπήρχαν τριάκοντα δωμάτια εις τα υπόστεγα αυτά.

Ιεζ. 40,18           καὶ αἱ στοαὶ κατὰ νώτου τῶν πυλῶν, κατὰ τὸ μῆκος τῶν πυλῶν τὸ περίστυλον τὸ ὑποκάτω.

Ιεζ. 40,18                  Τα υπόστεγα αυτά, αι στοαί, ήσαν παραπλεύρως των τριών πυλών του τείχους, σύμφωνα με το μήκος των πυλών αυτών. Κατω δε αυτό αυτά υπήρχε το λιθόστρωτον.

Ιεζ. 40,19           καὶ διεμέτρησε τὸ πλάτος τῆς αὐλῆς ἀπὸ τοῦ αἰθρίου τῆς πύλης τῆς ἐξωτέρας ἔσωθεν ἐπὶ τὸ αἴθριον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης ἔξω, πήχεις ἑκατόν, τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς. καὶ ἤγαγέ με ἐπὶ βοῤῥᾶν,

Ιεζ. 40,19                  Εμέτρησε το πλάτος της αυλής από το υπαίθριον μέρος της εξωτερικής ανατολικής πύλης προς τα έσω μέχρι του εσωτερικού της εσωτερικής ανατολικής πύλης και εύρεν εκατόν πήχεις. Επειτά με ωδήγησε προς Βορράν

Ιεζ. 40,20           καὶ ἰδοὺ πύλη βλέπουσα πρὸς βοῤῥᾶν τῇ αὐλῇ τῇ ἐξωτέρᾳ, καὶ διεμέτρησεν αὐτήν, τό τε μῆκος αὐτῆς καὶ τὸ πλάτος.

Ιεζ. 40,20                 και ιδού είδα μίαν πύλην προς την βορείαν πλευράν, η οποία ήνοιγε προς την βορείαν εξωτερικήν αυλήν. Εμέτρησεν ο ανήρ το μήκος και το πλάτος αυτής της πύλης.

Ιεζ. 40,21           καὶ τὰ θεὲ τρεῖς ἔνθεν καὶ τρεῖς ἔνθεν καὶ τὰ αἰλεῦ καὶ τὰ αἰλαμμὼ καὶ τοὺς φοίνικας αὐτῆς, καὶ ἐγένετο κατὰ τὰ μέτρα τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολὰς πηχῶν πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πηχῶν εἰκοσιπέντε τὸ εὖρος αὐτῆς.

Ιεζ. 40,21                  Εμέτρησεν επίσης τα εκατέρωθεν τρία δωμάτια, τας παραστάδας της προσόψεως, τα κατώφλια, τον προθάλαμον, τους σκαλιστούς φοίνικας και ευρέθησαν αι διαστάσεις των όμοιαι προς τας διαστάσεις της ανατολικής πύλης, ήτοι το μεν μήκος πεντήκοντα πήχστο δε πλάτος εικόσι πέντε πήχεις.

Ιεζ. 40,22           καὶ αἱ θυρίδες αὐτῆς καὶ τὰ αἰλαμμὼ καὶ οἱ φοίνικες αὐτῆς καθὼς ἡ πύλη ἡ βλέπουσα κατὰ ἀνατολάς· καὶ ἐν ἑπτὰ κλιμακτῆρσιν ἀνέβαινον ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ τὰ αἰλαμμὼ ἔσωθεν.

Ιεζ. 40,22                 Τα παράθυρά της, αι στοαί, τα κατώφλια, ο προθάλαμός της και οι σκαλιστοί φοίνικες ήσαν όμοια προς την πύλην την ανατολικήν. Με επτά βαθμίδας ανέβαινε κανείς εις αυτήν. Ο προθάλαμός της ήτο εσωτερικός.

Ιεζ. 40,23           καὶ πύλη τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ βλέπουσα ἐπὶ πύλην τοῦ βοῤῥᾶ ὃν τρόπον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς, καὶ διεμέτρησε τὴν αὐλὴν ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην πήχεις ἑκατόν.

Ιεζ. 40,23                 Εις την εσωτερικην αυλήν υπήρχεν άλλη πύλη απέναντι της βορείας εξωτερικής πύλης. Οπως επίσης υπήρχε και εσωτερική ανατολική πύλη δίδουσα έξοδον προς την εξωτερικήν ανατολικήν πύλην. Εμέτρησε το μήκος της εσωτερικής πύλης μέχρι και της εξωτερικής βορείου πύλης και εύρεν αυτό εκατόν πήχεων.

Ιεζ. 40,24           καὶ ἤγαγέ με κατὰ νότον, καὶ ἰδοὺ πύλη βλέπουσα πρὸς νότον, καὶ διεμέτρησεν αὐτὴν καὶ τὰ θεὲ καὶ τὰ αἰλεῦ καὶ τὰ αἰλαμμὼ κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα.

Ιεζ. 40,24                 Με ωδήγησε κατόπιν προς νότον· και ιδού, μία πύλη εις την νοτίαν πλευράν. Ο ανήρ εκείνος εμέτρησε την πύλην αυτήν, τα δωμάτια, τας παραστάδας των προσόψεων, τα κατώφλια, τους προθαλάμους και όλα είχαν τας αυτάς διαστάσεις.

Ιεζ. 40,25           καὶ αἱ θυρίδες αὐτῆς καὶ τὰ αἰλαμμὼ κυκλόθεν καθὼς αἱ θυρίδες τοῦ αἰλάμ, πηχῶν πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πηχῶν εἰκοσιπέντε τὸ εὖρος αὐτῆς.

Ιεζ. 40,25                 Τα παράθυρα και αι κύκλω αυτής στοαί ήσαν όμοια προς τα των προηγουμένων στοών. Το μήκος της πύλης αυτής ήτο πεντήκοντα πήχεων, το δε πλάτος εικοσιπέντε πήχεων.

Ιεζ. 40,26           καὶ ἑπτὰ κλιμακτῆρες αὐτῇ, καὶ αἰλαμμὼ ἔσωθεν καὶ φοίνικες αὐτῇ, εἷς ἔνθεν καὶ εἷς ἔνθεν ἐπὶ τὰ αἰλεῦ.

Ιεζ. 40,26                 Με επτά βαθμίδας ανέβαινε κανείς και εις την πύλην αυτήν. Εις το εσωτερικόν μέρος ήτο ο προθάλαμος. Δυο δε σκαλιστοί φοίνικες υπήρχον, ο ένας επί της μιας παραστάδος και ο άλλος επί της άλλης παραστάδος.

Ιεζ. 40,27           καὶ πύλη κατέναντι τῆς πύλης τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας πρὸς νότον· καὶ διεμέτρησε τὴν αὐλὴν ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην, πήχεις ἑκατὸν τὸ εὖρος πρὸς νότον.

Ιεζ. 40,27                 Απέναντι προς την πύλην της νοτίου εσωτερικής αυλής ήτο η νοτία πύλη της εξωτερικής αυλής. Εμέτρησε την αυλήν από την μίαν πύλην έως την άλλην και εύρε το μήκος της εκατόν πήχεις, στο νότιον αυτό μέρος.

Ιεζ. 40,28           Καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον καὶ διεμέτρησε τὴν πύλην κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα

Ιεζ. 40,28                 Δια της νοτίας εσωτερικής πύλης με εισήγαγεν εις την εσωτερικήν αυλήν και εμετρησε την πύλην και εύρεν, ότι είχε τας αυτάς διαστάσεις.

Ιεζ. 40,29           καὶ τὰ θεὲ καὶ τὰ αἰλεῦ καὶ τὰ αἰλαμμὼ κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα· καὶ θυρίδες αὐτῇ καὶ τῷ αἰλαμμὼ κύκλῳ· πήχεις πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ τὸ εὖρος πήχεις εἰκοσιπέντε.

Ιεζ. 40,29                 Τα δωμάτια, αι προσόψεις των παραστάδων και αι στοαί είχαν τας αυτάς διαστάσεις. Υπήρχον επίσης παράθυρα εις την γύρω εσωτερικήν αυλήν. Το μήκος της ήτο πεντήκοντα πήχεων το δε πλάτος εικόσι πέντε.

Ιεζ. 40,31           καὶ αἰλαμμὼ εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν καὶ φοίνικες τῷ αἰλεῦ, καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες.

Ιεζ. 40,31                  Ο προθάλαμος της έβλεπεν εις την εξωτερικήν αυλήν. Εις τας παραστάδας επίσης της πύλης αυτής ήσαν σκαλιστοί φοίνικες και είχεν η πύλη αυτή οκτώ βαθμίδας.

Ιεζ. 40,32           καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησεν αὐτὴν κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα

Ιεζ. 40,32                 Με ωδήγησε κατόπιν εις την ανατολικήν εσωτερικήν πύλην, την εμέτρησε και την εύρεν έχουσαν τας ιδίας, διαστάσεις.

Ιεζ. 40,33           καὶ τὰ θεὲ καὶ τὰ αἰλεῦ καὶ τὰ αἰλαμμὼ κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα· καὶ θυρίδες αὐτῇ καὶ τῷ αἰλαμμὼ κύκλῳ, πήχεις πεντήκοντα μῆκος αὐτῆς καὶ εὖρος αὐτῆς πήχεις εἰκοσιπέντε.

Ιεζ. 40,33                  Τα δωμάτια, αι προσόψεις των παραστάδων, αι στοαί είχαν τας αυτάς διαστάσεις όπως και τα της προηγουμένης. Τα παράθυρά της τα γύρω εις τας στοάς ήσαν τα ίδια. Η στοά αυτή είχε μήκος πεντήκοντα πήχεις και πλάτος εικόσι πέντε.

Ιεζ. 40,34           καὶ αἰλαμμὼ εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ φοίνικες ἐπὶ τοῦ αἰλεῦ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες αὐτῇ.

Ιεζ. 40,34                 Ο προθάλαμός της, ήτο προς το εσωτερικόν. Φοίνικες σκαλιστοί ήσαν εις τας δύο παραστάδας, που ευρίσκοντο εκατέρωθεν από την είσοδον και οκτώ βαθμίδες υπήρχον εις αυτήν.

Ιεζ. 40,35           καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὴν πύλην τὴν πρὸς βοῤῥᾶν καὶ διεμέτρησε κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα

Ιεζ. 40,35                  Με ωδήγησε κατόπιν ο ανήρ εκείνος προς την βορείαν εσωτερικήν πύλην, την εμέτρησε και την ευρήκε των αυτών διαστάσεων,

Ιεζ. 40,36           καὶ τὰ θεὲ καὶ τὰ αἰλεῦ καὶ τὰ αἰλαμμώ· καὶ θυρίδες αὐτῇ κύκλῳ καὶ τῷ αἰλαμμὼ αὐτῆς· πήχεις πεντήκοντα μῆκος αὐτῆς καὶ εὖρος πήχεις εἰκοσιπέντε.

Ιεζ. 40,36                 τόσον ως προς τα δωμάτια, όσον και ως προς τας προσόψεις των παραστάδων και τας στοάς της και τα παράθυρα της τα γύρω των δωματίων και των στοών της. Το όλον μήκος ήτο πεντήκοντα πήχεων το δε πλάτος είκοσι πέντε.

Ιεζ. 40,37           καὶ τὰ αἰλαμμὼ εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, καὶ φοίνικες τῷ αἰλεῦ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες αὐτῇ.

Ιεζ. 40,37                  Ο προθάλαμος ήτο προς την εξωτερικήν πύλην, σκαλιστοί δε φοίνικες υπήρχον εις τας ένθεν και ένθεν της εισόδου προσόψεις των παραστάδων. Οκτώ βαθμίδες υπήρχον και εις αυτήν.

Ιεζ. 40,38           τὰ παστοφόρια αὐτῆς καὶ τὰ θυρώματα αὐτῆς καὶ τὰ αἰλαμμὼ αὐτῆς ἐπὶ τῆς πύλης τῆς δευτέρας ἔκρυσις,

Ιεζ. 40,38                 Τα δωμάτιά της, αι θύραι της και αι στοαί της ήσαν πλησίον της δευτέρας πύλης, εκεί όπου έτρεχε νερο,

Ιεζ. 40,39           ὅπως σφάζωσιν ἐν αὐτῇ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας·

Ιεζ. 40,39                 δια να καθαρίζωνται τα εις την πύλην αυτήν σφαζόμενα θύματα, τα προσφερόμενα ως θυσία δια τας βαρείας αμαρτίας και τας ελαφροτέρας.

Ιεζ. 40,40           καὶ κατὰ νώτου τοῦ ῥύακος τῶν ὁλοκαυτωμάτων τῆς βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν δύο τράπεζαι πρὸς ἀνατολὰς καὶ κατὰ νώτου τῆς δευτέρας καὶ τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης δύο τράπεζαι κατὰ ἀνατολάς,

Ιεζ. 40,40                 Παραπλεύρως του ρυακίου των ολοκαυτωμάτων, προς την βορείαν πλευράν, υπήρχον δύο τράπεζαι κοντά εις την ανατολικήν πύλην. Πλησίον δε της δευτέρας ανατολικής πύλης και μάλιστα πλησίον του προθαλάμου της υπήρχον δύο άλλαι τράπεζαι προς ανατολάς.

Ιεζ. 40,41           τέσσαρες ἔνθεν καὶ τέσσαρες ἔνθεν κατὰ νώτου τῆς πύλης, ἐπ᾿ αὐτὰς σφάξουσι τὰ θύματα κατέναντι τῶν ὀκτὼ τραπεζῶν τῶν θυμάτων.

Ιεζ. 40,41                  Ετσι υπήρχον τέσσαρες τράπεζαι εις την μίαν πλευράν και τέσσαρες εις την άλλην. Ησαν δε παραπλεύρως προς την εσωτερικήν ανατολικήν πύλην. Επάνω εις τας οκτώ αυτάς τραπέζας θα σφάζουν τα προς θυσίαν ζώα.

Ιεζ. 40,42           καὶ τέσσαρες τράπεζαι τῶν ὁλοκαυτωμάτων λίθιναι λελαξευμέναι πήχεως καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος καὶ πήχεων δύο καὶ ἡμίσους τὸ μῆκος καὶ ἐπὶ πῆχυν τὸ ὕψος, ἐπ᾿ αὐτὰς ἐπιθήσουσι τὰ σκεύη, ἐν οἷς σφάζουσιν ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ θύματα.

Ιεζ. 40,42                 Υπήρχον άκομη τέσσαρες τράπεζαι δια τα ολοκαυτώματα, λίθιναι λαξευμέναι. Καθε μία από αυτάς είχε πλάτος ένα και ήμισυν πήχυν, μήκος δύο, και ήμισυν πήχεις και ύψος ένα πήχυν. Επάνω εις αυτάς θα τοποθετούνται τα σκεύη, με τα οποία θα εσφάζοντο εκεί τα προς ολοκαύτωσιν και τα δια τας άλλας θυσίας ζώα.

Ιεζ. 40,43           καὶ παλαιστὴν ἕξουσιν γεῖσος λελαξευμένον ἔσωθεν κύκλῳ καὶ ἐπὶ τὰς τραπέζας ἐπάνωθεν στέγας τοῦ καλύπτεσθαι ἀπὸ τοῦ ὑετοῦ καὶ ἀπὸ τῆς ξηρασίας.

Ιεζ. 40,43                 Αύται αι τράπεζαι είχαν ολόγυρα εσωτερικώς λαξευτόν γείσον μιας παλάμης. Επάνω από τας τραπέζας υπήρχον υπόστεγα, δια να τας προστατεύουν από την βροχήν και την θερμότητα του ηλίου.

Ιεζ. 40,44           καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ ἰδοὺ δύο ἐξέδραι ἐν τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ, μία κατὰ νώτου τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν φέρουσα πρὸς νότον καὶ μία κατὰ νώτου τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον, βλεπούσης δὲ πρὸς βοῤῥᾶν.

Ιεζ. 40,44                 Ο ανήρ εκείνος με ωδήγησεν εις την εσωτερικήν αυλήν και ιδού, εις την εσωτερικήν αυτήν αυλήν υπήρχον δύο εξέδραι, δύο σκοπιαί, η μία παραπλεύρως της βορείου πύλης και έβλεπε προς νότον· η άλλη παραπλεύρως της εσωτερικής προς νότον πύλης και ήτο εστραμμένη προς βορράν.

Ιεζ. 40,45           καὶ εἶπε πρός με· ἡ ἐξέδρα αὕτη ἡ βλέπουσα πρὸς νότον τοῖς ἱερεῦσι τοῖς φυλάσσουσι τὴν φυλακὴν τοῦ οἴκου,

Ιεζ. 40,45                 Ο ανήρ εκείνος μου είπεν· “Αυτή η εξέδρα, που βλέπει προς νότον, είναι δια τους ιερείς, οι οποίοι έχουν ως έργον των να φρουρούν και να υπηρετούν τον ναόν.

Ιεζ. 40,46           καὶ ἡ ἐξέδρα ἡ βλέπουσα πρὸς βοῤῥᾶν τοῖς ἱερεῦσι τοῖς φυλάσσουσι τὴν φυλακὴν τοῦ θυσιαστηρίου· ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Σαδδοὺκ οἱ ἐγγίζοντες ἐκ τοῦ Λευΐ πρὸς Κύριον λειτουργεῖν αὐτῷ.

Ιεζ. 40,46                 Η σκοπιά, που βλέπει προς βορράν, είναι επίσης δια τους ιερείς, που έχουν ως έργον των να επιβλέπουν και να υπηρετούν το θυσιαστήριον. Αυτοί είναι απόγονοι του Σαδδούκ, οι οποίοι ανήκουν στους απογόνους του Λείΐ και ημπορούν να προσεγγίζουν και να υπηρετούν τον Κυριον.

Ιεζ. 40,47           καὶ διεμέτρησε τὴν αὐλὴν μῆκος πηχῶν ἑκατὸν καὶ εὖρος πήχεις ἑκατὸν ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀπέναντι τοῦ οἴκου. -

Ιεζ. 40,47                 Εμέτρησε την εσωτερικήν αυλήν και εύρε το μήκος της εκατόν πήχεις, το δε πλάτος της επίσης εκατόν πήχεις· τετράγωνον με τας αυτάς διαστάσεις εις τας τέσσαρας πλευράς της. Το θυσιαστήριον ήτο έμπροσθεν του ναού.

Ιεζ. 40,48           Καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὸ αἰλὰμ τοῦ οἴκου. καὶ διεμέτρησε τὸ αἲλ τοῦ αἰλὰμ πηχῶν πέντε τὸ πλάτος ἔνθεν καὶ πηχῶν πέντε ἔνθεν, καὶ τὸ εὖρος τοῦ θυρώματος πηχῶν δεκατεσσάρων, καὶ ἐπωμίδες τῆς θύρας τοῦ αἰλὰμ πηχῶν τριῶν ἔνθεν καὶ πηχῶν τριῶν ἔνθεν.

Ιεζ. 40,48                 Με εισήγαγεν έπειτα στον νάρθηκα του ναού. Εμέτρησε το μήκος των παραστάδων του νάρθηκος τούτου και το εύρε πέντε πήχεων από το ένα μέρος και πέντε πήχεων από το άλλο. Το πλάτος της θύρας ήτο δεκατέσσαρες πήχεις, το δε πάχος εκάστης παραστάδος ήτο τρεις πήχεις της μιας και τρεις πήχεις της άλλης.

Ιεζ. 40,49           καὶ τὸ μῆκος τοῦ αἰλὰμ πηχῶν εἴκοσι καὶ τὸ εὖρος πηχῶν δώδεκα· καὶ ἐπὶ δέκα ἀναβαθμῶν ἀνέβαινον ἐπ᾿ αὐτό· καὶ στῦλοι ἦσαν ἐπὶ τὸ αἰλάμ, εἷς ἔνθεν καὶ εἷς ἔνθεν.

Ιεζ. 40,49                 Το μήκος του νάρθηκος του ναού ήτο εικόσι πήχεις, το δε πλάτος δώδεκα πήχεις. Με δέκα εξωτερικάς βαθμίδας αναβαίνουν στον νάρθηκα του ναού. Εις την είσοδον του νάρθηκος υπήρχον εκατέρωθεν δύο στύλοι.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41- ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΟ

                            Όραμα του προφήτη για το ναό στην καινούρια χώρα (Τα άγια, τα άγια των αγίων, ο διάκοσμος και τα παραοικοδομήματα του ναού).

Ιεζ. 41,1            Καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὸν ναόν, ᾧ διεμέτρησε τὸ αἰλὰμ πηχῶν ἓξ τὸ πλάτος ἔνθεν

Ιεζ. 41,1                     Ο ανήρ εκείνος με εισήγαγεν στον ναόν και εμέτρησε τους εκατέρωθεν στύλους της εισόδου, των οποίων εξ πήχεις ήτο το πάχος του ενός

Ιεζ. 41,2            καὶ πηχῶν ἓξ τὸ εὖρος τοῦ αἰλὰμ ἔνθεν, καὶ τὸ εὖρος τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα, καὶ ἐπωμίδες τοῦ πυλῶνος πηχῶν πέντε ἔνθεν καὶ πηχῶν πέντε ἔνθεν· καὶ διεμέτρησε τὸ μῆκος αὐτοῦ πηχῶν τεσσαράκοντα καὶ τὸ εὖρος πηχῶν εἴκοσι.

Ιεζ. 41,2                    και εξ πήχστο πάχος του άλλου. Το πλάτος του πυλώνος, του ανοίγματος μεταξύ των δύο τούτων στύλων, ήτο δέκα πήχεις. Το εκατέρωθεν των στύλων μήκος ήτο πέντε πήχεις από το ένα μέρος και πέντε πήχεις από το άλλο. Εμέτρησε τας διαστάσστου όλου χώρου και εύρεν τεσσαράκοντα πήχστο μήκος και εικόσι πήχστο πλάτος.

Ιεζ. 41,3            καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν καὶ διεμέτρησε τὸ αἲλ τοῦ θυρώματος πηχῶν δύο καὶ τὸ θύρωμα πηχῶν ἓξ καὶ τὰς ἐπωμίδας τοῦ θυρώματος πηχῶν ἑπτὰ ἔνθεν καὶ πηχῶν ἑπτὰ ἔνθεν.

Ιεζ. 41,3                     Εισήλθεν ο ανήρ εκείνος κατόπιν εις την εσωτερικήν αυλήν, εμέτρησε το πάχος του διαφράγματος, του τοίχου, που εχώριζε τα Αγία των Αγίων από τα Αγία και το ευρήκε δύο πήχεις. Το όλον άνοιγμα της θύρας ήτο εξ πήχεις. Το μήκος του διαφράγματος ήτο επτά πήχεις από την μίαν πλευράν και επτά πήχεις από την άλλην.

Ιεζ. 41,4            καὶ διεμέτρησε τὸ μῆκος τῶν θυρῶν πηχῶν τεσσαράκοντα καὶ εὖρος πηχῶν εἴκοσι κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ. καὶ εἶπε· τοῦτο τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων.

Ιεζ. 41,4                    Εμέτρησε το μήκος από της εισόδου της θύρας αυτής μέχρι πέρατος και το εύρε τεσσαράκοντα πήχεις. Το δε πλάτος είκοσι πήχεις προς τον χώρον των Αγίων. Ο ανήρ εκείνός μου είπεν· “αυτός ο χώρος είναι τα Αγία των Αγίων”.

Ιεζ. 41,5            καὶ διεμέτησε τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου πηχῶν ἓξ καὶ τὸ εὖρος τῆς πλευρᾶς πηχῶν τεσσάρων κυκλόθεν.

Ιεζ. 41,5                     Εμέτρησε τον τοίχον του ναού και ευρήκεν αυτόν πάχους εξ πήχεων. Την δε απόστασιν από του τοίχου του κύκλω του ναού οικοδομήματος των δωματίων ήτο τεσσάρων πήχεων.

Ιεζ. 41,6            καὶ τὰ πλευρὰ πλευρὸν ἐπὶ πλευρὸν τριάκοντα καὶ τρεῖς δίς, καὶ διάστημα ἐν τῷ τοίχῳ τοῦ οἴκου ἐν τοῖς πλευροῖς κύκλῳ τοῦ εἶναι τοῖς ἐπιλαμβανομένοις ὁρᾶν, ὅπως τὸ παράπαν μὴ ἅπτωνται τῶν τοίχων τοῦ οἴκου.

Ιεζ. 41,6                    Τα παράπλευρα δωμάτια του περί τον ναόν οικοδομήματος ήσαν το ένα κοντά στο άλλο εις μίαν γραμμήν τριαντατρείς επί δύο, δηλαδή εξηνταέξ πήχεις. Μεταξύ του τοίχου του ναού και των γύρω του ναού παραπλεύρων δωματίων υπήρχεν απόστασις- και διάμεσος τοίχος- ώστε να μη βλέπουν τον ναόν και να μη εγγίζουν καθόλου τους τοίχους αυτού.

Ιεζ. 41,7            καὶ τὸ εὖρος τῆς ἀνωτέρας τῶν πλευρῶν κατὰ τὸ πρόσθεμα ἐκ τοῦ τοίχου πρὸς τὴν ἀνωτέραν κύκλῳ τοῦ οἴκου, ὅπως διαπλατύνηται ἄνωθεν καὶ ἐκ τῶν κάτωθεν ἀναβαίνωσιν ἐπὶ τὰ ὑπερῷα καὶ ἐκ τῶν μέσων ἐπὶ τὰ τριώροφα.

Ιεζ. 41,7                     Το πλάτος του ανωτέρου ορόφου των παραπλεύρων δωματίων ήτο ευρύτερον, διότι προεξετείνετο προς τον τοίχον του ναού και γύρω από αυτόν, ώστε τα επάλληλα πατώματα των παραπλεύρων δωματίων διεπλατύνοντο εκ των κάτω προς τα άνω. Από το ισόγειον ανήρχοντο στον δεύτερον, τον μέσον όροφον και από αυτόν στον τρίτον.

Ιεζ. 41,8            καὶ τὸ θραὲλ τοῦ οἴκου ὕψος κύκλῳ διάστημα τῶν πλευρῶν ἴσον τῷ καλάμῳ, πηχῶν ἓξ διάστημα.

Ιεζ. 41,8                    Το επίπεδον ύψωμα του ναού ήτο υψηλότερον ολόγυρα με τα παράπλευρα δωμάτια εις ύψος ενός καλάμου, ήτοι εξ πήχεων από το άλλο μέρος της αυλής.

Ιεζ. 41,9            καὶ εὖρος τοῦ τοίχου τῆς πλευρᾶς ἔξωθεν πηχῶν πέντε· καὶ τὰ ἀπόλοιπα ἀναμέσον τῶν πλευρῶν τοῦ οἴκου

Ιεζ. 41,9                    Το πάχος του εξωτερικού τοίχου του παραπλεύρου αυτού οικοδομήματος του ναού τούτου ήτο πέντε πήχεων. Ο δε χώρος ο μεταξύ τούτου του παραπλεύρου προς τον ναόν οικοδομήματος

Ιεζ. 41,10           καὶ ἀναμέσον τῶν ἐξεδρῶν εὖρος πηχῶν εἴκοσι, τὸ περιφερὲς τῷ οἴκῳ κύκλῳ.

Ιεζ. 41,10                   και του συγκροτήματος των εξεδρών της εσωτερικής αυλής είχε πλάτος είκοσι πήχεις καθ' όλην την βορείαν, δυτικήν και νοτίαν περίμετρον, γύρω από τον ναόν.

Ιεζ. 41,11           καὶ αἱ θύραι τῶν ἐξεδρῶν ἐπὶ τὸ ἀπόλοιπον τῆς θύρας τῆς μιᾶς τῆς πρὸς βοῤῥᾶν· καὶ ἡ θύρα ἡ μία πρὸς νότον, καὶ τὸ εὖρος τοῦ φωτὸς τοῦ ἀπολοίπου πηχῶν πέντε πλάτος κυκλόθεν.

Ιεζ. 41,11                   Υπήρχον δε δύο θύραι εις διέξοδον προς τον εξωτερικόν ελεύθερον χώρον από τα δωμάτια του παραπλεύρως οικήματος. Η μία διέξοδος προς βορράν και η άλλη προς νότον. Το πλάτος του υπαιθρίου αυτού χώρου ήτο κύκλω πέντε πήχεις.

Ιεζ. 41,12           καὶ τὸ διορίζον κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀπολοίπου ὡς πρὸς θάλασσαν πηχῶν ἑβδομήκοντα, πλάτος τοῦ τοίχου τοῦ διορίζοντος πηχῶν πέντε, εὖρος κυκλόθεν καὶ μῆκος αὐτοῦ πηχῶν ἐνενήκοντα.

Ιεζ. 41,12                   Εις την δυτικήν πλευράν, μετά τον περίβολον, υπήρχεν οικοδόμημα πλάτους εβδομήκοντα πήχεων, ο δε περιβάλλων το οικοδόμημα τοίχος ήτο πλάτους πέντε πήχεων και μήκους ενενήκοντα πήχεων.

Ιεζ. 41,13           καὶ διεμέτρησε κατέναντι τοῦ οἴκου μῆκος πηχῶν ἑκατόν, καὶ τὰ ἀπόλοιπα καὶ τὰ διορίζοντα καὶ οἱ τοῖχοι αὐτῶν μῆκος πηχῶν ἑκατόν,

Ιεζ. 41,13                   Ο ανήρ, που με ωδηγούσε, εμέτρησε το απέναντι του συγκρότημα του ναού και το ευρήκε εκατόν πήχεις, τον δε περίβολον με τα κτίρια και τους τοίχους του εκατόν πήχεων μήκους.

Ιεζ. 41,14           καὶ τὸ εὖρος κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου καὶ τὰ ἀπόλοιπα κατέναντι πηχῶν ἑκατόν.

Ιεζ. 41,14                   Η ανατολική πρόσοψις του οίκου με τον περίβολον ήτο πλάτους εκατόν πήχεων.

Ιεζ. 41,15           καὶ διεμέτρησε μῆκος τοῦ διορίζοντος κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀπολοίπου τῶν κατόπισθεν τοῦ οἴκου ἐκείνου καὶ τὰ ἀπόλοιπα ἔνθεν καὶ ἔνθεν πηχῶν ἑκατὸν τὸ μῆκος. καὶ ὁ ναὸς καὶ αἱ γωνίαι καὶ τὸ αἰλὰμ τὸ ἐξώτερον πεφατνωμένα,

Ιεζ. 41,15                   Επειτα εμέτρησε το εις την δυτικήν πλευράν του περιβόλου οικοδόμημα με τους τοίχους του επί εκατέρας πλευράς και το εύρε μήκους εκατόν πήχεων. Το εσωτερικόν του ναού, αι γωνίαι, ο νάρθηξ ήσαν σανιδωμένα,

Ιεζ. 41,16           καὶ αἱ θυρίδες δικτυωταί, ὑποφαύσεις κύκλῳ τοῖς τρισὶν ὥστε διακύπτειν· καὶ ὁ οἶκος καὶ τὰ πλησίον ἐξυλωμένα κύκλῳ καὶ τὸ ἔδαφος καὶ ἐκ τοῦ ἐδάφους ἕως τῶν θυρίδων, καὶ αἱ θυρίδες ἀναπτυσσόμεναι τρισσῶς εἰς τὸ διακύπτειν.

Ιεζ. 41,16                   τα παράθυρα έφεραν δικτυωτά· τα στενά ανοίγματα, που άφηναν να εισέρχωνται ολίγον φως, ήσαν καμπυλωτά γύρω και στους τρεις ορόφους, ώστε δια μέσου αυτών κήπτων κανείς ολίγον να ημπορή να βλέπη προς τα έξω. Τα δωμάτια του παραπλεύρου αυτού οικοδομήματος του ναού ήσαν σανιδωμένα γύρω, το δάπεδόν των και από του δαπέδου εις ύψος μέχρι των παραθύρων. Τα δε παράθυρα εις τρεις σειράς των τριών δωματίων εξείχον ολίγον, ώστε να μπορή κανείς κύπτων να βλέπη προς τα έξω δια των καμπυλωτών δικτυωτών.

Ιεζ. 41,17           καὶ ἕως πλησίον τῆς ἐσωτέρας καὶ ἕως τῆς ἐξωτέρας καὶ ἐφ᾿ ὅλον τὸν τοῖχον κύκλῳ ἐν τῷ ἔσωθεν καὶ ἐν τῷ ἔξωθεν

Ιεζ. 41,17                   Εις το εσώτερον μέρος του ναού και στο εξωτερικόν του τμήμα εις όλον τον τοίχον γύρω του εσωτερικού, εις τα Αγία των Αγίων και του εξωτερικού νάρθηκος,

Ιεζ. 41,18           γεγλυμμένα Χερουβίμ, καὶ φοίνικες ἀναμέσον Χερούβ καὶ Χερούβ· δύο πρόσωπα τῷ Χερούβ,

Ιεζ. 41,18                   υπήρχαν σκαλισμένα Χερουβίμ και δύο φοίνικες εκατέρωθεν από κάθε Χερουβίμ. Δυο δε πρόσωπα είχεν έκαστον Χερουβίμ.

Ιεζ. 41,19           πρόσωπον ἀνθρώπου πρὸς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ πρόσωπον λέοντος πρὸς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ ἔνθεν· διαγεγλυμμένος ὅλος ὁ οἶκος κυκλόθεν,

Ιεζ. 41,19                   Το ένα πρόσωπόν του ήτο πρόσωπον ανθρώπου ανάμεσα εις δύο φοίνικας. Το άλλο πρόσωπον ήτο πρόσωπον λέοντος μεταξύ δύο άλλων φοινίκων. Σκαλιστός δε ήτο και όλος ο ναός κύκλω.

Ιεζ. 41,20           ἐκ τοῦ ἐδάφους ἕως τοῦ φατνώματος τὰ Χερουβὶμ καὶ οἱ φοίνικες διαγεγλυμμένοι.

Ιεζ. 41,20                  Τα Χερουβίμ, όπως επίσης και οι σκαλιστοί φοίνικες, ήσαν σκαλιστά από το έδαφος έως εις την κορυφήν.

Ιεζ. 41,21           καὶ τὸ ἅγιον καὶ ὁ ναὸς ἀναπτυσσόμενος τετράγωνα. κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων ὅρασις ὡς ὄψις

Ιεζ. 41,21                   Τα Αγια των Αγίων και τα Αγία ανεπτύσσοντο εις τετράγωνα. Εμπρός εις τα Αγια των Αγίων εφαίνετο κάτι, που ωμοίαζε

Ιεζ. 41,22           θυσιαστηρίου ξυλίνου, πηχῶν τριῶν τὸ ὕψος αὐτοῦ καὶ τὸ μῆκος πηχῶν δύο καὶ τὸ εὖρος πηχῶν δύο· καὶ κέρατα εἶχε, καὶ ἡ βάσις αὐτοῦ καὶ οἱ τοῖχοι αὐτοῦ ξύλινοι· καὶ εἶπε πρός με· αὕτη ἡ τράπεζα ἡ πρὸ προσώπου Κυρίου. καὶ δύο θυρώματα τῷ ναῷ

Ιεζ. 41,22                  με ξύλινον θυσιαστήριον, του οποίου το ύψος ήτο τρεις πήχστο δε μήκος του δύο πήχεις και το πλάτος του επίσης δύο. Είχε προεξοχάς. Η βάσις του και οι τοίχοι του ήσαν ξύλινοι. Ο ανήρ, που με καθωθηγούσε, μου είπε· “αυτή είναι η ενώπιον του Κυρίου τράπεζα, αυταί είναι αι δύο θύραι εις τα Αγια

Ιεζ. 41,23           καὶ τῷ ἁγίῳ·

Ιεζ. 41,23                  και εις τα Αγια των Αγίων.

Ιεζ. 41,24           δύο θυρώματα τοῖς δυσὶ θυρώμασι τοῖς στροφωτοῖς, δύο θυρώματα τῷ ἑνὶ καὶ δύο θυρώματα τῇ θύρᾳ τῇ δευτέρᾳ.

Ιεζ. 41,24                  Καθε δε θύρα είχε δύο στρεφόμενα φύλλα, δύο φύλλα εις την μίαν θύραν και δύο φύλλα εις την άλλην θύραν.

Ιεζ. 41,25           καὶ γλυφὴ ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὰ θυρώματα τοῦ ναοῦ Χερουβίμ, καὶ φοίνικες κατὰ τὴν γλυφὴν τῶν ἁγίων, καὶ σπουδαῖα ξύλα κατὰ πρόσωπον τοῦ αἰλὰμ ἔξωθεν

Ιεζ. 41,25                  Επάνω εις τας θύρας αυτάς υπήρχαν ανάγλυφα· εις τας θύρας των Αγίων των Αγίων υπήρχον σκαλιστά Χερουβίμ και φοίνικες όμοια με τα ανάγλυφα, που υπήρχον εις τα Αγια. Πολύτιμα ειδικά ξύλα είχαν χρησιμοποιηθή δια την είσοδον του εξωτερικού νάρθηκος.

Ιεζ. 41,26           καὶ θυρίδες κρυπταί. καὶ διεμέτρησεν ἔνθεν καὶ ἔνθεν εἰς τὰ ὀροφώματα τοῦ αἰλὰμ καὶ τὰ πλευρὰ τοῦ οἴκου ἐζυγωμένα.

Ιεζ. 41,26                  Υπήρχον και παράθυρα με δικτυωτά. Ο ανήρ εμέτρησεν από το ένα μέρος και από το άλλο τους τοίχους των πλευρών του νάρθηκος έως εις την οροφήν, όπως και τα παράπλευρα δωμάτια του ναού· όλα ήσαν συμμετρικά και καλώς προσηρμοσμένα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42- ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΟ

                            Όραμα του προφήτη για το ναό στην καινούρια χώρα (Τα παραοικοδομήματα των ιερέων και ο περίγυρος του ναού).

Ιεζ. 42,1            Καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν κατά ἀνατολὰς κατέναντι τῆς πύλης τῆς πρὸς βοῤῥᾶν· καὶ εἰσήγαγέ με, καὶ ἰδοὺ ἐξέδραι πέντε ἐχόμεναι τοῦ ἀπολοίπου καὶ ἐχόμεναι τοῦ διορίζοντος πρὸς βοῤῥᾶν,

Ιεζ. 42,1                    Επειτα ο ανήρ με ωδήγησε δια του κατά ανατολάς μέρους της εσωτερικής αυλής στο απέναντι της βορείου πύλης. Από εκεί είδον πέντε συγκροτήματα δωματίων, που ευρίσκοντο μεταξύ του ελευθέρου χώρου γύρω από τον ναόν και της βορείας πλευράς του οικήματος, του όπισθεν του ναού.

Ιεζ. 42,2            ἐπὶ πήχεις ἑκατὸν μῆκος πρὸς βοῤῥᾶν καὶ τὸ πλάτος πεντήκοντα πηχῶν,

Ιεζ. 42,2                    Το μήκος της βορείας πλευράς του συγκροτήματος αυτού ήτο εκατόν πήχεις, το δε πλάτος του από βορρά προς νότον πεντήκοντα πήχεις.

Ιεζ. 42,3            διαγεγραμμέναι ὃν τρόπον αἱ πύλαι τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας καὶ ὃν τρόπον τὰ περίστυλα τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας, ἐστιχισμέναι ἀντιπρόσωποι στοαὶ τρισσαί.

Ιεζ. 42,3                    Τα οικοδομήματα αυτά ήσαν κατά τέτοιον τρόπον κτισμένα, ώστε να ομοιάζουν με τας πύλας της εσωτερικής αυλής και με τα υπόστεγα της εξωτερικής αυλής. Υψώνοντο εις τρεις στοάς.

Ιεζ. 42,4            καὶ κατέναντι τῶν ἐξεδρῶν περίπατος πηχῶν δέκα τὸ πλάτος, ἐπὶ πήχεις ἑκατὸν τὸ μῆκος· καὶ τὰ θυρώματα αὐτῶν πρὸς βοῤῥᾶν.

Ιεζ. 42,4                    Απέναντι από το συγκρότημα των δωματίων αυτών υπήρχεν ένας διάδρομος πλάτους δέκα πήχεων και μήκους εκατόν πήχεων. Προς τον βόρειον τούτον διάδρομον ηνοίγοντο αι θύραι των δωματίων.

Ιεζ. 42,5            καὶ οἱ περίπατοι οἱ ὑπερῷοι ὡσαύτως, ὅτι ἐξείχετο τὸ περίστυλον ἐξ αὐτοῦ, ἐκ τοῦ ὑποκάτωθεν περιστύλου, καὶ τὸ διάστημα· οὕτως περίστυλον καὶ διάστημα

Ιεζ. 42,5                    Ομοιοι προς τον διάδρομον αυτόν ήσαν και οι άλλοι, οι προς βορράν, διάδρομοι των υπερώων. Οι στύλοι εσυνεχίζοντο από το κάτω περίστυλον προς τα άνω κατά την αυτήν μεταξύ των απόστασιν, όμοιοι μεταξύ των, όπως όμοιαι μεταξύ των ήσαν

Ιεζ. 42,6            καὶ οὕτως στοαί· διότι τριπλαῖ ἦσαν καὶ στύλους οὐκ εἶχον καθὼς οἱ στῦλοι τῶν ἐξωτέρων, διὰ τοῦτο ἐξείχοντο τῶν ὑποκάτωθεν καὶ τῶν μέσων ἀπὸ τῆς γῆς.

Ιεζ. 42,6                    και αι σχηματιζόμενοι στοαί. Τριπλαί ήσαν αι οτοαί, όσοι και οι όροφοι. Οι στύλοι των δεν ήσαν όμοιοι με τους στύλους των εξωτερικών στοών. Δια τούτο εστηρίζοντο ο ένας επί του άλλου ανερχόμενοι από το ισόγειον στον μεσαίον όροφον και από τον μεσαίον έως τον τρίτον όροφον.

Ιεζ. 42,7            καὶ φῶς ἔξωθεν ὃν τρόπον αἱ ἐξέδραι τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας αἱ βλέπουσαι ἀπέναντι τῶν ἐξεδρῶν τῶν πρὸς βοῤῥᾶν, μῆκος πηχῶν πεντήκοντα·

Ιεζ. 42,7                    Ο εξωτερικός τοίχος απέναντι των δωματίων κατά μήκος της προς βορράν πλευράς της εξωτερικής αυλής ήτο μήκους πεντήκοντα πήχεων.

Ιεζ. 42,8            ὅτι τὸ μῆκος τῶν ἐξεδρῶν τῶν βλεπουσῶν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν ἦν πηχῶν πεντήκοντα, καὶ αὐταί εἰσιν αἱ ἀντιπρόσωποι ταύταις· τὸ πᾶν πηχῶν ἑκατόν.

Ιεζ. 42,8                    Διότι το μήκος των δωματίων αυτών, που έβλεπαν προς την εξωτερικήν αυλήν, ήτο πεντήκοντα πήχεις, ενώ το απέναντι αυτών συγκρότημα των δωματίων ήτο εν όλω εκατόν πήχεις.

Ιεζ. 42,9            καὶ αἱ θύραι τῶν ἐξεδρῶν τούτων τῆς εἰσόδου τῆς πρὸς ἀνατολὰς τοῦ εἰσπορεύεσθαι δι᾿ αὐτῶν ἐκ τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας

Ιεζ. 42,9                    Αι θύραι της εισόδου στους διαδρόμους του συγκροτήματος αυτού των δωματίων ευρίσκοντο εις την ανατολικήν πλευράν, δια να εισέρχωνται εις τα δωμάτια από την εξωτερικήν αυλήν.

Ιεζ. 42,10           κατὰ τὸ φῶς τοῦ ἐν ἀρχῇ περιπάτου. καὶ τὰ πρὸς νότον κατὰ πρόσωπον τοῦ νότου κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀπολοίπου καὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ διορίζοντος ἐξέδραι,

Ιεζ. 42,10                  Ησαν εις την αρχήν εκάστου διαδρόμου, αυτού εισήρχετο ελεύθερον το φως. Ομοιον συγκρότημα δωματίων υπήρχε και προς νότον, μεταξύ του νοτίου τμήματος του ελευθέρου χώρου περί τον ναόν και του ιδιαιτέρου οικοδομήματος δυτικώς και απέναντι από τον ναόν.

Ιεζ. 42,11           καὶ ὁ περίπατος κατὰ πρόσωπον αὐτῶν κατὰ τὰ μέτρα ἐξεδρῶν τῶν πρὸς βοῤῥᾶν καὶ κατὰ τὸ μῆκος αὐτῶν καὶ κατὰ τὸ εὖρος αὐτῶν καὶ κατὰ πάσας τὰς ἐξόδους αὐτῶν καὶ κατὰ πάσας τὰς ἐπιστροφὰς αὐτῶν καὶ κατὰ τά φῶτα αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ θυρώματα αὐτῶν

Ιεζ. 42,11                   Ο έμπροσθεν αυτών διάδρομος είχε διαστάσεις ίσας προς το συγκρότημα των προς βορράν δωματίων κατά το μήκος και κατά το πλάτος. Παρουσίαζεν επίσης αναλογίας προς τας εισόδους και εξόδους, προς τας εξωτερικάς πλευράς του τοίχου της εισόδου, που τας βλέπει το φως, και προς τας θύρας

Ιεζ. 42,12           τῶν ἐξεδρῶν τῶν πρὸς νότον καὶ κατὰ τὰ θυρώματα ἀπ᾿ ἀρχῆς τοῦ περιπάτου ὡς ἐπὶ φῶς διαστήματος καλάμου καὶ κατὰ ἀνατολὰς τοῦ εἰσπορεύεσθαι δι᾿ αὐτῶν. -

Ιεζ. 42,12                  των δωματίων του νοτίου μέρους. Αι θύραι εις την αρχήν του διαδρόμου, την οποίαν βλέπει το φως, διαστάσεως ενός καλάμου, ευρίσκοντο στο ανατολικόν μέρος, δια να εισέρχωνται δι' αυτών εις τα δωμάτια.

Ιεζ. 42,13           Καὶ εἶπε πρός με· αἱ ἐξέδραι αἱ πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ αἱ ἐξέδραι αἱ πρὸς νότον αἱ οὖσαι κατὰ πρόσωπον τῶν διαστημάτων, αὗταί εἰσιν αἱ ἐξέδραι τοῦ ἁγίου, ἐν αἷς φάγονται ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς υἱοὶ Σαδδοὺκ οἱ ἐγγίζοντες πρὸς Κύριον τὰ ἅγια τῶν ἁγίων· καὶ ἐκεῖ θήσουσι τὰ ἅγια τῶν ἁγίων καὶ τὴν θυσίαν καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας καὶ τὰ περὶ ἀγνοίας, διότι ὁ τόπος ἅγιος.

Ιεζ. 42,13                  Και ο ανήρ εκείνος μου είπε· “τα δωμάτια αυτά τα προς βορράν και τα δωμάτια τα προς νότον, τα οποία ευρίσκονται εμπρός στους κενούς χώρους τους γύρω του ναού υπάρχοντας, είναι δωμάτια ηγιασμένα. Εντός αυτών θα τρώγουν τα υπολείμματα των ιερών θυσιών οι ιερείς, οι απόγονοι του Σαδδούκ, οι οποίοι υπηρετούν στον Κυριον. Εκεί θα θέτουν τα ιερά ηγιασμένα σκεύη, όπως επίσης και τας θυσίας υπέρ βαρείας αμαρτίας και εξ αγνοίας, διότι ο τόπος εκείνος είναι άγιος.

Ιεζ. 42,14           οὐκ εἰσελεύσονται ἐκεῖ πάρεξ τῶν ἱερέων· οὐκ ἐξελεύσονται ἐκ τοῦ ἁγίου εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, ὅπως διαπαντὸς ἅγιοι ὦσιν οἱ προσάγοντες, καὶ μὴ ἅπτωνται τοῦ στολισμοῦ αὐτῶν, ἐν οἷς λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς, διότι ἅγιά ἐστι· καὶ ἐνδύσονται ἱμάτια ἕτερα, ὅταν ἅπτωνται τοῦ λαοῦ. -

Ιεζ. 42,14                  Δεν θα εισέρχωνται εκεί άλλοι πλην των ιερέων. Οι δε ιερείς δεν θα εξέρχωνται από τον άγιον αυτόν τόπον εις την εξωτερικήν αυλήν, δια να μη μολύνωνται, αλλά να είναι πάντοτε αγνοί και καθαροί αυτοί που προσφέρουν τας θυσίας. Επίσης δια να μη εγγίζουν οι λαϊκοί τας στολάς των ιερέων, με τας οποίας αυτοί λειτουργούν, διότι και αι στολαί είναι άγιαι. Οι ιερείς αυτοί όταν θα έρχωνται εις επαφήν με τον λαόν, θα φορούν άλλα ενδύματα.

Ιεζ. 42,15           Καὶ συνετελέσθη ἡ διαμέτρησις τοῦ οἴκου ἔσωθεν. καὶ ἐξήγαγέ με καθ᾿ ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησε τὸ ὑπόδειγμα τοῦ οἴκου κυκλόθεν ἐν διατάξει.

Ιεζ. 42,15                  Ετελείωσεν έτσι η καταμέτρησις του εσωτερικού του ιερού εκείνου χώρου. Ο ανήρ εκείνος με έβγαλε κατόπιν από το εσωτερικόν δια της οδού, η οποία ωδηγούσεν εις τηνανατολικήν εξωτερικήν πύλην στον έξω χώρον. Εκεί εμέτρησεν ολόκληρον το οικοδόμημα ολόγυρα.

Ιεζ. 42,16           καὶ ἔστη κατὰ νώτου τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησε πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·

Ιεζ. 42,16                  Εσταμάτησε πλησίον της ανατολικής πύλης και με το καλάμινον μέτρον του εμέτρησε την ανατολικήν πλευράν, την οποίαν εύρε πήχεων πεντακοσίων.

Ιεζ. 42,17           καὶ ἐπέστρεψε πρὸς βοῤῥᾶν καὶ διεμέτρησε τὸ κατὰ πρόσωπον τοῦ βοῤῥᾶ πήχεις πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·

Ιεζ. 42,17                  Εστράφη προς βορράν και δια του καλαμίνου μέτρου του εμέτρησε την βορείαν πλευράν, η οποία ήτο πεντακόσιοι πήχεις.

Ιεζ. 42,18           καὶ ἐπέστρεψε πρὸς θάλασσαν καὶ διεμέτρησε τὸ κατὰ πρόσωπον τῆς θαλάσσης πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου.

Ιεζ. 42,18                  Εστράφη έπειτα προς δυσμάς, εμέτρησε με το καλάμινον μέτρον την δυτικήν πλευράν και την ευρήκε πεντακοσίων πήχεων.

Ιεζ. 42,19           καὶ ἐπέστρεψε πρὸς νότον καὶ διεμέτρησε κατέναντι τοῦ νότου πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·

Ιεζ. 42,19                  Εστράφη έπειτα προς νότον, εμέτρησε με το καλάμινον μέτρον του πεντακοσίους πήχεις προς την νοτίαν πλευράν.

Ιεζ. 42,20           τὰ τέσσαρα μέρη τοῦ αὐτοῦ καλάμου. καὶ διέταξεν αὐτὸν καὶ περίβολον αὐτῶν κύκλῳ πεντακοσίων πρὸς ἀνατολὰς καὶ πεντακοσίων πηχῶν εὖρος τοῦ διαστέλλειν ἀναμέσον τῶν ἁγίων καὶ ἀναμέσον τοῦ προτειχίσματος τοῦ ἐν διατάξει τοῦ οἴκου.

Ιεζ. 42,20                 Και τας τέσσαρας πλευράς εμέτρησε χρησιμοποιήσας το αυτό καλάμινον μέτρον του. Ωρισε δε δια τον ναόν και τον περίβολον, που θα περιέκλειε τα μέρη του ναού γύρω γύρω, πεντακοσίους πήχεις προς ανατολάς κατά μήκος και πεντακοσίους κατά πλάτος, ώστε να διαχωρίζουν τα ιερά πράγματα, που ήσαν στο εσωτερικόν του τείχους, από το εξωτερικόν μέρος, το κοσμικόν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43- Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ

                            Η δόξα του Κυρίου στο ναό

Ιεζ. 43,1            Καὶ ἤγαγέ με ἐπὶ τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἐξήγαγέ με,

Ιεζ. 43,1                     Ο ανήρ, που με ωδηγούσε, με έφερεν εις την ανατολικήν πύλην και δι' αυτής με έβγαλε προς το έξω μέρος.

Ιεζ. 43,2            καὶ ἰδοὺ δόξα Θεοῦ Ἰσραὴλ ἤρχετο κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς ἀνατολάς, καὶ φωνὴ τῆς παρεμβολῆς ὡς φωνὴ διπλασιαζόντων πολλῶν, καὶ ἡ γῆ ἐξέλαμπεν ὡς φέγγος ἀπὸ τῆς δόξης κυκλόθεν.

Ιεζ. 43,2                    Και ιδού, η δόξα του Θεού του ισραηλιτικού λαού ήρχετο από την οδόν, που ωδηγούσε εις την ανατολικήν πύλην. Ηκουσα βοήν αλαλαγμού στρατεύματος, την οποίαν κάτι ωσάν αντίλαλος την επολλαπλασίαζεν. Ολη η γη ελαμψεν από το φεγγοβόλημα της θείας αυτής δόξης.

Ιεζ. 43,3            καὶ ἡ ὅρασις, ἣν εἶδον, κατὰ τὴν ὅρασιν, ἣν εἶδον ὅτε εἰσεπορευόμην τοῦ χρῖσαι τὴν πόλιν, καὶ ἡ ὅρασις τοῦ ἅρματος, οὗ εἶδον, κατὰ τὴν ὅρασιν, ἣν εἶδον ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβάρ· καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου.

Ιεζ. 43,3                    Το όραμα, το οποίον είδα, ήτο όμοιον, με το όραμα, που είχα ίδει όταν εισηρχόμην άλλοτε εις την πόλιν Ιερουσαλήμ, δια να χρίσω ωρισμένους κατοίκους της. Και το όραμα του άρματος, το οποίον είδον, ήτο όμοιον με το όραμα, που είχα ίδει πλησίον του ποταμού Χοβάρ. Αμέσως έπεσα με το πρόσωπον κάτω στο έδαφος.

Ιεζ. 43,4            καὶ δόξα Κυρίου εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς.

Ιεζ. 43,4                    Η δόξα του Κυρίου εισήλθεν στον ιερόν χώραν του ναού, από την είσοδον της ανατολικής πύλης.

Ιεζ. 43,5            καὶ ἀνέλαβέ με πνεῦμα καὶ εἰσήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης Κυρίου ὁ οἶκος.

Ιεζ. 43,5                    Το Πνεύμα του Θεού με εσήκωσε και με εισήγαγε εις την εσωτερικήν αυλήν και ιδού, όλος ο οίκος του Κυρίου ήτο πλήρης από την Θείον δόξαν.

Ιεζ. 43,6            καὶ ἔστην, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τοῦ οἴκου λαλοῦντος πρός με, καὶ ὁ ἀνὴρ εἱστήκει ἐχόμενός μου.

Ιεζ. 43,6                    Εστάθην εκεί περιδεής και ιδού, ακούω φωνήν από τον ναόν ενός ανθρώπου, που ωμιλούσε προς εμέ. Ο ανήρ, που με ωδηγούσε, είχε σταθή πλησίον μου.

Ιεζ. 43,7            καὶ εἶπε πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, ἑώρακας τὸν τόπον τοῦ θρόνου μου καὶ τὸν τόπον τοῦ ἴχνους τῶν ποδῶν μου, ἐν οἷς κατασκηνώσει τὸ ὄνομά μου ἐν μέσῳ οἴκου Ἰσραὴλ τὸν αἰῶνα· καὶ οὐ βεβηλώσουσιν οὐκέτι οἶκος Ἰσραὴλ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου, αὐτοὶ καὶ οἱ ἡγούμενοι αὐτῶν, ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς φόνοις τῶν ἡγουμένων ἐν μέσῳ αὐτῶν,

Ιεζ. 43,7                    Και είπε προς εμέ η φωνή· “υιέ ανθρώπου, είδες τον τόπον, όπου ο θρόνος μου, και τον τόπον, όπου θα πατούν οι πόδες μου, τα μέρη όπου θα κατασκηνώση το Ονομά μου, ανάμεσα στον ισραηλιτικόν λαόν εις όλους τους αιώνας. Τοτε δεν θα μολύνουν πλέον οι Ισραηλίται το άγιόν μου Ονομα, τόσον οι άνθρωποι του λαού όσον και οι άρχοντές των, με το να εκτρέπωνται εις πορνείας και να διαπράττουν φόνους μεταξύ των οι άρχοντες του λαού και οι άνθρωποι του λαού.

Ιεζ. 43,8            ἐν τῷ τιθέναι αὐτοὺς τὸ πρόθυρόν μου ἐν τοῖς προθύροις αὐτῶν καὶ τὰς φλιάς μου ἐχομένας τῶν φλιῶν αὐτῶν καὶ ἔδωκαν τὸν τοῖχόν μου ὡς συνεχόμενον ἐμοῦ καὶ αὐτῶν καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν, αἷς ἐποίουν· καὶ ἐξέτριψα αὐτοὺς ἐν θυμῷ μου καὶ ἐν φόνῳ.

Ιεζ. 43,8                    Ούτε θα θέτουν το κατώφλιον των οικιών των πλησίον εις τα πρόθυρα του ναού μου και τα ανώφλια των οικιών των πλησίον εις τα ανώφλια του οίκου μου, πλησιάζοντες τον τοίχον των οικιών των προς τον τοίχον του ναού μου, όπως έκαναν άλλοτε και εβεβήλωναν το άγιον Ονομά μου με τας παρανομίας, τας οποίας διέπραττον. Δια τας παρανομίας των ακριβώς αυτάς τους συνέτριψα τότε επάνω εις την έκκρηξιν του δικαίου θυμού μου και τους παρέδωσα εις φόνον μαχαίρας.

Ιεζ. 43,9            καὶ νῦν ἀπωσάσθωσαν τὴν πορνείαν αὐτῶν καὶ τοὺς φόνους τῶν ἡγουμένων αὐτῶν ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν αἰῶνα.

Ιεζ. 43,9                    Τωρα, λοιπόν, ας απωθήσουν όλοι μακράν τας πορνείας των, οι αρχηγοί των μακράν από εμέ τους αδίκους φόνους, που διέπραττον. Και τότε εγώ θα κατασκηνώσω εν μέσω αυτών εις όλους τους αιώνας.

Ιεζ. 43,10           καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, δεῖξον τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ τὸν οἶκον, καὶ κοπάσουσιν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν· καὶ τὴν ὅρασιν αὐτοῦ καὶ τὴν διάταξιν αὐτοῦ,

Ιεζ. 43,10                  Και συ, υιέ ανθρώπου, δείξε και φανέρωσε αυτά τα σχετικά με τον Ναόν στον ισραηλιτικόν λαόν, δια να καταπαύσουν πλέον τας αμαρτίας των. Δείξε το όραμα τούτο του Θεού με όλας τας λεπτομερείας του,

Ιεζ. 43,11           καὶ αὐτοὶ λήψονται τὴν κόλασιν αὐτῶν περὶ πάντων, ὧν ἐποίησαν. καὶ διαγράψεις τὸν οἶκον καὶ τὰς ἐξόδους αὐτοῦ καὶ τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ καὶ πάντα τά προστάγματα αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ νόμιμα αὐτοῦ γνωριεῖς αὐτοῖς καὶ διαγράψεις ἐναντίον αὐτῶν, καὶ φυλάξονται πάντα τὰ δικαιώματά μου καὶ πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ ποιήσουσιν αὐτά·

Ιεζ. 43,11                   δια να ίδουν το μεγαλείον του και καταισχυνθούν δι' όλα εκείνα, τα οποία είχαν διαπράξει. Θα περιγράψης και θα καταστήσης εις αυτούς γνωστόν τον ναόν τούτον, τας εισόδους και τας εξόδους, την όλην υπόστασιν και μορφήν του. Θα ανακοινώσης εις αυτούς όλα τα προστάγματά μου σχετικώς με τον ναόν και τους δι' αυτόν νόμους μου. Θα κατάστησης όλα αυτά γνωστά εις αυτούς, θα τα περιγράψης ενώπιον των. Εκείνοι θα προσέξουν όλας αυτάς τας εντολάς μου και όλα τα προστάγματά μου και θα τα εκτελέσουν.

Ιεζ. 43,12           καὶ τὴν διαγραφὴν τοῦ οἴκου ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους, πάντα τὰ ὅρια αὐτοῦ κυκλόθεν ἅγια ἁγίων.

Ιεζ. 43,12                  Θα περιγραψης εις αυτούς τον ναόν μου, που είναι κτισμένος εις την κορυφήν του όρους, και όλα τα γύρω από αυτόν αγιώτατα αντικείμενα”.

 

                                 Το νέο θυσιαστήριο και ο καθαγιασμός του

Ιεζ. 43,13           Καὶ ταῦτα τὰ μέτρα τοῦ θυσιαστηρίου ἐν πήχει τοῦ πήχεως καὶ παλαιστῆς· κόλπωμα βάθους ἐπὶ πῆχυν καὶ πῆχυς τὸ εὖρος, καὶ γεῖσος ἐπὶ τὸ χεῖλος αὐτοῦ κυκλόθεν σπιθαμῆς. καὶ τοῦτο τὸ ὕψος τοῦ θυσιαστηρίου·

Ιεζ. 43,13                  Αυτά είναι τα μέτρα του θυσιαστηρίου, με μέτρον τον πήχυν συν μίαν παλάμην. Η κολπωτή βάσις είναι ενός πήχεως ύψους. Το πλάτος γύρω από την βάσιν ένας πήχυς. Γυρω από την βάσιν εξέχει γείσος μιας σπιθαμής- ήτοι, ημίσεως πήχεως- το δε ύψος του θυσιαστηρίου είναι το εξής·

Ιεζ. 43,14           ἐκ βάθους τῆς ἀρχῆς τοῦ κοιλώματος αὐτοῦ πρὸς τὸ ἱλαστήριον τὸ μέγα τὸ ὑποκάτωθεν πηχῶν δύο καὶ τὸ εὖρος πήχεως· καὶ ἀπὸ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ μικροῦ ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον τὸ μέγα πήχεις τέσσαρες καὶ εὖρος πῆχυς·

Ιεζ. 43,14                  Από την βάσιν του και ειδικωτερα από την αρχήν του κοιλώματος αυτής προς το μέγα ιλαστήριον, το υποκατω τμήμα είναι ύψους δυο πήχεων, τα δε γύρω της βάσεως πλάτους ενός πήχεως. Από το μικρόν ιλαστήριον μέχρι το μέγα ιλαστήριον ύψος τέσσαρες πήχεις. Ο γύρος της βάσεως πλάτος ένας πήχυς.

Ιεζ. 43,15           καὶ τῷ ἀριὴλ πηχῶν τεσσάρων, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀριὴλ καὶ ὑπεράνω τῶν κεράτων πῆχυς·

Ιεζ. 43,15                  Το επάνω τμήμα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων, το Αριήλ, ήτο ύψους τεσσάρων πήχεων. Επάνω από το Αριήλ υπάρχουν τα κέρατα του θυσιαστηρίου ύψους ενός πήχεως.

Ιεζ. 43,16           καὶ τὸ ἀριὴλ πηχῶν δώδεκα μήκους ἐπὶ πήχεις δώδεκα πλάτους, τετράγωνον ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη αὐτοῦ.

Ιεζ. 43,16                  Το Αριήλ, τετράγωνον το σχήμα είχεν· εκάστη πλευρά του ήτο μήκους δώδεκα πήχεων, εις τετράγωνον σχήμα δώδεκα επί δώδεκα.

Ιεζ. 43,17           καὶ τὸ ἱλαστήριον πηχῶν δεκατεσσάρων τὸ μῆκος ἐπὶ πήχεις δεκατέσσαρας τὸ εὖρος ἐπὶ τέσσαρα μέρη αὐτοῦ· καὶ τὸ γεῖσος αὐτῷ κυκλόθεν κυκλούμενον αὐτῷ. ἥμισυ πήχεως, καὶ τὸ κύκλωμα αὐτοῦ πῆχυς κυκλόθεν· καὶ οἱ κλιμακτῆρες αὐτοῦ βλέποντες κατὰ ἀνατολάς.

Ιεζ. 43,17                  Του κάτω του θυσιαστηρίου μέρους της βάσεως, εκάστη πλευρά ήτο μήκους δώδεκα πήχεων. Γυρω δε από την βάσιν από όλας τας πλευράς υπήρχε γείσος πλάτους ημίσεος πήχεως και άλλος εσωτερικός γύρος κύκλω αυτού πλάτος ενός πήχεως. Αι βαθμίδες του θυσιαστηρίου ευρίσκοντο προς το ανατολικόν μέρος.

Ιεζ. 43,18           καὶ εἶπε πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ· ταῦτα τὰ προστάγματα τοῦ θυσιαστηρίου ἐν ἡμέρᾳ ποιήσεως αὐτοῦ τοῦ ἀναφέρειν ἐπ᾿ αὐτοῦ ὁλοκαυτώματα καὶ προσχέειν πρὸς αὐτὸ αἷμα.

Ιεζ. 43,18                  Ο ανήρ εκείνος μου είπεν· “υιέ ανθρώπου, αυτά λέγει ο Κυριος ο Θεός του Ισραήλ· αυταί είναι αι εντολαί μου σχετικώς με τα μέτρα και την μορφήν του θυσιαστηρίου κατά την ημέραν, κατά την οποίαν θα κατασκευασθή. Εις αυτό θα προσφέρωνται ολοκαυτώματα και θα το ραντίζουν με το αίμα των θυσιαζομένων ζώων.

Ιεζ. 43,19           καὶ δώσεις τοῖς ἱερεῦσι τοῖς Λευίταις τοῖς ἐκ τοῦ σπέρματος Σαδδοὺκ τοῖς ἐγγίζουσι πρός με, λέγει Κύριος ὁ Θεός, τοῦ λειτουργεῖν μοι, μόσχον ἐκ βοῶν περὶ ἁμαρτίας·

Ιεζ. 43,19                  Εις δε τους ιερείς, τους λευίτας, οι οποίοι κατάγονται από τους απογόνους του Σαδδούκ, εις αυτούς οι οποίοι με πλησιάζουν, λέγει ο Κυριος, δια να με υπηρετούν, θα δώσης ένα μόσχον από τα βόϊδια, δια να τον προσφέρουν ως θυσίαν δια τας αμαρτίας του λαού.

Ιεζ. 43,20           καὶ λήψονται ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ τὰ τέσσαρα κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τοῦ ἱλαστηρίου καὶ ἐπὶ τὴν βάσιν κύκλῳ καὶ ἐξιλάσονται αὐτό·

Ιεζ. 43,20                 Οι ιερείς αυτοί θα πάρουν από το αίμα του μόσχου και θα θέσουν εις τα τέσσερα άκρα του θυσιαστηρίου, εις τας τέσσαρας γωνίας του ιλαστηρίου και στον γείσον της βάσεως γύρω-γύρω και θα το εξαγνίσουν.

Ιεζ. 43,21           καὶ λήψονται τὸν μόσχον τὸν περὶ ἁμαρτίας, καὶ κατακαυθήσεται ἐν τῷ ἀποκεχωρισμένῳ τοῦ οἴκου ἔξωθεν τῶν ἁγίων.

Ιεζ. 43,21                  Θα πάρουν έπειτα τον μόσχον, που έχει προσφερθή θυσία δια τας αμαρτίας του λαού, και θα τον καύσουν εις χωριστόν τόπον έξω από τον ιερόν χώρον.

Ιεζ. 43,22           καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ λήψονται ἐρίφους δύο αἰγῶν ἀμώμους ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ ἐξιλάσονται τὸ θυσιαστήριον καθότι ἐξιλάσαντο ἐν τῷ μόσχῳ·

Ιεζ. 43,22                 Κατά την δευτέραν ημέραν θα πάρουν δύο ερίφια από τας αίγας αρτιμελή και υγιή, τα οποία θα προσφέρουν θυσίας δια τας αμαρτίας του λαού και με αυτά θα εξαγνίσουν και θα καθαγιάσουν το θυσιαστήριον, όπως το καθηγίασαν με τον μόσχον.

Ιεζ. 43,23           καὶ μετὰ τὸ συντελέσαι τὸν ἐξιλασμὸν προσοίσουσι μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον καὶ κριὸν ἐκ προβάτων ἄμωμον,

Ιεζ. 43,23                  Και όταν τελείωση αυτός ο καθαγιασμός, θα πάρουν ένα αρτιμελή και υγιή μόσχον από τα βόϊδια και ένα κριον επίσης υγιή και αρτιμελή από τα αιγοπρόβατα

Ιεζ. 43,24           καὶ προσοίσετε ἐναντίον Κυρίου, καὶ ἐπιῤῥίψουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπ᾿ αὐτὰ ἅλα καὶ ἀνοίσουσιν αὐτὰ ὁλοκαυτώματα τῷ Κυρίῳ.

Ιεζ. 43,24                 και θα προσφέρουν αυτά θυσίαν προς τον Κυριον. Επάνω εις αυτά οι ιερείς θα ρίψουν άλατι και θα τα προσφέρουν ολοκαυτώματα προς τον Κυριον.

Ιεζ. 43,25           ἑπτὰ ἡμέρας ποιήσεις ἔριφον ὑπὲρ ἁμαρτίας καθ᾿ ἡμέραν καὶ μόσχον ἐκ βοῶν καὶ κριὸν ἐκ προβάτων, ἄμωμα ποιήσουσιν

Ιεζ. 43,25                  Επί επτά δε ημέρας θα προσφέρης θυσίαν ένα ερίφιον δια τας αμαρτίας του λαού, ένα καθ' εκάστην ημέραν. Επίσης κατά τας επτά αυτάς ημέρας θα προσφέρης ένα μόσχον από τα βόϊδια και ένα κριον από τα αιγοπρόβατα, υγιή και αρτιμελή. Ενα κάθε ημέραν θα προσφέρης θυσίαν.

Ιεζ. 43,26           ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ἐξιλάσονται τὸ θυσιαστήριον καὶ καθαριοῦσιν αὐτὸ καὶ πλήσουσι χεῖρας αὐτῶν.

Ιεζ. 43,26                 Αυτό δε επί επτά ημέρας. Ετσι θα εξαγνίσουν και θα καθαγιάσουν οι ιερείς το θυσιαστήριον, θα το καθαρίσουν προσφέροντες με τα χέρια των θυσίας.

Ιεζ. 43,27           καὶ ἔσται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ ἐπέκεινα ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου ὑμῶν. καὶ προσδέξομαι ὑμᾶς, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 43,27                  Από την ογδόην δε ημέραν και έπειτα οι ιερείς θα προσφέρουν κανονικώς πλέον επάνω στο θυσιαστήριον αυτό τα ολοκαυτώματά σας και τας θυσίας του σωτηρίου σας. Τοτε θα σας δεχθώ” λέγει ο Κυριος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44- Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΟΣ ΣΤΟ ΝΑΟ

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ

                                Η διατήρηση της αγιότητος του ναού και η κλειστή ανατολική πύλη

Ιεζ. 44,1            Καὶ ἐπέστρεψέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς, καὶ αὕτη ἦν κεκλεισμένη.

Ιεζ. 44,1                    Επειτα με έφερε πάλιν εις την οδόν της πύλης, που οδηγεί στους ιερούς χώρους του ναού, εις αυτήν, που βλέπει προς την εξωτερικήν ανατολικήν πύλην. Αυτή ήτο κλειστή.

Ιεζ. 44,2            καὶ εἶπε Κύριος πρός με· ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι᾿ αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ εἰσελεύσεται δι᾿ αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη·

Ιεζ. 44,2                    Ο Κυριος μου είπε· “αυτή η πύλη θα είναι κλειστή, δεν θα ανοιχθή και κανείς δεν θα περάση δια μέσου αυτής, διότι ο Κυριος ο Θεός του Ισραήλ θα εισελθη δι' αυτής και θα μείνη και πάλιν κλεισμένη.

Ιεζ. 44,3            διότι ὁ ἡγούμενος, οὗτος καθήσεται ἐν αὐτῇ τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐναντίον Κυρίου. κατὰ τὴν ὁδὸν αἰλὰμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐξελεύσεται. -

Ιεζ. 44,3                    Διότι ο Αρχων αυτός θα καθίση εις αυτήν και θα φάγη τον άρτον ενώπιον του Κυρίου. Θα εισελθη από την είσοδον της στοάς της πύλης αυτής και δια της αυτής πάλιν οδού θα εξέλθη”.

Ιεζ. 44,4            Καὶ εἰσήγαγέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς βοῤῥᾶν κατέναντι τοῦ οἴκου, καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος τοῦ Κυρίου, καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου.

Ιεζ. 44,4                    Από εκεί με έφερε προς την οδόν, που οδηγεί προς την βορείαν πύλην απέναντι του ναού, και είδον· και ιδού, ο οίκος του Κυρίου ήτο πλήρης από το μεγαλείον της δόξης του. Προ του θεάματος αυτού έπεσα κατά γης με το πρόσωπόν μου στο έδαφος.

Ιεζ. 44,5            καὶ εἶπε Κύριος πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ ἰδὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσί σου ἄκουε πάντα, ὅσα ἐγὼ λαλῶ μετὰ σοῦ, κατὰ πάντα τά προστάγματα τοῦ οἴκου Κυρίου καὶ κατὰ πάντα τὰ νόμιμα αὐτοῦ· καὶ τάξεις τὴν καρδίαν σου εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ οἴκου κατὰ πάσας τὰς ἐξόδους αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς ἁγίοις.

Ιεζ. 44,5                    Ο Κυριος μου είπε· “υιέ ανθρώπου, προσήλωσε με κάθε προσοχήν τον νουν σου, ιδέ με τα μάτια σου, άκουσε με τα αυτιά σου όλα, όσα εγώ θα σου είπω, όλα τα προστάγματά μου αχετικώς με τον ναόν του Κυρίου και όλα όσα βάσει των εντολών του Κυρίου θα τελούνται εις αυτόν. Πρόσεξε καλά, δια να μάθης ποίοι πρέπει να κυκλοφορούν εκεί, τι πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται από κάθε είσοδον και έξοδον όλων των ιερών διαμερισμάτων.

Ιεζ. 44,6            καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν οἶκον τὸν παραπικραίνοντα, πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραήλ· τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεός· ἱκανούσθω ὑμῖν ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν ὑμῶν, οἶκος Ἰσραήλ,

Ιεζ. 44,6                    Και θα πης στον ισραηλιτικόν λαόν, ο οποίος πάντοτέ με πικραίνει, αυτά λέγει ο Κυριος· Φθάνουν πλέον αι διαπραχθείσαι από σας παρανομίαι, ω Ισραηλίται. Σταματήσατε να παρανομήτε.

Ιεζ. 44,7            τοῦ εἰσαγαγεῖν ὑμᾶς υἱοὺς ἀλλογενεῖς ἀπεριτμήτους καρδίᾳ καὶ ἀπεριτμήτους σαρκὶ τοῦ γίνεσθαι ἐν τοῖς ἁγίοις μου, καὶ ἐβεβήλουν αὐτὰ ἐν τῷ προσφέρειν ὑμᾶς ἄρτους, στέαρ καὶ αἷμα, καὶ παρεβαίνετε τὴν διαθήκην μου ἐν πάσαις ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν

Ιεζ. 44,7                    Διότι σεις ωδηγήσατε ξένους άνδρας απεριτμήτους κατά την σάρκα και το πνεύμα, ώστε να εισχωρήσουν και να ευρεθούν αυτοί στους ιερούς μου χώρους. Εκείνοι εβεβηλωσαν τους τόπους μου, όταν σστους προσεφέρατε και αυτοί έφαγον τους ηγιασμένους άρτους, το λίπος και το αίμα των θυσιών. Ετσι δε παρεβαίνατε την διαθήκην μου με όλας αυτάς τας παρανομίας σας.

Ιεζ. 44,8            καὶ διετάξατε τοῦ φυλάσσειν φυλακὰς ἐν τοῖς ἁγίοις μου.

Ιεζ. 44,8                    Επί πλέον δε ωρίσατε και εθέσατε ως φρουρούς των ιερών μου τόπων τους ξένους αυτούς άνδρας.

Ιεζ. 44,9            διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεός· πᾶς υἱὸς ἀλλογενὴς ἀπερίτμητος καρδίᾳ καὶ ἀπερίτμητος σαρκὶ οὐκ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ἅγιά μου ἐν πᾶσιν υἱοῖς ἀλλογενῶν τῶν ὄντων ἐν μέσῳ οἴκου Ἰσραήλ,

Ιεζ. 44,9                    Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Από όλους τους ξένους, οι οποίοι ευρίσκονται μεταξύ του ισραηλιτικού λαού κανένας ξένος, απερίτμητος κατά το πνεύμα και απερίτμητος κατά το σώμα δεν θα εισέρχεται εις την περιοχήν τω αγίων χώρων.

 

                               Η υπηρεσία των λευϊτών

Ιεζ. 44,10           ἀλλ᾿ ἢ οἱ Λευῖται, οἵτινες ἀφήλαντο ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ πλανᾶσθαι τὸν Ἰσραὴλ ἀπ᾿ ἐμοῦ κατόπισθεν τῶν ἐνθυμημάτων αὐτῶν, καὶ λήψονται ἀδικίαν αὐτῶν

Ιεζ. 44,10                  Ει μη μόνον οι Λευίται, οι οποίο εν τούτοις είχαν και αυτοί αποσκιρτήσει από εμέ, όταν όλοι οι Ισραηλίται επλανώντο μακράν μου ακολουθούντες τας πονηράς επιθυμίας της καρδίας των. Αυτοί όμως έλαβαν και θα λάβουν την πρέπουσαν τιμωρίαν δια τας παρανομίας των.

Ιεζ. 44,11           καὶ ἔσονται ἐν τοῖς ἁγίοις μου λειτουργοῦντες θυρωροὶ ἐπὶ τῶν πυλῶν τοῦ οἴκου καὶ λειτουργοῦντες τῷ οἴκῳ· οὗτοι σφάξουσι τὰς θυσίας καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα τῷ λαῷ, καὶ οὗτοι στήσονται ἐναντίον τοῦ λαοῦ τοῦ λειτουργεῖν αὐτοῖς.

Ιεζ. 44,11                   Αυτοί θα υπηρετούν στους αγίους μου χώρους θυρωροί εις τας πύλας του ναού και ως υπηρέται του ναού. Αυτοί θα σφάζουν τα δια θυσίαν προοριζόμενα ζώα και τα ολοκαυτώματα δια τον λαόν. Αυτοί θα ευρίσκωνται πάντοτε έτοιμοι και πρόθυμοι εις υπηρεσίαν του λαού δια την εξυπηρέτησιν των θρησκευτικών του αναγκών.

Ιεζ. 44,12           ἀνθ᾿ ὧν ἐλειτούργουν αὐτοῖς πρὸ προσώπου τῶν εἰδώλων αὐτῶν καὶ ἐγένετο τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ εἰς κόλασιν ἀδικίας, ἕνεκα τούτου ᾖρα τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ αὐτούς, λέγει Κύριος ὁ Θεός,

Ιεζ. 44,12                  Οσοι όμως από τους Λευΐτας υπηρέτησαν ενώπιον των ειδώλων και ετιμωρήθησαν δια τούτο μαζή με τους άλλους Ισραηλίτας-δι' αυτό άλλως τε και εγώ είχα σηκώσει το χέρι μου και ωρκίσθηκα εναντίον των, λέγει ο Κυριος-αυτοί

Ιεζ. 44,13           καὶ οὐκ ἐγγιοῦσι πρός με τοῦ ἱερατεύειν μοι, οὐδὲ τοῦ προσάγειν πρὸς τὰ ἅγια υἱῶν τοῦ Ἰσραὴλ οὐδὲ πρὸς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων μου καὶ λήψονται ἀτιμίαν αὐτῶν ἐν τῇ πλανήσει, ᾗ ἐπλανήθησαν.

Ιεζ. 44,13                  δεν θα πλησιάσουν, δια να προσφέρουν ως ιερείς τας υπηρεσίας των. Δεν θα παρουσιασθούν εις τα Αγια, δια να προσφέρουν τας προσφοράς και τας θυσίας των Ισραηλιτών, ούτε και εις τα Αγια των Αγίων. Θα πάρουν την πρέπουσαν τιμωρίαν, διότι παρεπλανήθησαν και παρηνόμησαν στο παρελθόν.

Ιεζ. 44,14           καὶ κατατάξουσιν αὐτοὺς φυλάσσειν φυλακὰς τοῦ οἴκου εἰς πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ εἰς πάντα, ὅσα ἂν ποιήσωσιν.

Ιεζ. 44,14                  Μονον θα τους ορίσουν φρουρούς του ναού και υπηρέτας εις όλα τα άλλα έργα, τα οποία οι ίδιοι θα έχουν το καθήκον να τελούν έντος αυτού.

Ιεζ. 44,15           οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται, οἱ υἱοὶ τοῦ Σαδδούκ, οἵτινες ἐφυλάξαντο τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων μου ἐν τῷ πλανᾶσθαι οἶκον Ἰσραὴλ ἀπ᾿ ἐμοῦ, οὗτοι προσάξουσι πρός με τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ στήσονται πρὸ προσώπου μου τοῦ προσφέρειν μοι θυσίαν, στέαρ καὶ αἷμα, λέγει Κύριος ὁ Θεός.

Ιεζ. 44,15                  Οι ιερείς όμως οι Λευίται, οι απόγονοι του Σαδδούκ, οι οποίοι ετήρησαν όλας τας υποχρεώσεις των απέναντι των ιερών μου, όταν ο άλλος Ισραηλιτικός λαός παρεπλανάτο εις παρανομίας μακράν από εμέ, αυτοί μόνον θα προσφέρουν προς εμέ τας θυσίας. Θα είναι λειτουργοί μου και θα ίστανται ενώπιόν μου δια να μου προσφέρουν τας θυσίας, το λίπος και το αίμα των θυσιαζομένων ζώων, λέγει Κυριος ο Θεός.

Ιεζ. 44,16           οὗτοι εἰσελεύσονται εἰς τὰ ἅγιά μου, καὶ οὗτοι προσελεύσονται πρὸς τὴν τράπεζάν μου τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ φυλάξουσι τὰς φυλακάς μου.

Ιεζ. 44,16                  Αυτοί θα εισέρχωνται εις τα άγιά μου, αυτοί θα πλησιάζουν προς την τράπεζάν μου, δια να προσφέρουν ιεράς υπηρεσίας και τηρήσουν έτσι όλας τας σχετικάς διατάξεις μου.

 

                                 Καθήκοντα και δικαιώματα ιερέων

Ιεζ. 44,17           καὶ ἔσται ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτοὺς τὰς πύλας τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας στολὰς λινᾶς ἐνδύσονται καὶ οὐκ ἐνδύσονται ἔρια ἐν τῷ λειτουργεῖν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας αὐλῆς·

Ιεζ. 44,17                  Οταν δε αυτοί θα εισέρχωνται δια των πυλών της εσωτερικής αυλής, θα ενδύωνται στολάς λινάς· δεν θα φορούν ενδύματα μάλλινα, όταν προσφέρουν τας υπηρεσίας των εις την εσωτέραν αυλήν.

Ιεζ. 44,18           καὶ κιδάρεις λινᾶς ἕξουσιν ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν καὶ περισκελῆ λινᾶ ἕξουσιν ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὐτῶν καὶ οὐ περιζώσονται βίᾳ.

Ιεζ. 44,18                  Λινά καλύμματα θα φέρουν επάνω εις τας κεφαλάς των και λινάς περισκελίδας θα έχουν γύρω εις την μέσην των, χωρίς και να ζώνωνται σφιγκτά, ώστε να παρεμποδίζωνται στο έργον των.

Ιεζ. 44,19           καὶ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν πρὸς τὸν λαὸν ἐκδύσονται τὰς στολὰς αὐτῶν, ἐν αἷς αὐτοὶ λειτουργοῦσιν ἐν αὐταῖς, καὶ θήσουσιν αὐτὰς ἐν ταῖς ἐξέδραις τῶν ἁγίων καὶ ἐνδύσονται στολὰς ἑτέρας καὶ οὐ μὴ ἁγιάσωσι τὸν λαὸν ἐν ταῖς στολαῖς αὐτῶν.

Ιεζ. 44,19                  Οταν όμως εξέρχωνται προς τον λαόν, θα βγάζουν τας λειτουργικάς αυτάς στολάς, τας οποίας εφορούσαν δια να τελέσουν τα τελετουργικά των καθήκοντα, θα τας αποθέσουν εις τα ειδικά ιερά δωμάτια και θα φορέσουν άλλας στολάς. Τούτο δε δια να μη έγγιζη ο λαός τας τελετουργικάς στολάς των.

Ιεζ. 44,20           καὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν οὐ ξυρήσονται καὶ τὰς κόμας αὐτῶν οὐ ψιλώσουσι, καλύπτοντες καλύψουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν.

Ιεζ. 44,20                 Δεν θα ξυρίσουν το πρόσωπόν των, ούτε θα απογυμνώσουν την κεφαλήν των από την κόμην των. Επιμελώς όμως θα καλύπτουν τας κεφαλάς των.

Ιεζ. 44,21           καὶ οἶνον οὐ μὴ πίωσι πᾶς ἱερεὺς ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν.

Ιεζ. 44,21                  Ολοι οι ιερείς η οποίοι πρόκειται να εισέλθουν εις την εσωτέραν αυλήν, δεν θα πίουν οίνον.

Ιεζ. 44,22           καὶ χήραν καὶ ἐκβεβλημένην οὐ λήψονται ἑαυτοῖς εἰς γυναῖκα, ἀλλ᾿ ἢ παρθένον ἐκ τοῦ σπέρματος Ἰσραήλ· καὶ χήρα ἐὰν γένηται ἐξ ἱερέως, λήψονται.

Ιεζ. 44,22                 Δεν θα πάρουν ως σύζυγον γυναίκα χήραν η διεζευγμένην. Αλλά θα πάρουν ως σύζυγον παρθένον από τον Ισραηλιτικόν λαόν, χήραν όμως άλλου ιερέως δύνανται να την λάβουν ως σύζυγον.

Ιεζ. 44,23           καὶ τὸν λαόν μου διδάξουσιν ἀνὰ μέσον ἁγίου καὶ βεβήλου καὶ ἀνὰ μέσον ἀκαθάρτου καὶ καθαροῦ γνωριοῦσιν αὐτοῖς.

Ιεζ. 44,23                 Θα διδάξουν τον λαόν μου, τι είναι άγιον και τι είναι βέβηλον. Θα καταστήσουν εις αυτούς γνωστόν, τι είναι ακάθαρτον ενώπιον του Κυρίου και τι είναι καθαρόν.

Ιεζ. 44,24           καὶ ἐπὶ κρίσιν αἵματος οὗτοι ἐπιστήσονται τοῦ διακρίνειν· τὰ δικαιώματά μου δικαιώσουσι καὶ τὰ κρίματά μου κρινοῦσι καὶ τὰ νόμιμά μου καὶ τὰ προστάγματά μου ἐν πάσαις ταῖς ἑορταῖς μου φυλάξονται καὶ τὰ σάββατά μου ἁγιάσουσι.

Ιεζ. 44,24                 Αυτοί θα έχουν το δικαίωμα να κρίνουν και να δικάζουν περιπτώσεις φόνου, θα τηρούν και δια του παραδείγματός των θα διδάσκουν τας εντολάς μου. Θα κρίνουν και θα δικάζουν σύμφωνα με τους νόμους και τα προστάγματά μου. Θα τηρούν και θα φροντίζουν δια την τήρησιν των εορτών μου και δια τον αγιασμόν του Σαββάτου μου.

Ιεζ. 44,25           καὶ ἐπὶ ψυχὴν ἀνθρώπου οὐκ εἰσελεύσονται τοῦ μιανθῆναι, ἀλλ᾿ ἢ ἐπὶ πατρὶ καὶ ἐπὶ μητρὶ καὶ ἐπὶ υἱῷ καὶ ἐπὶ θυγατρὶ καὶ ἐπὶ ἀδελφῷ καὶ ἐπὶ ἀδελφῇ αὐτοῦ, ἣ οὐ γέγονεν ἀνδρί, μιανθήσεται.

Ιεζ. 44,25                 Οταν αποθάνη κανείς, δεν θα πλησιάσουν αυτοί τον νεκρόν του, δια να μη μολυνθούν, παρά μόνον όταν αποθάνη ο πατέρας των, η η μητέρα των, το παιδί των η θυγατέρα των, ο αδελφός των η η αδελφή των η μη υπανδρευμένη.

Ιεζ. 44,26           καὶ μετὰ τὸ καθαρισθῆναι αὐτὸν ἑπτὰ ἡμέρας ἐξαριθμηθήσῃ αὐτῷ·

Ιεζ. 44,26                 Εάν δε και μολυνθή ο ιερεύς εξ αιτίας νεκρού, θα μετρήση επτά ημέρας προς καθαρισμόν του και έπειτα θα έχη το δικαίωμα να υπηρετή στον ναόν.

Ιεζ. 44,27           καὶ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ εἰσπορεύωνται εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν τοῦ λειτουργεῖν ἐν τῷ ἁγίῳ, προσοίσουσιν ἱλασμόν, λέγει Κύριος ὁ Θεός.

Ιεζ. 44,27                 Κατά δε την ημέράν που θα εισέλθη εις την εσωτερικήν αυλήν, δια να προσφέρη τας υπηρεσίας του στον ναόν, θα προσφερθή θυσία προς εξιλασμόν του, λέγει Κυριος ο Θεός.

Ιεζ. 44,28           καὶ ἔσται αὐτοῖς εἰς κληρονομίαν· ἐγὼ κληρονομία αὐτοῖς, καὶ κατάσχεσις αὐτοῖς οὐ δοθήσεται ἐν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ὅτι ἐγὼ κατάσχεσις αὐτῶν.

Ιεζ. 44,28                 Δια τας υπηρεσίας των αυτάς προς τον ναόν θα έχουν αυτοί ως κληρονομίαν Εμέ. Εγώ θα είμαι δι' αυτούς κληρονομία. Αλλη κληρονομία και ιδιοκτησία γης δεν θα δοθή εις αυτούς μεταξύ των Ισραηλιτών, διότι εγώ είμαι δι' αυτούς η κληρονομία των.

Ιεζ. 44,29           καὶ τὰς θυσίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας οὗτοι φάγονται, καὶ πᾶν ἀφόρισμα ἐν τῷ Ἰσραὴλ αὐτοῖς ἔσται·

Ιεζ. 44,29                 Μέρη από τας θυσίας, που θα προσφέρωνται δια τας βαρείας αμαρτίας, όπως και δια τας ελαφράς, θα τα τρώγουν αυτοί και ο,τι άλλο οι Ισραηλίται αφιερώνουν στον ναόν θα ανήκη εις αυτούς.

Ιεζ. 44,30           ἀπαρχαὶ πάντων καὶ τὰ πρωτότοκα πάντων καὶ τὰ ἀφαιρέματα πάντα ἐκ πάντων τῶν ἀπαρχῶν ὑμῶν τοῖς ἱερεῦσιν ἔσται· καὶ τὰ πρωτογεννήματα ὑμῶν δώσετε τῷ ἱερεῖ τοῦ θεῖναι εὐλογίας ὑμῶν ἐπὶ τοὺς οἴκους ὑμῶν.

Ιεζ. 44,30                 Ολαι αι απαρχαί των προϊόντων, όλα τα πρωτοτόκα, όλαι αι προσφοραί των απαρχών σας θα ανήκουν στους ιερείς. Εις τους ιερείς θα δίδετε όλα τα πρωτογεννήματά σας, και εκείνοι θα δίδουν ευλογίας εις σας και στους οίκους σας.

Ιεζ. 44,31           καὶ πᾶν θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον ἐκ τῶν πετεινῶν καὶ ἐκ τῶν κτηνῶν οὐ φάγονται οἱ ἱερεῖς.

Ιεζ. 44,31                  Θνησιμαίον η θηριάλωτον, πτηνόν και ζώον, δεν θα φάγουν ποτέ οι ιερείς.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48