ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ- ΚΕΦ. 25-32

 

 

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25- ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΤΩΝ, ΜΩΑΒΙΤΩΝ, ΕΔΩΜΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

                            Προφητεία κατά των Αμμωνιτών

Ιεζ. 25,1            Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 25,1                     Ο Κυρίου ωμίλησε προς εμέ και είπε·

Ιεζ. 25,2            υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ἀμμὼν καὶ προφήτευσον ἐπ᾿ αὐτοὺς

Ιεζ. 25,2                    “υιέ ανθρώπου, γύρισε το πρόσωπόν σου προς τους Αμμωνίτας, στήριξε εις αυτούς απειλητικόν το βλέμμα σου και προφήτευσον εναντίον των.

Ιεζ. 25,3            καὶ ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ἀμμών· ἀκούσατε λόγον Κυρίου· τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν ἐπεχάρητε ἐπὶ τὰ ἅγιά μου, ὅτι ἐβεβηλώθη, καὶ ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἠφανίσθη, καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Ἰούδα, ὅτι ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ,

Ιεζ. 25,3                    Και ειπέ στους Αμμωνίτας· ακούσατε λόγον Κυρίου. Αυτά λέγει Κυριος· Επειδή σεις ξεδηλώσατε μοχθηράν χαράν που εβεβηλώθησαν τα άγιά μου, ο ναός και το θυσιαστήριον εις την Ιερουσαλήμ, επειδή εχαιρεκακήσατε δια την χώραν του ισραηλιτικού λαού, που παρεδόθη εις όλεθρον και καταστροφήν και ο ισραηλιτικός λαός ωδηγήθη εις αιχμαλωσίαν,

Ιεζ. 25,4            διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι ὑμᾶς τοῖς υἱοῖς Κεδὲμ εἰς κληρονομίαν, καὶ κατασκηνώσουσιν ἐν τῇ ἀπαρτίᾳ αὐτῶν ἐν σοὶ καὶ δώσουσιν ἐν σοὶ τὰ σκηνώματα αὐτῶν· αὐτοὶ φάγονται τοὺς καρπούς σου, καὶ αὐτοὶ πίονται τὴν πιότητά σου.

Ιεζ. 25,4                    δια τούτο εγώ θα σας παραδώσω στους λαούς Κεδέμ, δια να κληρονομήσουν εκείνοι σας και την χώραν σας. Θα ελθουν όλοι αυτοί με τας γυναίκας και τα παιδιά των, δια να κατοικήσουν εις την περιοχήν σας και να διαμοιρασθούν μεταξύ των τας κατοικίας σας. Αυτοί θα φάγουν τους καρπούς σας και αυτοί θα απολαύσουν την πλουσίαν παραγωγήν της χώρας σας.

Ιεζ. 25,5            καὶ δώσω τὴν πόλιν τοῦ Ἀμμὼν εἰς νομὰς καμήλων καὶ τοὺς υἱοὺς Ἀμμὼν εἰς νομὴν προβάτων· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος.

Ιεζ. 25,5                    Θα παραχωρήσω και θα καταστήσω την πρωτεύουσαν των Αμωνιτών βοσκήν καμήλων, τα δε παιδιά των Αμμωνιτών βοσκούς προβάτων. Ετσι θα μάθετε, ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

Ιεζ. 25,6            διότι τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν ἐκρότησας τὴν χεῖρά σου καὶ ἐψόφησας τῷ ποδί σου καὶ ἐπέχαρας ἐκ ψυχῆς σου ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ,

Ιεζ. 25,6                    Διότι αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή σεις οι Αμμωνίται εχειροκροτήσατε και εκτυπήσατε θορυβωδώς τα πόδια σας και εδοκιμάσατε με όλην σας την ψυχήν μοχθηράν χαράν δια την συμφοράν της χώρας του Ισραήλ,

Ιεζ. 25,7            διὰ τοῦτο ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ δώσω σε εἰς διαρπαγὴν ἐν τοῖς ἔθνεσι καὶ ἐξολοθρεύσω σε ἐκ τῶν λαῶν καὶ ἀπολῶ σε ἐκ τῶν χωρῶν ἀπωλείᾳ· καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ Κύριος. -

Ιεζ. 25,7                    δια τούτο εγώ θα απλώσω την τιμωρόν και δικαίαν χείρα μου εναντίον σας και θα σας παραδώσω εις διαρπαγήν εκ μέρους άλλων εθνών, και θα σας εξολοθρεύσω ανάμεσα από τους λαούς και θα σας εξαφανίσω τελείως από τας χώρας σας και θα μάθετε καλά, ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.

 

                               Προφητεία κατά των Μωαβιτών

Ιεζ. 25,8            Τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν εἶπε Μωάβ· ἰδοὺ ὃν τρόπον πάντα τὰ ἔθνη οἶκος Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα,

Ιεζ. 25,8                    Αυτά λέγει ο Κυριος και προς τους Μωαβίτας· “επειδή σεις με μοχθηράν χαράν είπατε, ότι ιδού ο Ισραηλιτικός και ο ιουδαϊκός λαός είναι ωσάν τα ειδωλολατρικά και ασεβή έθνη !

Ιεζ. 25,9            διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ παραλύω τὸν ὦμον Μωὰβ ἀπὸ πόλεων ἀκρωτηρίων αὐτοῦ, ἐκλεκτὴν γῆν, οἶκον Ἀσιμοὺθ ἐπάνω πηγῆς πόλεως παραθαλασσίας.

Ιεζ. 25,9                    Δια τούτο ιδού εγώ παραλύω την δύναμιν των Μωαβιτών από τας ακραίας οχυράς πόλεις και εντεύθεν, την εκλεκτήν περιοχήν μέχρι και εις την θέσιν Μπεθ- Ασιμούθ, επάνω από την πηγήν της πόλεως, πλησίον της Νεκράς Θαλάσσης.

Ιεζ. 25,10           τοῖς υἱοῖς Κεδὲμ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ἀμμὼν δέδωκα αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν, ὅπως μὴ μνεία γένηται τῶν υἱῶν Ἀμμών·

Ιεζ. 25,10                  Εις τους λαούς Κεδέμ παρέδωσα τους Αμμωνίτας, δια να τους κληρονομήσουν, ώστε να μη υπάρχη καμμία ανάμνησις πλέον των Αμμωνιτών.

Ιεζ. 25,11           καὶ εἰς Μωὰβ ποιήσω ἐκδίκησιν, καὶ ἐπιγνώσονται διότι ἐγὼ Κύριος. -

Ιεζ. 25,11                   Θα τιμωρήσω και τους Μωαβίτας και ετσι θα μάθουν όλοι, ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.

 

                                 Προφητεία κατά των Εδωμιτών

Ιεζ. 25,12           Τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν ἐποίησεν ἡ Ἰδουμαία ἐν τῷ ἐκδικῆσαι αὐτοὺς ἐκδίκησιν εἰς τὸν οἶκον Ἰούδα καὶ ἐμνησικάκησαν καὶ ἐξεδίκησαν δίκην,

Ιεζ. 25,12                  Αυτά λέγει ο Κυριος· “επειδή οι κάτοικοι της Ιδουμαίας ευρήκαν ευκαιρίαν και εξεδικήθησαν σκληράν εκδίκησιν εναντίον των Ιουδαίων, εμνησικάκησαν δια το παρελθόν και τους εξεδικήθησαν τώρα,

Ιεζ. 25,13           διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν καὶ ἐξολοθρεύσω ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον καὶ κτῆνος καὶ θήσομαι αὐτὴν ἔρημον, καὶ ἐκ Θαιμὰν διωκόμενοι ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται.

Ιεζ. 25,13                  δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· θα απλώσω τιμωρόν την χείρά μου και εναντίον της Ιδουμαίας και θα εξολοθρεύσω από αυτήν ανθρώπους και ζώα· θα την μεταβάλω εις έρημον. Εν στόματι δε μαχαίρας θα πέσουν, όσοι θα διαφύγουν από την Θαιμάν ζητούντες σωτηρίαν.

Ιεζ. 25,14           καὶ δώσω ἐκδίκησίν μου ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν ἐν χειρὶ λαοῦ μου Ἰσραήλ, καὶ ποιήσουσιν ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ κατὰ τὴν ὀργήν μου καὶ κατὰ τὸν θυμόν μου· καὶ ἐπιγνώσονται τὴν ἐκδίκησίν μου, λέγει Κύριος. -

Ιεζ. 25,14                  Δια του ισραηλιτικού λαού μου θα τιμωρήσω εγώ τους Ιδουμαίους. Οι Ισραηλίται θα επιφέρουν τιμωρίας εναντίον της Ιδουμαίας, ανάλογα με την οργήν και τον θυμόν μου. Και θα μάθουν τότε οι Ιδουμαίοι την τιμωρίαν, την οποίαν εγώ τους απέστειλα”, λέγει ο Κυριος.

 

                               Προφητεία κατά των Φιλισταίων

Ιεζ. 25,15           Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι ἐν ἐκδικήσει καὶ ἐξανέστησαν ἐκδίκησιν ἐπιχαίροντες ἐκ ψυχῆς τοῦ ἐξαλεῖψαι ἕως ἑνός,

Ιεζ. 25,15                  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· “επειδή οι Φιλισταίοι, ποθούντες εκδίκησιν, ξηγέρθησαν κατά των Ισραηλιτών και τους εξεδικήθησαν δοκιμάζοντες με όλην των την ψυχήν μοχθηράν χαράν και επιθυμούντες να εξολοθρευθούν οι Ιουδαίοι μέχρις ενός,

Ιεζ. 25,16           διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐκτείνω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐξολοθρεύσω Κρῆτας καὶ ἀπολῶ τοὺς καταλοίπους τοὺς κατοικοῦντας τὴν παραλίαν·

Ιεζ. 25,16                  δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ εκτείνω την τιμωρόν χείρα μου εναντίον των Φιλισταίων και θα εξολοθρεύσω τους Κρήτας και θα καταστρέψω όλους τους κατοίκους, που έχουν απομείνει εις την παραλίαν.

Ιεζ. 25,17           καὶ ποιήσω ἐν αὐτοῖς ἐκδικήσεις μεγάλας, καὶ ἐπιγνώσονται διότι ἐγὼ Κύριος ἐν τῷ δοῦναι τὴν ἐκδίκησίν μου ἐπ᾿ αὐτούς.

Ιεζ. 25,17                  Θα αποστείλω μεγάλας και σκληράς τιμωρίας εναντίον των. Και έτσι, όταν θα επιφέρω την τιμωρίαν αυτήν εναντίον των, θα μάθουν καλά, ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26- ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΡΟΥ 

Ιεζ. 26,1            Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 26,1                    Την πρώτην ημέραν του μηνός, του ενδεκάτου έτους από της ημέρας της αιχμαλωσίας, ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπε·

Ιεζ. 26,2            υἱὲ ἀνθρώπου, ἀνθ᾿ ὧν εἶπε Σὸρ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ· εὖγε, συνετρίβη, ἀπόλωλε τὰ ἔθνη, ἐπεστράφη πρός με, ἡ πλήρης ἠρήμωται,

Ιεζ. 26,2                    “υιέ ανθρώπου, επειδή η Τυρος, μοχθηρώς χαίρουσα, είπεν εναντίον της Ιερουσαλήμ· “εύγε ! η πόλις συνετρίβη, κατεστράφη, τα έθνη και το εμπόριόν των εστράφησαν προς εμέ, η άλλοτε πολυάριθμος Ιερουσαλήμ έχει πλέον ερημωθή”,

Ιεζ. 26,3            διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, Σόρ, καὶ ἀνάξω ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά, ὡς ἀναβαίνει ἡ θάλασσα τοῖς κύμασιν αὐτῆς.

Ιεζ. 26,3                    δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον της Τυρου· Ιδού, εγώ επέρχομαι εναντίον σου, Τυρος, και θα οδηγήσω εναντίον σου έθνη πολλά, όπως ακριβώς έρχονται τα κύματα της θαλάσσης το ένα κατόπιν του άλλου.

Ιεζ. 26,4            καὶ καταβαλοῦσι τὰ τείχη Σὸρ καὶ καταβαλοῦσι τοὺς πύργους σου, καὶ λικμήσω τὸν χοῦν αὐτῆς ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ δώσω αὐτὴν εἰς λεωπετρίαν.

Ιεζ. 26,4                    Θα κρημνίσουν τα τείχη σου, θα ρίψουν κάτω εις ερείπια τους πολεμικούς πύργους σου, θα επιτρέψω εγώ να λιχνίσουν και εξαφανίσουν και αυτό το χώμα από το έδαφός της και θα καταστήσουν αυτήν ξηράν ωσάν την λείαν πέτραν.

Ιεζ. 26,5            ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσται ἐν μέσῳ θαλάσσης, ὅτι ἐγὼ λελάληκα, λέγει Κύριος· καὶ ἔσται εἰς προνομὴν τοῖς ἔθνεσι.

Ιεζ. 26,5                    Ανάμεσα εις τας άλλας παραλίους περιοχάς θα γίνη η ερημωμένη Τυρος χώρος, όπου θα στεγνώνουν οι αλιείς τα δίκτυά των. Εγώ ελάλησα, λέγει ο Κυριος και αυτό θα γίνη. Η Τυρος θα γίνη λεία των ειδωλολατρικών εθνών.

Ιεζ. 26,6            καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἱ ἐν τῷ πεδίῳ μαχαίρᾳ ἀναιρεθήσονται, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ Κύριος.

Ιεζ. 26,6                    Αι ανά την πεδιάδα κωμοπόλεις αυτής θα καταληφθούν από τους εχθρούς και οι κάτοικοί των θα θανατωθούν εν στόματι μαχαίρας, και θα μάθουν, ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

Ιεζ. 26,7            ὅτι τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σέ, Σόρ, τὸν Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Βαβυλῶνος ἀπὸ τοῦ βοῤῥᾶ (βασιλεὺς βασιλέων ἐστί) μεθ᾿ ἵππων καὶ ἁρμάτων καὶ ἱππέων καὶ συναγωγῆς ἐθνῶν πολλῶν σφόδρα.

Ιεζ. 26,7                    Αυτά λέγει ο Κυριος· ιδού εγώ επιφέρω εναντίον σου, Τυρος, τον Ναβουχοδονόσορα βασιλέα της Βαβυλώνος, από την περιοχήν του βορρά (αυτός είναι βασιλεύς των βασιλέων) με ιππικόν, με άρματα, με ιππείς, με πολύ μεγάλο πλήθος εθνών.

Ιεζ. 26,8            οὗτος τὰς θυγατέρας σου τὰς ἐν τῷ πεδίῳ μαχαίρᾳ ἀνελεῖ καὶ δώσει ἐπὶ σὲ προφυλακὴν καὶ περιοικοδομήσει καὶ ποιήσει ἐπὶ σὲ κύκλῳ χάρακα καὶ περίστασιν ὅπλων καὶ τὰς λόγχας αὐτοῦ ἀπέναντί σου δώσει·

Ιεζ. 26,8                    Αυτός εν στόματι μαχαίρας θα φονεύση τους κατοίκους των κωμοπόλεών σου ανά την πεδιάδα, θα εγκαταστήση εις την περιοχήν σου στρατιωτικάς φρουράς, θα οικοδομήση ολόγυρα οχυρούς πύργους, θα ανοίξη γύρω σου χαρακώματα, θα εγκαταστήση απέναντί σου οπλοφόρους και λογχοφόρους.

Ιεζ. 26,9            τὰ τείχη σου καὶ τοὺς πύργους σου καταβαλεῖ ἐν ταῖς μαχαίραις αὐτοῦ.

Ιεζ. 26,9                    Θα κρημνίση τα τείχη και τους οχυρούς πύργους σου με τα πολεμικά του όργανα.

Ιεζ. 26,10           ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἵππων αὐτοῦ κατακαλύψει σε ὁ κονιορτὸς αὐτῶν, καὶ ἀπὸ τῆς φωνῆς τῶν ἱππέων αὐτοῦ καὶ τῶν τροχῶν τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ σεισθήσεται τὰ τείχη σου εἰσπορευομένου αὐτοῦ τὰς πύλας σου, ὡς εἰσπορευόμενος εἰς πόλιν ἐκ πεδίου.

Ιεζ. 26,10                  Από το πολυάριθμον πλήθος του ιππικού του θα εγερθή κονιορτός, ο οποίος θα σε σκεπάση εξ ολοκλήρου. Και από τον θόρυβον των ιππέων του και των τροχών των αρμάτων του θα συγκλονισθούν τα τείχη σου, καθώς αυτός θα εισέργεται δια των πυλών σου, με τόσην ευκολίαν μ όση εισέρχεται εις την πόλιν ο ερχόμενος από την πεδιάδα.

Ιεζ. 26,11           ἐν ταῖς ὁπλαῖς τῶν ἵππων αὐτοῦ καταπατήσουσί σου πάσας τὰς πλατείας· τὸν λαόν σου μαχαίρᾳ ἀνελεῖ καὶ τὴν ὑπόστασιν τῆς ἰσχύος σου ἐπὶ τὴν γῆν κατάξει.

Ιεζ. 26,11                   Αι οπλαί των ίππω του θα καταπατήσουν και θα καταστρέψουν όλας τας ωραίας πλατείας σου. Εν στόματι μαχαίρας θα φονεύση τους ανθρώπους σου και ολόκληρον την δύναμίν σου θα καταρρίψη εις την γην.

Ιεζ. 26,12           καὶ προνομεύσει τὴν δύναμίν σου καὶ σκυλεύσει τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ καταβαλεῖ τὰ τείχη σου καὶ τοὺς οἴκους σου τοὺς ἐπιθυμητοὺς καθελεῖ, καὶ τοὺς λίθους σου καὶ τὰ ξύλα σου καὶ τὸν χοῦν σου εἰς μέσον τῆς θαλάσσης σου ἐμβαλεῖ.

Ιεζ. 26,12                  Ο εχθρός αυτός θα αιχμαλωτίση την στρατιωτικήν σου δύναμιν, θα πάρη ως λάφυρα όλα τα υπάρχοντά σου, θα ρίψη ερείπια στο έδαφος τα τείχη σου, θα κρημνίση τους ωραίους οίκους σου· τους λίθους σου και τα ξύλα σου και αυτό ακόμη το χώμα θα τα ρίψη στο μέσον της θαλάσσης.

Ιεζ. 26,13           καὶ καταλύσει τὸ πλῆθος τῶν μουσικῶν σου, καὶ ἡ φωνὴ τῶν ψαλτηρίων σου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἔτι.

Ιεζ. 26,13                  Θα διαλύση και θα κατάργηση τους πολυάριθμους μουσκούς σου και δεν θα ακούεται πλέον μελωδία των μουσικών οργάνων των.

Ιεζ. 26,14           καὶ δώσω σε εἰς λεωπετρίαν, ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσῃ, οὐ μὴ οἰκοδομηθῇς ἔτι, ὅτι ἐγὼ Κύριος ἐλάλησα, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 26,14                  Θα παραχωρήσω να γίνης ξηρά και γυμνή όπως η λεία πέτρα και ο τόπος σου θα γίνη μέρος, όπου οι αλιείς θα στεγνώνουν τα δίκτυά των. Δεν θα ανοικοδομηθής πλέον. Εγώ ο Κυριος είπα και ετσι θα γίνη”, λέγει ο Κυριος.

Ιεζ. 26,15           διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος τῇ Σόρ· οὐκ ἀπὸ φωνῆς τῆς πτώσεώς σου ἐν τῷ στενάξαι τραυματίας, ἐν τῷ σπάσαι μάχαιραν ἐν μέσῳ σου σεισθήσονται αἱ νῆσοι;

Ιεζ. 26,15                  Αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον της Τυρου. “Από τον θόρυβον και την βοήν της πτώσεώς σου, από τους στεναγμούς των φονευομένων, όταν φονική ανασπασθη η μάχαιρα της σφαγής, εν μέσω της περιοχής σου, δεν θα συγκλονισθούν αι άλλαι νήσοι;

Ιεζ. 26,16           καὶ καταβήσονται ἀπὸ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντες οἱ ἄρχοντες ἐκ τῶν ἐθνῶν τῆς θαλάσσης καὶ ἀφελοῦνται τὰς μίτρας ἀπὸ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν καὶ τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον αὐτῶν ἐκδύσονται. ἐκστάσει ἐκστήσονται, ἐπὶ γῆν καθεδοῦνται καὶ φοβηθήσονται τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν καὶ στενάξουσιν ἐπὶ σέ·

Ιεζ. 26,16                  Τρομαγμένοι και πανικόβλητοι όλοι οι άρχοντες των εθνών της Μεσογείου θαλάσσης, θα κατέβουν από τους θρόνους των, θα αφαιρέσουν από τας κεφαλάς των τας βασιλικάς μίτρας των, θα εκδυθούν τον ποικιλόχρωμον πολυτελή ιματισμόν των, θα μείνουν κατάπληκτοι εμπρός εις τα φοβερά γεγονότα, θα καθίσουν κάτω στο έδαφος, θα φοβηθούν δι' επικειμένην ιδικήν των καταστροφήν και θα στενάξουν δια σέ.

Ιεζ. 26,17           καὶ λήψονται ἐπὶ σὲ θρῆνον καὶ ἐροῦσί σοι· πῶς κατελύθης ἐκ θαλάσσης, ἡ πόλις ἡ ἐπαινετή, ἡ δοῦσα τὸν φόβον αὐτῆς πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν;

Ιεζ. 26,17                  Θα αναλάβουν βρήνον και θα σου πουν· Πως διελύθης και εξηφανίσθης ανάμεσα από την θάλασσαν συ, η ονομαστή πόλις, η οποία ενέπνεες τον φόβον σου εις όλας τας νήσους και τας παραλίους περιοχάς της Μεσογείου Θαλάσσης;

Ιεζ. 26,18           καὶ φοβηθήσονται αἱ νῆσοι ἀπὸ ἡμέρας πτώσεώς σου·

Ιεζ. 26,18                  Ολαι αι νήσοι θα φοβηθούν από την ημέραν της πτώσεώς σου”.

Ιεζ. 26,19           ὅτι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ὅταν δῶ σε πόλιν ἠρημωμένην ὡς τὰς πόλεις τὰς μὴ κατοικισθησομένας, ἐν τῷ ἀναγαγεῖν με ἐπὶ σὲ τὴν ἄβυσσον καὶ κατακαλύψει σε ὕδωρ πολύ,

Ιεζ. 26,19                  Διότι αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος. “Οταν σε καταστήσω έρημον πόλιν, όπως είναι αι πόλεις, αι οποίαι δεν κατοικούνται από τους ανθρώπους, όταν εγώ αναβιβάσω την θάλασσαν εναντίον σου και σε σκεπάση εξ ολοκλήρου με τους απροσμετρήτους όγκους των υδάτων της,

Ιεζ. 26,20           καὶ καταβιβάσω σε πρὸς τοὺς καταβαίνοντας εἰς βόθρον πρὸς λαὸν αἰῶνος καὶ κατοικιῶ σε εἰς βάθη τῆς γῆς ὡς ἔρημον αἰώνιον μετὰ καταβαινόντων εἰς βόθρον, ὅπως μὴ κατοικηθῇς μηδὲ ἀναστῇς ἐπὶ γῆς ζωῆς.

Ιεζ. 26,20                 θα σε κατεβάσω μαζή με εκείνους, που κατεβαίνουν εις τα καταχθόνια του άδου, προς λαόν που από αιώνων πολλών ευρίσκεται εκεί. Θα σε εγκαταστήσω εις τα βάθη της γης, αιωνίως έρημον μαζή με εκείνους, που καταβαίνουν εις τα βάραθρα του άδου, δια να μη κατοικηθής πλέον, δια να μη αναστηθής εις ζωήν επί της γης.

Ιεζ. 26,21           ἀπώλειάν σε δώσω, καὶ οὐχ ὑπάρξεις ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 26,21                  Θα σε παραδώσω εις όλεθρον και δεν θα υπάρξης ποτέ πλέον στον αιώνα”, λέγει ο Κυριος Κυριος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27- ΘΡΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΡΟ

Ιεζ. 27,1            Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 27,1                     Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπεί

Ιεζ. 27,2            καὶ σὺ υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ ἐπὶ Σὸρ θρῆνον

Ιεζ. 27,2                    “συ, υιέ ανθρώπου, θρηνολόγησε δια την συμφοράν της Τυρου.

Ιεζ. 27,3            καὶ ἐρεῖς τῇ Σὸρ τῇ κατοικούσῃ ἐπὶ τῆς εἰσόδου τῆς θαλάσσης, τῷ ἐμπορίῳ τῶν λαῶν ἀπὸ νήσων πολλῶν· τάδε λέγει Κύριος τῇ Σόρ· σὺ εἶπας· ἐγὼ περιέθηκα ἐμαυτῇ κάλλος μου.

Ιεζ. 27,3                    Ειπέ εις την Τυρον, η οποία ευρίσκεται εις περιοχήν, που αποτελεί είσοδον προς την θάλασσαν δια τους ανατολικούς λαούς, και η οποία διεξάγει εμπόριον με λαούς πολλών νήσων και άλλων παραλίων περιοχών. Αυτά λέγει ο Κυριος εις την Τυρον· Συ αλαζονικώς είπες· εγώ, με την δύναμίν μου ειργάσθην και περιεβλήθην το κάλλος μου.

Ιεζ. 27,4            ἐν καρδίᾳ θαλάσσης τῷ Βεελεὶμ υἱοί σου περιέθηκάν σοι κάλλος.

Ιεζ. 27,4                    Πράγματι οι κάτοικοί σου σε ανοικοδόμησαν ωραίαν και ισχυράν, εις κεντρικόν σημείον της παραλίας. Σε ανέδειξαν ωραίαν και σε έθεσαν υπό την προστασίαν των ειδωλικών θεών του Βααλ και της Αστάρτης.

Ιεζ. 27,5            κέδρος ἐκ Σανεὶρ ᾠκοδομήθη σοι, ταινίαι σανίδων κυπαρίσσου ἐκ τοῦ Λιβάνου ἐλήφθησαν τοῦ ποιῆσαί σοι ἱστοὺς ἐλατίνους·

Ιεζ. 27,5                    Κέδρινη ξυλεία ελήφθη από το όρος Σανείρ και κατεσκευάσθησαν τα πλοία σου. Ξυλα κυπαρίσσου από το όρος Λιβανον ελήφθησαν, δια να κατασκευασθούν, ως έλατα υψηλά, τα κατάρτια των πλοίων σου.

Ιεζ. 27,6            ἐκ τῆς Βασανίτιδος ἐποίησαν τὰς κώπας σου, τὰ ἱερά σου ἐποίησαν ἐξ ἐλέφαντος, οἴκους ἀλσώδεις ἀπὸ νήσων τῶν Χετιείμ.

Ιεζ. 27,6                    Από τα ξύλα των δασών της Βασάν κατεσκεύασαν οι τεχνίται τα κουπιά των πλοίων σου. Αλλοι τεχνίται κατεσκεύασαν τα ιερά σκεύη των ναών σου και είδωλα από ελεφαντοστούν. Ωραίας επαύλεις μέσα εις δάση έκτισαν οι άνθρωποί σου από υλικά της νήσου Κυπρου και άλλων παραλίων περιοχών.

Ιεζ. 27,7            βύσσος μετὰ ποικιλίας ἐξ Αἰγύπτου ἐγένετό σοι στρωμνὴ τοῦ περιθεῖναί σοι δόξαν καὶ περιβαλεῖν σε ὑάκινθον καὶ πορφύραν ἐκ τῶν νήσων Ἐλεισαὶ καὶ ἐγένετο περιβόλαιά σου.

Ιεζ. 27,7                    Λινά υφάσματα από την Αίγυπτον, με λεπτά κεντήματα έγιναν το στρώμα σου, δια να κοιμάσαι. Δια να παρουσιασθής με μεγαλοπρέπειαν, εφόρεσες υακίνθινα υφάσματα και πορφύραν από τας νήσους Ελεισαί. Αυτά έγιναν ενδύματά σου, καλύμματα της στρωμνής και της σκηνής σου.

Ιεζ. 27,8            καὶ οἱ ἄρχοντές σου οἱ κατοικοῦντες Σιδῶνα καὶ Ἀράδιοι ἐγένοντο κωπηλάται σου· οἱ σοφοί σου, Σόρ, οἳ ἦσαν ἐν σοί, οὗτοι κυβερνῆταί σου.

Ιεζ. 27,8                    Οι άρχοντές σου ήσαν οι ονομαστοί κάτοικοι της Σιδώνος. Οι Αράδιοι, οι κάτοικοι της Αράδ, ήσαν περίφημοι κωπηλάται σου. Σοφοί άνδρες, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την περιοχήν σου, ήσαν οι κυβερνήται των πλοίων σου.

Ιεζ. 27,9            οἱ πρεσβύτεροι βιβλίων καὶ οἱ σοφοὶ αὐτῶν ἦσαν ἐν σοί, οὗτοι ἐνίσχυον τὴν βουλήν σου· καὶ πάντα τὰ πλοῖα τῆς θαλάσσης καὶ οἱ κωπηλάται αὐτῶν ἐγένοντό σοι ἐπὶ δυσμὰς δυσμῶν.

Ιεζ. 27,9                    Οι πρεσβύτεροι, που είχαν γηράσει εις την μελέτην των βιβλίων, και οι σοφώτεροι από αυτούς, που ευρίσκοντο εις την περιοχήν σου, αυτοί με την ορθοφροσύνην και σοφίαν των έκαναν εγκύρους και ισχυράς τας αποφάσεις σου. Ολα τα πλοία σου με τους κωπηλάτας των ήρχοντο προς σε προς δυσμάς μέχρι το ακρότατον σημείον.

Ιεζ. 27,10           Πέρσαι καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες ἦσαν ἐν τῇ δυνάμει σου, ἄνδρες πολεμισταί σου πέλτας καὶ περικεφαλαίας ἐκρέμασαν ἐν σοί, οὗτοι ἔδωκαν τὴν δόξαν σου.

Ιεζ. 27,10                  Πέρσαι και Λυδοί και Λιβυες αποτελούσαν την στρατιωτικήν σου δύναμιν. Οι πολεμισταί αυτοί άνδρες σου εκρεμούσαν τας ασπίδας των και τας περικεφαλαίας των εις την περιοχήν σου. Ετσι δέ σου έδιδαν δόξαν.

Ιεζ. 27,11           υἱοὶ Ἀραδίων καὶ ἡ δύναμίς σου ἐπὶ τῶν τειχέων σου φύλακες ἐν τοῖς πύργοις σου ἦσαν, τὰς φαρέτρας αὐτῶν ἐκρέμασαν ἐπὶ τῶν ὅρμων σου κύκλῳ· οὗτοι ἐτελείωσάν σου τὸ κάλλος.

Ιεζ. 27,11                   Οι άνδρες της Αράδ και η άλλη στρατιωτική σου δύναμις ήσαν φύλακες επάνω εις τα τείχη σου. Εις τους πύργους σου αυτοί εκρέμασαν τας φαρέτρας των γύρω από τα τείχη σου. Αυτοί ωλοκλήρωσαν και κατέστησαν εμφανές το κάλλος σου.

Ιεζ. 27,12           Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἀπὸ πλήθους πάσης ἰσχύος σου, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σίδηρον καὶ κασσίτερον καὶ μόλιβον ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.

Ιεζ. 27,12                  Οι Καρχηδόνιοι ήσαν οι εμπορευόμενοι μαζή σου, χάρις στο πλήθος κάθε είδους των εμπορευμάτων σου. Και αυτοί σου έδιδαν προς αγοράν των εμπορευμάτων άργυρον, χρυσόν, σίδηρον, κασσίτερον και μόλυβδον.

Ιεζ. 27,13           ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ σύμπασα καὶ τὰ παρατείνοντα, οὗτοι ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ σκεύη χαλκᾶ ἔδωκαν τὴν ἐμπορίαν σου.

Ιεζ. 27,13                  Ολόκληρος η Ελλάς και αι γειτονικαί περιοχαί διεξήγον μαζή σου εμπόριον δούλων και χαλκίνων δοχείων, τα οποία προσέφεραν ως εμπορεύματα εις σέ.

Ιεζ. 27,14           ἐξ οἴκου Θεργαμὰ ἵππους καὶ ἱππεῖς ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.

Ιεζ. 27,14                  Οι κάτοικοι της Θεργαμά, δηλαδή της Αρμενίας, επλήρωναν δια την αγοράν των εμπορευμάτων σου ίππους και ιππείς.

Ιεζ. 27,15           υἱοὶ Ῥοδίων ἔμποροί σου ἀπὸ νήσων ἐπλήθυναν τὴν ἐμπορίαν σου ὀδόντας ἐλεφαντίνους, καὶ τοῖς εἰσαγομένοις ἀντεδίδους τοὺς μισθούς σου,

Ιεζ. 27,15                  Οι κάτοικοι της Ροδου, οι εμπορευόμενοι μαζή σου, όπως επίσης και οι εκ των άλλων νήσων, οι οποίοι ηύξανον τας εμπορικάς των συναλλαγάς με σέ, σου προσέφεραν ελεφαντοστούν· και συ δια την αγοράν των εισαγομένων ειδών επλήρωνες εις αυτούς χρήματα.

Ιεζ. 27,16           ἀνθρώπους ἐμπορίαν σου ἀπὸ πλήθους τοῦ συμμείκτου σου, στακτὴν καὶ ποικίλματα ἐκ Θαρσίς, καὶ Ῥαμὸθ καὶ Χορχὸρ ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.

Ιεζ. 27,16                  Εις τους Ροδίους έδιδες συ από το πλήθος της πανσπερμίας των λαών σου και αυτοί προσέφεραν εις την αγοράν σου στακτήν, κεντήματα από την Θαρσίς και άλλα είδη από την Ραμόθ και Χορχόρ.

Ιεζ. 27,17           Ἰούδας καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ, οὗτοι ἔμποροί σου ἐν πράσει σίτου καὶ μύρων καὶ κασίας, καὶ πρῶτον μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ῥητίνην ἔδωκαν εἰς τὸν σύμμεικτόν σου.

Ιεζ. 27,17                  Οι Ιουδαίοι και οι Ισραηλίται, αυτοί ήσαν έμποροί σου, που σου επωλούσαν σίτον και μύρα και κασίαν, εξαίρετον μέλι και έλαιον και ρητίνην, δια το ανάμεικτον πλήθος των λαών σου.

Ιεζ. 27,18           Δαμασκὸς ἔμπορός σου ἐκ πλήθους πάσης δυνάμεώς σου· οἶνος ἐκ Χελβὼν καὶ ἔρια ἐκ Μιλήτου, καὶ οἶνον εἰς τὴν ἀγοράν σου ἔδωκαν.

Ιεζ. 27,18                  Η Δαμασκός επίσης ήτο η πόλις, με την οποίαν εμπορεύεσο δια κάθε είδος εμπορευμάτων, τα οποία οι έμποροί της αντήλλασσαν με οίνον από Χελβών και έρια από την Μιλητον, που προσέφεραν εις τας αγοράς σου.

Ιεζ. 27,19           ἐξ Ἀσὴλ σίδηρος εἰργασμένος καὶ τροχὸς ἐν τῷ συμμείκτῳ σού ἐστι.

Ιεζ. 27,19                  Μεταξύ της πανσπερμίας των λαών σου εχρησιμοποιείτο ο σίδηρος, ο οποίος προήρχετο κατειργασμένος από την Ασήλ, και οι τροχοί δια μέσα μεταφοράς.

Ιεζ. 27,20           Δαιδὰν ἔμποροί σου μετὰ κτηνῶν ἐκλεκτῶν εἰς ἅρματα.

Ιεζ. 27,20                 Οι κάτοικοι της Δαιδάν ήσαν οι έμποροί σου, οι οποίοι προσέφεραν εις σε εκλεκτούς ίππους δια τα πολεμικά σου άρματα.

Ιεζ. 27,21           ἠ Ἀραβία καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Κηδάρ, οὗτοι ἔμποροί σου διά χειρός σου, καμήλους καὶ ἀμνοὺς καὶ κριοὺς ἐν οἷς ἐμπορεύονταί σε.

Ιεζ. 27,21                  Οι κάτοικοι της Αραβίας και όλοι οι επιφανείς κάτοικοι της Κηδάρ, ήσαν έμποροί σου, παραδίδοντες εις τα χέρια σου καμήλους, αμνούς, κριούς, τα οποία εμπορεύοντό με σέ.

Ιεζ. 27,22           ἔμποροι Σαββὰ καὶ Ῥαγμά, οὗτοι ἔμποροί σου μετὰ πρώτων ἡδυσμάτων καὶ λίθων χρηστῶν καὶ χρυσὸν ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.

Ιεζ. 27,22                 Οι έμποροι της Σαβά και Ραγμά ήσαν οι έμποροί σου, οι οποίοι προσέφεραν εις την αγοράν σου τα πλέον εκλεκτά εκ των αρωμάτων, πολυτίμους λίθους και χρυσόν.

Ιεζ. 27,23           Χαῤῥὰν καὶ Χαννά, οὗτοι ἔμποροί σου· Ἀσσοὺρ καὶ Χαρμὰν ἔμποροί σου

Ιεζ. 27,23                  Οι κάτοικοι Χαρράν και Χαννά και αυτοί ήσαν έμποροί σου, όπως επίσης οι κάτοικοι Ασσούρ και Χαρμάν.

Ιεζ. 27,24           φέροντες ἐμπορίαν ὑάκινθον καὶ θησαυροὺς ἐκλεκτοὺς δεδεμένους σχοινίοις καὶ κυπαρύσσινα.

Ιεζ. 27,24                 Αυτοί έφεραν ως εμπόρευμα προς σε υφάσματα κυανά και άλλα πολύτιμα εκλεκτά αντικείμενα, συσκευασμένα και δεμένα με σχοινία, όπως και ξυλείαν από κυπάρισσον.

Ιεζ. 27,25           πλοῖα, ἐν αὐτοῖς Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἐν τῷ πλήθει, ἐν τῷ συμμείκτῳ σου, καὶ ἐνεπλήσθης καὶ ἐβαρύνθης σφόδρα ἐν καρδίᾳ θαλάσσης.

Ιεζ. 27,25                  Ηρχοντο στους λιμένας σου πλοία με πολυαρίθμους Καρχηδονίους εμπόρους δια την εξυπηρέτησιν του πολυαρίθμου αναμίκτου λαού σου. Ετσι δε συ εγέμισες από πλούτη και εμπορεύματα. Επλούτησες πάρα πολύ, αυτού στον κεντρικόν λιμένα της Μεσογείου, που ευρίσκεσαι.

Ιεζ. 27,26           ἐν ὕδατι πολλῷ ἦγόν σε οἱ κωπηλάται σου· τὸ πνεῦμα τοῦ νότου συνέτριψέ σε ἐν καρδίᾳ θαλάσσης.

Ιεζ. 27,26                 Οι κωπηλάται σου, εκπροσωπούντες σε και τον πλούτον σου, έπλευσαν με τα πλοία των εις ύδατα πολλά, αλλά νότιος σφοδρός άνεμος συνέτριψε τα πλοία σου στο κέντρον της Μεσογείου Θαλάσσης.

Ιεζ. 27,27           ἦσαν δυνάμεις σου καὶ ὁ μισθός σου καὶ τῶν συμμείκτων σου καὶ οἱ κωπηλάται σου καὶ οἱ κυβερνῆταί σου καὶ οἱ σύμβουλοί σου καὶ οἱ σύμμεικτοί σου ἐκ τῶν συμμείκτων σου καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί σου οἱ ἐν σοὶ καὶ πᾶσα συναγωγή σου ἐν μέσῳ σου, πεσοῦνται ἐν καρδίᾳ θαλάσσης ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς πτώσεώς σου.

Ιεζ. 27,27                  Ολαι αι δυνάμεις σου, ο πλούτος σου από τας εμπορικάς συναλλαγάς σου, η πανσπερμία των διαφόρων εθνών, οι κωπηλάται σου και οι κυβερνήται σου και οι σοφοί σύμβουλοί σου, όλον το πλήθος, των λαών σου από τα διάφορα έθνη, όλοι οι πολεμισταί άνδρες, που υπήρχον εις την περιοχήν σου, όλοι γενικώς οι κάτοικοί σου θα καταποντισθούν εις τα βάθη της Μεσογείου Θαλάσσης κατά την ημέραν της πτώσεως και καταστροφής σου.

Ιεζ. 27,28           πρὸς τὴν κραυγὴν τῆς φωνῆς σου οἱ κυβερνῆταί σου φόβῳ φοβηθήσονται,

Ιεζ. 27,28                 Από τας κραυγαλέας φωνάς, που θα αναγγέλλουν την καταστροφήν σου, οι κυβερνήται των πλοίων σου θα κυριευθούν από μεγάλον φόβον.

Ιεζ. 27,29           καὶ καταβήσονται ἀπὸ τῶν πλοίων πάντες οἱ κωπηλάται καὶ οἱ ἐπιβάται καὶ οἱ πρωρεῖς τῆς θαλάσσης ἐπὶ τὴν γῆν στήσονται

Ιεζ. 27,29                 Θα βγουν από τα πλοία όλοι οι κωπηλάται και οι επιβάται και οι πρωρείς, που εποπτεύουν τα πλοία εν μέσω της θαλάσσης. Ολοι θα σταθούν εις την ξηράν.

Ιεζ. 27,30           καὶ ἀλαλάξουσιν ἐπὶ σὲ τῇ φωνῇ αὐτῶν καὶ κεκράξονται πικρὸν καὶ ἐπιθήσουσι γῆν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν καὶ σποδὸν ὑποστρώσονται.

Ιεζ. 27,30                  Με όλην των την δύναμιν θα εκβάλλουν αλαλαγμούς, θρηνώδεις κραυγάς δια την καταστροφήν σου. Θα κραυγάσουν με πικρίαν, θα ρίψουν χώμα επάνω εις την κεφαλήν των και θα στρώσουν στάχτην, επάνω εις την οποίαν θα πέσουν να κοιμηθούν.

Ιεζ. 27,32           καὶ λήψονται οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ σὲ θρῆνον καὶ θρήνημά σοι·

Ιεζ. 27,32                  Και τα παιδιά των ακόμη θα αναλάβουν θρήνον και θα θρηνήσουν δια σε και θα είπουν·

Ιεζ. 27,33           πόσον τινὰ εὗρες μισθὸν ἀπὸ τῆς θαλάσσης; ἐνέπλησας ἔθνη ἀπὸ τοῦ πλήθους σου καὶ ἀπὸ τοῦ συμμείκτου σου ἐπλούτησας πάντας βασιλεῖς τῆς γῆς.

Ιεζ. 27,33                  Ολίγον, τάχα, πλούτον απέκτησες συ από την κυριαρχίαν των θαλασσών και από το εμπόριόν σου; Συ, εγεμισες και τα άλλα έθνη από τα πλήθη των αγαθών σου, κατέστησες πλουσίους όλους τους βασιλείς της γης από το πλήθος της πανσπερμίας του λαού σου.

Ιεζ. 27,34           νῦν συνετρίβης ἐν θαλάσσῃ, ἐν βάθει ὕδατος· ὁ σύμμεικτός σου καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἐν μέσῳ σου

Ιεζ. 27,34                  Τωρα όμως συνετρίβης εις την θάλασσαν, κατεποντίσθης εις βαθέα ύδατα. Ο πολυποίκιλος λαός σου και όλον το πλήθος των ανθρώπων, που υπήρχον εις σέ, κατεστράφησαν,

Ιεζ. 27,35           ἔπεσον, πάντες οἱ κωπηλάται σου. πάντες οἱ κατοικοῦντες τὰς νήσους ἐστύγνασαν ἐπὶ σέ, καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐκστάσει ἐξέστησαν, καὶ ἐδάκρυσε τὸ πρόσωπον αὐτῶν.

Ιεζ. 27,35                  όπως και όλοι οι περίφημοι κωπηλάται σου. Ολοι οι κάτοικοι των νήσων της Μεσογείου, όταν έμαθαν την καταστροφήν σου, εσκυθρώπασαν τα πρόσωπά των, οι βασιλείς των περιέπεσαν εις κατάπληξιν και δάκρυα εκύλισαν στο πρόσωπον των!

Ιεζ. 27,36           ἔμποροι ἀπὸ ἐθνῶν ἐσύρισάν σε, ἀπώλεια ἐγένου, καὶ οὐκέτι ἔσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

Ιεζ. 27,36                  Οι έμποροι των εθνών αφήκαν συρίγματα εκπλήξεως και φόβου, έγινες όλεθρος και απώλεια, δεν θα ξαναοικοδομηθής ποτέ”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28- ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙΔΩΝΟΣ  

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

                            Προφητεία κατά του βασιλιά της Τύρου

Ιεζ. 28,1            Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 28,1                    Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπε·

Ιεζ. 28,2            καὶ σὺ υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν τῷ ἄρχοντι Τύρου· τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν ὑψώθη σου ἡ καρδία, καὶ εἶπας· θεός εἰμι ἐγώ, κατοικίαν θεοῦ κατῴκησα ἐν καρδίᾳ θαλάσσης, σὺ δὲ εἶ ἄνθρωπος καὶ οὐ Θεός, καὶ ἔδωκας τὴν καρδίαν σου ὡς καρδίαν Θεοῦ.

Ιεζ. 28,2                    “συ, υιέ ανθρώπου, είπε στον άρχοντα της Τυρου αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή αλαζονεία και υπερηφάνεια επλημμύρισαν την καρδίαν σου, είπες· “εγώ είμαι θεός, κάθημαι επάνω εις θρόνον θεού. Κυριαρχώ επί της θαλάσσης” ενώ είσαι ενας απλούς άνθρωπος και οχι θεός. Και εν τούτοις η αλαζονική καρδία σου σε έκαμε να σκεφθής, ως εάν ήσο θεός.

Ιεζ. 28,3            μὴ σοφώτερος εἶ σὺ τοῦ Δανιήλ; ἢ σοφοὶ οὐκ ἐπαίδευσάν σε τῇ ἐπιστήμη αὐτῶν;

Ιεζ. 28,3                    Μηπως συ είσαι σοφώτερος από τον Δανιήλ; Η μήπως, τα όσα γνωρίζεις, δεν σου τα έχουν διδάξει άλλοι άνδρες σοφοί εις την επιστήμην των;

Ιεζ. 28,4            μὴ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ σου ἢ τῇ φρονήσει σου ἐποίησας σεαυτῷ δύναμιν καὶ χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐν τοῖς θησαυροῖς σου;

Ιεζ. 28,4                    Μηπως με την ιδικήν σου επιστήμην και φρόνησιν απέκτησες δύναμιν και χρυσόν και άργυρον εις τα θησαυροφυλάκιά σου;

Ιεζ. 28,5            ἐν τῇ πολλῇ ἐπιστήμῃ σου καὶ ἐμπορίᾳ σου ἐπλήθυνας δύναμίν σου, ὑψώθη ἡ καρδία σου ἐν τῇ δυνάμει σου.

Ιεζ. 28,5                    Αλλα με την πολλήν αυτήν επιστήμην σου και σοφίαν, που έλαβες από τους άλλους, και με τον πολύν από τας εμπορικάς σου συναλλαγάς πλούτον απέκτησες μεγάλην δύναμιν, υπερηφανεύθη η καρδία σου δια την δύναμιν αυτήν.

Ιεζ. 28,6            διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἐπειδὴ δέδωκας τὴν καρδίαν σου ὡς καρδίαν Θεοῦ,

Ιεζ. 28,6                    Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή εθεώρησες την καρδίαν σου ως καρδίαν Θεού, επειδή εθεοποίησες τον εαυτόν σου,

Ιεζ. 28,7            ἀντὶ τούτου ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ἀλλοτρίους λοιμοὺς ἀπὸ ἐθνῶν, καὶ ἐκκενώσουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸ κάλλος τῆς ἐπιστήμης σου καὶ στρώσουσι τὸ κάλλος σου εἰς ἀπώλειαν·

Ιεζ. 28,7                    δια τούτο ιδού, εγώ θα εξαποστείλω εναντίον σου αλλοεθνείς, κακοποιούς από ξένα έθνη, οι οποίοι θα ανασπάσουν τας μαχαίρας των εναντίον σου. Εναντίον της ωραιότητας και μεγαλοπρεπείας σου, την οποίαν δια της επιστήμης σου εφιλοτέχνησες. θα καταστρέψουν και θα κρημνίσουν κάτω στο χώμα όλην την ωραιότητά σου.

Ιεζ. 28,8            καὶ καταβιβάσουσί σε, καὶ ἀποθανῇ θανάτῳ τραυματιῶν ἐν καρδίᾳ θαλάσσης.

Ιεζ. 28,8                    Θα σε κατεβάσουν από το ύψος της δόξης και του πλούτου, στο οποίον είχες ανεβή, και οπωσδήποτε θα αποθάνης, όπως αποθνήσκουν οι τραυματίαι πολέμου. Θα καταποντισθής εις τα βάθη της θαλάσσης.

Ιεζ. 28,9            μὴ λέγων ἐρεῖς· Θεός εἰμι ἐγώ, ἐνώπιον τῶν ἀναιρούντων σε; σὺ δὲ εἶ ἄνθρωπος καὶ οὐ Θεός.

Ιεζ. 28,9                    Μηπως δε τότε και θα ημπορέσης να πης εμπρός εις εκείνους, οι οποίοι θα σε φονεύουν, “εγώ είμαι Θεός;” Εκεί θα φανή ότι συ είσαι άνθρωπος και οχι Θεός.

Ιεζ. 28,10           ἐν πλήθει ἀπεριτμήτων ἀπολῇ ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων, ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει Κύριος. -

Ιεζ. 28,10                  Μέσα στο πλήθος των απεριτμήτων λαών θα καταστροφής και συ με τα χέρια των ξένων κακοποιών αυτών ανδρών. Αυτά θα γίνουν, διότι εγώ ωμίλησα”, λέγει ο Κυριος.

Ιεζ. 28,11           Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 28,11                   Ο Κυριος ωμίλησεν εις εμέ και είπεν·

Ιεζ. 28,12           υἱὲ ἀνθρώπου, λάβε θρῆνον ἐπὶ τὸν ἄρχοντα Τύρου καὶ εἰπὸν αὐτῷ· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· σὺ ἀποσφράγισμα ὁμοιώσεως καὶ στέφανος κάλλους

Ιεζ. 28,12                  “υιέ ανθρώπου, θρηνολόγησε δια τον άρχοντα της Τυρου και ειπέ προς αυτόν· Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Συ είσαι ωσάν σφραγίδα ωραίας ομοιώσεως, στέφανος απεριγράπτου ωραιότητος.

Ιεζ. 28,13           ἐν τῇ τρυφῇ τοῦ παραδείσου τοῦ Θεοῦ ἐγενήθης· πάντα λίθον χρηστὸν ἐνδέδεσαι, σάρδιον καὶ τοπάζιον καὶ σμάραγδον καὶ ἄνθρακα καὶ σάπφειρον καὶ ἴασπιν καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ λιγύριον καί ἀχάτην καὶ ἀμέθυστον καὶ χρυσόλιθον καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον, καὶ χρυσίου ἐνέπλησας τοὺς θησαυρούς σου καὶ τὰς ἀποθήκας σου ἐν σοὶ

Ιεζ. 28,13                  Εγεννήθης και εζησες μέσα εις τα πλούτη, εις κάθε τρυφήν και άνεσιν ωσάν εις παράδεισον Θεού. Εφόρεσες κάθε πολύτιμον λίθον, σάρδιον, τοπάζιον, σμάραγδον, ρουβίνιον, σάπφειρον, ίασπιν, άργυρον, χρυσόν, λιγύριον, αχάτην, αμέθυστον, και χρυσόλιθον και βηρύλλιον και ονύχιον. Εγέμισες τα θησαυροφυλάκιά σου με χρυσίον και αυτάς ακόμη τας αποθήκάς σου.

Ιεζ. 28,14           ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἐκτίσθης σύ. μετὰ τοῦ Χεροὺβ ἔθηκά σε ἐν ὄρει ἁγίῳ Θεοῦ, ἐγενήθης ἐν μέσῳ λίθων πυρίνων.

Ιεζ. 28,14                  Από την ημέραν, κατά την οποίαν έλαβες ύπαρξιν, εγώ σε κατέταξα μαζή με το χερουβείμ, σε εθεσα εις όρος υψηλόν αφιερωμένον εις την λατρείαν του Θεού. Εγεννήθης και έζησες εν μέσω πολυτίμων λίθων που λάμπουν ωσάν το πυρ.

Ιεζ. 28,15           ἐγενήθης σὺ ἄμωμος ἐν ταῖς ἡμέραις σου, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας σὺ ἐκτίσθης ἕως εὑρέθη τὰ ἀδικήματα ἐν σοί.

Ιεζ. 28,15                  Υπήρξες κατά την εμφάνισιν άμεμπτος, αψεγάδιαστος και τέλειος με λαμπρότητα εις τας ημέρας της δόξης σου· από την ημέραν που έλαβες ύπαρξιν μέχρι της εποχής, κατά την οποίαν διέπραξες αδικίας.

Ιεζ. 28,16           ἀπὸ πλήθους τῆς ἐμπορίας σου ἔπλησας τὰ ταμιεῖά σου ἀνομίας καὶ ἥμαρτες καὶ ἐτραυματίσθης ἀπὸ ὄρους τοῦ Θεοῦ, καὶ ἤγαγέ σε τὸ Χεροὺβ ἐκ μέσου λίθων πυρίνων.

Ιεζ. 28,16                  Με τα πλήθη των εμπορικών σου συναλλαγών εγέμισες τα θησαυροφυλάκιά σου από παράνομα πλούτη. Ετσι όμως ημάρτησες ενώπιον του Θεού, ετραυματίσθης ψυχικώς και έπρεπε να αποπεμφθής από το άγιον όρος του Θεού. Δια τούτο ένα χερουβείμ σε έβγαλεν ανάμεσα από τα ολόγυρά σου λάμποντα πολύτιμα πετράδια.

Ιεζ. 28,17           ὑψώθη ἡ καρδία σου ἐπὶ τῷ κάλλει σου, διεφθάρη ἡ ἐπιστήμη σου μετὰ τοῦ κάλλους σου· διὰ πλῆθος ἁμαρτιῶν σου ἐπὶ τὴν γῆν ἔῤῥιψά σε, ἐναντίον βασιλέων ἔδωκά σε παραδειγματισθῆναι.

Ιεζ. 28,17                  Υπερηφανεύθη η καρδία σου δια την ωραιότητά σου, ενοθεύθη επιστήμη σου μαζή με την μεγαλοπρέπειάν σου. Εξ αιτίας των αναριθμήτων αμαρτιών σου σέ εκρήμνισα κάτω στο έδαφος και σε ετιμώρησα κατά τρόπον παραδειγματικόν ενώπιον των άλλων βασιλέων.

Ιεζ. 28,18           διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν σου καὶ τῶν ἀδικιῶν τῆς ἐμπορίας σου ἐβεβήλωσα τά ἱερά σου, καὶ ἐξάξω πῦρ ἐκ μέσου σου, τοῦτο καταφάγεταί σε· καὶ δώσω σε εἰς σποδὸν ἐπὶ τῆς γῆς σου ἐναντίον πάντων τῶν ὁρώντων σε.

Ιεζ. 28,18                  Εξ αιτίας του πλήθους των αμαρτιών σου και των αδικιών, τας οποίας διέπραττες εις τας εμπορικάς σου συναλλαγάς, επέτρεψα εγώ να βεβηλωθούν τα ιερά σου. Φωτιάν θα στείλω ανάμεσά σου, η οποία και θα σε καταφάγη. Θα σε μεταβάλω εις στάκτην μέσα εις αυτήν ταύτην την χώραν σου, ενώπιον όλων εκείνων, οι οποίοι θα στρέψουν προς σε τα βλέμματα των.

Ιεζ. 28,19           καὶ πάντες οἱ ἐπιστάμενοί σε ἐν τοῖς ἔθνεσι στυγνάσουσιν ἐπὶ σέ· ἀπώλεια ἐγένου καὶ οὐχ ὑπάρξεις ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα.

Ιεζ. 28,19                  Ολοι δε από τα διάφορα έθνη όσοι είχαν γνωρίσει το μεγαλείον και την δόξαν σου, θα σκυθρωπάσουν δια την καταστροφήν σου. Παρεδόθης εις δίκαιον όλεθρον, δεν θα ανοικοδομηθής και δεν θα υπάρξης πλέον ποτέ”.

 

                              Προφητεία κατά της Σιδώνος

Ιεζ. 28,20           Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 28,20                 Ο Κυριος ωμίλησε εις εμέ και ειπέ·

Ιεζ. 28,21           υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Σιδῶνα καὶ προφήτευσον ἐπ᾿ αὐτὴν

Ιεζ. 28,21                  “υιέ ανθρώπου, στρέψε το πρόσωπόν σου απειλητικόν προς την Σιδώνα, προφήτευσε

Ιεζ. 28,22           καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, Σιδών, καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν σοί, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἐν τῷ ποιῆσαί με ἐν σοὶ κρίματα, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν σοί.

Ιεζ. 28,22                 και ειπέ εις αυτήν· αυτά λέγει ο Κυριος· Σιδών, ιδού, εγώ έρχομαι εναντίον σου. Θα δοξασθώ με όσα μέλλω να πράξω εναντίον σου. Και τότε θα μάθης, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, εκείνος ο οποίος έστειλα εναντίον σου τας δικαίας αυτάς τιμωρίας δια τας αμαρτίας σου. Ετσι δε και σεις θα με δοξάσετε.

Ιεζ. 28,23           αἷμα καὶ θάνατος ἐν ταῖς πλατείαις σου, καὶ πεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν μαχαίραις ἐν σοὶ περικύκλῳ σου· καὶ γνώσονται διότι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 28,23                 Αίμα θα χυθή και θάνατος θα απλωθή εις τας πλατείας σου. Ολόγυρά σου εν στόματι μαχαίρας θα πέσουν οι άνδρες σου και τότε θα γνωρίσετε, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, του οποίου οι λόγοι πραγματοποιούνται.

 

                                Προαναγγελία ευλογιών για τον Ισραήλ

Ιεζ. 28,24           Καὶ οὐκ ἔσονται οὐκέτι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Ἰσραὴλ σκόλοψ πικρίας καὶ ἄκανθα ὀδύνης ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ αὐτῶν τῶν ἀτιμασάντων αὐτούς· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 28,24                 Και δεν θα είναι πλέον αυτοί δια τους Ισραηλίτας πικρό καρφί και αγκάθι οδυνηρό μαζή με όλους τους γειτονικούς λαούς, οι οποίοι εξευτελίζουν και καταφρονούν τους Ισραηλίτας. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

Ιεζ. 28,25           τάδε λέγει Κύριος Κύριος· καὶ συνάξω τὸν Ἰσραὴλ ἐκ τῶν ἐθνῶν, οὗ διεσκορπίσθησαν ἐκεῖ, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖς ἐνώπιον τῶν λαῶν καὶ τῶν ἐθνῶν·

Ιεζ. 28,25                 Αυτά λέγει ο Κυριος ο Κυριος· “εγώ θα συγκεντρώσω και θα επαναφέρω τους Ισραηλίτας εις την πατρίδα των από τας ειδωλολατρικάς χώρας, όπου έχουν διασκορπισθή. Και έτσι θα δοξασθώ μεταξύ αυτών, ενώπιον των λαών και των εθνών.

Ιεζ. 28,26           καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν δέδωκα τῷ δούλῳ μου Ἰακώβ, καὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾿ αὐτῆς ἐν ἐλπίδι καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ φυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ κατοικήσουσιν ἐν ἐλπίδι, ὅταν ποιήσω κρίμα ἐν πᾶσι τοῖς ἀτιμάσασιν αὐτοὺς ἐν τοῖς κύκλῳ αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν καὶ ὁ Θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν.

Ιεζ. 28,26                 Και θα κατοικήσουν εις την χώραν των αυτήν, την οποίαν εγώ έχω δώσει στον δούλον μου τον Ιακώβ, και θα κατοικήσουν εις αυτήν με ελπίδα βεβαίαν εις την ασφάλειάν των. Θα οικοδομήσουν οικίας, θα ψυτεύσουν αμπελώνας και θα κατοικήσουν με την βεβαίαν ελπίδα της ειρηνικής ζωής των, όταν εγώ θα τιμωρήσω όλους τους γειτονικούς λαούς, οι οποίοι τους έχουν καταφρονήσει και εξευτελίσει. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός των, ο Θεός των πατέρων των”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29- ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Ιεζ. 29,1            Ἐν τῷ ἔτει τῷ δωδεκάτῳ, ἐν τῷ δεκάτῳ μηνί, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 29,1                    Κατά το δωδέκατον έτος από της αιχμαλωσίας μου, τον δέκατον μήνα, την πρώτην του μηνός, ωμίλησεν ο Κυριος εις εμέ λέγων·

Ιεζ. 29,2            υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ προφήτευσον ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ ἐπ᾿ Αἴγυπτον ὅλην

Ιεζ. 29,2                    “υιέ ανθρώπου, στρέψε απειλητικόν το πρόσωπον και το βλέμμα σου εναντίον του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και προφήτευσον εναντίον αυτού και εναντίον της Αιγύπτου

Ιεζ. 29,3            καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραώ, τὸν δράκοντα τὸν μέγαν τὸν ἐγκαθήμενον ἐν μέσῳ ποταμῶν αὐτοῦ, τὸν λέγοντα· ἐμοί εἰσιν οἱ ποταμοί, καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς.

Ιεζ. 29,3                    και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ επέρχομαι εναντίον του Φαραώ, του μεγάλου αυτού δράκοντας, ο οποίος έχει εγκατασταθή αναμέσον των ποταμών του και αλαζονικώς διαλαλεί· “ιδικοί μου είναι οι ποταμοί, εγώ τους έχω δημιουργήσει”!

Ιεζ. 29,4            καὶ ἐγὼ δώσω παγίδας εἰς τὰς σιαγόνας σου καὶ προσκολλήσω τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου πρὸς τὰς πτέρυγάς σου καὶ ἀνάξω σε ἐκ μέσου τοῦ ποταμοῦ σου·

Ιεζ. 29,4                    Αλλά, όπως με μεγάλα άγκιστρα δολώματος πιάνουν τους κροκοδείλους, έτσι εγώ θα βάλω άγκιστρα εις τας σιαγόνας σου, ω Φαραώ, και θα προσκολλήσω τα ψάρια των ποταμών σου εις τα πτερύγια του σώματός σου και θα σέ, βγάλω ανάμεσα από τον ποταμόν σου.

Ιεζ. 29,5            καὶ καταβαλῶ σε ἐν τάχει καὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου· ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου πεσῇ, καὶ οὐ μὴ συναχθῇς καὶ οὐ μὴ περισταλῇς, τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ δέδωκά σε εἰς κατάβρωμα·

Ιεζ. 29,5                    Αμέσως δε θα σε συντρίψω, όπως και όλα τα ψάρια του ποταμού σου, όλους τους υπηκόους σου. Θα διασκορπίσω δε τους νεκρούς εις την πεδιάδα, από όπου δεν θα ημπορέσης να τους συγκέντρωσης και να τους θάψης. Διότι εγώ έχω παραδόσει σέ, Φαραώ, και τους υπηκόους σου τροφήν εις τα θηρία της γης και εις τα σαρκοβόρα πτηνά του ουρανού.

Ιεζ. 29,6            καὶ γνώσονται πάντες οἱ κατοικοῦντες Αἴγυπτον ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἀνθ᾿ ὧν ἐγενήθης ῥάβδος καλαμίνη τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ.

Ιεζ. 29,6                    Ετσι δε θα μάθουν όλοι οι απομείναντες κάτοικοι της Αιγύπτου, ότι εγώ είμαι Κυριος. Επειδή συ εγινες δια τους Ισραηλίτας ένα καλαμένιο ραβδί,

Ιεζ. 29,7            ὅτε ἐπελάβοντό σου τῇ χειρὶ αὐτῶν, ἐθλάσθης, καὶ ὅτε ἐπεκρότησεν ἐπ᾿ αὐτοὺς πᾶσα χεὶρ καὶ ὅτε ἐπανεπαύσαντο ἐπὶ σέ, συνετρίβης καὶ συνέκλασας αὐτῶν πᾶσαν ὀσφύν.

Ιεζ. 29,7                    όταν αυτοί εστηρίχθησαν εις σέ, συνετρίβης, έσπασες. Οταν δε όλα τα ιουδαϊκά χέρια σε εχειροκρότησαν και επανεπαύθησαν εις την βοήθειάν σου, συ έπεσες συντετριμμένος, αλλά και εκείνων έσπασες, έτσι την μέσην.

Ιεζ. 29,8            διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ῥομφαίαν καὶ ἀπολῶ ἀπὸ σοῦ ἀνθρώπους καὶ κτήνη·

Ιεζ. 29,8                    Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ φέρω εναντίον σου ρομφαίαν και θα εξολοθρεύσω ανθρώπους και κτήνη.

Ιεζ. 29,9            καὶ ἔσται ἡ γῆ Αἰγύπτου ἀπώλεια καὶ ἔρημος, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἀντὶ τοῦ λέγειν σε· οἱ ποταμοὶ ἐμοί εἰσι, καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς.

Ιεζ. 29,9                    Και έτσι η χώρα της Αιγύπτου θα παραδοθή στον όλεθρον, θα γίνη έρημος και θα μάθουν συ και οι Αιγύπτιοι, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, αντί να λέγης αλαζονικώς· “δικοί μου είναι οι ποταμοί, εγώ τους εδημιούργησα”.

Ιεζ. 29,10           διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ποταμούς σου καὶ δώσω γῆν Αἰγύπτου εἰς ἔρημον καὶ ῥομφαίαν καὶ ἀπώλειαν ἀπὸ Μαγδώλου καὶ Συήνης καὶ ἕως ὁρίων Αἰθιόπων.

Ιεζ. 29,10                  Δια τούτο ιδού, εγώ επέρχομαι τιμωρός εναντίον σου και εναντίον των ποταμών σου και θα παραδώσω την Αίγυπτον εις ερήμωσιν και εις ρομφαίαν ολέθρου από Μαγδώλου και Συήνης μέχρι και των ορίων της Αιθιοπίας.

Ιεζ. 29,11           οὐ μὴ διέλθῃ ἐν αὐτῇ ποὺς ἀνθρώπου, καὶ ποὺς κτήνους οὐ μὴ διέλθῃ αὐτήν, καὶ οὐ κατοικηθήσεται τεσσαράκοντα ἔτη.

Ιεζ. 29,11                   Δεν θα πατήση πλέον πόδι ανθρώπου την χώραν της Αιγύπτου ούτε και πόδι ζώου ακόμη δεν θα πέραση από αυτήν. Θα μείνη έρημος και ακατοίκητος επί τεσσαράκοντα έτη.

Ιεζ. 29,12           καὶ δώσω τὴν γῆν αὐτῆς ἀπώλειαν ἐν μέσῳ γῆς ἠρημωμένης, καὶ αἱ πόλεις αὐτῆς ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσονται τεσσαράκοντα ἔτη· καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἔθνεσι καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας.

Ιεζ. 29,12                  Μέσα εις μίαν ευρείαν ερημωμένην περιοχήν θα παραδώσω εις όλεθρον την χώραν της Αιγύπτου και αι πόλεις αυτής θα είναι έρημοι ανάμεσα εις άλλας ερήμους, πόλεις επί τεσσαράκοντα έτη. Θα διασκορπίσω τους Αιγυπτίους εις τα άλλα έθνη, θα τους λιχνίσω ωσάν το άχυρον εις άλλας χώρας”.

Ιεζ. 29,13           τάδε λέγει Κύριος· μετὰ τεσσαράκοντα ἔτη συνάξω Αἰγυπτίους ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, οὗ διεσκορπίσθησαν ἐκεῖ,

Ιεζ. 29,13                  Αυτά λέγει ο Κυριος· “έπειτα από τεσσαράκοντα έτη θα συγκεντρώσω πάλιν τους Αιγυπτίους από τα έθνη, όπου είχαν διασκορπισθή.

Ιεζ. 29,14           καὶ ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν Αἰγυπτίων καὶ κατοικίσω αὐτοὺς ἐν γῇ Φαθωρῆς, ἐν τῇ γῇ, ὅθεν ἐλήφθησαν· καὶ ἔσται ἀρχὴ ταπεινὴ

Ιεζ. 29,14                  Θα επαναφέρω τους αιχμαλώτους Αιγυπτίους, και θα κατοικήσουν εις την χώραν Φαθωρή, εις την χώραν εκείνην από την οποίαν συνελήφθησαν και απήχθησαν αιχμάλωτοι. Μικρόν και άσημον θα είναι το βασίλειον των Αιγυπτίων τότε,

Ιεζ. 29,15           παρὰ πάσας τὰς ἀρχάς, οὐ μὴ ὑψωθῇ ἔτι ἐπὶ τὰ ἔθνη, καὶ ὀλιγοστοὺς αὐτοὺς ποιήσω τοῦ μὴ εἶναι αὐτοὺς πλείονας ἐν τοῖς ἔθνεσι.

Ιεζ. 29,15                  μικρότερον από όλα τα άλλα βασίλεια. Δεν θα σήκωση πλέον αλαζονικόν το κεφάλι του ενώπιον των άλλων εθνών. Θα τους κάμω ολιγοστούς, ώστε να μη είναι πολυάριθμοι μεταξύ των άλλων εθνών.

Ιεζ. 29,16           καὶ οὐκέτι ἔσονται τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ εἰς ἐλπίδα ἀναμιμνήσκουσαν ἀνομίαν ἐν τῷ ἀκολουθῆσαι αὐτοὺς ὀπίσω αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 29,16                  Ετσι δε και δεν θα είναι ελπίς προστασίας και στήριγμα δια τον ισραηλιτικόν λαόν, δια να υπενθυμίζη κατά τον τρόπον αυτόν την αμαρτίαν, που διέπραξαν οι Ισραηλίται, όταν με εμπιστοσύνην ηκολούθησαν αυτούς. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.

Ιεζ. 29,17           καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑβδόμῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει, μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 29,17                  Κατά το εικοστόν έβδομον έτος από της αιχμαλωσίας μου, την πρώτην ημέραν του πρώτου μηνός, ο Κυριος ωμίλησεν εις εμέ και είπε·

Ιεζ. 29,18           υἱὲ ἀνθρώπου, Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατεδουλώσατο τὴν δύναμιν αὐτοῦ δουλείᾳ μεγάλῃ ἐπὶ Τύρου, πᾶσα κεφαλὴ φαλακρὰ καὶ πᾶς ὦμος μαδῶν, καὶ μισθὸς οὐκ ἐγενήθη αὐτῷ καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐπὶ Τύρου καὶ τῆς δουλείας, ἧς ἐδούλευσαν ἐπ᾿ αὐτήν.

Ιεζ. 29,18                  “υιέ ανθρώπου, ο Ναδουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατεβάρυνε την στρατιωτικήν του δύναμιν και υπέβαλε τους στρατιώτας του εις πολλούς κόπους δια την κατάληψιν της Τυρου. Καθε κεφάλι έγινε φαλακρόν και ο ώμος των στρατιωτών εμάδησε, αλλά καμμία ωφέλεια δεν εδόθη ούτε εις αυτόν ούτε στους στρατιώτας του από τας επιχειρήσεις της Τυρου ως αμοιβή δια τας καταθλιπτικάς επιχειρήσεις, εις τας οποίας αυτοί ενεπλάκησαν εναντίον της Τυρου.

Ιεζ. 29,19           τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τῷ Ναβουχοδονόσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος γῆν Αἰγύπτου, καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς, καὶ ἔσται μισθὸς τῇ δυνάμει αὐτοῦ·

Ιεζ. 29,19                  Αυτά, λοιπόν, λέγει ο Κυριος Κυριος· ιδού εγώ παραδίδω στον Ναβουχοδονόσορα, βασιλέα της Βαβυλώνας, την χώραν της Αιγύπτου, δια να λαφυραγωγήση αυτήν απ' άκρου εις άκρον, να πάρη τα λάφυρά της και αυτός θα είναι ο μισθός δια τον στρατόν του.

Ιεζ. 29,20           ἀντὶ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἧς ἐδούλευσεν ἐπὶ Τύρον, δέδωκα αὐτῷ γῆν Αἰγύπτου. τάδε λέγει Κύριος Κύριος·

Ιεζ. 29,20                 Αντί των κόπων και των επιβαρύνσεων, εις τας οποίας υπεβλήθη δια την κατάληψιν της Τυρου, έδωσα εις αυτόν την Αίγυπτον, λέγει Κυριος Κυριος.

Ιεζ. 29,21           ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνατελεῖ κέρας παντὶ τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ, καὶ σοὶ δώσω στόμα ἀνεῳγμένον ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 29,21                  Κατά δε την έποχην εκείνην θα ανατείλη και θα λάμψη ισχυρά δύναμις εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν και θα δώσω εις σε στόμα ανοικτόν και μεγαλόφωνον, δια να ομιλήση εν μέσω αυτών. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30- Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ

Ιεζ. 30,1            Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 30,1                     Ο Κυριος ωμίλησεν εις εμέ και είπεν·

Ιεζ. 30,2            υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· ὦ ὦ ἡ ἡμέρα,

Ιεζ. 30,2                    “υιέ ανθρώπου, προφήτευσε και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· 'Αλλοιμονον, αλλοίμονον κατά την ημέραν αυτήν! Αλλοίμονον,

Ιεζ. 30,3            ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡμέρα νεφέλης, πέρας ἐθνῶν ἔσται.

Ιεζ. 30,3                    διότι ευρίσκεται πλησίον η ημέρα του Κυρίου, ημέρα νεφελώδης και σκοτεινή, τέλος της υπάρξεως των εθνών.

Ιεζ. 30,4            καὶ ἥξει μάχαιρα ἐπ᾿ Αἰγυπτίους, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ, καὶ πεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ συμπεσεῖται τὰ θεμέλια αὐτῆς.

Ιεζ. 30,4                    Μαχαιρα εχθρική θα επέλθη εναντίον των Αιγυπτίων. Η ταραχή θα φθάση μέχρι της Αιθιοπίας, θα πέσουν πολλοί τραυματισμένοι και νεκροί εις την χώραν της Αιγύπτου. Θα συγκλονισθούν και θα κρημνισθούν τα θεμέλια αυτής.

Ιεζ. 30,5            Πέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες καὶ πάντες οἱ ἐπίμεικτοι καὶ τῶν υἱῶν τῆς διαθήκης μου μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ.

Ιεζ. 30,5                    Πέρσαι, Κρήτες, Λυδοί, Λιβυες και όλον το άλλο πλήθος των αναμίκτων λαών, όπως επίσης και οι υιοί της διαθήκης μου, οι Ιουδαίοι, θα φονευθούν εις την χώραν της Αιγύπτου δι' εχθρικής μαχαίρας.

Ιεζ. 30,6            καὶ πεσοῦνται τά ἀντιστηρίγματα Αἰγύπτου, καὶ καταβήσεται ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς ἀπὸ Μαγδώλου ἕως Συήνης· μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 30,6                    Θα πέσουν και θα συντριβούν όλα τα στηρίγματα της Αιγύπτου. Θα πέση και θα ταπεινωθή όλος ο εγωϊσμός δια την δύναμίν της, από Μαγδώλου έως Συήνης. Από εχθρικήν μάχαιραν θα πέσουν όλοι αυτοί, που κατοικούν εις την Αίγυπτον, λέγει ο Κυριος.

Ιεζ. 30,7            καὶ ἐρημωθήσεται ἐν μέσῳ χωρῶν ἠρημωμένων, καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσονται·

Ιεζ. 30,7                    Και η χώρα της Αιγύπτου θα γίνη έρημος μεταξύ πολλών άλλων χωρών ερημωμένων. Αι πόλεις της Αιγύπτου θα μείνουν έρημοι ανάμεσα εις πολλάς ερημωμένας πόλεις.

Ιεζ. 30,8            καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ὅταν δῶ πῦρ ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ συντριβῶσι πάντες οἱ βοηθοῦντες αὐτῇ.

Ιεζ. 30,8                    Και θα μάθουν έτσι, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, όταν θα ανάψω φωτιάν εναντίον της Αιγύπτου και θα συντριβούν όλοι εκείνοι, οι οποίοι την βοηθούν.

Ιεζ. 30,9            ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσονται ἄγγελοι σπεύδοντες ἀφανίσαι τὴν Αἰθιοπίαν, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι ἰδοὺ ἥκει. -

Ιεζ. 30,9                    Κατά την ημέραν εκείνην θα εξέλθουν τρέχοντες όλοι, άγγελοι ολέθρου, δια να εξολοθρεύσουν την Αιθιοπίαν. Θα επικρατήση μεγάλη ταραχή μεταξύ των ανθρώπων κατά την τεταραγμένην εκείνην εποχήν της Αιγύπτου, διότι έχει φθάσει πλέον και δια την Αιθιοπίαν η ημέρα της τιμωρίας της.

Ιεζ. 30,10           Τάδε λέγει Κύριος Κύριος· καὶ ἀπολῶ πλῆθος Αἰγυπτίων διὰ χειρὸς Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλῶνος,

Ιεζ. 30,10                  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· θα εξολοθρεύσω εγώ το πλήθος των Αιγυπτίων δια του Ναδουχοδονόσορος, βασιλέως της Βαδυλώνος,

Ιεζ. 30,11           αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ· λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν ἀπεσταλμένοι ἀπολέσαι τὴν γῆν καὶ ἐκκενώσουσι πάντες τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπ᾿ Αἴγυπτον, καὶ πλησθήσεται ἡ γῆ τραυματιῶν.

Ιεζ. 30,11                   όταν αυτός ο ίδιος μαζή με τον στρατόν του επέλθη εναντίον αυτής. Κακοποιοί, οι πλέον βάρβαροι και σκληροί από τα έθνη, θα αποσταλούν να εξολοθρεύσουν την χώραν της Αιγύπτου. Θα ανασπάσουν φονικάς τας μαχαίρας των εναντίον των Αιγυπτίων. Θα γέμιση η χώρα από νεκρούς και τραυματίας.

Ιεζ. 30,12           καὶ δώσω τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν ἐρήμους καὶ ἀπολῶ τὴν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων· ἐγὼ Κύριος λελάληκα. -

Ιεζ. 30,12                  Θα καταστήσω ξηρούς τους ποταμούς των Αιγυπτίων και έτσι θα καταστρέψω την παραγωγήν της χώρας και τους ιδίους τους Αιγυπτίους δια των εχθρικών χειρών. Εγώ ο Κυριος έχω ομιλήσει και έτσι θα γίνη.

Ιεζ. 30,13           Ὅτι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· καὶ ἀπολῶ μεγιστᾶνας ἀπὸ Μέμφεως καὶ ἄρχοντας ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι.

Ιεζ. 30,13                  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Θα εξολοθρεύσω τους μεγιστάνας από την Μέμφιδα και τους άρχοντας από την χώραν της Αιγύπτου και δεν θα υπάρξουν πλέον.

Ιεζ. 30,14           καὶ ἀπολῶ γῆν Φαθωρῆς καὶ δώσω πῦρ ἐπὶ Τάνιν καὶ ποιήσω ἐκδίκησιν ἐν Διοσπόλει

Ιεζ. 30,14                  Θα καταστρέψω την χώραν Φαθωρής, θα παραδώσω στο καταστρεπτικόν πυρ την Τανιν και θα τιμωρήσω την Διόσπολιν.

Ιεζ. 30,15           καὶ ἐκχεῶ τὸν θυμόν μου ἐπὶ Σαὶν τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου καὶ ἀπολῶ τὸ πλῆθος Μέμφεως.

Ιεζ. 30,15                  Θα αφήσω να εκσπάση ο θυμός μου εναντίον της Σαίν, του ισχυρού αυτού φρουρίου της Αιγύπτου, και θα εξολοθρεύσω τους πολυάριθμους κατοίκους της Μέμφεως.

Ιεζ. 30,16           καὶ δώσω πῦρ ἐπ᾿ Αἴγυπτον, καὶ ταραχῇ ταραχθήσεται ἡ Συήνη, καὶ ἐν Διοσπόλει ἔσται ἔκρηγμα καὶ διαχυθήσεται ὕδατα.

Ιεζ. 30,16                  Θα στείλω φωτιάν εναντίον της Αιγύπτου και θα συγκλονισθή από μεγάλην ταραχήν η Συήνη. Εις την Διόσπολιν θα διαρραγούν οι υδατοφράκται και θα ξεχυθούν όλα τα ύδατα εις την περιοχήν της.

Ιεζ. 30,17           νεανίσκοι Ἡλιουπόλεως καὶ Βουβάστου ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦνται, καὶ αἱ γυναῖκες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πορεύσονται.

Ιεζ. 30,17                  Οι νεαροί άνδρες της Ηλιουπόλεως και Βουδάστου θα πέσουν εν μαχαίρα και αι γυναίκες θα απαχθούν αιχμάλωτοι.

Ιεζ. 30,18           καὶ ἐν Τάφναις συσκοτάσει ἡ ἡμέρα ἐν τῷ συντρίψαι με ἐκεῖ τὰ σκῆπτρα Αἰγύπτου, καὶ ἀπολεῖται ἐκεῖ ἡ ὕβρις ἰσχύος αὐτῆς, καὶ ταύτην νεφέλη καλύψει, καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἰχμάλωτοι ἀχθήσονται.

Ιεζ. 30,18                  Εις τας Ταφνας θα σκοτισθή ο ήλιος κατά τα διάστημα της ημέρας, όταν εγώ θα συντρίψω εκεί τα σκήπτρα της Αιγύπτου. Και έτσι θα πέση και θα χαθή η αλαζονεία και υπερηφάνειά της δια την δύναμίν της. Σκοτεινή νεφέλη θα καλύψη την χώραν της Αιγύπτου και αι θυγατέρες αυτής θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν αιχμάλωτοι.

Ιεζ. 30,19           καὶ ποιήσω κρίμα ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 30,19                  Ετσι εγώ, εν τη δικαιοσύνη μου, θα τιμωρήσω την Αίγυπτον και όλοι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.

Ιεζ. 30,20           Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει, ἐν τῷ πρώτω μηνί, ἑβδόμῃ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 30,20                 Κατά το ενδέκατον από της αιχμαλωσίας μου έτος, τον πρώτον μήνα, την εβδόμην του μηνός, ωμίλησεν ο Κυριος προς εμέ και είπεν·

Ιεζ. 30,21           υἱὲ ἀνθρώπου, τοὺς βραχίονας Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου συνέτριψα, καὶ ἰδοὺ οὐ κατεδέθη τοῦ δοθῆναι ἴασιν, τοῦ δοθῆναι ἐπ᾿ αὐτὸν μάλαγμα, τοῦ δοθῆναι ἰσχὺν ἐπιλαβέσθαι μαχαίρας.

Ιεζ. 30,21                  “υιέ ανθρώπου, εγώ έσπασα τους βραχίονας του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου. Και ιδού δεν ευρέθη κανείς να δέση το κάταγμα και να δώση θεραπείαν. Δεν ευρέθη κανείς να επιθέση μαλακτικόν τι επάνω στον βραχίονα, ώστε ο βραχίων να αποκτήση την προτέραν αυτού ισχύν δια να πάρη πολεμικήν μάχαιραν.

Ιεζ. 30,22           διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ συντρίψω τοὺς βραχίονας αὐτοῦ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς τεταμένους καὶ καταβαλῶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ

Ιεζ. 30,22                 Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού έρχομαι εναντίον του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και θα συντρίψω τους ισχυρούς και απειλητικώς απλωμένους βραχίονάς του. Θα ανασπάσω από τα χέρια του την φονικήν μάχαιραν και θα την ρίψω στο χώμα.

Ιεζ. 30,23           καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τά ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας·

Ιεζ. 30,23                  Θα διασπείρω τους Αιγυπτίους εις τα έθνη, θα τους λιχνίσω ωσάν το άχυρον εις άλλας χώρας.

Ιεζ. 30,24           καὶ κατισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ δώσω τὴν ῥομφαίαν μου εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐπάξει αὐτὴν ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τά σκῦλα αὐτῆς.

Ιεζ. 30,24                 Θα ενισχύσω δε την δύναμιν του βασιλέως της Βαβυλώνος και θα δώσω την ρομφαίαν μου εις τα χέρια αυτού, δια να την καταφέρη εναντίον της Αιγύπτου και να λαφυραγωγήση αυτήν και να πάρη όλα αυτής τα λάφυρα.

Ιεζ. 30,25           καὶ ἐνισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος, οἱ δέ βραχίονες Φαραὼ πεσοῦνται· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἐν τῷ δοῦναι τὴν ῥομφαίαν μου εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ ἐκτενεῖ αὐτὴν ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου.

Ιεζ. 30,25                  Θα ενισχύσω την δύναμιν του βασιλέως της Βαβυλώνος, ενώ εξ αντιθέτου οι βραχίονες του Φαραώ θα πέσουν συντετριμμένοι. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος, όταν θα παραδώσω την εκδικητικήν ρομφαίαν μου εις τα χέρια του βασιλέως της Βαβυλώνος και θα απλώση φονικήν αυτήν εναντίον της χώρας της Αιγύπτου.

Ιεζ. 30,26           καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας· καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 30,26                 Και θα διασκορπίσω τους Αιγυπτίους εις τα άλλα έθνη, θα τους λιχνίσω ωσάν το άχυρον εις άλλας χώρας και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31- ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ

Ιεζ. 31,1            Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει, ἐν τῷ τρίτῳ μηνί, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 31,1                     Κατά το ενδέκατον έτος από της αιχμαλωσίας μου, τον τρίτον μήνα, την πρώτην του μηνός, ωμίλησεν ο Κυριος προς εμέ και ειπεν·

Ιεζ. 31,2            υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ τῷ πλήθει αὐτοῦ· τίνι ὡμοίωσας σεαυτὸν ἐν τῷ ὕψει σου;

Ιεζ. 31,2                     “υιέ ανθρώπου, ειπέ στον Φαραώ, τον βασιλέα της Αιγύπτου, και στον πολυάριθμον λαόν του· Με ποίον έχεις παρομοιάσει τον εαυτόν σου κατά την μεγαλοπρέπειαν και την δύναμιν;

Ιεζ. 31,3            ἰδοὺ Ἀσσοὺρ κυπάρισσος ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ καλὸς ταῖς παραφυάσι καὶ ὑψηλὸς τῷ μεγέθει, εἰς μέσον νεφελῶν ἐγένετο ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ.

Ιεζ. 31,3                     Ιδού, οι Ασσύριοι ομοιάζουν με κυπάρισσον στο όρος Λιβανον, ωραίαν και πλουσίαν εις κλάδους, μεγάλην και υψηλήν, της οποίας η κορυφή φθάνει ως εις τα σύννεφα.

Ιεζ. 31,4            ὕδωρ ἐξέθρεψεν αὐτόν, ἡ ἄβυσσος ὕψωσεν αὐτόν, τοὺς ποταμοὺς αὐτῆς ἤγαγε κύκλῳ τῶν φυτῶν αὐτοῦ καὶ τὰ συστέματα αὐτῆς ἐξαπέστειλεν εἰς πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου.

Ιεζ. 31,4                     Η βροχή με τα νερά της την επότισε και την έθρεψεν, η γη έφερον ολόγυρα εις τας ρίζας της πλούσια τα νερά της και την εμεγάλωσε, τα δε υπόλοιπα νερά της τα διεμοίρασεν εις όλα τα άλλα δένδρα της πεδιάδος.

Ιεζ. 31,5            ἕνεκεν τούτου ὑψώθη τὸ μέγεθος αὐτοῦ παρὰ πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, καὶ ἐπλατύνθησαν οἱ κλάδοι αὐτοῦ ἀφ᾿ ὕδατος πολλοῦ.

Ιεζ. 31,5                     Δια τούτο ηυξήθη εις ύψος και μέγεθος περισσότερον από όλα τα άλλα δένδρα της πεδιάδος. Ηπλωσεν εις πλάτος τους κλάδους αυτής από το πολύ νερό, με το οποίον εποτίζετο.

Ιεζ. 31,6            ἐν ταῖς παραφυάσιν αὐτοῦ ἐνόσσευσαν πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ὑποκάτω τῶν κλάδων αὐτοῦ ἐγεννῶσαν πάντα τὰ θηρία τοῦ πεδίου, ἐν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ κατῴκησε πᾶν πλῆθος ἐθνῶν.

Ιεζ. 31,6                     Τα πτηνά του ουρανού έκτισαν τας φωλεάς των και εκλώσσησαν τους νεοσσούς των στους κλάδους της. Κατω δε από τους κλάδους της εγέννησαν τα τέκνα των όλα τα θηρία της υπαίθρου και υπό την σκιαν της ανεπαύθησαν πλήθη λαών.

Ιεζ. 31,7            καὶ ἐγένετο καλὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ διὰ τὸ πλῆθος τῶν κλάδων αὐτοῦ, ὅτι ἐγενήθησαν αἱ ῥίζαι αὐτοῦ εἰς ὕδωρ πολύ.

Ιεζ. 31,7                     Ωραιοτάτη ήτο η κυπάρισσος αυτή δια το ύψος της και δια το πλήθος των κλάδων της. Τούτο δέ, διότι αι ρίζαι της ευρίσκοντο εις άφθονον ύδωρ.

Ιεζ. 31,8            κυπάρισσοι τοιαῦται οὐκ ἐγενήθησαν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ πίτυες οὐχ ὅμοιαι ταῖς παραφυάσιν αὐτοῦ, καὶ ἐλάται οὐκ ἐγένοντο ὅμοιαι τοῖς κλάδοις αὐτοῦ· πᾶν ξύλον ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὡμοιώθη αὐτῷ ἐν τῷ κάλλει αὐτοῦ

Ιεζ. 31,8                     Τέτοιαι κυπάρισσοι, όμοιαι με αυτήν, δεν ευρέθησαν, ας είπω, ούτε στον παράδεισον του Θεού! Ούτε και πεύκαι όμοιαι προς αυτήν ως προς τους κλάδους. Ούτε και έλατα όμοια προς αυτήν ως προς τους κλώνους των. Ας είπω ότι κανένα δένδρον στον παράδεισον, που είχε φυτεύσει ο Θεός, δεν υπήρξεν όμοιον με την κυπάρισσον ως προς την ωραιότητα της.

Ιεζ. 31,9            διὰ τὸ πλῆθος τῶν κλάδων αὐτοῦ, καὶ ἐζήλωσαν αὐτὸν τὰ ξύλα τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς τοῦ Θεοῦ.

Ιεζ. 31,9                     Δια τους πολυάριθμους και πλουσίους κλάδους της την εζήλευσαν τα δένδρα και αυτού ακόμα του παραδείσου της τρυφής, του φυτευθέντος υπό του Θεού”.

Ιεζ. 31,10           διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν ἐγένου μέγας τῷ μεγέθει καὶ ἔδωκας τὴν ἀρχήν σου εἰς μέσον νεφελῶν, καὶ εἶδον ἐν τῷ ὑψωθῆναι αὐτόν,

Ιεζ. 31,10                   Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· “επειδή οι Ασσύριοι εμεγάλωσαν και εκραταιώθησαν πολύ, η δόξα και η δύναμίς των έφθασεν έως τα σύννεφα, τους είδα εις την αλαζονικήν των αυτήν ύψωσιν

Ιεζ. 31,11           καὶ παρέδωκα αὐτὸν εἰς χεῖρας ἄρχοντος ἐθνῶν, καὶ ἐποίησε τὴν ἀπώλειαν αὐτοῦ.

Ιεζ. 31,11                    και τους παρέδωκα εις τα χέρια του άρχοντος όλων των εθνών, ο οποίος και παρέδωσεν αυτούς εις όλεθρον.

Ιεζ. 31,12           καὶ ἐξωλόθρευσαν αὐτὸν ἀλλότριοι λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν καὶ κατέβαλον αὐτὸν ἐπὶ τῶν ὀρέων, ἐν πάσαις ταῖς φάραγξιν ἔπεσαν οἱ κλάδοι αὐτοῦ, καὶ συνετρίβη τὰ στελέχη αὐτοῦ ἐν παντὶ πεδίῳ τῆς γῆς, καὶ κατέβησαν ἀπὸ τῆς σκέπης αὐτῶν πάντες οἱ λαοὶ τῶν ἐθνῶν καὶ ἠδάφισαν αὐτόν.

Ιεζ. 31,12                   Ξένοι κακοποιοί από αλλά έθνη εξωλόθρευσαν τους Ασσυρίους. Ερριψαν αυτούς νεκρούς εις τα όρη. Εις όλας τας φάραγγας έστρωσαν κομμένους τους κλάδους του έθνους αυτού. Εις όλας τας περιοχάς της γης συνετρίβησαν τα στελέχη της ασσυριακής αυτοκρατορίας. Οι λαοί, οι οποίοι έως τώρα εύρισκαν ασφάλειαν υπό την σκέπην των Ασσυρίων, εγκατέλειψαν αυτήν την σκέπην, συνείργησαν δε και εις την κατεδάφισίν της.

Ιεζ. 31,13           ἐπὶ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ ἀνεπαύσαντο πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐπὶ τὰ στελέχη αὐτοῦ ἐγένοντο πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ,

Ιεζ. 31,13                   Αλλά και μέσα εις τα πολυάριθμα και μεγάλα συντρίμματα της κυπαρίσσου αυτής, ανεπαύθησαν όλα τα πτηνά του ουρανού, και στους κλάδους της ευρήκαν καταφύγιον όλα τα θηρία της υπαίθρου!

Ιεζ. 31,14           ὅπως μὴ ὑψωθῶσιν ἐν τῷ μεγέθει αὐτῶν πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τῷ ὕδατι· καὶ ἔδωκαν τὴν ἀρχὴν αὐτῶν εἰς μέσον νεφελῶν καὶ οὐκ ἔστησαν ἐν τῷ ὕψει αὐτῶν πρὸς αὐτὰ πάντες οἱ πίνοντες ὕδωρ. πάντες ἐδόθησαν εἰς θάνατον, εἰς γῆς βάθος, ἐν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων πρὸς καταβαίνοντας εἰς βόθρον. -

Ιεζ. 31,14                   Ετιμωρήθη η ασσυριακή αυτοκρατορία, αυτή η κυπάρισσος, δια να μη υπερηφανευθούν και περιπέσουν εις αλαζονείαν δια το μέγεθος και την δόξαν των όλα τα αλλά έθνη, τα δένδρα που ποτίζονται εις πλούσια νερά· να μη υψώσουν τας κορυφάς των με υπερηφάνειαν έως εις τα νέφη του ουρανού. Αλλωστε κανένα από τα άλλα δένδρα, που ποτίζονται εις πλούσια νερά, δεν ημπορεί να συγκριθή προς το μεγαλείον της κυπαρίσσου. Ολοι βαδίζουν προς τον θάνατον, προς τον άδην στο βάθος της γης, ανάμεσα στους άλλους υιούς των ανθρώπων, οι οποίοι καταβαίνουν εις τα καταχθόνια”.

Ιεζ. 31,15           Τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἐν ᾗ ἡμέρᾳ κατέβη εἰς ᾅδου, ἐπένθησεν αὐτὸν ἡ ἄβυσσος, καὶ ἐπέστησα τοὺς ποταμοὺς αὐτῆς καὶ ἐκώλυσα πλῆθος ὕδατος, καὶ ἐσκότασεν ἐπ᾿ αὐτὸν ὁ Λίβανος, πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου ἐπ᾿ αὐτῷ ἐξελύθησαν.

Ιεζ. 31,15                   Αυτά λέγει ο Κυριος ο Κυριος· “κατά την ημέραν, κατά την οποίαν κατέβη στον άδην η μεγαλοπρεπής αυτή κυπάρισσος, η ασσυριακή αυτοκρατορία, την επένθησαν τα απροσμετρητα ύδατα, εγώ δέ, λέγει ο Κυριος, εσταμάτησα τους ποταμούς της, ημπόδισα το πλήθος των υδάτων. Εσκοτείνιασε δι' αυτήν το όρος Λιβανος, παρέλυσαν δι' αυτήν όλα τα άλλα δένδρα της πεδιάδος. Πολλοί λαοί παρέλυσαν από τον φόβον.

Ιεζ. 31,16           ἀπὸ τῆς φωνῆς τῆς πτώσεως αὐτοῦ ἐσείσθησαν τὰ ἔθνη, ὅτε κατεβίβαζον αὐτὸν εἰς ᾅδου μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἐν γῇ πάντα τὰ ξύλα τῆς τρυφῆς καὶ τὰ ἐκλεκτὰ τοῦ Λιβάνου, πάντα τὰ πίνοντα ὕδωρ.

Ιεζ. 31,16                   Από τον κρότον και την βοήν της πτώσεώς της συνεκλονίσθησαν τα έθνη, όταν κατεβίβαζα αυτήν στον άδην μαζή με τους άλλους κοινούς ανθρώπους, που κατεβαίνουν στον τάφον. Παρηγορούσαν όμως αυτόν, την ασσυριακήν αυτρκρατορίαν, όλα τα ωραία καρποφόρα δένδρα, οι άρχοντες δηλαδή άλλων λαών, τα εκλεκτά δένδρα του Λιβάνου, όλα όσα ποτίζονται από το ύδωρ, ζουν και μεγαλώνουν.

Ιεζ. 31,17           καὶ γὰρ αὐτοὶ κατέβησαν μετ᾿ αὐτοῦ εἰς ᾅδου ἐν τοῖς τραυματίαις ἀπὸ μαχαίρας, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ, οἱ κατοικοῦντες ὑπὸ τὴν σκέπην αὐτοῦ, ἐν μέσῳ τῆς ζωῆς αὐτῶν ἀπώλοντο.

Ιεζ. 31,17                   Διότι και αυτοί κατέβησαν μαζή της στον άδην μαζή με άλλους φονευθέντας από μαχαίρας, οι οποίοι ήσαν από το σπέρμα της και ευρίσκοντο υπό την προστασίαν της. Απέθανον δε στο μέσον της ζωής των, χωρίς να ολοκληρωθή ο βίος των.

Ιεζ. 31,18           τίνι ὡμοιώθης; κατάβηθι καὶ καταβιβάσθητι μετὰ τῶν ξύλων τῆς τρυφῆς εἰς γῆς βάθος· ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων κοιμηθήσῃ μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας. οὕτως Φαραὼ καὶ τὸ πλῆθος τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 31,18                   Προς ποίον, λοιπόν, λαέ της Αιγύπτου, θέλεις να παρομοιάσης τον εαυτόν σου, ως προς την δόξαν και την δύναμιν; Κατέβα τώρα και συ, πέσε στο βάθος της γης μαζή με τα εκλεκτά καρποφόρα δένδρα, μαζή με επισήμους άλλους ανθρώπους. Θα ταφής ανάμεσα με άλλους απεριτμήτους ανθρώπους, οι οποίοι έπεσαν εν στόματι μαχαίρας. Αυτό θα είναι το κατάντημα του Φαραώ και του πλήθους της δυνάμεως του”, λέγει ο Κυριος, Κυριος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32- ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Ιεζ. 32,1            Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει, ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνί, μιᾷ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 32,1                     Κατά το ενδέκατον έτος από της αιχμαλωσίας μου, τον δωδέκατον μήνα, την πρώτην του μηνός, ωμίλησεν ο Κυριος προς εμέ και είπεν

Ιεζ. 32,2            υἱὲ ἀνθρώπου λαβὲ θρῆνον ἐπὶ Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐρεῖς αὐτῷ· λέοντι ἐθνῶν ὡμοιώθης καὶ σὺ ὡς δράκων ὁ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐκεράτιζες τοῖς ποταμοῖς σου καὶ ἐτάρασσες ὕδωρ τοῖς ποσί σου καὶ κατεπάτεις τοὺς ποταμούς σου.

Ιεζ. 32,2                    “υιέ ανθρώπου, θρηνολόγησον Φαραώ, τον βασιλέα της Αιγύπτου, και ειπέ εις αυτόν. Υπήρξες ωσάν λέων μεταξύ των άλλων εθνών, ωσάν δράκων των υδάτων, ωσάν κροκόδειλος διέσχιζες τους ποταμούς σου και ανετάρασσες το νερό με τα πόδια σου και καταπατούσες τους βυθούς των ποταμών σου.

Ιεζ. 32,3            τάδε λέγει Κύριος· καὶ περιβαλῶ ἐπὶ σὲ δίκτυα λαῶν πολλῶν καὶ ἀνάξω σε ἐν τῷ ἀγκίστρῳ μου

Ιεζ. 32,3                    Αυτά λέγει ο Κυριος· θα σε περιτυλίξω με δίκτυα πολλών λαών, θα σε πιάσω με το αγκίστρι μου και θα σε βγάλω από τα ύδατα.

Ιεζ. 32,4            καὶ ἐκτενῶ σε ἐπὶ τὴν γῆν· πεδία πλησθήσεταί σου, καὶ ἐπικαθιῶ ἐπὶ σέ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐμπλήσω ἐκ σοῦ πάντα τὰ θηρία πάσης τῆς γῆς,

Ιεζ. 32,4                    Θα σε απλώσω επάνω εις την ξηράν. Αι πεδιάδες θα γεμίσουν από σένα. Θα βάλω να καθίσουν επάνω σου όλα τα πτηνά του ουρανού, και θα χορτάσουν από τας σάρκας σου όλα τα θηρία της γης.

Ιεζ. 32,5            καὶ δώσω τὰς σάρκας σου ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ ἐμπλήσω ἀπὸ τοῦ αἵματός σου,

Ιεζ. 32,5                    Θα διασκορπίσω τας σάρκας σου επάνω εις τα όρη και θα γεμίσω αυτά με τα αίματά σου.

Ιεζ. 32,6            καὶ ποτισθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τῶν προχωρημάτων σου ἀπὸ τοῦ πλήθους σου ἐπὶ τῶν ὀρέων, φάραγγας ἐμπλήσω ἀπὸ σοῦ.

Ιεζ. 32,6                    Ολη η γη θα ποτισθή από τα αίματα και τας εκκρίσεις των νεκρών σου, από το πλήθος των σαρκών σου θα γεμίσουν τα όρη. Θα γεμίσω και τας φάραγγας των ορέων από σέ.

Ιεζ. 32,7            καὶ κατακαλύψω ἐν τῷ σβεσθῆναί σε οὐρανὸν καὶ συσκοτάσω τὰ ἄστρα αὐτοῦ, ἥλιον ἐν νεφέλῃ καλύψω, καὶ σελήνη οὐ μὴ φάνῃ τὸ φῶς αὐτῆς·

Ιεζ. 32,7                    Καθώς θα σβήνη η πυρκαϊά, που θα σε έχη εξαφανίσει, με τους αναδιδομένους καπνούς θα σκεπάσω τον ουρανόν, θα σκοτεινιάσω τα άστρα κατά την νύκτα και θα κατακαλύψω με νεφέλην τον ήλιον. Και η σελήνη δεν θα φανή, δεν θα στείλη το φως αυτής.

Ιεζ. 32,8            πάντα τὰ φαίνοντα φῶς ἐν τῷ οὐρανῷ συσκοτάσουσιν ἐπὶ σέ, καὶ δώσω σκότος ἐπὶ τὴν γῆν σου, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 32,8                    Ολα τα φώτα του ουρανού θα σκοτισθούν δια σε και έτσι εγώ θα φέρω σκοτάδι εις την χώραν σου, λέγει ο Κυριος Κυριος.

Ιεζ. 32,9            καὶ παροργιῶ καρδίαν λαῶν πολλῶν, ἡνίκα ἂν ἄγω αἰχμαλωσίαν σου εἰς τὰ ἔθνη, εἰς γῆν, ἣν οὐκ ἔγνως.

Ιεζ. 32,9                    Θα εξεγείρω και θα εξερεθίσω εις οργήν τας καρδίας πολλών λαών, όταν θα οδηγώ τους αιχμαλώτους σου εις τα διάφορα έθνη, εις χώρας, τας οποίας δεν εγνώριζες.

Ιεζ. 32,10           καὶ στυγνάσουσιν ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά, καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐκστάσει ἐκστήσονται ἐν τῷ πέτασθαι τὴν ῥομφαίαν μου ἐπὶ πρόσωπα αὐτῶν, προσδεχόμενοι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἀφ᾿ ἡμέρας πτώσεώς σου.

Ιεζ. 32,10                  Θα σκυθρωπάσουν άγρια εναντίον σου έθνη πολλά. Οι δε βασιλείς των θα καταληφθούν από κατάπληξιν και τρόμον, όταν ωσάν πτερωτή η ρομφαία μου θα κινήται εμπρός εις τα πρόσωπά των, διότι θα περιμένουν την ιδικήν των καταστροφήν μετά από την ημέραν του ιδικού σου ολέθρου.

Ιεζ. 32,11           ὅτι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ῥομφαία βασιλέως Βαβυλῶνος ἥξει σοι,

Ιεζ. 32,11                   Αυτά θα γίνουν, διότι τα προλέγει ο Κυριος, ο Κυριος. Η ρομφαία του βασιλέως της Βαβυλώνος θα επέλθη καταστρεπτική εναντίον σου.

Ιεζ. 32,12           ἐν μαχαίραις γιγάντων, καὶ καταβαλῶ τὴν ἰσχύν σου· λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν πάντες, καὶ ἀπολοῦσι τὴν ὕβριν Αἰγύπτου, καὶ συντριβήσεται πᾶσα ἡ ἰσχὺς αὐτῆς.

Ιεζ. 32,12                  Με μαχαίρας, τας οποίας θα κρατούν γίγαντες, θα καταβάλω και θα εκμηδενίσω την δύναμίν σου. Πολυάριθμοι κακοποιοί και αδίστακτοι άνθρωποι από τα έθνη θα επέλθουν εναντίον του, οι οποίοι και θα καταβάλουν την αλαζονείαν της Αιγύπτου, και τότε θα συντριβή και θα καταστροφή όλη η δύναμίς της.

Ιεζ. 32,13           καὶ ἀπολῶ πάντα τὰ κτήνη αὐτῆς ἀφ᾿ ὕδατος πολλοῦ, καὶ οὐ μὴ ταράξῃ αὐτὸ ποὺς ἀνθρώπου ἔτι, καὶ ἴχνος κτηνῶν οὐ μὴ καταπατήσῃ αὐτό.

Ιεζ. 32,13                  Θα εξολοθρεύσω όλα τα κτήνη, και εκεί ακόμη, που τα πολλά αρδευτικά ύδατα ποτίζουν την γην. Τους παχείς αυτούς λειμώνας δεν θα τους πατήση πόδι ανθρώπου η κτήνους. Ιχνος κτηνών δεν θα πατήση αυτούς.

Ιεζ. 32,14           οὕτως τότε ἡσυχάσει τὰ ὕδατα αὐτῶν, καὶ οἱ ποταμοὶ αὐτῶν ὡς ἔλαιον πορεύσονται, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 32,14                  Ετσι θα ηρεμήσουν τα ύδατα της χώρας των Αιγυπτιων. Οι ποταμοί αυτών θα κυλούν ατάραχοι, ωσάν το λάδι, λέγει ο Κυριος.

Ιεζ. 32,15           ὅταν δῶ Αἴγυπτον εἰς ἀπώλειαν καὶ ἐρημωθῇ ἡ γῆ σὺν τῇ πληρώσει αὐτῆς, ὅταν διασπείρω πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 32,15                  Οταν θα παραδώσω την Αίγυπτον εις όλεθρον, όταν ερημωθή η χώρα μετά των κατοικούντων αυτήν ανθρώπων και ζώων, όταν διασπείρω όλους τους κατοίκους της ανά τα διάφορα έθνη, θα μάθουν τότε, ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

Ιεζ. 32,16           θρῆνός ἐστι καὶ θρηνήσεις αὐτόν, καὶ αἱ θυγατέρες τῶν ἐθνῶν θρηνήσουσιν αὐτόν· ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῆς θρηνήσουσιν αὐτήν, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 32,16                  Αυτός είναι ο θρήνος και με αυτόν θα θρηνολογήσης την Αίγυπτον. Και αι γυναίκες των γύρω εθνών, όταν πληροφορηθούν την τρομεράν καταστροφήν, θα θρηνήσουν με αυτόν την Αίγυπτον. Θα θρηνήσουν τον όλεθρόν της και την καταστροφήν όλης της δυνάμεως της”, λέγει ο Κυριος Κυριος.

Ιεζ. 32,17           καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει τοῦ πρώτου μηνός, πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ μηνός, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 32,17                  Κατά το δωδέκατον έτος από της αιχμαλωσίας μου, τον πρώτον μήνα, την δεκάτην πέμπτην του μηνός, ωμίλησεν ο Κυριος προς εμέ και είπεν·

Ιεζ. 32,18           υἱὲ ἀνθρώπου, θρήνησον ἐπὶ τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου, καὶ καταβιβάσουσιν αὐτῆς τὰς θυγατέρας τὰ ἔθνη νεκρὰς εἰς τὸ βάθος τῆς γῆς, πρὸς τοὺς καταβαίνοντας εἰς βόθρον.

Ιεζ. 32,18                  “υιέ ανθρώπου, θρηνολόγησε δια την δύναμιν της Αιγύπτου, διότι τα εχθρικά έθνη θα κατεβάσουν εις τα βάθη της γης νεκράς τας θυγατέρας, τας πόλεις δηλαδή και κωμοπόλεις της Αιγύπτου, προς εκείνους, οι οποίοι κατεβαίνουν στο βάθος του τάφου, στο βάραθρον του άδου.

Ιεζ. 32,19           ἐν μέσῳ μαχαίρας τραυματιῶν πεσοῦνται μετ᾿ αὐτοῦ,

Ιεζ. 32,19                  Οι κάτοικοι της Αιγύπτου εν στόματι μοτχαίρας θα πέσουν εν μέσω αυτής μαζή με τον βασιλέα της.

Ιεζ. 32,20           καὶ κοιμηθήσεται πᾶσα ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ.

Ιεζ. 32,20                 Και έτσι θα κοιμηθή και θα είναι ωσάν ανύπαρκτος όλη η δύναμις του βασιλέως της Αιγύπτου.

Ιεζ. 32,21           καὶ ἐροῦσί σοι οἱ γίγαντες· ἐν βάθει βόθρου γίνου, τίνος κρείττων εἶ; κατάβηθι καὶ κοιμήθητι μετὰ ἀπεριτμήτων ἐν μέσῳ τραυματιῶν μαχαίρας.

Ιεζ. 32,21                  Και θα πουν εις σέ, ω Φαραώ και Αίγυπτε, οι γίγαντες· Κατέβα λοιπόν και συ στον βαθύν αυτόν άδην, διότι από ποίον τώρα είσαι ανώτερος; Κατέβα και κοιμήσου ανάμεσα από απεριτμήτους, ανάμεσα από νεκρούς, που έπεσαν εν στόματι μαχαίρας.

Ιεζ. 32,22           ἐκεῖ Ἀσσοὺρ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ, πάντες τραυματίαι ἐκεῖ ἐδόθησαν, καὶ ἡ ταφὴ αὐτῶν ἐν βάθει βόθρου, καὶ ἐγενήθη ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ, πάντες οἱ τραυματίαι οἱ πεπτωκότες μαχαίρᾳ,

Ιεζ. 32,22                 Εκεί υπάρχει ο βασιλεύς των Ασσυρίων και όλοι οι άνδρες του περιβάλλοντός του, όλοι όσοι εν στόματι μαχαίρας έπεσαν, εκεί παρεδόθησαν. Ο τάφος των είναι στον βαθύν άδην. Οι άνθρωποι, που τον περιέβαλαν, έχουν ταφή γύρω από το μνήμα του· όλοι έχουν πέσει εν στόματι μαχαίρας·

Ιεζ. 32,23           οἱ δόντες τὸν φόβον αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς.

Ιεζ. 32,23                  αυτοί, οι οποίοι, όταν εζούσαν, ενέπνεαν φόβον στους ανθρώπους της γης.

Ιεζ. 32,24           ἐκεῖ Αἰλὰμ καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ, πάντες οἱ τραυματίαι οἱ πεπτωκότες μαχαίρᾳ καὶ καταβαίνοντες ἀπερίτμητοι εἰς γῆς βάθος, οἱ δεδωκότες αὐτῶν φόβον ἐπὶ γῆς ζωῆς καὶ ἐλάβοσαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς βόθρον

Ιεζ. 32,24                 Εκεί ευρίσκεται ο βασιλεύς του Αιλάμ και όλη η στρατιωτική του δύναμις έχει ενταφιασθή γύρω από το μνήμα του. Ολοι όσοι έπεσαν εν στόματι μαχαίρας απερίτμητοι κατέβησαν εις τα βάθη της γης, στον άδην. Αυτοί, οι οποίοι ενέπνευσαν φόβον και τρόμον στους κατοίκους της γης, έλαβαν τώρα την πρέπουσαν τιμωρίαν μαζή με όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν κατεβή στο βάθος του άδου,

Ιεζ. 32,25           ἐν μέσῳ τραυματιῶν.

Ιεζ. 32,25                  ανάμεσα από θανατωθέντας δια ρομφαίας.

Ιεζ. 32,26           ἐκεῖ ἐδόθησαν Μοσὸχ καὶ Θοβὲλ καὶ πᾶσα ἡ ἰσχὺς αὐτῶν περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ, πάντες τραυματίαι αὐτοῦ, πάντες ἀπερίτμητοι τραυματίαι ἀπὸ μαχαίρας, οἱ δεδωκότες τὸν φόβον αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς.

Ιεζ. 32,26                 Εκεί έχει παραδοθή και ευρίσκεται ο μόσχος και ο Θοβέλ και όλη η στρατιωτική δύναμις αυτών γύρω από τα μνήματά των, όλοι οι νεκροί των, όλοι οι απερίτμητοι, οι οποίοι έπεσαν εν στόματι μαχαίρας· αυτοί, οι οποίοι εσκόρπιζαν τον φόβον των στους κατοίκους της γης.

Ιεζ. 32,27           καὶ ἐκοιμήθησαν μετὰ τῶν γιγάντων τῶν πεπτωκότων ἀπ᾿ αἰῶνος, οἳ κατέβησαν εἰς ᾅδου ἐν ὅπλοις πολεμικοῖς καὶ ἔθηκαν τὰς μαχαίρας αὐτῶν ὑπὸ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν· καὶ ἐγενήθησαν αἱ ἀνομίαι αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὀστέων αὐτῶν, ὅτι ἐξεφόβησαν γίγαντας ἐν γῇ ζωῆς.

Ιεζ. 32,27                  Απέθανον και ευρίσκονται στον άδην μαζή με τους ισχυρούς γίγαντας, οι οποίοι έχουν πέσει και αποθάνει προ πολλών αιώνων και οι οποίοι έχουν κατεβή στον άδην με τα πολεμικά των όπλα και έθεσαν υπό τας κεφαλάς των, ωσάν νεκρικά προσκέφαλα, τας μαχαίρας των. Αι παρανομίαι των έχουν διαποτίσει και αυτά ακόμη τα κόκκαλά των, διότι αυτοί με την αγριότητα και την θηριωδίαν των, όταν εζούσαν, ενέπνευσαν φόβον και εις αυτούς τους ισχυρούς.

Ιεζ. 32,28           καὶ σὺ ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων κοιμηθήσῃ μετὰ τετραυματισμένων μαχαίρᾳ.

Ιεζ. 32,28                 Συ, Φαραώ, θα αποθάνης και θα ταφής ανάμεσα εις απεριτμήτους μαζή με ανθρώπους, οι οποίοι έπεσαν εν στόματι ρομφαίας.

Ιεζ. 32,29           ἐκεῖ ἐδόθησαν οἱ ἄρχοντες Ἀσσοὺρ οἱ δόντες τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ εἰς τραῦμα μαχαίρας· οὗτοι μετὰ τραυματιῶν ἐκοιμήθησαν, μετὰ καταβαινόντων εἰς βόθρον.

Ιεζ. 32,29                 Εκεί, στον άδην, έχουν παραδοθή οι άρχοντες των Ασσυρίων, οι οποίοι εχρησιμοποίησαν την δύναμίν των, δια να φονεύουν με τας μαχαίρας των. Και αυτοί απέθαναν μαζή με άλλους νεκρούς, μαζή με εκείνους, οι οποίοι καταβαίνουν εις τα βάραθρα του άδου.

Ιεζ. 32,30           ἐκεῖ οἱ ἄρχοντες τοῦ βοῤῥᾶ πάντες στρατηγοὶ Ἀσσούρ, οἱ καταβαίνοντες τραυματίαι, σὺν τῷ φόβῳ αὐτῶν καὶ τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν ἐκοιμήθησαν ἀπερίτμητοι μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας καὶ ἀπήνεγκαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς βόθρον.

Ιεζ. 32,30                  Εκεί, υπάρχουν όλοι οι άρχοντες του βορρά, όλοι οι στρατηγοί των Ασσυρίων, αυτοί οι οποίοι κατέβησαν νεκροί στον άδην· μαζή των δε απέθανε πλέον και έσβησεν ο φόβος, που ενεπνεαν, και η δύναμίς των. Απέθαναν οι απερίτμητοι αυτοί μαζή με άλλους, οι οποίοι έπεσαν εν στόματι μαχαίρας· έλαβαν την δικαίαν τιμωρίαν των μαζή με τους άλλους ομοίους των, που κατέβησαν στον άδην.

Ιεζ. 32,31           ἐκείνους ὄψεται βασιλεὺς Φαραὼ καὶ παρακληθήσεται ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 32,31                  Αυτούς θα ίδη στον άδην ο βασιλεύς Φαραώ και θα εύρη κάποιαν παρηγορίαν από την απώλειαν της δυνάμεως εκείνων, λέγει ο Κυριος Κυριος.

Ιεζ. 32,32           ὅτι δέδωκα τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ γῆς ζωῆς, καὶ κοιμηθήσεται ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας, Φαραὼ καὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 32,32                  Διότι εγώ έδωκα και εις αυτόν την δύναμιν να εμπνέη τον φόβον του στους ανθρώπους, που εζούσαν εις την γην. Τωρα όμως θα αποθάνη και θα ευρίσκεται ανάμεσα εις απεριτμήτους μεταξύ εκείνων, οι οποίοι έπεσαν εν στόματι μαχαίρας, ο Φαραώ και ολο το πλήθος αυτού”, λέγει ο Κυριος Κυριος.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48