ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ- ΚΕΦ. 33-39

 

 

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33- Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ  

Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

                            Ο προφήτης φύλακας του Ισραήλ

Ιεζ. 33,1            Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 33,1                     Ο Κυριος ωμιληοε προς εμέ και είπεν·

Ιεζ. 33,2            Υἱὲ ἀνθρώπου, λάλησον τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· γῆ, ἐφ᾿ ἣν ἂν ἐπάγω ῥομφαίαν, καὶ λάβῃ ὁ λαὸς τῆς γῆς ἄνθρωπον ἕνα ἐξ αὐτῶν καὶ δῶσιν αὐτὸν ἑαυτοῖς εἰς σκοπόν,

Ιεζ. 33,2                    “υιέ ανθρώπου, λάλησον προς τους ανθρώπους του λαού σου και είπε προς αυτούς· Εάν εγώ αποστείλω εις κάποιαν χώραν εχθρικήν μάχαιραν, ο δε λαός της χώρας αυτής εκλέξη ένα άνθρωπον από τους πολίτας της και καταστήση αυτόν ως φρουρόν του,

Ιεζ. 33,3            καὶ ἴδῃ τὴν ῥομφαίαν ἐρχομένην ἐπὶ τὴν γῆν καὶ σαλπίσῃ τῇ σάλπιγγι καὶ σημάνῃ τῷ λαῷ,

Ιεζ. 33,3                    όταν ο φρουρός εκείνος ίδη την εχθρικήν μάχαιραν να επέρχεται εναντίον της χώρας του και σαλπίση με την σάλπιγγα, αναγγείλη και επισημάνη στον λαόν τον κίνδυνον

Ιεζ. 33,4            καὶ ἀκούσῃ ὁ ἀκούσας τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος καὶ μὴ φυλάξηται, καὶ ἐπέλθῃ ἡ ῥομφαία καὶ καταλάβῃ αὐτόν, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἔσται·

Ιεζ. 33,4                    και ο λαός, αν και θα ακούση την φωνήν της σάλπιγγας, δεν θα προφυλαχθή, επέλθη δε κατόπιν φονική η ρομφαία του εχθρού εναντίον αυτού και τον καταλάβη και σφάξη τον λαόν αυτόν, η ευθύνη του αίματος θα πέση βεβαίως πάνω εις την κεφαλήν του λαού αυτού.

Ιεζ. 33,5            ὅτι τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος ἀκούσας οὐκ ἐφυλάξατο, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτοῦ ἔσται, καὶ οὗτος ὅτι ἐφυλάξατο, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐξείλατο.

Ιεζ. 33,5                    Τούτο δέ, διότι ο λαός μολονότι ήκουσε την φωνήν της σάλπιγγος, δεν προεφυλάχθη, δεν έλαβε τα μέτρα του. Δι' αυτό η ευθύνη του χυθέντος αίματός του θα πέση επάνω του. Ο φρουρός όμως, επειδή αγρύπνως εφύλαττε την πόλιν, θα σώση την ζωήν του.

Ιεζ. 33,6            καὶ ὁ σκοπός, ἐὰν ἴδῃ τὴν ῥομφαίαν ἐρχομένην καὶ μὴ σημάνῃ τῇ σάλπιγγι, καὶ ὁ λαὸς μὴ φυλάξηται, καὶ ἐλθοῦσα ἡ ῥομφαία λάβῃ ἐξ αὐτῶν ψυχήν, αὕτη διὰ τὴν αὐτῆς ἀνομίαν ἐλήφθη, καὶ τὸ αἷμα ἐκ χειρὸς τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω.

Ιεζ. 33,6                    Εάν όμως ο φρουρός ίδη την επερχομένην έχθρικην δύναμιν και δεν σαλπίση με την σάλπιγγά του, ώστε να ειδοποίηση και προφυλαχθή ο λαός, και ένας ακόμη από τους πολίτας να φονευθή από την επελθούσαν εχθρικήν μάχαιραν, έστω και αν αυτός ο φονευθείς έχασε την ζωήν του εξ αιτίας άλλων αμαρτιών του, θα ζητήσω εγώ ευθύνας από τον αμελή εκείνον φρουρόν της χώρας.

Ιεζ. 33,7            καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, σκοπὸν δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ, καὶ ἀκούσῃ ἐκ στόματός μου λόγον.

Ιεζ. 33,7                    Και σένα, ω υιέ του ανθρώπου, σε έχω εγκαταστήσει φρουρόν στον ισραηλιτικόν λαόν, δια να ακούσης από το ιδικόν μου στόμα λόγον, τον οποίον και να αναγγείλης εις αυτούς.

Ιεζ. 33,8            ἐν τῷ εἰπεῖν με τῷ ἁμαρτωλῷ· θανάτῳ θανατωθήσῃ, καὶ μὴ λαλήσῃς τοῦ φυλάξασθαι τὸν ἀσεβῆ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, αὐτὸς ὁ ἄνομος τῇ ἀνομίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, τὸ δὲ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητήσω.

Ιεζ. 33,8                    Οταν εγώ είπω εις κάποιον αμαρτωλόν, ότι ασφαλώς θα θανατωθής δια τας αμαρτίας σου, συ όμως δεν αναγγείλης τον λόγον αυτόν, ώστε να απομακρυνθή ο αμαρτωλός από τον αμαρτωλόν τρόπον της ζωής του, αυτός μεν ο παράνομος θα αποθάνη εν τη παρανομία του, αλλά την ευθύνην του χυθέντος αίματός του θα την εκζητήσω εγώ από τα χέρια σου.

Ιεζ. 33,9            σὺ δὲ ἐὰν προαπαγγείλῃς τῷ ἀσεβεῖ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τοῦ ἀποστρέψαι ἀπ᾿ αὐτῆς, καὶ μὴ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, οὗτος τῇ ἀσεβείᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ σὺ τὴν ψυχὴν σεαυτοῦ ἐξήρησαι. -

Ιεζ. 33,9                    Εξ αντιθέτου, εάν συ εκ των προτέρων του καταστήσης γνωστήν την παράνομον οδόν του και συστήσης στον ασεβή να την εγκαταλείψη, αυτός όμως δεν μετανοήση και δεν αφήση τους αμαρτωλούς τρόπους της ζωής του, αυτός μεν θα θανατωθή εξ αιτίας της ασεβείας του, συ όμως, διότι δεν θα φέρης καμμίαν ευθύνην, θα σώσης την ζωήν σου.

Ιεζ. 33,10           Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ· οὕτως ἐλαλήσατε λέγοντες· αἱ πλάναι ἡμῶν καὶ αἱ ἀνομίαι ἡμῶν ἐφ᾿ ἡμῖν εἰσι καὶ ἐν αὐταῖς ἡμεῖς τηκόμεθα· καὶ πῶς ζησόμεθα;

Ιεζ. 33,10                  Και συ, υιέ ανθρώπου, ειπέ στον ισραηλιτικόν λαόν· Είπατε και ξαναείπατε ότι αι πλάναι μας μας απεμάκρυναν από τον Θεόν, και αι παρανομίαι μας έχουν πέσει επάνω μας και εξ αιτίας αυτών ημείς λυώνομεν. Πως είναι δυνατόν τώρα να αποκτήσωμεν εκ νέου την ζωήν;

Ιεζ. 33,11           εἰπὸν αὐτοῖς· ζῶ ἐγώ, τάδε λέγει Κύριος, οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἀσεβοῦς ὡς τὸ ἀποστρέψαι τὸν ἀσεβῆ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ζῆν αὐτόν. ἀποστροφῇ ἀποστρέψατε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ὑμῶν· καί ἱνατί ἀποθνήσκετε, οἶκος Ἰσραήλ;

Ιεζ. 33,11                   Είπε λοιπόν εις αυτούς· ορκίζομαι, λέγει ο Κυριος, ότι δεν θέλω εγώ τον θάνατον του ασεβούς, όσον θέλω να επιστρέψη και να απομακρυνθή ο ασεβής από τον αμαρτωλόν του δρόμον και να ζήση ευτυχής. Παρετε, λοιπόν, την απόφασιν και σεις οι Ισραηλίται να απομακρυνθήτε πλέον από την αμαρτωλόν οδόν σας. Διατί, ω Ισραηλίται, να αποθνήσκετε εξ αιτίας των ανομιών σας;

Ιεζ. 33,12           εἰπὸν πρὸς τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου· δικαιοσύνη δικαίου οὐ μὴ ἐξελεῖται αὐτὸν ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ πλανηθῇ, καὶ ἀνομία ἀσεβοῦς οὐ μὴ κακώσῃ αὐτὸν ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ· καὶ δίκαιος οὐ μὴ δύνηται σωθῆναι.

Ιεζ. 33,12                  Ειπέ ακόμη προς τα παιδιά του λαού σου· η αρετή δεν είναι δυνατόν να απαλλάξη τον δίκαιον από την ενοχήν και την ευθύνην, εάν αυτός παραπλανηθή εις την αμαρτίαν. Επίσης και η αμαρτία ενός αμαρτωλού ανθρώπου δεν θα βαρύνη και δεν θα βλάψη αυτόν, εάν μετανοήση και απομακρυνθή από τας παρανομίας του, όπως και ο δίκαιος δεν είναι δυνατόν να σωθή δια την αρετήν του, εάν παρεκτροπή εις παρανομίας.

Ιεζ. 33,13           ἐν τῷ εἰπεῖν με τῷ δικαίῳ· οὗτος πέποιθεν ἐπὶ τῇ δικαιοσύνῃ αὐτοῦ, καὶ ποιήσει ἀνομίαν, πᾶσαι αἱ δικαιοσύναι αὐτοῦ οὐ μὴ ἀναμνησθῶσιν· ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ, ᾗ ἐποίησεν, ἐν αὐτῇ ἀποθανεῖται.

Ιεζ. 33,13                   Εάν εγώ είπω στον δίκαιον, ότι θα ζήση, αυτός δε έχη πεποίθησιν και θεωρήση στήριγμα του την προτέραν του αρετήν, παρασυρθή δε εις παρανομίαν, όλαι αι δικαιοσύναι αυτού δεν θα ληφθούν υπ' όψιν, αλλά θα θανατωθή εξ αιτίας της αμαρτίας, την οποίαν διέπραξεν.

Ιεζ. 33,14           καὶ ἐν τῷ εἰπεῖν με τῷ ἀσεβεῖ· θανάτῳ θανατωθήσῃ, καὶ ἀποστρέψει ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ ποιήσει κρίμα καὶ δικαιοσύνην

Ιεζ. 33,14                  Εάν επίσης εγώ είπω στον ασεβή· ασφαλώς και βεβαίως θα θανατωθής εξ αιτίας των αμαρτιών σου, εκείνος δε μετανοήση και απομακρυνθή από τας αμαρτίας του και εφαρμόση πλέον δικαιοσύνην εις την ζωήν του,

Ιεζ. 33,15           καὶ ἐνεχύρασμα ἀποδῷ καὶ ἅρπαγμα ἀποτίσει, ἐν προστάγμασι ζωῆς διαπορεύηται τοῦ μὴ ποιῆσαι ἄδικον, ζωῇ ζήσεται καὶ οὐ μὴ ἀποθάνῃ.

Ιεζ. 33,15                   επιστρέψη, επί παραδείγματι, στον πτωχόν το ενέχυρον, αποδώση εκείνο το οποίον ήρπασε, και γενικώς πορεύεται σύμφωνα με τας ορθάς εντολάς της ζωής και δεν διαπράξη πλέον αδικίαν, αυτός θα ζήση ευτυχής και δεν θα τιμωρηθή δια θανάτου.

Ιεζ. 33,16           πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ, ἃς ἥμαρτεν, οὐ μὴ ἀναμνησθῶσιν, ὅτι κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐποίησεν, ἐν αὐτοῖς ζήσεται.

Ιεζ. 33,16                  Ολαι αι αμαρτίαι, τας οποίας είχε διαπράξει δεν θα ληφθούν υπ' όψιν, διότι τηρεί το δίκαιον και ζη με δικαιοσύνην. Χαρις δε εις αυτά θα ζήση ευτυχής.

Ιεζ. 33,17           καὶ ἐροῦσιν οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ σου· οὐκ εὐθεῖα ἡ ὁδὸς τοῦ Κυρίου· καὶ αὕτη ἡ ὁδὸς αὐτῶν οὐκ εὐθεῖα.

Ιεζ. 33,17                   Τα παιδιά του λαού σου, εσκοτισμένα από την αμαρτωλότητά των, θα είπουν· Δεν είναι δικαία και ευθεία η οδός αυτή του Κυρίου. Εγώ όμως λέγω ότι η ιδική των οδός και νοοτροπία δεν είναι ευθεία.

Ιεζ. 33,18           ἐν τῷ ἀποστρέψαι δίκαιον ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ καὶ ποιήσει ἀνομίας, καὶ ἀποθανεῖται ἐν αὐταῖς·

Ιεζ. 33,18                  Διότι, όταν ο δίκαιος απομακρυνθή από την οδόν της αρετής και της δικαιοσύνης και διαπράξη παρανομίας, είναι δίκαιον και πρέπον να θανατωθή εξ αιτίας αυτών·

Ιεζ. 33,19           καὶ ἐν τῷ ἀποστρέψαι τὸν ἁμαρτωλὸν ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ καὶ ποιήσει κρίμα καὶ δικαιοσύνην, ἐν αὐτοῖς αὐτὸς ζήσεται.

Ιεζ. 33,19                  όπως επίσης, όταν ο αμαρτωλός απομακρυνθή από τας παρανομίας αυτού και ζήση με δικαιοσύνην, είναι δίκαιον να ζήση ευτυχής δια την αρετήν του αυτήν.

Ιεζ. 33,20           καὶ τοῦτό ἐστιν, ὃ εἴπατε· οὐκ εὐθεῖα ἡ ὁδὸς Κυρίου· ἕκαστον ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ κρινῶ ὑμᾶς, οἶκος Ἰσραήλ.

Ιεζ. 33,20                  Σεις όμως είπατε και τούτο· “δεν είναι ορθή η οδός, την οποίαν ακολουθεί ο Κυριος”. Αλλα λησμονείτε όμως, ω Ισραηλίται, ότι εγώ θα κρίνω τον καθένα από σας ανάλογα με τους δρόμους της ζωής του”.

 

                              Η τιμωρία του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ

Ιεζ. 33,21           Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει, ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνί, πέμπτῃ τοῦ μηνὸς τῆς αἰχμαλωσίας ἡμῶν, ἦλθε πρός με ὁ ἀνασωθεὶς ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ λέγων· ἑάλω ἡ πόλις.

Ιεζ. 33,21                  Κατά το δωδέκατον έτος από της αιχμαλωσίας μας, τον δωδέκατον μήνα, την πέμπτην του μηνός αυτού, ήλθε κάποιος, που διεσώθη από την κατηληφθείσαν Ιερουσαλήμ, και μου είπεν· “η πόλις εκυριεύθη”.

Ιεζ. 33,22           καὶ χεὶρ Κυρίου ἐγενήθη ἐπ᾿ ἐμὲ ἑσπέρας πρὶν ἐλθεῖν αὐτὸν καὶ ἤνοιξέ μου τὸ στόμα, ἕως ἦλθε πρός με τὸ πρωΐ, καὶ ἀνοιχθὲν τὸ στόμα μου οὐ συνεσχέθη ἔτι.

Ιεζ. 33,22                  Αλλα το χέρι, η δύναμις και ο φωτισμός του Κυρίου ετέθη επάνω μου την εσπέραν, πριν η έλθη ο άνθρωπος αυτός. Αυτός ήλθε το πρωϊ της επομένης και ο Κυριος μου ήνοιξε το στόμα, το έως τότε κλεισμένον, και το οποίον δεν εκλείσθη πλέον.

Ιεζ. 33,23           καὶ ἐγενήθη λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 33,23                  Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπεν·

Ιεζ. 33,24           υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ κατοικοῦντες τὰς ἠρημωμένας ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ἰσραὴλ λέγουσιν· εἷς ἦν Ἁβραὰμ καὶ κατέσχε τὴν γῆν, καὶ ἡμεῖς πλείους ἐσμέν, ἡμῖν δέδοται ἡ γῆ εἰς κατάσχεσιν.

Ιεζ. 33,24                  “υιέ ανθρώπου, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι κατοικούν την ερημωθείσαν χώραν του ισραηλιτικοί λαού, λέγουν· Ενας ήτο ο Αβραάμ και εκληρονόμησε ολόκληρον την χώραν. Ημείς είμεθα πολύ περισσότεροι και εις ιδικήν μας κληρονομίαν έχει δοθή η χώρα αυτή.

Ιεζ. 33,25           διὰ τοῦτο εἰπὸν αὐτοῖς·

Ιεζ. 33,25                  Δια τούτο είπε εις αυτούς·

Ιεζ. 33,27           τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ζῶ ἐγώ, εἰ μὴν οἱ ἐν ταῖς ἠρημωμέναις μαχαίρᾳ πεσοῦνται, καὶ οἱ ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ δοθήσονται εἰς κατάβρωμα, καὶ τοὺς ἐν ταῖς τετειχισμέναις καὶ τοὺς ἐν τοῖς σπηλαίοις θανάτῳ ἀποκτενῶ.

Ιεζ. 33,27                  αυτά λέγει ο Κυριος ο Κυριος· ορκίζομαι ότι οι Ισραηλίται, οι οποίοι κατοικούν σήμερον την εξερημωθείσαν χώραν της Ιουδαίας, θα πέσουν εν στόματι μαχαίρας, εξ αιτίας της πλεονεξίας και υπερηφανείας των. Και όσοι από αυτούς ευρίσκονται εις την υπαιθρον, θα παραδοθούν ως τροφή εις τα αγρία θηρία του αγρού. Αυτούς δέ, που ευρίσκονται εις ωχυρωμένας περιοχάς η εις απρόσιτα σπήλαια, εγώ θα τους παραδώσω εις θάνατον.

Ιεζ. 33,28           καὶ δώσω τὴν γῆν ἔρημον, καὶ ἀπολεῖται ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς, καὶ ἐρημωθήσεται τὰ ὄρη τοῦ Ἰσραὴλ διὰ τὸ μὴ εἶναι διαπορευόμενον.

Ιεζ. 33,28                  Ετσι θα καταστήσω την χώραν του Ισραήλ έρημον και θα συντριβή η υπερηφάνεια της δυνάμεώς της. Θα ερημωθούν τα όρη της περιοχής Ισραήλ, διότι δεν θα υπάρχη ούτε και διερχόμενος από αυτά.

Ιεζ. 33,29           καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος· καὶ ποιήσω τὴν γῆν αὐτῶν ἔρημον, καὶ ἐρημωθήσεται διὰ πάντα τὰ βδελύγματα αὐτῶν, ἃ ἐποίησαν.

Ιεζ. 33,29                  Και θα μάθουν, ότι εγώ είμαι ο Κυριος. Θα καταστήσω έρημον την χώραν των. Θα γίνη δε έρημος και ακατοίκητος εξ αιτίας των βδελυρών ειδώλων, τα οποία κατεσκεύασαν και προσεκύνησαν.

Ιεζ. 33,30           καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ σου οἱ λαλοῦντες περὶ σοῦ παρὰ τὰ τείχη καὶ ἐν τοῖς πυλῶσι τῶν οἰκιῶν καὶ λαλοῦσιν ἄνθρωπος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ λέγοντες· συνέλθωμεν καὶ ἀκούσωμεν τὰ ἐκπορευόμενα παρὰ Κυρίου,

Ιεζ. 33,30                  Και συ, υιέ ανθρώπου, μάθε ότι τα παιδιά του λαού σου ομιλούν συνεχώς δια σε πλησίον εις τα τείχη και εις τας θύρας των οικιών και λέγει ο καθένας προς τον άλλον· Ας πάμε μαζή να ακούσωμεν τα λόγια του Κυρίου, τα οποία εξέρχονται από το στόμα του ανθρώπου αυτού.

Ιεζ. 33,31           ἔρχονται πρός σε, ὡς συμπορεύεται λαός, καὶ κάθηνται ἐναντίον σου καὶ ἀκούουσι τὰ ῥήματά σου, καὶ αὐτὰ οὐ μὴ ποιήσουσιν, ὅτι ψεῦδος ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀπίσω τῶν μιασμάτων ἡ καρδία αὐτῶν.

Ιεζ. 33,31                   Ερχονται προς σέ, όπως, έρχεται ο όχλος. Καθηνται ενώπιόν σου, δια να ακούσουν τα λόγια σου. Θα τα ακούσουν, αλλά δεν θα τα πράξουν, διότι υπάρχει πάντοτε το ψεύδος στο στόμα των, και η καρδία των ακολουθεί τα μολύσματα των ειδωλολατρικών θεών.

Ιεζ. 33,32           καὶ γίνῃ αὐτοῖς ὡς φωνὴ ψαλτηρίου ἡδυφώνου, εὐαρμόστου, καὶ ἀκούσονταί σου τὰ ῥήματα καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αὐτά.

Ιεζ. 33,32                  Ιδού, είσαι δι' αυτούς ωσάν γλυκεία μελωδία μουσικού οργάνου, ψαλτηρίου, με συντονισμένας τας χορδάς του. Θα ακούσουν, λοιπόν, τα ωραία σου λόγια, αλλά δεν θα τα εφαρμόσουν.

Ιεζ. 33,33           καὶ ἡνίκα ἐὰν ἔλθῃ, ἐροῦσιν· ἰδοὺ ἥκει· καὶ γνώσονται ὅτι προφήτης ἦν ἐν μέσῳ αὐτῶν.

Ιεζ. 33,33                  Οταν όμως επέλθη η καταστροφή, τότε θα ειπούν· Ιδού, ήλθεν η καταστροφή. Τοτε θα μάθουν και θα πεισθούν, ότι συ ήσο προφήτης ανάμεσα εις αυτούς, αλλά δεν σε επρόσεξαν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34- ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΡΓΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ

                            Προφητεία κατά των ποιμένων του Ισραήλ

Ιεζ. 34,1            Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 34,1                     Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπεν·

Ιεζ. 34,2            υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τοὺς ποιμένας τοῦ Ἰσραήλ, προφήτευσον καὶ εἰπὸν τοῖς ποιμέσι· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ὦ ποιμένες Ἰσραήλ, μὴ βόσκουσι ποιμένες ἑαυτούς; οὐ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμένες;

Ιεζ. 34,2                    “υιέ ανθρώπου, προφήτευσε εναντίον των πνευματικών ποιμένων του ισραηλιτικού λαού. Προφήτευσε και ειπέ στους ποιμένας αυτούς αυτά· λέγει ο Κυριος· Αλλοίμονον εις σας, ποιμένες του Ισραηλιτικού λαού. Μηπως τον εαυτόν των μόνον περιθάλπουν και δια τον εαυτόν των μόνον ενδιαφέρονται οι ποιμένες; Οι αληθινοί ποιμένες δεν βόσκουν τα πρόβατα των;

Ιεζ. 34,3            ἰδοὺ τὸ γάλα κατέσθετε καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθε καὶ τὸ παχὺ σφάζετε καὶ τὰ πρόβατά μου οὐ βόσκετε.

Ιεζ. 34,3                    Ιδού όμως, ότι σστο γάλα των προβάτων τρώγετε, με τα μαλλιά αυτών κατασκευάζετε ενδύματα και ενδύεσθε. Το παχύτερον από αυτά το σφάζετε· και εν τούτοις τα πρόβατά μου δεν τα βόσκετε.

Ιεζ. 34,4            τὸ ἠσθενηκὸς οὐκ ἐνισχύσατε καὶ τὸ κακῶς ἔχον οὐκ ἐσωματοποιήσατε καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ κατεδήσατε καὶ τὸ πλανώμενον οὐκ ἐπεστρέψατε καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐκ ἐζητήσατε καὶ τὸ ἰσχυρὸν κατηργάσασθε μόχθῳ.

Ιεζ. 34,4                    Το εξησθενημένον πρόβατον δεν το ενισχύσατε. Το πάσχον δεν εφροντίσατε, ώστε να αναλάβη σωματικώς. Αυτό που έχει κάταγμα, δεν το επεδέσατέ με επιδέσμους. Το περιπλανηθέν δεν εφροντίσατε να το επαναφέρετε. Το χαμένον προβάτον δεν το ανεζητήσατε. Εχετε δε ενεργήσει με σκληρότητα και βίαν εναντίον του ζωηρού.

Ιεζ. 34,5            καὶ διεσπάρη τά πρόβατά μου διὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας καὶ ἐγενήθη εἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ.

Ιεζ. 34,5                    Και έτσι τα λογικά μου πρόβατα διεσκορπίσθησαν, διότι δεν υπάρχουν οι στοργικοί ποιμένες. Εγιναν τροφή εις όλα τα άγρια θηρία της υπαίθρου.

Ιεζ. 34,6            καὶ διεσπάρη τά πρόβατά μου ἐν παντὶ ὄρει καὶ ἐπὶ πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς διεσπάρη, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκζητῶν οὐδὲ ὁ ἀποστρέφων.

Ιεζ. 34,6                    Διεσκορπίσθησαν τα πρόβατά μου εις κάθε όρος, εις κάθε υψηλόν λόφον. Εις όλην την έκτασιν της γης διεσκορπίσθησαν, διότι δεν υπήρχε πραγματικός και στοργικός ποιμήν, να τα επαναφέρη εις την ποίμνην και εις την μάνδραν.

Ιεζ. 34,7            διὰ τοῦτο, ποιμένες, ἀκούσατε λόγον Κυρίου·

Ιεζ. 34,7                    Δια τούτο σεις, οι κακοί ποιμένες, ακούσατε, την απόφασιν του Κυρίου·

Ιεζ. 34,8            ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος Κύριος, εἰ μὴν ἀντὶ τοῦ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς προνομὴν καὶ γενέσθαι τὰ πρόβατά μου εἰς κατάβρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου, παρὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας, καὶ οὐκ ἐξεζήτησαν οἱ ποιμένες τὰ πρόβατά μου, καὶ ἐβόσκησαν οἱ ποιμένες ἑαυτούς, τὰ δὲ πρόβατά μου οὐκ ἐβόσκησαν,

Ιεζ. 34,8                    ορκίζομαι λέγει ο Κυριος Κυριος και ενόρκως εξαγγέλλω την εναντίον σας απόφασίν μου· Επειδή τα λογικά μου πρόβατα εγκατελείφθησαν και αφέθησαν εις λεηλασίαν και κατεφαγώθησαν από όλα τα θηρία της υπαίθρου, διότι δεν υπήρχον καλοί ποιμένες, και όσοι ποιμένες υπήρχον ένεκα της αστοργίας των δεν ανεζήτησαν τα πρόβατά μου, αλλά εφρόντισαν δια τον εαυτόν των μόνον, εκμεταλλευόμενοι το ποίμνιόν μου, δεν έβγαλαν δε εις βοσκήν τα πρόβατά μου,

Ιεζ. 34,9            ἀντὶ τούτου, ποιμένες,

Ιεζ. 34,9                    δια την παρανομίαν σας αυτήν, ω ποιμένες,

Ιεζ. 34,10           τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τοὺς ποιμένας καὶ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς τοῦ μὴ ποιμαίνειν τὰ πρόβατά μου, καὶ οὐ βοσκήσουσιν ἔτι οἱ ποιμένες αὐτά· καὶ ἐξελοῦμαι τὰ πρόβατά μου ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν. καὶ οὐκ ἔσονται αὐτοῖς ἔτι εἰς κατάβρωμα.

Ιεζ. 34,10                  αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Θα επέλθω εγώ τιμωρός εναντίον των αστόργων ποιμένων και θα ζητήσω τα πρόβατά μου από τα χέρια των, θα τους καθαιρέσω και θα τους εκδιώξω, ώστε να μη ποιμαίνουν πλέον τα πρόβατά μου και οι κακοί αυτοί ποιμένες δεν θα τα βοσκήσουν. Θα αποσπάσω τα πρόβατά μου από την εκμετάλλευσίν των και δεν θα τα κατατρώγουν πλέον αυτοί.

 

                                  Ο ένας και στοργικός ποιμένας

Ιεζ. 34,11           διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐπισκέψομαι αὐτά.

Ιεζ. 34,11                   Διότι αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού, εγώ θα αναζητήσω και θα φροντίσω και θα επισκεφθώ τα λογικά μου πρόβατα.

Ιεζ. 34,12           ὥσπερ ζητεῖ ὁ ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ᾖ γνόφος καὶ νεφέλη ἐν μέσῳ προβάτων διακεχωρισμένων, οὕτως ἐκζητήσω τά πρόβατά μου καὶ ἀπελάσω αὐτὰ ἀπὸ παντὸς τόπου, οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ ἐν ἡμέρᾳ νεφέλης καὶ γνόφου.

Ιεζ. 34,12                  Οπως δε ένας στοργικός ποιμήν εις ημέραν σκότους και πυκνής νεφώσεως αναζητεί να εέρη το ποίμνιόν των ανάμεσα εις άλλα σκορπισμένα πρόβατα, έτσι και εγώ θα αναζητήσω τα πρόβατά μου. Θα τα περισυλλέξω και θα τα επαναφέρω εις την μάνδραν των από κάθε τόπον, στον οποίον έχουν διασκορπισθή κατά την ημέραν εκείνην της πυκνής νεφώσεως και του σκότους.

Ιεζ. 34,13           καὶ ἐξάξω αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ τῶν χωρῶν καὶ εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν καὶ βοσκήσω αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ὄρη Ἰσραὴλ καὶ ἐν ταῖς φάραγξι καὶ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ τῆς γῆς·

Ιεζ. 34,13                  Θα βγάλω, δηλαδή, τους Ισραηλίτας από τα ειδωλολατρικά έθνη, εις τα οποία είναι διασκορπισμένοι, θα τους συγκεντρώσω από τας διαφόρους χώρας και θα τους επαναφέρω εις την πατρίδα των. Θα ποιμάνω αυτούς εις τα όρη του Ισραήλ, εις τας φάραγγας της περιοχής των, εις κάθε κατοικήσιμον τόπον της χώρας των.

Ιεζ. 34,14           ἐν νομῇ ἀγαθῇ βοσκήσω αὐτοὺς καὶ ἐν τῷ ὄρει τῷ ὑψηλῷ Ἰσραὴλ ἔσονται αἱ μάνδραι αὐτῶν· ἐκεῖ κοιμηθήσονται καὶ ἐκεῖ ἀναπαύσονται ἐν τρυφῇ ἀγαθῇ, καὶ ἐν νομῇ πίονι βοσκηθήσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων Ἰσραήλ.

Ιεζ. 34,14                  Θα τους βοσκήσω και θα τους θρέψω εις κάθε πλουσίαν νομήν. Εις τα υψηλά όρη της χώρας του Ισραήλ θα υπάρχουν αι μάνδραι των δι' ασφάλειαν των. Εκεί, εις την πατρίδα των, θα κοιμηθούν και θα αναπαυθούν εις πολλήν τρυφήν. Θα βοσκήσουν εις πλούσια βοσκοτόπια επάνω εις τα όρη του Ισραήλ.

Ιεζ. 34,15           ἐγὼ βοσκήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐγὼ ἀναπαύσω αὐτά, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος. τάδε λέγει Κύριος Κύριος·

Ιεζ. 34,15                  Εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατά μου, εγώ θα τα αναπαύσω και θα μάθουν, ότι εγώ είμαι ο Κυριος. Αυτά ακόμη λέγει ο Κυριος Κυριος.

Ιεζ. 34,16           τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριμμένον καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσω καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω αὐτὰ μετὰ κρίματος.

Ιεζ. 34,16                  Το χαμένον προβάτον θα το αναζητήσω, το περιπλανηθέν θα το επαναφέρω εις την μάνδραν, αυτό που έχει υποστή κάταγμα θα το περιποιηθώ με επιδέσμους. Το εξησθενημένον και έτοιμον να σβήση θα το ενισχύσω. Το υγιές και ισχυρόν θα το προφυλάξω, και θα ποιμάνω αυτά μετά δικαιοσύνης.

Ιεζ. 34,17           καὶ ὑμεῖς, πρόβατα, τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀναμέσον προβάτου καὶ προβάτου, κριῶν καὶ τράγων.

Ιεζ. 34,17                  Και σεις, ω πρόβατα του Ισραήλ, ακούσατε· αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού εγώ θα ξεχωρίσω πρόβατα από πρόβατα και κριους από τράγους. Προς τα καλοθρεμμένα και ισχυρά θα είπω·

Ιεζ. 34,18           καὶ οὐχ ἱκανὸν ὑμῖν ὅτι τὴν καλὴν νομὴν ἐνέμεσθε, καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς νομῆς ὑμῶν κατεπατεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν; καὶ τὸ καθεστηκὸς ὕδωρ ἐπίνετε, καὶ τὸ λοιπὸν τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἐταράσσετε;

Ιεζ. 34,18                  Δεν σας είναι αρκετόν ότι εβόσκετε την καλυτέραν νομήν, διατί κατεπατούσατε με τα πόδια σας τα υπόλοιπα της καλής βοσκής σας; Δεν είναι αρκετόν ότι το υπάρχον νερό επίνατε; Διατί το υπόλοιπον, που υπήρχεν εις την ποτίστραν το ανεταράσσατε με τα πόδια σας και το εθολώνατε;

Ιεζ. 34,19           καὶ τὰ πρόβατά μου τὰ πατήματα τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐνέμοντο καὶ τὸ τεταραγμένον ὕδωρ ὑπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἔπινον;

Ιεζ. 34,19                  Ητο ορθόν και πρέπον τα άλλα πρόβατά μου να βόσκουν εις την πατημένην από τα πόδια σας χλόην και να πίνουν το θολωμένον από τα πόδια σας νερό;

Ιεζ. 34,20           διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀναμέσον προβάτου ἰσχυροῦ καὶ ἀναμέσον προβάτου ἀσθενοῦς.

Ιεζ. 34,20                 Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Εγώ θα ξεχωρίσω ανά μέσον ισχυρών και καλοθρεμμένων προβάτων και ανά μέσον ασθενικών προβάτων.

Ιεζ. 34,21           ἐπὶ ταῖς πλευραῖς καὶ τοῖς ὤμοις ὑμῶν διωθεῖσθε καὶ τοῖς κέρασιν ὑμῶν ἐκερατίζετε καὶ πᾶν τὸ ἐκλεῖπον ἐξεθλίβετε.

Ιεζ. 34,21                  Σεις, τα ισχυρά και καλοθρεμμένα πρόβατα, με τας πλευράς σας και με τους ώμους σας απωθείτε τα ασθενικά, με τα κέρατά σας τα κτυπάτε και συνθλίβετε όλα τα αδύνατα πρόβατα.

Ιεζ. 34,22           καὶ σώσω τὰ πρόβατά μου, καὶ οὐ μὴ ὦσιν ἔτι εἰς προνομήν, καὶ κρινῶ ἀναμέσον κριοῦ πρὸς κριόν.

Ιεζ. 34,22                 Εγώ όμως θα προφυλάξω και θα σώσω τα πρόβατά μου και δεν θα είναι πλέον εις λεηλασίαν και διαρπαγήν. Θα κάμω διάκρισιν μεταξύ ισχυρού κριου και ασθενούς και το ασθενές πρόβατον εγώ θα το περιβάλλω με ιδιαιτέραν φροντίδα.

Ιεζ. 34,23           καὶ ἀναστήσω ἐπ᾿ αὐτοὺς ποιμένα ἕνα καὶ ποιμανεῖ αὐτούς, τὸν δοῦλόν μου Δαυίδ, καὶ ἔσται αὐτῶν ποιμήν·

Ιεζ. 34,23                  Θα αναδείξω δια τους Ισραηλίτας ένα καλόν ποιμένα, ο οποίος θα ποιμάνη αυτούς. Ο ποιμήν αυτός θα είναι ο δούλος μου Δαυΐδ, ο κατά σάρκα ένδοξος απόγονος του Δαυΐδ, ο Χριστός. Αυτός θα είναι ο στοργικός ποιμήν.

Ιεζ. 34,24           καὶ ἐγὼ Κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν, καὶ Δαυὶδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν· ἐγὼ Κύριος ἐλάλησα.

Ιεζ. 34,24                 Εγώ τότε, ο Κυριος, θα είμαι Θεός των Ισραηλιτών, ο δε Δαυίδ θα είναι αρχηγός εν μέσω αυτών. Εγώ ο Κυριος ωμίλησα και ετσι θα γίνη.

Ιεζ. 34,25           καὶ διαθήσομαι τῷ Δαυὶδ διαθήκην εἰρήνης καὶ ἀφανιῶ θηρία πονηρὰ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ κατοικήσουσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ὑπνώσουσιν ἐν τοῖς δρυμοῖς.

Ιεζ. 34,25                  Θα συνάψω με τον Δαυΐδ αυτόν συμφωνίαν ειρήνης και θα εξαφανίσω τα δόλια και άγρια θηρία από την χώραν του Ισραήλ. Και θα κατοικήσουν τότε οι Ισραηλίται εν ασφάλεία εις ερήμους τόπους, θα πέσουν τότε και θα κοιμηθούν και εις αυτά ακόμη τα δάση, χωρίς κανένα φόβον.

Ιεζ. 34,26           καὶ δώσω αὐτοὺς περικύκλῳ τοῦ ὄρους μου· καὶ δώσω τὸν ὑετὸν ὑμῖν, ὑετὸν εὐλογίας.

Ιεζ. 34,26                 Θα εγκαταστήσω αυτούς γύρω από το άγιον όρος μου. Θα στείλω εις σας την βροχήν, βροχήν ευλογίας προς καρποφορίαν.

Ιεζ. 34,27           καὶ τὰ ξύλα τὰ ἐν τῷ πεδίῳ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῶν, καὶ ἡ γῆ δώσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς, καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν ἐλπίδι εἰρήνης, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἐν τῷ συντρίψαι με τὸν ζυγὸν αὐτῶν· καὶ ἐξελοῦμαι αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν καταδουλωσαμένων αὐτούς.

Ιεζ. 34,27                  Τα δένδρα, που ευρίσκονται εις τας πεδιάδας, θα δώσουν πλουσίους τους καρπούς των. Η γη θα αποδώση πλούσια τα προϊόντα της και οι άνθρωποι θα κατοικήσουν εις τας χώρας των με ειρήνην και καλάς ελπίδας. Και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος, όταν θα συντρίψω τον ζυγόν των και θα τους ελευθερώσω. Θα τους βγάλω από τα χέρια εκείνων, οι οποίοι τους έχουν υποδουλώσει.

Ιεζ. 34,28           καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι ἐν προνομῇ τοῖς ἔθνεσι, καὶ τὰ θηρία τῆς γῆς οὐκέτι μὴ φάγωσιν αὐτούς· καὶ κατοικήσουσιν ἐν ἐλπίδι, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν αὐτούς.

Ιεζ. 34,28                 Δεν θα είναι πλέον ανυπεράσπιστοι από λεηλασίαν εκ μέρους των εθνών και τα θηρία της γης δεν θα τους κατατρώγουν πλέον. Θα κατοικήσουν ήσυχοι με βεβαίαν ελπίδα εις την προστασίαν του Θεού και δεν θα υπάρχη κανείς, ο οποίος θα τους προξενή φόβον.

Ιεζ. 34,29           καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς φυτὸν εἰρήνης, καὶ οὐκέτι ἔσονται ἀπολλύμενοι λιμῷ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀνειδισμὸν ἐθνῶν οὐ μὴ ἐνέγκωσιν ἔτι.

Ιεζ. 34,29                 Θα αναδείξω και θα εγκαταστήσω εν μέσω αυτών ευλογημένον φυτόν, άνθρωπον εκ του γένους των, ο οποίος θα εξασφάλιση εις αυτούς ειρηνικήν ζωήν και ποτέ πλέον δεν θα εξολοθρεύωνται από λιμόν εις την χώραν των, ούτε και θα υποστούν πλέον εμπαιγμούς και εξευτελισμούς από τα ειδωλολατρικά έθνη.

Ιεζ. 34,30           καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαός μου, οἶκος Ἰσραήλ, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 34,30                  Ετσι θα μάθουν ότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός των και αυτοί, οι Ισραηλίται, ότι είναι λαός μου, λέγει ο Κυριος Κυριος.

Ιεζ. 34,31           πρόβατά μου καὶ πρόβατα ποιμνίου μού ἐστε, καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 34,31                  Πρόβατά μου, πρόβατα του ιδικού μου ποιμνίου είσθε σεις, ω Ισραηλίται, και εγώ είμαι Κυριος ο Θεός σας”, λέγει ο Κυριος Κυριος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35- ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ

Ιεζ. 35,1            Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 35,1                     Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και μο είπεν·

Ιεζ. 35,2            υἱὲ ἀνθρώπου, ἐπίστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἐπ᾿ ὄρος Σηεὶρ καὶ προφήτευσον εἰς αὐτὸ

Ιεζ. 35,2                    “υιέ ανθρώπου, στρέψε απειλητικόν το πρόσωπόν σου εναντίον του όρους Σηείρ (δηλαδή της χώρας των Ιδουμαίων) και προφήτευσε δι' αυτό

Ιεζ. 35,3            καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, ὄρος Σηείρ, καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σέ καὶ δώσω σε εἰς ἔρημον καὶ ἐρημωθήσῃ,

Ιεζ. 35,3                    και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού εγώ επέρχομαι δίκαιος τιμωρός εναντίον σου, όρος Σηείρ. Θα απλώσω την τιμωρόν χείρα μου εναντίον σου και θα σε παραδώσω εις ερήμωσιν και θα γίνης έρημον και ακατοίκητον από ανθρώπους.

Ιεζ. 35,4            καὶ ταῖς πόλεσί σου ἐρημίαν ποιήσω, καὶ σὺ ἔρημος ἔσῃ· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος,

Ιεζ. 35,4                    Θα επιφέρω καταστροφήν και ερήμωσιν εις τας πόλεις σου, και έτσι θα μείνης έρημον και ακατοίκητον από ανθρώπους, και θα μάθης ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

Ιεζ. 35,5            ἀντὶ τοῦ γενέσθαι σε ἐχθρὰν αἰωνίαν καὶ ἐνεκάθισας τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ δόλῳ, ἐν χειρὶ ἐχθρῶν μαχαίρᾳ ἐν καιρῷ ἀδικίας ἐπ᾿ ἐσχάτῳ,

Ιεζ. 35,5                    Επειδή υπήρξες αιώνιος εχθρός του Ισραηλιτικού λαού και δια δόλου εισεχώρησες εις την γην του Ισραήλ, τον τελευταίον δε τούτον καιρόν με το ωπλισμένον δια φονικής μαχαίρας χέρι των εχθρών συνειργάσθης δια την υποδούλωσιν των Ισραηλιτών εξ αιτίας και των αμαρτιών των,

Ιεζ. 35,6            διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος Κύριος, εἰ μήν, εἰς αἷμα ἥμαρτες, καὶ αἷμα διώξεταί σε.

Ιεζ. 35,6                    δια τούτο ορκίζομαι λέγει ο Κυριος και διακηρύσσω ότι διέπραξες φοβεράν αμαρτίαν με το να χύσης το αίμα των Ισραηλιτών. Και αυτό το αίμα θα σε καταδιώξη.

Ιεζ. 35,7            καὶ δώσω τὸ ὄρος Σηεὶρ εἰς ἔρημον καὶ ἠρημωμένον καὶ ἀπολῶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀνθρώπους καὶ κτήνη

Ιεζ. 35,7                    Θα καταστήσω το όρος Σηείρ έρημον από ανθρώπους, τελείως ερημωμένον, και θα εξολοθρεύσω από αυτό ανθρώπους και ζώα.

Ιεζ. 35,8            καὶ ἐμπλήσω τῶν τραυματιῶν τοὺς βουνούς σου καὶ τὰς φάραγγάς σου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς πεδίοις σου τετραυματισμένοι μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν σοί.

Ιεζ. 35,8                    Θα γεμίσω από φονευμένους τα βουνά σου και τας φάραγγάς σου. Εις όλας τας πεδιάδας σου θα υπάρχουν νεκροί, οι οποίο θα έχουν πέσει εν στόματι μαχαίρας.

Ιεζ. 35,9            ἐρημίαν αἰώνιον θήσομαί σε, καὶ αἱ πόλεις σου οὐ μὴ κατοικηθῶσιν ἔτι· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 35,9                    Εις αιωνίαν έρημον θα σε μεταβάλω. Αι πόλεις σου δεν θα αποκτήσουν πλέον κατοίκους. Και θα μάθης ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

Ιεζ. 35,10           διὰ τὸ εἶπεῖν σε· τὰ δύο ἔθνη καὶ αἱ δύο χῶραι ἐμαὶ ἔσονται καὶ κληρονομήσω αὐτάς, καὶ Κύριος ἐκεῖ ἐστι,

Ιεζ. 35,10                  Επειδή συ είπες, τα δύο αυτά έθνη, Ιούδα και Ισραήλ, αι δύο αυταί χώραι των θα είναι ιδικαί μου· εγώ θα κληρονομήσω αυτάς, αν και ο Κυριος υπάρχη εκεί μαζή με αυτούς.

Ιεζ. 35,11           διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος, καὶ ποιήσω σοι κατὰ τὴν ἔχθραν σου καὶ γνωσθήσομαί σοι, ἡνίκα ἂν κρινῶ σε,

Ιεζ. 35,11                   Δια τούτο ορκίζομαι, λέγει ο Κυριος, ότι θα πράξω εις βάρος σου σύμφωνα με την εχθρότητά σου. Και τότε, όταν σε δικάσω και σε τιμωρήσω, θα γίνω γνωστός εις σε ποίος είμαι.

Ιεζ. 35,12           καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος. ἤκουσα τῆς φωνῆς τῶν βλασφημιῶν σου, ὅτι εἶπας· τὰ ὄρη Ἰσραὴλ ἔρημα, ἡμῖν δέδοται εἰς κατάβρωμα·

Ιεζ. 35,12                  Θα μάθης ότι εγώ είμαι ο Κυριος. Ηκουσα τας φοβεράς βλασφημίας του στόματός σου, διότι είπες· Ερημα είναι τα όρη του Ισραήλ. Λοιπόν, έχουν δοθή εις ημάς, δια να τα καρπούμεθα.

Ιεζ. 35,13           καὶ ἐμεγαλοῤῥημόνησας ἐπ᾿ ἐμὲ τῷ στόματί σου· ἐγὼ ἤκουσα.

Ιεζ. 35,13                   Εκόμπασες δε και με το στόμα σου εναντίον μου. Εγώ ήκουσα.

Ιεζ. 35,14           τάδε λέγει Κύριος· ἐν τῇ εὐφροσύνῃ πάσης τῆς γῆς ἔρημον ποιήσω σε,

Ιεζ. 35,14                  Αυτά λέγει ο Κυριος· όταν ολόκληρος η γη θα διέρχεται ημέρας ευφροσύνης, συ θα είσαι έρημος.

Ιεζ. 35,15           ἔρημον ἔσῃ, ὄρος Σηείρ, καὶ πᾶσα ἡ Ἰδουμαία ἐξαναλωθήσεται· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν.

Ιεζ. 35,15                   ''Ερημον θα είσαι ορός Σηείρ και όλη η Ιδουμαία θα εξολοθρευθή και θα μάθης ότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός των Ισραηλιτών”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36- Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ιεζ. 36,1            Καὶ σὺ υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τὰ ὄρη Ἰσραὴλ καὶ εἰπὸν τοῖς ὄρεσι τοῦ Ἰσραήλ· ἀκούσατε λόγον Κυρίου·

Ιεζ. 36,1                     Συ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσον δια τα όρη της χώρας του Ισραήλ και είπε εις τα όρη του Ισραηλιτικού λαού· ακούσατε λόγον Κυρίου.

Ιεζ. 36,2            τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν εἶπεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ὁ ἐχθρός· εὖγε ἔρημα αἰώνια εἰς κατάσχεσιν ἡμῖν ἐγενήθη,

Ιεζ. 36,2                    Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Επειδή ο εχθρός σΑς, χαιρεκακών δια την καταστροφήν σας, είπεν εναντίον σας· “Χαρά μου και αγαλλίασις, σεις αι περιοχαί του Ισραήλ, έχετε μείνει αιωνίως πλέον έρημοι από τους κατοίκους σας, περιήλθατε εις την ιδικήν μου κατοχήν”,

Ιεζ. 36,3            διὰ τοῦτο προφήτευσον καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἀντὶ τοῦ ἀτιμασθῆναι ὑμᾶς καὶ μισηθῆναι ὑμᾶς ὑπὸ τῶν κύκλῳ ὑμῶν τοῦ εἶναι ὑμᾶς εἰς κατάσχεσιν τοῖς καταλοίποις ἔθνεσι καὶ ἀνέβητε λάλημα γλώσσῃ καὶ εἰς ὀνείδισμα ἔθνεσι,

Ιεζ. 36,3                    δια τούτο προφήτευσε και είπε· αυτά λέγει Κυριος Κυριος· Επειδή σεις, όρη του Ισραήλ, εξευτελισθήκατε και εμισηθήκατε από τους ολόγυρά σας ειδωλολατρικούς λαούς, ώστε να καταντήσετε ιδιοκτησία των εθνικών λαών, επειδή εγίνατε θέματα καταλαλιάς και εμπαιγμός των ειδωλολατρικών αυτών λαών,

Ιεζ. 36,4            διὰ τοῦτο ὄρη Ἰσραήλ, ἀκούσατε λόγον Κυρίου· τάδε λέγει Κύριος τοῖς ὄρεσι καὶ τοῖς βουνοῖς καὶ τοῖς χειμάῤῥοις καὶ ταῖς φάραγξι καὶ τοῖς ἐξηρημωμένοις καὶ ἠφανισμένοις καὶ ταῖς πόλεσι ταῖς ἐγκαταλελειμμέναις, αἳ ἐγένοντο εἰς προνομὴν καὶ εἰς καταπάτημα τοῖς καταλειφθεῖσιν ἔθνεσι περικύκλῳ·

Ιεζ. 36,4                    δια τούτο, σεις όρη του Ισραήλ ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Αυτά λέγει ο Κυριος εις τα όρη και στους λόφους και στους χειμάρρους και εις τας φάραγγας, εις τας εξερημωθείσας και εξολοθρευθείσας περιοχάς, εις τας εγκαταλελειμμένας εξ αιτίας των επιδρομών πόλεις, αι οποίαι πόλεις έγιναν αντικείμενον λεηλασίας και κατεπατήθησαν έπειτα από τα απομείναντα γύρω έθνη,

Ιεζ. 36,5            διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· εἰ μὴν ἐν πυρὶ θυμοῦ μου ἐλάλησα ἐπὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη καὶ ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν πᾶσαν, ὅτι ἔδωκαν τὴν γῆν μου ἑαυτοῖς εἰς κατάσχεσιν μετ᾿ εὐφροσύνης ἀτιμάσαντες ψυχὰς τοῦ ἀφανίσαι ἐν προνομῇ.

Ιεζ. 36,5                    δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· επάνω εις την φλόγα του δικαίου θυμού μου ωμίλησα εναντίον των άλλων εθνών και εναντίον της Ιδουμαίας όλης, διότι επέδραμαν να καταλάβουν δια τον εαυτόν των την χώραν μου, να την κάμουν ιδιοκτησίαν των, και με μοχθηράν δε χαράν εξηυτέλιζαν ανθρώπους, εξηφάνιζαν τα πάντα εις την αγρίαν λεηλασίαν των·

Ιεζ. 36,6            διὰ τοῦτο προφήτευσον ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ἰσραὴλ καὶ εἰπὸν τοῖς ὄρεσι καί τοῖς βουνοῖς καὶ ταῖς φάραγξι καὶ ταῖς νάπαις· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐν τῷ ζήλῳ μου καὶ ἐν τῷ θυμῷ μου ἐλάλησα, ἀντὶ τοῦ ὀνειδισμοὺς ἐθνῶν ἐνέγκαι ὑμᾶς.

Ιεζ. 36,6                    δια τούτο προφήτευσον και ειπέ δια την χώραν του ισραηλιτικού λαού· ειπέ εις τα όρη και εις τα βουνά και εις τας φάραγγας και εις τα δάση· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ επάνω εις την εκρηξιν του δικαίου θυμού μου ελάλησα υπέρ υμών αντί των ονειδισμών, τους οποίους υπέστητε εκ μέρους των εθνών.

Ιεζ. 36,7            διὰ τοῦτο ἐγὼ ἀρῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ περικύκλῳ ὑμῶν, οὗτοι τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν λήψονται·

Ιεζ. 36,7                    Δια τούτο εγώ υψώνω την τιμωρόν χείρά μου εναντίον των γύρω σας εθνών και αυτοί θα λάβουν την πρέπουσαν τιμωρίαν, εξευτελισμόν και ταπείνωσιν.

Ιεζ. 36,8            ὑμῶν δέ, ὄρη Ἰσραήλ, τὴν σταφυλὴν καὶ τὸν καρπὸν ὑμῶν καταφάγεται ὁ λαός μου, ὅτι ἐλπίζουσι τοῦ ἐλθεῖν.

Ιεζ. 36,8                    Τα σταφύλια σας, ω όρη Ισραήλ, και τους άλλους καρπούς σας θα τους φάγη εν ειρήνη και ασφάλεια ο λαός μου ο ισραηλιτικός, διότι πρόκειται, όπως ορθώς ελπίζουν, να επανέλθουν από την αιχμαλωσίαν.

Ιεζ. 36,9            ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ ἐπιβλέψω ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ κατεργασθήσεσθε καὶ σπαρήσεσθε.

Ιεζ. 36,9                    Διότι ιδού, εγώ, στρέφομαι με ευμένειαν προς σας, θα σας επισκεφθώ και θα επιβλέψω, ώστε σεις, περιοχαί του Ισραήλ, να καλλιεργηθήτε και να σπαρήτε πάλιν.

Ιεζ. 36,10           καὶ πληθυνῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς ἀνθρώπους, πᾶν οἶκον Ἰσραὴλ εἰς τέλος· καὶ κατοικηθήσονται αἱ πόλεις καὶ ἡ ἠρημωμένη οἰκοδομηθήσεται.

Ιεζ. 36,10                  Θα πληθύνω καθ' όλην την έκτασιν σας τους ανθρώπους, όλους τους Ισραηλίτας εις ολοκλήρωσν. Αι πόλεις σας θα κατοικηθούν και πάλιν και αι ερημωθείσαι περιοχαί σας θα ανοικοδομηθούν.

Ιεζ. 36,11           καὶ πληθυνῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς ἀνθρώπους καὶ κτήνη καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ὡς τὸ ἐν ἀρχῇ ὑμῶν καὶ εὖ ποιήσω ὑμᾶς ὥσπερ τὰ ἔμπροσθεν ὑμῶν· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 36,11                   Θα πληθύνω εις σας ανθρώπους και ζώα. Θα φέρω ανθρώπους να κατοικήσουν εις σας, όπως ήτο απ' αρχής. Θα σας ευεργετήσω και θα σας περιποιηθώ, όπως έπραξα δια σας και προηγουμένως, και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

Ιεζ. 36,12           καὶ γεννήσω ἐφ᾿ ὑμᾶς ἀνθρώπους, τὸν λαόν μου Ἰσραήλ, καὶ κληρονομήσουσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε αὐτοῖς εἰς κατάσχεσιν· καὶ οὐ μὴ προστεθῆτε ἔτι ἀτεκνωθῆναι ἀπ᾿ αὐτῶν.

Ιεζ. 36,12                  Εγώ θα γεννήσω δια σας ανθρώπους, τον ισραηλιτικόν μου λαόν, οι οποίοι και θα σας κληρονομήσουν και θα είσθε δι' αυτούς αιωνία ιδιοκτησία των. Δεν πρόκειται δε άλλην φοράν, περιοχαί του Ισραήλ, να στερηθήτε από τα παιδιά σας.

Ιεζ. 36,13           τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἀνθ᾿ ὧν εἶπάν σοι· κατέσθουσα ἀνθρώπους εἶ καὶ ἠτεκνωμένη ὑπὸ τοῦ ἔθνους σου ἐγένου,

Ιεζ. 36,13                  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Επειδή οι εχθροί σου είπαν εναντίον σου, “συ είσαι χώρα, η οποία κατατρώγστους ανθρώπους σου και δια τούτο το έθνος σου έγινεν άτεκνον, εστερήθη από τα παιδιά του”,

Ιεζ. 36,14           διὰ τοῦτο ἀνθρώπους οὐκέτι φάγεσαι καὶ τὸ ἔθνος σου οὐκ ἀτεκνώσεις ἔτι, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 36,14                  δια τούτο δεν θα φάγης πλέον τους ανθρώπους σου και το έθνος σου δεν θα μείνη άτεκνον και έρημον από παιδιά, λέγει ο Κυριος Κυριος.

Ιεζ. 36,15           καὶ οὐκ ἀκουσθήσεται οὐκέτι ἐφ᾿ ὑμᾶς ἀτιμία ἐθνῶν, καὶ ὀνειδισμοὺς λαῶν οὐ μὴ ἀνενέγκητε ἔτι, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 36,15                  Και δεν θα ακουσθή πλέον εκ μέρους των εθνών εναντίον σας εμπαιγμός και εξευτελισμός. Δεν θα υποστήτε πλέον ονειδισμούς εκ μέρους των εθνών” λέγει ο Κυριος Κυριος.

Ιεζ. 36,16           Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 36,16                  Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπεν

Ιεζ. 36,17           υἱὲ ἀνθρώπου, οἶκος Ἰσραὴλ κατῴκησεν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ ἐμίαναν αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἀκαθαρσίαις αὐτῶν· κατὰ τὴν ἀκαθαρσίαν τῆς ἀποκαθημένης ἐγενήθη ἡ ὁδὸς αὐτῶν πρὸ προσώπου μου.

Ιεζ. 36,17                  “υιέ ανθρώπου, οι Ισραηλίται κατώκησαν εις την χώραν των και την εμόλυναν, με τον ασεβή τρόπον της ζωής των, με τα είδωλα των, με τας άλλας ακαθάρτους και αμαρτωλάς πράξεις των. Ο τρόπος της ζωής των ήτο τόσον ακάθαρτος ενώπιόν μου, όπως η βρωμερά ακαθαρσία της εμμηνορροούσης γυναικός.

Ιεζ. 36,18           καὶ ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐπ᾿ αὐτοὺς

Ιεζ. 36,18                  Δια τούτο άφησα να εκσπάση ο θυμός μου εναντίον των.

Ιεζ. 36,19           καὶ διέσπειρα αὐτοὺς εἰς τὰ ἔθνη καὶ ἐλίκμησα αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας· κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν ἔκρινα αὐτούς.

Ιεζ. 36,19                  Τους διεσκόρπισα εις τα ειδωλολατρικά έθνη, τους ελίχνισα ωσάν το άχυρον εις τας ξένας χώρας. Συμφωνα με την διαγωγήν των και με τας αμαρτίας των τους έκρινα δικαίως και τους ετιμώρησα.

Ιεζ. 36,20           καὶ εἰσήλθοσαν εἰς τὰ ἔθνη, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ, καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον ἐν τῷ λέγεσθαι αὐτούς· λαὸς Κυρίου οὗτοι καὶ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ ἐξεληλύθασι.

Ιεζ. 36,20                 Ωδηγήθησαν αιχμάλωτοι εις ειδωλολατρικά έθνη, εκεί όπου εξωρίσθησαν. Και εβεβήλωσαν το άγιον Ονομά μου, διότι τα έθνη έλεγαν εμπαικτικώς δι' αυτούς “αυτός είναι ο λαός του Κυρίου και από την χώραν αυτού έχουν εξέλθει αιχμάλωτοι και δούλοι”!

Ιεζ. 36,21           καὶ ἐφεισάμην αὐτῶν διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ὃ ἐβεβήλωσαν οἶκος Ἰσραὴλ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ.

Ιεζ. 36,21                  Εγώ εν τούτοις τους ελυπήθηκα δια το άγιον Ονομά μου, το οποίον όμως αυτοί εβεβήλωναν μεταξύ των ειδωλολατρικών εθνών, όπου αιχμάλωτοι ωδηγήθησαν.

Ιεζ. 36,22           διὰ τοῦτο εἰπὸν τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ· τάδε λέγει Κύριος· οὐχ ὑμῖν ἐγὼ ποιῶ, οἶκος Ἰσραήλ, ἀλλ᾿ ἢ διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ὃ ἐβεβηλώσατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθετε ἐκεῖ.

Ιεζ. 36,22                 Δια τούτο ειπέ στον ισραηλιτικόν λαόν· αυτά λέγει ο Κυριος· Δεν φροντίζω εγώ δια την επάνοδόν σας χάριν της αρετής σας, που δεν την έχετε, ω Ισραηλιτικέ λαέ, αλλά δια το άγιον Ονομά μου, το οποίον σεις εβεβηλώσατε μεταξύ των ειδωλολατρικών εθνών, εκεί όπου είχατε οδηγηθή αιχμάλωτοι.

Ιεζ. 36,23           καὶ ἁγιάσω τὸ ὄνομά μου τὸ μέγα τὸ βεβηλωθὲν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὃ ἐβεβηλώσατε ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἐν τῷ ἁγιασθῆναί με ἐν ὑμῖν κατ᾿ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.

Ιεζ. 36,23                  Εν τούτοις εγώ θα δοξάσω και θα μεγαλύνω το μέγα Ονομά μου, το οποίον εβεβηλώθη από σας ανάμεσα εις τα ειδωλολατρικά έθνη, αυτό το οποίον σεις εμολύνατε εν μέσω εκείνων. Και αυτά τα έθνη θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος και Θεός, όταν κάμω να λάμψη η αγιότης μου, εξ αιτίας ιδικής σας, εμπρός εις τα μάτια των.

Ιεζ. 36,24           καὶ λήψομαι ὑμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ ἀθροίσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν γαιῶν καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν.

Ιεζ. 36,24                 Θα σας παραλάβω, λοιπόν, εγώ ανάμεσα από τους άλλους λαούς, θα σας συναθροίσω από όλας τας χώρας της εξορίας σας και θα σας εισαγάγω εις την χώραν σας.

Ιεζ. 36,25           καὶ ῥανῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς καθαρὸν ὕδωρ, καὶ καθαρισθήσεσθε ἀπὸ πασῶν τῶν ἀκαθαρσιῶν ὑμῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν εἰδώλων ὑμῶν, καὶ καθαριῶ ὑμᾶς.

Ιεζ. 36,25                  Θα σας ραντίσω με ύδωρ καθαρτικόν, δια να εξαγνισθήτε. Θα καθαρισθήτε από όλους τους μολυσμούς των αμαρτιών σας, από όλας τας ειδωλολατρικάς σας πράξεις. Εγώ θα σας καθαρίσω.

Ιεζ. 36,26           καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ἐν ὑμῖν καὶ ἀφελῶ τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς ὑμῶν καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν σαρκίνην.

Ιεζ. 36,26                 Θα δώσω εις σας νέαν καρδίαν, καινούργιο πνεύμα θα δώσω εις σας. Θα αφαιρέσω την σκληράν, ωσάν πέτραν, καρδίαν σας, την οποίαν έχετε έντος του σώματος σας, και θα δώσω εις σας σαρκίνην, ευαίσθητον καρδίαν.

Ιεζ. 36,27           καὶ τὸ πνεῦμά μου δώσω ἐν ὑμῖν καὶ ποιήσω ἵνα ἐν τοῖς δικαιώμασί μου πορεύησθε, καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξησθε καὶ ποιήσητε.

Ιεζ. 36,27                  Θα δώσω εις σας το Πνεύμα μου και εγώ θα σας βοηθήσω, ώστε να βαδίζετε και να ζήτε σύμφωνα με τας εντολάς μου και να φυλάξετε και να τηρήσετε τα προστάγματά μου.

Ιεζ. 36,28           καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς Θεόν.

Ιεζ. 36,28                 Και έτσι, με την ιδικήν μου βοήθειαν και συμπαράστασιν, θα κατοικήσετε εις την γην, την οποίαν εγώ έδωκα στους προγόνους σας και θα είσθε δι' εμέ ο λαός μου και εγώ θα είμαι δια σας ο Θεός σας.

Ιεζ. 36,29           καὶ σώσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν ἀκαθαρσιῶν ὑμῶν καὶ καλέσω τὸν σῖτον

Ιεζ. 36,29                 Θα σας λυτρώσω από όλας τας ακαθαρσίας σας και την ενόχην σας. Θα στείλω προς σας άφθονον σίτον·

Ιεζ. 36,30           καὶ πληθυνῶ αὐτὸν καὶ οὐ δώσω ἐφ᾿ ὑμᾶς λιμόν· καὶ πληθυνῶ τὸν καρπὸν τοῦ ξύλου καὶ τὰ γεννήματα τοῦ ἀγροῦ, ὅπως ἂν μὴ λάβητε ὀνειδισμὸν λιμοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσι.

Ιεζ. 36,30                  θα τον πολλαπλασιάσω και δεν θα αποστείλω εις σας άλλην φοράν πείναν. Θα πληθύνω τους καρπούς των δένδρων, όπως και τα προϊόντα της υπαίθρου σας, δια να μη γίνετε πλέον αντικείμενον εμπαιγμού και χλευασμού μεταξύ των εθνών εξ αιτίας της πείνας και της δυστυχίας σας.

Ιεζ. 36,31           καὶ μνησθήσεσθε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν τὰς πονηρὰς καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν τὰ μὴ ἀγαθὰ καὶ προσοχθιεῖτε κατὰ πρόσωπον αὐτῶν ἐν ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν καὶ ἐπὶ τοῖς βδελύγμασιν αὐτῶν.

Ιεζ. 36,31                  Θα επαναφέρετε δε τότε εις την μνήμην σας την κακήν διαγωγήν σας και τας πράξεις τας αμαρτωλάς και θα καταληφθήτε από αηδίαν και έντροπην εν όψει των παρανομιών, που είχατε διαπράξει, και των μιαρών ειδωλολατρικών έργων σας.

Ιεζ. 36,32           οὐ δι᾿ ὑμᾶς ἐγὼ ποιῶ, λέγει Κύριος Κύριος, γνωστὸν ἔσται ὑμῖν· αἰσχύνθητε καὶ ἐντράπητε ἐκ τῶν ὁδῶν ὑμῶν, οἶκος Ἰσραήλ.

Ιεζ. 36,32                  Δι' αυτό και εγώ, λέγει ο Κυριος Κυριος, δεν αποστέλλω τας δωρεάς και την προστασίαν μου δια τας αρετάς σας· μάθετό το αυτό καλά. Πρέπει δε να αισχυνθήτε και να εντραπήτε από τους πονηρούς τρόπους της ζωής σας, ω Ισραηλίται.

Ιεζ. 36,33           τάδε λέγει Ἀδωναΐ Κύριος· ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ καθαριῶ ὑμᾶς ἐκ πασῶν ἀνομιῶν ὑμῶν, καὶ κατοικιῶ τὰς πόλεις, καὶ οἰκοδομηθήσονται ἔρημοι.

Ιεζ. 36,33                  Αυτά λέγει Αδωναΐ ο Κυριος· Κατά την εποχήν εκείνην, κατά την οποίαν εγώ θα σας καθαρίσω από όλας τας αμαρτίας σας, θα σας εγκαταστήσω εις τας πόλεις και θα ανοικοδομηθούν αι έως τότε κατεστραμμέναι και έρημοι οικίαι.

Ιεζ. 36,34           καὶ ἡ γῆ ἡ ἠφανισμένη ἐργασθήσεται, ἀνθ᾿ ὧν ὅτι ἠφανισμένη ἐγενήθη κατ᾿ ὀφθαλμοὺς παντὸς παροδεύοντος.

Ιεζ. 36,34                  Και η ύπαιθρος, η κατεστραμμένη και ερημωμένη, θα καλλιεργηθή και αυτή. Είχε και αυτή ερημωθή εξ αιτίας των αμαρτιών σας και έρημος εφαίνετο εις τα μάτια καθενός διαβάτου.

Ιεζ. 36,35           καὶ ἐροῦσιν· ἡ γῆ ἐκείνη ἡ ἠφανισμένη ἐγενήθη ὡς κῆπος τρυφῆς, καὶ αἱ πόλεις αἱ ἔρημοι καὶ ἠφανισμέναι καὶ κατεσκαμμέναι ὀχυραὶ ἐκάθισαν.

Ιεζ. 36,35                  Και τότε οι άνθρωποι και οι διαβάται θα λέγουν· “η χώρα αυτή, η οποία προηγουμένως ήτο κατεστραμμένη και ερημωμένη, έγινε τώρα ως ωραίος πλούσιος κήπος και αι πόλεις αι έρημοι, αι κατεστραμμέναι, αι κατεσκαμμέναι εις ερείπια έγιναν τώρα οχυραί προς ασφάλειαν”.

Ιεζ. 36,36           καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη, ὅσα ἂν καταλειφθῶσι κύκλῳ ὑμῶν, ὅτι ἐγὼ Κύριος ᾠκοδόμησα τὰς καθῃρημένας καὶ κατεφύτευσα τὰς ἠφανισμένας. ἐγὼ Κύριος ἐλάλησα καὶ ποιήσω.

Ιεζ. 36,36                  Και θα μάθουν τα έθνη, όσα θα απομείνουν γύρω από σας, ότι εγώ ο Κυριος ανοικοδόμησα τας κρημνισμένας πόλεις, εφύτευσα πλουσίως τας κατεστραμμένας και ερημωμένας περιοχάς. Εγώ ο Κυριος ωμίλησα και θα πραγματοποιήσω αυτό, το οποίον είπα”.

Ιεζ. 36,37           τάδε λέγει Ἀδωναΐ Κύριος· ἔτι τοῦτο ζητηθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς· πληθυνῶ αὐτοὺς ὡς πρόβατα ἀνθρώπους,

Ιεζ. 36,37                  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· “Ακόμη και τούτο θα επιζητήσω και θα πραγματοποιήσω προς χάριν του ισραηλιτικού λαού· θα πληθύνω αυτούς, όπως πληθύνονται τα πρόβατα. Θα καταστήσω πολυάνθρωπον την χώραν.

Ιεζ. 36,38           ὡς πρόβατα ἅγια, ὡς πρόβατα Ἱερουσαλὴμ ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῆς, οὕτως ἔσονται αἱ πόλεις αἱ ἔρημοι πλήρεις προβάτων ἀνθρώπων, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ Κύριος.

Ιεζ. 36,38                  Οπως τα καθιερωμένα προς θυσίαν πρόβατα, ωσάν εξηγνισμ'Ενα πρόβατα θα έρχωνται εις την Ιερουσαλήμ κατά τας εορτάς οι Ισραηλται. Διότι όλαι αι ηρημωμέναι προηγουμένως πόλεις της περιοχής Ισραήλ θα είναι τώρα πλήρεις ανθρώπων, ωσάν από κοπάδια προβάτων, και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37- ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΞΕΡΩΝ ΟΣΤΩΝ - Η ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

                             Το όραμα των ξερών οστών

Ιεζ. 37,1            Καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου, καὶ ἐξήγαγέ με ἐν πνεύματι Κύριος καὶ ἔθηκέ με ἐν μέσῳ τοῦ πεδίου, καὶ τοῦτο ἦν μεστὸν ὀστέων ἀνθρωπίνων·

Ιεζ. 37,1                     Ο Κυριος εθεσε το χέρι του επάνω μου και δια του Πνεύματός του με έβγαλε και με έθεσεν ωσάν εν μέσω μιας πεδιάδος. Αυτή δε η πεδιάς ήτο γεμάτη από ανθρώπινα οστά.

Ιεζ. 37,2            καὶ περιήγαγέ με ἐπ᾿ αὐτὰ κυκλόθεν κύκλῳ, καὶ ἰδοὺ πολλὰ σφόδρα ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου, ξηρὰ σφόδρα.

Ιεζ. 37,2                    Ο Κυριος με πεοιέφερεν ολόγυρα από τα οστά αυτά και ιδού, είδα ότι αυτά ήσαν πάρα πολλά εις όλην εκείνην την πεδιάδα, ξηρά δε πολύ.

Ιεζ. 37,3            καὶ εἶπε πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ ζήσεται τὰ ὀστέα ταῦτα; καὶ εἶπα· Κύριε Κύριε, σὺ ἐπίστῃ ταῦτα.

Ιεζ. 37,3                    Ο Κυριος είπε προς εμέ· “υιέ ανθρώπου, είναι δυνατόν να αποκτήσουν ζωήν τα οστά αυτά;” Και εγώ είπα· “Κυριε Κυριε, συ γνωρίζεις τι μπορεί να συμβή με αυτά”.

Ιεζ. 37,4            καὶ εἶπε πρός με· προφήτευσον ἐπὶ τὰ ὀστᾶ ταῦτα καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς· τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρά, ἀκούσατε λόγον Κυρίου.

Ιεζ. 37,4                    Ο Κυριος μου ειπέ· “προφήτευσε δια τα οστά αυτά και ειπέ τα εξής· Τα οστά τα ξηρά ακούσατε τον λόγον του Κυρίου.

Ιεζ. 37,5            τάδε λέγει Κύριος τοῖς ὀστέοις τούτοις· ἰδοὺ ἐγὼ φέρω ἐφ᾿ ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς

Ιεζ. 37,5                    Αυτά λέγει ο Κυριος εις αυτά τα ξηρά οστά· ιδού, εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής,

Ιεζ. 37,6            καὶ δώσω ἐφ᾿ ὑμᾶς νεῦρα καὶ ἀνάξω ἐφ᾿ ὑμᾶς σάρκας, καὶ ἐκτενῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς δέρμα καὶ δώσω πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 37,6                    θα δώσω εις σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκας, θα απλώσω επάνω εις σας δέρμα και θα δώσω το Πνεύμα μου εις σας. Θα αποκτήσετε ζωήν και θα ζήσετε. Ετσι δε θα μάθετε, ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.

Ιεζ. 37,7            καὶ ἐπροφήτευσα καθὼς ἐνετείλατό μοι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐμὲ προφητεῦσαι καὶ ἰδοὺ σεισμός, καὶ προσήγαγε τὰ ὀστᾶ ἑκάτερον πρὸς τὴν ἁρμονίαν αὐτοῦ.

Ιεζ. 37,7                    Εγώ επροφήτευσα σύμφωνα με την εντολήν του Κυρίου. Οταν εγώ επροφήτευσα ιδού, έγινε σεισμός, ο οποίος έφέρε τα οστά το καθένα εις την φυσικήν του θέσιν και το ενηρμόνισε προς τα αλλά οστά, ώστε να αποτελεσθούν ολόκληροι σκελετοί. Και με κατάπληξίν μου

Ιεζ. 37,8            καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἐπ᾿ αὐτὰ νεῦρα καὶ σάρκες ἐφύοντο, καὶ ἀνέβαινεν ἐπ᾿ αὐτὰ δέρμα ἐπάνω, καὶ πνεῦμα οὐκ ἦν ἐπ᾿ αὐτοῖς.

Ιεζ. 37,8                    είδον και ιδού, ότι εφύτρωσαν επάνω εις αυτά νεύρα και σάρκες. Επάνω δε εις τας σάρκας και τα νεύρα, ηπλώθη δέρμα, αλλά πνοή ζωής δεν υπήρχεν ακόμη εις αυτά τα σώματα.

Ιεζ. 37,9            καὶ εἶπε πρός με· προφήτευσον ἐπὶ τὸ πνεῦμα, προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ εἰπὸν τῷ πνεύματι· τάδε λέγει Κύριος· ἐκ τῶν τεσσάρων πνευμάτων ἐλθὲ καὶ ἐμφύσησον εἰς τοὺς νεκροὺς τούτους, καὶ ζησάτωσαν.

Ιεζ. 37,9                    Ο Κυριος είπε τότε προς εμέ· “προφήτευσον προς το Πνεύμα· υιέ ανθρώπου, προφήτευσε και ειπέ στο ζωογόνον Πνεύμα· αυτά λέγει ο Κυριος· από τους τέσσαρας ανέμους, από όλα τα σημεία του ορίζοντος, συ Πνεύμα, πανταχού παρόν, έλα εδώ και εμφύσησε εις τα νεκρά αυτά σώματα, δια να λάβουν ζωήν και ζήσουν”.

Ιεζ. 37,10           καὶ ἐπροφήτευσα καθότι ἐνετείλατό μοι· καὶ εἰσῆλθεν εἰς αὐτοὺς τὸ πνεῦμα, καὶ ἔζησαν καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν, συναγωγὴ πολλὴ σφόδρα.

Ιεζ. 37,10                  Επροφήτευσα, όπως ο Κυριος με διέταξε, και εισήλθε πράγματι εις αυτά το Πνεύμα της ζωής και έζησαν και εστάθησαν όρθια επάνω στους πόδας των, λαός πάρα πολύς.

Ιεζ. 37,11           καὶ ἐλάλησε Κύριος πρός με λέγων· υἱὲ ἀνθρώπου, τὰ ὀστᾶ ταῦτα πᾶς οἶκος Ἰσραήλ ἐστι, καὶ αὐτοὶ λέγουσι· ξηρὰ γέγονε τὰ ὀστᾶ ἡμῶν, ἀπόλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, διαπεφωνήκαμεν.

Ιεζ. 37,11                   Ο Κυριος ωμίλησε πάλιν προς εμέ και είπεν· “υιέ ανθρώπου, αυτά τα οστά υποδηλώνουν τον ισραηλιτικόν λαόν, διότι οι Ισραηλίται λέγουν, ο καθένας δια τον εαυτόν του και δι' ολόκληρον τον λαόν, ότι τα οστά μας έγιναν κατάξηρα, εχάθη πλέον κάθε ελπίς δι' ημάς· έχομεν οριστικώς χαθή.

Ιεζ. 37,12           διὰ τοῦτο προφήτευσον καὶ εἰπὸν πρὸς αὐτούς· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἀνοίγω τὰ μνήματα ὑμῶν καὶ ἀνάξω ὑμᾶς ἐκ τῶν μνημάτων ὑμῶν καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ,

Ιεζ. 37,12                  Δια τούτο προφήτευσε και είπε προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας βγάλω μέσα από τα μνήματά σας και θα σας επαναφέρω εις την χώραν του Ισραήλ.

Ιεζ. 37,13           καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἐν τῷ ἀνοῖξαί με τοὺς τάφους ὑμῶν τοῦ ἀναγαγεῖν με ἐκ τῶν τάφων τὸν λαόν μου.

Ιεζ. 37,13                   Και τότε θα μάθετε, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, όταν θα ανοίξω τους τάφους σας και θα βγάλω τον λαόν μου μέσα από τα μνήματα του.

Ιεζ. 37,14           καὶ δώσω πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε, καὶ θήσομαι ὑμᾶς ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος· λελάληκα καὶ ποιήσω, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 37,14                  Θα σας δώσω το ζωοποιόν μου Πνεύμα, θα αναστηθήτε και θα αποκτήσετε ζωήν. Θα σας εγκαταστήσω εις την χώραν σας και θα μάθετε, ότι εγώ είμαι ο Κυριος. Εγώ ωμίληαα και θα πραγματοποιήσω αυτά που είπα, λέγει ο Κυριος”.

 

                             Η συνένωση του Ιούδα και του Ισραήλ

Ιεζ. 37,15           Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 37,15                   Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπε·

Ιεζ. 37,16           υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ σεαυτῷ ῥάβδον καὶ γράψον ἐπ᾿ αὐτὴν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τοὺς προσκειμένους ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ῥάβδον δευτέραν λήψῃ σεαυτῷ καὶ γράψεις αὐτὴν τῷ Ἰωσήφ, ῥάβδον Ἐφραὶμ καὶ πάντας τοὺς υἰοὺς Ἰσραὴλ τοὺς προστεθέντας πρὸς αὐτόν.

Ιεζ. 37,16                  “υιέ ανθρώπου, πάρε μίαν ράβδον και γράψε επάνω εις αυτήν, “τον Ιούδαν και τους Ισραηλίτας, οι οποίοι είναι μαζή του”. Παρε δευτέραν ράβδον και γράψε επάνω εις αυτήν· “δια τον Ιωσήφ”. Αυτή η ράβδος θα είναι δια την φυλήν Εφραίμ και δι' όλους τους Ισραηλίτας, οι οποίοι είναι μαζή με αυτήν.

Ιεζ. 37,17           καὶ συνάψεις αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας σαυτῷ εἰς ῥάβδον μίαν τοῦ δῆσαι αὐτάς, καὶ ἔσονται ἐν τῇ χειρί σου.

Ιεζ. 37,17                   Θα συνάψης αυτάς τας ράβδους μεταξύ των, θα τας δέσης, ώστε να αποτελέσουν μίαν ράβδον και θα τας κρατής στο χέρι σου.

Ιεζ. 37,18           καὶ ἔσται ὅταν λέγωσι πρὸς σὲ οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ σου· οὐκ ἀναγγέλλεις ἡμῖν τί ἐστι ταῦτά σοι;

Ιεζ. 37,18                  Οταν δε οι συμπατριώται σου σου λέγουν, δεν θα ερμηνεύσης εις ημάς τι σημαίνουν αυτά;

Ιεζ. 37,19           καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ λήψομαι τὴν φυλὴν Ἰωσήφ, τὴν διὰ χειρὸς Ἐφραίμ, καὶ τὰς φυλὰς Ἰσραὴλ τὰς προσκειμένας πρὸς αὐτὸν καὶ δώσω αὐτοὺς ἐπὶ τὴν φυλὴν Ἰούδα, καὶ ἔσονται εἰς ῥάβδον μίαν τῇ χειρὶ Ἰούδα.

Ιεζ. 37,19                  Συ θα απαντήσης προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ θα πάρω την φυλήν του Ιωσήφ, η οποία ευρίσκεται υπό την διοίκησιν και χειραγωγίαν της φυλής Εφραίμ, και τας άλλας φυλάς του ισραηλιτικού λαού, αι οποίαι είναι μαζή με αυτήν, και θα παραδώσω όλους αυτούς εις την φυλήν του Ιούδα. Και έτσι θα αποτελέσουν μίαν ενότητα, ένά λαόν μεταξύ των, υπό την αρχγίαν της φυλής του Ιούδα.

Ιεζ. 37,20           καὶ ἔσονται αἱ ῥάβδοι, ἐφ᾿ αἷς σὺ ἔγραψας ἐπ᾿ αὐταῖς, ἐν τῇ χειρί σου ἐνώπιον αὐτῶν,

Ιεζ. 37,20                  Αι ράβδοι δε αυταί, επί των οποίων συ θα έχης γράψει τα ονόματα εκείνων, θα υπάρχουν στο χέρι σου εμπρός στους οφθαλμούς των συμπατριωτών σου.

Ιεζ. 37,21           καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ λαμβάνω πάντα οἶκον Ἰσραὴλ ἐκ μέσου τῶν ἐθνῶν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ, καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καὶ εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ·

Ιεζ. 37,21                  Και θα πης εις αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού, εγώ παίρνω όλους τους Ισραηλίτας ανάμεσα από τα έθνη, όπου έχουν διασκορπισθή αιχμάλωτοι, και θα τους συγκεντρώσω από όλους τους ολόγυρα λαούς, θα τους οδηγήσω και θα τους επαναφέρω εις την χώραν του Ισραήλ.

Ιεζ. 37,22           καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς ἔθνος ἓν ἐν τῇ γῇ μου καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν Ἰσραήλ, καὶ ἄρχων εἷς ἔσται αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι εἰς δύο ἔθνη, οὐδὲ μὴ διαιρεθῶσιν οὐκέτι εἰς δύο βασιλείας,

Ιεζ. 37,22                  Θα καταστήσω και θα αναδείξω αυτούς εν έθνος, εις όλην την περιοχήν μου και εις τα όρη του Ισραήλ, και ένας άρχων θα είναι επάνω εις αυτούς. Δεν θα υπάρχουν πλέον δύο έθνη και ποτέ πλέον δεν θα διαιρεθούν εις δύο βασίλεια.

Ιεζ. 37,23           ἵνα μὴ μιαίνωνται ἔτι ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. καὶ ῥύσομαι αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν, ὧν ἡμάρτοσαν ἐν αὐταῖς, καὶ καθαριῶ αὐτούς, καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ Κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν.

Ιεζ. 37,23                  Δεν θα μολυνθούν πλέον με τα είδωλά των. Εγώ δε θα τους απαλλάξω από όλας τας ανομίας των, τας οποίας διέπραξαν, και θα τους καθαρίσω και θα είναι πλέον λαός μου, εγώ δε θα είμαι εις αυτούς ο Θεός των.

Ιεζ. 37,24           καὶ ὁ δοῦλός μου Δαυὶδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν ἔσται ποιμὴν εἷς πάντων· ὅτι ἐν τοῖς προστάγμασί μου πορεύσονται καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξονται καὶ ποιήσουσιν αὐτά.

Ιεζ. 37,24                  Ο δούλός μου ο Δαυΐδ θα είναι ο άρχων ανάμεσα αυτών. Ενας δε ποιμήν θα υπάρχη δι' όλους. Θα πορεύωνται σύμφωνά με τας εντολάς μου και θα τηρούν τα προστάγματά μου και θα τα εφαρμόζουν.

Ιεζ. 37,25           καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν ἐγὼ δέδωκα τῷ δούλῳ μου Ἰακώβ, οὗ κατῴκησαν ἐκεῖ οἱ πατέρες αὐτῶν· καὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾿ αὐτῆς αὐτοί, καὶ Δαυὶδ ὁ δοῦλός μου ἄρχων αὐτῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα.

Ιεζ. 37,25                  Ασφαλείς δε και ειρηνικοί θα κατοικήσουν εις την χώραν των, την οποίαν εγώ έχω δώσει στον δούλον μου τον Ιακώβ, όπου κατώκήσαν οι προπάτορες των. Αυτοί θα κατοικήσουν εις την γην της Επαγγελίας και ο Δαυίδ, ο δούλός μου, θα είναι βασιλεύς αυτών αιωνίως.

Ιεζ. 37,26           καὶ διαθήσομαι αὐτοῖς διαθήκην εἰρήνης, διαθήκη αἰωνία ἔσται μετ᾿ αὐτῶν· καὶ θήσω τὰ ἅγιά μου ἐν μέσῳ αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα.

Ιεζ. 37,26                  Θα συνάψω νέον διαθήκην ειρήνης με αυτούς. Η διαθήκη μου αυτή θα είναι αιωνία και θα θέσω τα άγιά μου εν μέσω αυτών στον αιώνα.

Ιεζ. 37,27           καὶ ἔσται ἡ κατασκήνωσίς μου ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς Θεός, καὶ αὐτοί μου ἔσονται λαός.

Ιεζ. 37,27                  Η κατοικία μου θα είναι εν μέσω αυτών και θα είμαι εις αυτούς Θεός και αυτοί θα είναι λαός μου.

Ιεζ. 37,28           καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτοὺς ἐν τῷ εἶναι τὰ ἅγιά μου ἐν μέσῳ αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα.

Ιεζ. 37,28                  Και θα μάθουν τα ειδωλολατρικά έθνη, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, ο οποίος αγιάζω τους Ισραηλίτας με το να είναι τα άγιά μου, ο ναός και το θυσιαστήριον, εν μέσω αυτών εις όλους τους αιώνας”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38- Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΟΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΓΩΓ

Ιεζ. 38,1            Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 38,1                     Ο Κυριος ομίλησε προς εμέ και είπεν·

Ιεζ. 38,2            υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Γὼγ καὶ τὴν γῆν τοῦ Μαγώγ, ἄρχοντα Ῥώς, Μοσὸχ καὶ Θοβέλ, καὶ προφήτευσον ἐπ᾿ αὐτὸν

Ιεζ. 38,2                    “υιέ ανθρώπου, στρέψε το πρόσωπόν σου εναντίον του Γωγ και της χώρας Μαγώγ και των αρχόντων Ρως, Μοσόχ και Θοβέλ. Προφήτευσε εναντίον του Γωγ

Ιεζ. 38,3            καὶ εἰπὸν αὐτῷ· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γὼγ ἄρχοντα Ῥώς, Μοσὸχ καὶ Θοβὲλ

Ιεζ. 38,3                    και είπε εις αυτόν· αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού, εγώ επέρχομαι εναντίον σου, Γωγ, και εναντίον των αρχόντων Ρως, Μοσόχ και Θοβέλ.

Ιεζ. 38,4            καὶ συνάξω σε καὶ πᾶσαν τὴν δύναμίν σου, ἵππους καὶ ἱππεῖς ἐνδεδυμένους θώρακας πάντας, συναγωγῇ πολλῇ, πέλται καὶ περικεφαλαῖαι καὶ μάχαιραι,

Ιεζ. 38,4                    Θα περιμαζεύσω σε και όλην την στρατιωτικήν σου δύναμιν, ίππους και ιππείς ενδεδυμένους όλους με θώρακας, λαόν πολύν, ωπλισμένον με ασπίδας, με περικεφαλαίας και με μαχαίρας.

Ιεζ. 38,5            Πέρσαι καὶ Αἰθίοπες καὶ Λίβυες, πάντες περικεφαλαίαις καὶ πέλταις,

Ιεζ. 38,5                    Μαζή σου θα είναι Πέρσαι, Αιθίοπες, Λιβυες, όλοι ωπλισμένοι με τας περικεφαλαίας και τας ασπίδας των.

Ιεζ. 38,6            Γομὲρ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτόν, οἶκος τοῦ Θεργαμὰ ἀπ᾿ ἐσχάτου βοῤῥᾶ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτόν, καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ·

Ιεζ. 38,6                    Ο Γομέρ και όλοι οι πολεμισταί του, ο λαός Θεργαμά από τα ακρότατα όρια του βορρά, και όλοι οι γύρω από αυτόν πολεμισταί, έθνη πολλά θα είναι μαζή σου.

Ιεζ. 38,7            ἑτοιμάσθητι, ἑτοίμασον σεαυτὸν σύ, καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἡ συνηγμένη μετὰ σοῦ καὶ ἔσῃ μοι εἰς προφυλακήν.

Ιεζ. 38,7                    Ετοιμάσου, λοιπόν, ετοίμασε τον εαυτόν σου και όλον το πολύ πλήθος των στρατιωτών, που θα είναι συγκεντρωμένον μαζή σου. Συ δε ως αρχηγός του στρατεύματος αυτού θα τεθής εις την υπηρεσίαν μου.

Ιεζ. 38,8            ἀφ᾿ ἡμερῶν πλειόνων ἑτοιμασθήσεται καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτου ἐτῶν ἐλεύσεται καὶ ἥξει εἰς τὴν γῆν τὴν ἀπεστραμμένην ἀπὸ μαχαίρας, συνηγμένων ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν, ἐπὶ γῆν Ἰσραήλ, ἣ ἐγενήθη ἔρημος δι᾿ ὅλου· καὶ οὗτος ἐξ ἐθνῶν ἐξελήλυθε καὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾿ εἰρήνης ἅπαντες.

Ιεζ. 38,8                    Αυτή η στρατιά από τα πολλά έθνη, που έχουν συγκεντρωθή ολόγυρά σου, έχει από αρχαιοτάτους χρόνος προορισθή, και κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς θα έλθη και θα φθάση εις μίαν χώραν, η οποία έχει πλέον λυτρωθή από την φονικήν μάχαιραν των εχθρών, εις την χώραν του Ισραήλ, η οποία προηγουμένως είχεν εξ ολοκλήρου ερημωθή. Αυτός όμως ο Ισραηλιτικος λαός εβγήκε πλέον από την αιχμαλωσίαν των ειδωλολατρικών εθνών και κατοικούν όλοι ειρηνικώς εις την χώραν των.

Ιεζ. 38,9            καὶ ἀναβήσῃ ὡς ὑετὸς καὶ ἥξεις ὡς νεφέλη κατακαλύψαι γῆν καὶ ἔσῃ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σὲ καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ.

Ιεζ. 38,9                    Συ, θα ανεβής εναντίον της χώρας αυτής ωσάν ραγδαία βροχή, θα φθάσης εκεί ως σκοτεινή νεφέλη και θα σκεπάσης την γην. Εις την επιδρομήν αυτήν θα είσαι συ και όλοι οι γύρω από σε πολεμισταί και πολλά αλλά έθνη μαζή σου.

Ιεζ. 38,10           τάδε λέγει Κύριος Κύριος· καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναβήσεται ῥήματα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου, καὶ λογιῇ λογισμοὺς πονηροὺς

Ιεζ. 38,10                  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Κατά την ημέραν εκείνην θα αναβούν εις την καρδίαν σου σκέψεις και επιθυμίαι και θα σκεφθής πονηρούς λογισμούς.

Ιεζ. 38,11           καὶ ἐρεῖς· ἀναβήσομαι ἐπὶ γῆν ἀπεῤῥιμμένην, ἥξω ἐπὶ ἡσυχάζοντας ἐν ἡσυχίᾳ καὶ οἰκοῦντας ἐπ᾿ εἰρήνης, πάντας κατοικοῦντας γῆν, ἐν ᾗ οὐχ ὑπάρχει τεῖχος οὐδὲ μοχλοί, καὶ θύραι οὐκ εἰσὶν αὐτοῖς.

Ιεζ. 38,11                   Και θα πης· Εγώ θα επέλθω εναντίον της χώρας αυτής, την οποίαν ο Θεός απέρριψε και αφήκεν απροστάτευτον. Θα έλθω εις εποχήν, κατά την οποίαν θα ησυχάζουν οι κάτοικοί της και θα ζουν ειρηνικοί. Θα επέλθω εναντίον όλων των κατοίκων της χώρας, εις την οποίαν δεν υπάρχουν ούτε οχυρά τείχη, ούτε μοχλοί των πυλών, ούτε και πύλαι καν εις τα τείχη,

Ιεζ. 38,12           προνομεῦσαι προνομὴν καὶ σκῦλα σκυλεῦσαι αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι χεῖράς μου εἰς τὴν ἠρημωμένην, ἣ κατῳκίσθη, καὶ ἐπ᾿ ἔθνος συνηγμένον ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν, πεποιηκότας κτήσεις, κατοικοῦντας ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν τῆς γῆς.

Ιεζ. 38,12                  δια να την λεηλατήσω, δια να πάρω όσον το δυνατόν περισσότερα λάφυρα από αυτήν. Θα απλώσω, λοιπόν, τα χέρια μου εις την τέως ερημωμένην χώραν, η οποία τώρα κατοικείται, εναντίον λαού ο οποίος έχει συγκεντρωθή ανάμεσα από πολλά άλλα ειδωλολατρικά έθνη, τώρα δε έχουν κατασκευάσει και αποκτήσει ιδιοκτησίας και κατοικούν στο κέντρον της γης.

Ιεζ. 38,13           Σαββὰ καὶ Δαιδὰν καὶ ἔμποροι Καρχηδόνιοι καὶ πᾶσαι αἱ κῶμαι αὐτῶν ἐροῦσί σοι· εἰς προνομὴν τοῦ προνομεῦσαι σὺ ἔρχῃ καὶ σκυλεῦσαι σκῦλα; συνήγαγες συναγωγήν σου λαβεῖν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἀπενέγκασθαι κτῆσιν τοῦ σκυλεῦσαι σκῦλα.

Ιεζ. 38,13                  Οι κάτοικοι Σαββά και Δαιδάν, οι Καρχηδόνιοι έμποροι και όλαι αι πόλεις αυτών, εις κερδοσκοπικάς επιχειρήσεις αποβλέποντες θα σου πουν· λοιπόν, συ έρχεσαι δια να λεηλατήσης και να απόκτησης λάφυρα; Συνεκέντρωσες την στρατιωτικήν σου δύναμιν, δια να πάρης αργύριον και χρυσίον, να απόκτησης ως ιδικά σου πολλά λάφυρα! Ημείς είμεθα πρόθυμοι να τα αγοράσωμεν.

Ιεζ. 38,14           διὰ τοῦτο προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ εἰπὸν τῷ Γώγ· τάδε λέγει Κύριος· οὐκ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν τῷ κατοικισθῆναι τόν λαόν μου Ἰσραὴλ ἐπ᾿ εἰρήνης ἐγερθήσῃ;

Ιεζ. 38,14                  Δια τούτο συ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσον και ειπέ στον Γωγ αυτά λέγει ο Κυριος· Κατά την έποχην εκείνην, κατά την οποίαν ο λαός μου θα έχη εγκατασταθή ειρηνικός εις την χώραν του Ισραήλ, τότε συ θα επέλθης εναντίον των;

Ιεζ. 38,15           καὶ ἥξεις ἐκ τοῦ τόπου σου ἀπ᾿ ἐσχάτου βοῤῥᾶ καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ, ἀναβάται ἵππων πάντες, συναγωγὴ μεγάλη καὶ δύναμις πολλή,

Ιεζ. 38,15                  Θα ζεκινήσης από τα άκρα του βορρά και θα επέλθης. Μαζή σου δε θα έλθουν και πολυάριθμοι στρατιώται από πολλά έθνη, όλοι επάνω εις ίππους, μεγάλη στρατιωτική δύναμις.

Ιεζ. 38,16           καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραὴλ ὡς νεφέλη καλύψαι γῆν· ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἔσται, καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὴν γῆν μου, ἵνα γνῶσι πάντα τὰ ἔθνη ἐμὲ ἐν τῷ ἁγιασθῆναί με ἐν σοὶ ἐνώπιον αὐτῶν.

Ιεζ. 38,16                  Θα επέλθης εναντίον του Ισραηλιτικού λαού μου ωσάν νεφέλη, δια να σκεπάσης όλην την χώραν. Αυτά θα γίνουν κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς. Εγώ θα σε οδηγήσω εναντίον της χώρας του Ισραηλιτικού λαού. Τούτο δέ, δια να με γνωρίσουν όλα τα έθνη, όταν δια σου, ως οργάνου μου, θα φανή η δόξα μου ενώπιον των.

Ιεζ. 38,17           τάδε λέγει Κύριος Κύριος τῷ Γώγ· σὺ εἶ περὶ οὗ ἐλάλησα πρὸ ἡμερῶν τῶν ἔμπροσθεν διά χειρὸς τῶν δούλων μου τῶν προφητῶν τοῦ Ἰσραήλ, ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἔτεσι, τοῦ ἀναγαγεῖν σε ἐπ᾿ αὐτούς.

Ιεζ. 38,17                  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος στον Γω· Συ είσαι εκείνος, δια τον οποίον προηγουμένως, στο παρελθόν, ωμίλησα δια μέσου των δούλων μου των προφητών του ισραηλιτικού λαού, κατά τας ημέρας των ετών εκείνων· ότι δηλαδή εγώ θα σε οδηγήσω εναντίον του λαού αυτού.

Ιεζ. 38,18           καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἔλθῃ Γὼγ ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ, λέγει Κύριος Κύριος, ἀναβήσεται ὁ θυμός μου

Ιεζ. 38,18                  Κατά την έποχην εκείνην, κατά την οποίαν θα επέλθη ο Γωγ εις την χώραν του Ισραήλ, λέγει ο Κυριος, θα εκσπάση ο θυμός μου

Ιεζ. 38,19           καὶ ὁ ζῆλός μου. ἐν πυρὶ τῆς ὀργῆς μου ἐλάλησα, εἰ μὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται σεισμὸς μέγας ἐπὶ γῆς Ἰσραήλ.

Ιεζ. 38,19                  και η αγανάκτησίς μου. Επάνω εις την φλόγα της οργής μου ελάλησα. Ασφαλώς και βεβαίως κατά την ημέραν εκείνην θα γίνη μέγας σεισμός εις την χώραν του ισραηλιτικού λαού.

Ιεζ. 38,20           καὶ σεισθήσονται ἀπὸ προσώπου Κυρίου οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ θηρία τοῦ πεδίου καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τὰ ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς, καὶ ῥαγήσεται τά ὄρη καὶ πεσοῦνται αἱ φάραγγες, καὶ πᾶν τεῖχος ἐπὶ τὴν γῆν πεσεῖται.

Ιεζ. 38,20                 Θα συγκλονισθούν από τον τρόμον εξ αιτίας μου οι ιχθύες της θαλάσσης, τα πτηνά του ουρανού, τα θηρία της υπαίθρου, όλα τα ζώα, που έρπουν εις την γην, όλοι οι άνθρωποι, που καλύπτουν την έκτασιν αυτής. Θα διαρραγούν τα όρη, θα κρημνισθούν αι φάραγγες και κάθε οχυρόν τείχος των πόλεων θα πέση εις ερείπια.

Ιεζ. 38,21           καὶ καλέσω ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶν φόβον, λέγει Κύριος· μάχαιρα ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔσται.

Ιεζ. 38,21                  Τοτε θα επιφέρω εναντίον του Γωγ κάθε φόβον, λέγει ο Κυριος. Ο τρόμος και η σύγχυσις θα είναι τέτοια, ώστε η μάχαιρα του ενός στρατιώτου του Γωγ θα στρέφεται εναντίον του συστρατιώτου του.

Ιεζ. 38,22           καὶ κρινῶ αὐτὸν θανάτῳ καὶ αἵματι καὶ ὑετῷ κατακλύζοντι καὶ λίθοις χαλάζης, καὶ πῦρ καὶ θεῖον βρέξω ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐπ᾿ ἔθνη πολλὰ μετ᾿ αὐτοῦ.

Ιεζ. 38,22                 Θα κρίνω και θα καταδικάσω τον Γωγ εις θάνατον· αίμα και κατακλυσμιαίαι βροχαί θα πλημμυρίσουν την χώραν του. Θα βρέξω επάνω εις αυτόν και εις όλους τους στρατιώτας και τα έθνη, που θα είναι μαζή του, χάλαζαν ωσάν λίθους, φωτιάν και θειάφι.

Ιεζ. 38,23           καὶ μεγαλυνθήσομαι καὶ ἁγιασθήσομαι καὶ ἐνδοξασθήσομαι καὶ γνωσθήσομαι ἐναντίον ἐθνῶν πολλῶν. καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 38,23                  Ετσι δέ με την καταστροφήν του επιβούλου αυτού θα φανή το μεγαλείον μου, η αγιότης μου και η δόξα μου. Και θα γίνω γνωστός ενώπιον πολλών ειδωλολατρικών εθνών, και θα μάθουν έτσι ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39- Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΩΓ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ

                             Προαναγγελία φοβερής καταστροφής εναντίον του Γωγ

Ιεζ. 39,1            Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ Γὼγ καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γὼγ ἄρχοντα Ῥώς, Μοσὸχ καὶ Θοβὲλ

Ιεζ. 39,1                     Συ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσε εναντίον του Γωγ και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ επέρχομαι εναντίον σου, Γωγ, άρχοντος των Ρως, Μοσόχ και Θοβέλ.

Ιεζ. 39,2            καὶ συνάξω σε καὶ καθοδηγήσω σε καὶ ἀναβιβῶ σε ἐπ᾿ ἐσχάτου τοῦ βοῤῥᾶ καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Ἰσραήλ.

Ιεζ. 39,2                    Θα σε περιμαζεύσω και θα σε συγκλείσω, θα σε οδηγήσω και θα σε πάρω από τας ακραίας χώρας του βορρά και θα σε εισαγάγω εις τα όρη της περιοχής του Ισραήλ.

Ιεζ. 39,3            καὶ ἀπολῶ τὸ τόξον σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς ἀριστερᾶς καὶ τὰ τοξεύματά σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς δεξιᾶς καὶ καταβαλῶ σε

Ιεζ. 39,3                    Θα καταστρέψω το τόξον, που κρατείς με το αριστερό σου χέρι, και τα βέλη, τα οποία κρατείς στο δεξιόν σου χέρι, και θα σε συντρίψω

Ιεζ. 39,4            ἐπὶ τὰ ὄρη Ἰσραήλ, καὶ πεσῇ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σέ, καὶ τὰ ἔθνη τὰ μετὰ σοῦ δοθήσονται εἰς πλήθη ὀρνέων, παντὶ πετεινῷ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου δέδωκά σε καταβρωθῆναι.

Ιεζ. 39,4                    επάνω εις τα όρη της χώρας του Ισραήλ. Εκεί θα πέσης συ και όλοι οι γύρω από σε πολεμισταί σου. Και όλα τα έθνη, που θα είναι μαζή σου, θα παραδοθούν εις πλήθη ορνέων· εις κάθε σαρκοβόρον πτηνόν, εις όλα τα θηρία της υπαίθρου έχω παραδώσει σε και τους γύρω σου, δια να καταφαγωθήτε από αυτά.

Ιεζ. 39,5            ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου πεσῇ, ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 39,5                    Επάνω εις την πεδιάδα του Ισραήλ θα πέσης νεκρός. Εγώ ελάλησα, λέγει ο Κυριος, και έτσι θα γίνη.

Ιεζ. 39,6            καὶ ἀποστελῶ πῦρ ἐπὶ Γώγ, καὶ κατοικηθήσονται αἱ νῆσοι ἐπ᾿ εἰρήνης· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 39,6                    Θα αποστείλω φωτιάν εναντίον του Γωγ, θα τον εξολοθρεύσω και έτσι αι νήσοι θα κατοικούνται με ειρήνην και θα μάθουν όλοι, ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

Ιεζ. 39,7            καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον γνωσθήσεται ἐν μέσῳ λαοῦ μου Ἰσραήλ, καὶ οὐ βεβηλωθήσεται τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐκέτι· καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἅγιος ἐν Ἰσραήλ.

Ιεζ. 39,7                    Το άγιον Ονομά μου θα γίνη γνωστόν στον ισροηλιτικόν λαόν και δεν θα βεβηλωθή ποτέ πλέον το άγιον Ονομά μου. Και θα μάθουν τα έθνη, ότι εγώ είμαι Κυριος, ο άγιος του ισραηλιτικού λαού.

Ιεζ. 39,8            ἰδοὺ ἥκει, καὶ γνώσῃ ὅτι ἔσται, λέγει Κύριος Κύριος· αὕτη ἐστὶν ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ ἐλάλησα.

Ιεζ. 39,8                    Ιδού, έχει φθάσει πλέον ο καιρός της πραγματοποιήσεως των προφητειών αυτών και θα μάθης, ότι ετσι θα γίνη, λέγει ο Κυριος Κυριος. Αυτή είναι η ημέρα, δια την οποίαν εγώ εχα ομιλήσει.

Ιεζ. 39,9            καὶ ἐξελεύσονται οἱ κατοικοῦντες τὰς πόλεις Ἰσραὴλ καὶ καύσουσιν ἐν τοῖς ὅπλοις, πέλταις καὶ κοντοῖς καὶ τόξοις καὶ τοξεύμασι καὶ ῥάβδοις χειρῶν καὶ λόγχαις· καὶ καύσουσιν ἐν αὐτοῖς πῦρ ἑπτὰ ἔτη.

Ιεζ. 39,9                    Τοτε θα εξορμήσουν οι κάτοικοι των πόλεων του ισραηλιτικού λαού και θα καύσουν τα όπλα των εχθρών των, τας ασπίδας, τα τόξα και τα βέλη και τα ρόπαλα των χειρών και τας λόγχας. Θα τα καίουν επί επτά έτη.

Ιεζ. 39,10           καὶ οὐ μὴ λάβωσι ξύλα ἐκ τοῦ πεδίου οὐδὲ μὴ κόψωσιν ἐκ τῶν δρυμῶν, ἀλλ᾿ ἢ τὰ ὅπλα κατακαύσουσι πυρί· καὶ προνομεύσουσι τοὺς προνομεύσαντας αὐτοὺς καὶ σκυλεύσουσι τοὺς σκυλεύσαντας αὐτούς, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 39,10                  Και δεν θα πάρουν κατά το διάστημα αυτό ως καύσιμον ύλην ξύλα από την πεδιάδα, ούτε θα κόψουν δένδρα από τα δάση, άλλα θα χρησιμοποιούν ως καύσιμον ύλην τα όπλα των εχθρών. Και θα λεηλατήσουν οι Ιουδαίοι εκείνους, από τους οποίους είχον λεηλατηθή. Θα πάρουν λάφυρα από εκείνους, οι οποίοι τους είχαν λαφυραγωγήσει, λέγει ο Κυριος.

Ιεζ. 39,11           καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δώσω τῷ Γὼγ τόπον ὀνομαστόν, μνημεῖον ἐν Ἰσραήλ, τὸ πολυάνδριον τῶν ἐπελθόντων πρὸς τῇ θαλάσσῃ, καὶ περιοικοδομήσουσι τὸ περιστόμιον τῆς φάραγγος.

Ιεζ. 39,11                   Κατά την ημέραν εκείνην θα δώσω στον Γωγ ονομαστόν τόπον ως τάφον, μνημείον εις την χώραν του Ισραήλ, ευρύ Νεκροταφείον πλησίον της Νεκράς Θαλάσσης, νεκροταφείον των πολλών ανδρών, οι οποίοι θα έχουν φονευθή. Οι δε Ιουδαίοι θα φράξουν την είσοδον της φάραγγος εκείνης.

Ιεζ. 39,12           καὶ κατορύξουσιν ἐκεῖ τὸν Γὼγ καὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ, καὶ κληθήσεται Τὸ γαὶ τὸ πολυάνδριον τοῦ Γώγ.

Ιεζ. 39,12                  Εκεί θα σκάψουν και θα θάψουν τον Γωγ και όλον το πλήθος των στρατιωτών του. Και θα ονομασθή η φάραγξ αυτή· “Γαι, πολυάνδριον νεκροταφείον του Γωγ”.

Ιεζ. 39,13           καὶ κατορύξουσιν αὐτοὺς οἶκος Ἰσραήλ, ἵνα καθαρισθῇ ἡ γῆ, ἐν ἑπταμήνῳ· καὶ κατορύξουσιν αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, καὶ ἔσται αὐτοῖς ὀνομαστὸν ᾗ ἡμέρᾳ ἐδοξάσθη, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 39,13                  Οι Ισραηλίται θα σκάψουν και θα τους θάψουν και θα απαιτηθούν επτά μήνες, δια να καθαρισθή η χώρα. Ολοι οι κάτοικοι της χώρας Ισραήλ θα εργασθούν, δια να θάψουν όλους εκείνους τους εχθρούς. Αυτή δε η ημέρα, κατά την οποίαν εδοξάσθη ο Κυριος, θα είναι ονομαστή, λέγει ο Κυριος.

Ιεζ. 39,14           καὶ ἄνδρας διὰ παντὸς διαστελοῦσιν ἐπιπορευομένους τὴν γῆν θάψαι τοὺς καταλελειμμένους ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς, καθαρίσαι αὐτὴν μετὰ τὴν ἑπτάμηνον, καὶ ἐκζητήσουσι.

Ιεζ. 39,14                  Θα εκλέξουν δε άνδρας, δια να διατρέχουν αδιακόπως την χώραν και να θάπτουν εκείνους, που έχουν απομείνει άταφοι εις την γην και να καθαρισθή έτσι η χώρα. Επί επτά μήνας θα αναζητούν και θα θάπτουν τους νεκρούς αυτούς.

Ιεζ. 39,15           καὶ πᾶς ὁ διαπορευόμενος τὴν γῆν καὶ ἰδὼν ὀστοῦν ἀνθρώπου οἰκοδομήσει παρ᾿ αὐτῷ σημεῖον, ἕως ὅτου θάψωσιν αὐτὸ οἱ θάπτοντες εἰς τὸ γαὶ τὸ πολυάνδριον τοῦ Γώγ·

Ιεζ. 39,15                  Και κάθε διαβάτης εις την χώραν αυτήν, όταν βλέπη ένα κόκκαλο ανθρώπου, θα στήση κοντά εις αυτό ένα σημείον, έως ότου έλθουν οι αναλαβόντες το έργον της ταφής των νεκρών και το θάψουν στο νεκροταφείον Γωγ.

Ιεζ. 39,16           καὶ γὰρ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Πολυάνδριον· καὶ καθαρισθήσεται ἡ γῆ.

Ιεζ. 39,16                  Εις ανάμνησιν δε της συντριβής του Γωγ και της δυνάμεώς του θα πάρη η πόλις εκείνη το όνομα “Πολυάνδριον Νεκροταφείον”. Και έτσι θα καθαρισθή η χώρα από τους νεκρούς της στρατιάς του Γωγ.

Ιεζ. 39,17           καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· εἰπὸν παντὶ ὀρνέῳ πετεινῷ καὶ πρὸς πάντα τὰ θηρία τοῦ πεδίου· συνάχθητε καὶ ἔρχεσθε, συνάχθητε ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ ἐπὶ τὴν θυσίαν μου ἣν τέθυκα ὑμῖν, θυσίαν μεγάλην ἐπὶ τὰ ὄρη Ἰσραήλ, καὶ φάγεσθε κρέα καὶ πίεσθε αἷμα.

Ιεζ. 39,17                  Και συ, υιέ ανθρώπου, ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Ειπέ εις κάθε σαρκοβόρον πτηνόν και προς όλα τα θηρία της υπαίθρου, συγκεντρωθήτε και ελάτε· συγκεντρωθήτε από όλας τας γύρω περιοχάς εις την θυσίαν μου, την οποίαν σας παραθέτω, θυσίαν μεγάλην επάνω στο όρος του Ισραήλ. Φαγετε κρέατα φονευθέντων στρατιωτών, πίετε το αίμα των.

Ιεζ. 39,18           κρέα γιγάντων φάγεσθε καὶ αἷμα ἀρχόντων τῆς γῆς πίεσθε, κριοὺς καὶ μόσχους καὶ τράγους, καὶ οἱ μόσχοι ἐστεατωμένοι πάντες.

Ιεζ. 39,18                  Φαγετε σάρκας γιγάντων, πίετε αίμα αρχόντων της γης. Αυτοί είναι ωσάν κριοι και μόσχοι και τράγοι, όλοι ωσάν παχείς μόσχοι γεμάτοι λίπος.

Ιεζ. 39,19           καὶ φάγεσθε στέαρ εἰς πλησμονὴν καὶ πίεσθε αἷμα εἰς μέθην ἀπὸ τῆς θυσίας μου, ἧς ἔθυσα ὑμῖν.

Ιεζ. 39,19                  Φαγετε λίπος, έως ότου κορεσθήτε. Πιετε αίμα, έως ότου μεθύσετε από την θυσίαν μου, την οποίαν εγώ παραθέτω εις σας.

Ιεζ. 39,20           καὶ ἐμπλησθήσεσθε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἵππον καὶ ἀναβάτην, γίγαντα καὶ πάντα ἄνδρα πολεμιστήν, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 39,20                 Θα χορτάσετε από τας σάρκας ιππέων και ίππων, από τας σάρκας γιγάντων και όλων των πολεμιστών, λέγει ο Κυριος.

Ιεζ. 39,21           καὶ δώσω τὴν δόξαν μου ἐν ὑμῖν, καὶ ὄψονται πάντα τὰ ἔθνη τὴν κρίσιν μου, ἣν ἐποίησα, καὶ τὴν χεῖρά μου, ἣν ἐπήγαγον ἐπ᾿ αὐτούς.

Ιεζ. 39,21                  Και θα παραδώσω την ένδοξον νίκην μου εις σας και θα ιδούν όλα τα έθνη την δίκαιον κρίσιν, την οποίαν εγώ έκαμα, και την τιμωρόν χείρα μου, την οποίαν επέφερα εναντίον των εχθρών του Ισραήλ.

 

                               Επαναφορά των Ισραηλιτών στην πατρίδα τους

Ιεζ. 39,22           καὶ γνώσονται οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα.

Ιεζ. 39,22                 Και θα μάθουν όλοι οι Ισραηλίται από την ημέραν αυτήν και στο μέλλον, ότι εγώ είμαι ο Κυριος ο Θεός των.

Ιεζ. 39,23           καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ᾐχμαλωτεύθησαν οἶκος Ἰσραήλ, ἀνθ᾿ ὧν ἠθέτησαν εἰς ἐμέ, καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ παρέδωκα αὐτοὺς εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ ἔπεσαν πάντες μαχαίρᾳ.

Ιεζ. 39,23                  Θα μάθουν τότε όλα τα έθνη, ότι εξ αιτίας των αμαρτιών των ωδηγήθησαν εις αιχμαλωσίαν οι Ισραηλίται, επειδή με παρήκουσαν. Δια τούτο εγώ απέστρεψα το πρόσωπόν μου από αυτούς και τους παρέδωκα εις τα χέρια των εχθρών των και έπεσαν όλοι εν στόματι μαχαίρας.

Ιεζ. 39,24           κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ ἀνομήματα αὐτῶν ἐποίησα αὐτοῖς καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν.

Ιεζ. 39,24                 Εξ αιτίας των ακαθάρτων ειδωλολατρικών των έργων και των παρανομιών, τας οποίας διέπραξαν, εγώ έστειλα την τιμωρίαν εναντίον αυτών και απέστρεψα το πρύσωπόν μου από αυτούς.

Ιεζ. 39,25           διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· νῦν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Ἰακὼβ καὶ ἐλεήσω τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ζηλώσω διὰ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου.

Ιεζ. 39,25                  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Τωρα εγώ θα επαναφέρω τους αιχμαλώτους Ισραηλίτας και θα ελεήσω τον ισραηλιτικόν λαόν και θα φανώ ζηλότυπος υπέρ αυτών δια το άγιόν μου Ονομα.

Ιεζ. 39,26           καὶ λήψονται τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἀδικίαν, ἣν ἠδίκησαν, ἐν τῷ κατοικισθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν αὐτῶν ἐπ᾿ εἰρήνης, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν.

Ιεζ. 39,26                 Και θα συναισθανθούν την ενόχην των δια τον εξευτελισμόν, τον οποίον υπέστησαν, ενθυμούμενοι τας παρανομίας των και τας αδικίας, τας οποίας διέπραξαν, όταν θα έχουν εγκατασταθή εις την χώραν των και θα ζουν ειρηνικώς και δεν θα υπάρχη κανείς να τους εκφοβίζη,

Ιεζ. 39,27           ἐν τῷ ἀποστρέψαι με αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συναγαγεῖν με αὐτοὺς ἐκ τῶν χωρῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖς ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν,

Ιεζ. 39,27                  όταν εγώ θα επαναφέρω αυτούς από τα έθνη, όπου υπήρξαν αιχμάλωτοι, και θα τους συγκεντρώσω από τας διαφόρους ειδωλολατρικάς χώρας και θα καταστήσω γνωστήν την αγιότητά μου δια μέσω αυτών ενώπιον όλων των εθνών.

Ιεζ. 39,28           καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐν τῷ ἐπιφανῆναί με αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔθνεσι.

Ιεζ. 39,28                 Και θα μάθουν τα έθνη τότε, ότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός των Ισραηλιτών, όταν θα φανώ ενώπιον των εθνών ως λυτρωτής εκείνων.

Ιεζ. 39,29           καὶ οὐκ ἀποστρέψω οὐκέτι τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν, ἀνθ᾿ οὗ ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραήλ, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 39,29                 Και δεν θα αποστρέψω πλέον το πρόσωπόν μου από αυτούς, διότι ήδη έχω εκδηλώσει τον θυμόν μου εναντίον των Ισραηλιτών”, λέγει ο Κυριος Κυριος.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48