ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΪΝΑΝ

(ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΦΑΞΑΔ)

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΪΝΑΝ

 

Ο Καϊνάν ήταν γιος του Αρφαξάδ και δισέγγονος του Νώε (Γένεση 11,12. Λουκάς 3,36). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Καϊνάν θα πρέπει να έζησε περίπου το 3201-2741 π.Χ. Ο Καϊνάν ήταν 130 ετών όταν απέκτησε τον Σαλά και μετά έζησε άλλα 330 χρόνια κι απέκτησε γιους και κόρες (Γένεση 11,13. Λουκάς 3,35-36). Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Αρφαξάδ έζησε 460 έτη (Γένεση 11,12-13). Ο Καϊνάν αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,18) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,36). Ο Καϊνάν εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.