ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΡΦΑΞΑΔ

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΡΦΑΞΑΔ

 

Ο Αρφαξάδ ήταν γιος του Σήμ και εγγονός του Νώε. Γεννήθηκε δυο χρόνια μετά τον κατακλυσμό (Γένεση 11,10. Λουκάς 3,36). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Αρφαξάδ θα πρέπει να έζησε περίπου το 3336-2801 π.Χ. Ο Αρφαξάδ ήταν 135 ετών όταν απέκτησε τον Καϊνάν και μετά έζησε άλλα 400 χρόνια (Γένεση 11,12. Λουκάς 3,36). Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Αρφαξάδ έζησε 535 έτη (Γένεση 11,12-13). Ο Αρφαξάδ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,17. 1,24) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,36). Ο Αρφαξάδ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.