ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΑΦΕΘ

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΑΦΕΘ

 

Ο Ιάφεθ ήταν ο τρίτος από τους τρεις γιους του Νώε (Γένεση 5,32 και 6,10).  Μαζί με τη γυναίκα του μπήκαν στην κιβωτό του πατέρα του Νώε και ήταν ένα από τα οκτώ άτομα που σώθηκαν από τον κατακλυσμό (Γένεση 7,7), κατόπιν εντολής του Θεού.

Απέκτησε επτά γιους, τους Γαμέρ (Γόμερ), Μαγώγ, Μαδί (Μαδάϊ), Ιωύαν (Ιαυάν), Ελισά, Θόβελ (Τουβάλ), Μοσόχ (Μεσέχ) και Θειράς (Γένεση 10,2). Οι απόγονοί του μοιράστηκαν τις περιοχές των εθνών (Γένεση 10,5) δηλαδή τα παράλια της Μεσογείου. Ο Ιάφεθ φέρεται ως προπάτορας των ινδοευρωπαϊκών φυλών της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Όταν ο πατέρας του ο Νώε γυμνώθηκε μετά από πολύ κρασί που ήπιε, ο Ιάφεθ μαζί με τον αδερφό του Σημ τον σκέπασαν χωρίς να τον δουν. Για το λόγο αυτό ο Νώε ευλόγησε τον Ιάφεθ και τον Σημ (Γένεση 9,21-27), ενώ τον Χαμ που είδε τη γύμνια του τον καταράστηκε.

 

Το όνομά του αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από το Νώε ως τον Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,4). Ο Ιάφεθ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.