ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

 

 

Ο ΜΑΘΟΥΣΑΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ

 

Ο ΜΑΘΟΥΣΑΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ

 

Ο Μαθουσάλας

Στην έσχατη εποχή που ζούμε έχουν εμφανιστεί ποικίλοι επικριτές της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής που σαν στόχο έχουν να μας πείσουν ότι οι συγγραφείς της Βίβλου δεν ήξεραν τι έγραφαν και ότι έκαναν λάθη ! Στην πολεμική τους αυτή οι εχθροί της Αγίας Γραφής χρησιμοποιούν την τακτική της μισής αλήθειας και της λεκτικής ταχυδακτυλουργίας ! Στην παρούσα σύντομη μελέτη θα δούμε ένα παράδειγμα πολεμικής ενάντια στην Γραφή που χρησιμοποιείται κυρίως από Νεο-Παγανιστές και Αθέους.

 

« Καὶ ἔζησε Μαθουσάλα ἑπτὰ ἔτη καὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ ἐγέννησε τὸν Λάμεχ.  καὶ ἔζησε Μαθουσάλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Λάμεχ δύο καὶ ὀκτακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.  καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαθουσάλα, ἃς ἔζησεν, ἐννέα καὶ ἑξήκοντα καὶ ἐννακόσια ἔτη, καὶ ἀπέθανε. Καὶ ἔζησε Λάμεχ ὀκτὼ καὶ ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱόν.  καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νῶε λέγων· οὗτος διαναπαύσει ἡμᾶς ἀπό τῶν ἔργων ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς κατηράσατο Κύριος ὁ Θεός.  καὶ ἔζησε Λάμεχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Νῶε πεντακόσια καὶ ἑξήκοντα καὶ πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.  καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Λάμεχ ἑπτακόσια καὶ πεντήκοντα τρία ἔτη, καὶ ἀπέθανε. Καὶ ἦν Νῶε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησε τρεῖς υἱούς, τὸν Σήμ, τὸν Χάμ, καὶ τὸν ᾿Ιάφεθ.» Γένεση 5: 25-32 (Κείμενο Εβδομήκοντα).

«Νῶε δὲ ἦν ἐτῶν ἑξακοσίων, καὶ ὁ κατακλυσμὸς τοῦ ὕδατος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς, εἰσῆλθε δὲ Νῶε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τὴν κιβωτὸν διὰ τὸ ὕδωρ τοῦ κατατακλυσμοῦ» Γένεση 7:6-7 (Κείμενο Εβδομήκοντα).

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω έχουμε:

Ηλικία Μαθουσάλα 167 – Γεννά τον Λάμεχ

Ηλικία Μαθουσάλα -  355-  Ηλικία Λάμεχ 188 – Γεννά τον Νώε

Ηλικία Μαθουσάλα-   955    Ηλικία Νώε 600- ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ.

Επίσης όμως σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια ο Μαθουσάλας πέθανε σε Ηλικία 969 ετών.

 

Δηλαδή σύμφωνα με τα εδάφια που παραθέσαμε και που παραθέτουν και οι Άθεοι, ο Μαθουσάλας ήταν 955 ετών όταν έγινε ο Κατακλυσμός του Νώε. Αυτό σημαίνει τα εξής σύμφωνα με τους Αθέους: Ή Μαθουσάλας δεν πέθανε 969 ετών αλλά 955- οπότε ο συγγραφέας της Γενέσεως έκανε λάθος και δεν είναι θεόπνευστος. Ή ο Μαθουσάλας επεβίωσε με κάποιον τρόπο του Κατακλυσμού και έζησε ακόμη 14 χρόνια, οπότε η δήλωση της Γραφής ότι με τον Κατακλυσμό « ἀπέθανε πᾶσα σὰρξ κινουμένη ἐπὶ τῆς γῆς τῶν πετεινῶν καὶ τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ θηρίων καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς ἄνθρωπος» Γένεση 7:21  (Κείμενο Εβδομήκοντα), είναι λανθασμένη και άρα πάλι ο συγγραφέας της Γένεσης αποδεικνύεται λάθος και συνεπώς μη θεόπνευστος !

Στην Κιβωτό εισήλθαν 8 άνθρωποι και σώθηκαν στους οποίους δεν συμπεριλαμβάμεται ο Μαθουσάλας :

«εἰσῆλθε Νῶε, Σήμ, Χάμ, ᾿Ιάφεθ, οἱ υἱοὶ Νῶε, καὶ ἡ γυνὴ Νῶε καὶ αἱ τρεῖς  γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τὴν κιβωτόν» Γένεση 7:13  (Κείμενο Εβδομήκοντα).

«ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, εἰς ἣν ὀλίγαι, τοῦτ' ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι' ὕδατος» Α Πέτρου 3:20.

Ορίστε ! Λέγουν θριαμβολογούντες οι Άθεοι, το επίσημο κείμενο της Αγίας Γραφής που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδεικνύει μη θεόπνευστο τον Μωϋσή τον συγγραφέα της Γενέσεως !

Με τέτοιου είδους επιχειρήματα προσπαθούν οι Άθεοι να πλήξουν το κύρος του Μωϋσή !

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Απαντούμε στους Αθέους τα εξής:

1)     Ο Μωϋσής έγραψε στα Εβραϊκά και όχι στα Ελληνικά.

2)     Θεόπνευστος και αλάθητος είναι ο Μωϋσής και όχι οι μεταφραστές του Μωϋσή ή οι διάφοροι αντιγραφείς των χειρογράφων!

 

3)     Η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν έχει διασωθεί σε μία μόνο μορφή (Βατικανός Κώδικας) ! Ο Αλεξανδρινός Κώδικας του κειμένου των Εβδομήκοντα αναφέρει ότι ο Μαθουσάλας γέννησε τον Λάμεχ σε ηλικία 187 ετών και όχι 167 ! Άρα σύμφωνα με τον Αλεξανδρινό Κώδικα των Εβδομήκοντα δεν υπάρχει κανένα λάθος διότι το 969 έτος του Μαθουσάλα (ηλικία θανάτου αυτού), ήταν 6 χρόνια ΠΡΙΝ τον Κατακλυσμό !

Ηλικία Μαθουσάλα 187 – Γεννά τον Λάμεχ

Ηλικία Μαθουσάλα -  375-  Ηλικία Λάμεχ 188 – Γεννά τον Νώε

Ηλικία θανάτου  Μαθουσάλα-   969

Ηλικία Νώε 600-( 600 χρόνια μετά το 375ο έτος του Μαθουσάλα

 

4)     Η μετάφραση των Εβδομήκοντα  (στην όποια μορφή της), δεν είναι το μόνο επίσημο κείμενο της Εκκλησίας  για την Παλαιά Διαθήκη όπως νομίζουν ή θέλουν να διαδίδουν οι Άθεοι. Για το βιβλίο του Δανιήλ για παράδειγμα η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδέχεται την μετάφραση του Θεοδοτίωνος και όχι των Εβδομήκοντα !

Παράδειγμα : Η επίσημη μετάφραση της Εκκλησίας (Θεοδοτίων) παραθέτει τα λόγια του Αγγέλου Γαβριήλ  προς τον Δανιήλ  - εδάφιο Δανιήλ 9:23-  ως εξής : «ὅτι ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν εἶ σύ». Ενώ οι Εβδομήκοντα παραθέτουν ως εξής : «ὅτι ἐλεεινός εἶ» !!!

 

5)     Το Μασοριτικό Εβραϊκό κείμενο αναφέρει επίσης ότι ο Μαθουσάλας όταν γέννησε τον Λάμεχ ήταν 187 ετών. (Γένεση 5:25)

6)     Η Καινή Διαθήκη οσάκις παραθέτει από την Παλαιά Διαθήκη κάνει χρήση όχι μόνο του Κειμένου των Εβδομήκοντα αλλά και του Εβραϊκού.

 

Παράδειγμα:

«και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν» Ζαχαρίας 12:10 (Μασοριτικό Εβραϊκό κείμενο).

«καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾿ ὧν κατωρχήσαντο» Ζαχαρίας 12:10 (Μετάφραση Εβδομήκοντα ).

        Στο εδάφιο Ζαχαρίας 12: 10 υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο Εβραϊκό κείμενο και την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ο Γιαχβέ Θεός που ομιλεί λέγει σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο, «και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν», ενώ σύμφωνα με το Ελληνικό κείμενο των Εβδομήκοντα  ο Γιαχβέ λέγει, «καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾿ ὧν κατωρχήσαντο». Το «εξεκέντησαν» σημαίνει διατρύπησαν και το «κατωρχήσαντο» σημαίνει ενέπαιξαν !

Η Καινή Διαθήκη παραπέμπει στην εν λόγω προφητεία του Ζαχαρία από το Εβραϊκό κείμενο και όχι από το κείμενο των Εβδομήκοντα.

«καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει· ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν» Ιωάννης 19:37.

 

Οι Άθεοι επιλέγουν το κείμενο της μετάφρασης που τους βολεύει κάθε φορά, αγνοούν άλλες μεταφράσεις, αγνοούν το Εβραϊκό κείμενο, αγνοούν το γεγονός ότι οι μεταφραστές και οι αντιγραφείς δεν είναι θεόπνευστοι και τι κάνουν; …Κατηγορούν τους θεόπνευστους συγγραφείς ότι έκαναν λάθος!!! Επίσης τα κείμενα που τους διαψεύδουν τα παρουσιάζουν ως δήθεν παραποιημένα ! Και όλα αυτά φυσικά χωρίς να προσκομίζουν την παραμικρή απόδειξη !!! Αυτό είναι το ήθος των πολεμίων του Χριστιανισμού!