KAINH ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Ο ΛΟΓΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

(Κατά Ιωάννην 1,1-18)

 

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 6 ᾿Εγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιωάννης· 7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι' αὐτοῦ. 8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 9 ῏Ην τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. 14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 ᾿Ιωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 16 Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Στην αρχή της πνευματικής και υλικής δημιουργίας, άναρχος και προαιώνιος, υπήρχε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος ήταν πάντοτε αχώριστος από τον Θεό και πλησιέστατα προς αυτόν, και ο Λόγος ήταν Θεός απειροτέλειος, όπως ο Θεός Πατέρας και το γιο Πνεύμα. Αυτός υπήρχε στην αρχή της δημιουργίας ενωμένος προς τον Θεό. Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν έλαβε ύπαρξη κανένα, από όσα έχουν γίνει. Σ' αυτόν υπήρχε ζωή και ως άπειρος πηγή ζωής δημιούργησε και διατηρεί κάθε ζωή. Στους ανθρώπους δεν είναι μόνο η φυσική ζωή, αλλά και το πνευματικό φως, που φωτίζει τον νου στην κατανόηση και αποδοχή της αλήθειας. Και το φως λάμπει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν μπόρεσε ποτέ να το επισκιάσει και να το εξουδετερώσει. Προάγγελος αυτού του φωτός κατά τις ημέρες εκείνες έγινε ένας άνθρωπος, σταλμένος από τον Θεό, του οποίου το όνομα ήταν Ιωάννης.

Αυτός ήλθε με κύριο σκοπό να μαρτυρήσει περί του φωτός, δηλαδή περί του Ιησού Χριστού, και με το κήρυγμά του να προετοιμάσει τους ανθρώπους, ώστε να πιστέψουν όλοι στο φως. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά ήλθε να μαρτυρήσει για το φως.

Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήταν πάντοτε το αληθινό φως, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο, που έρχεται στον κόσμο. Ήταν εξ αρχής στον κόσμο, ως δημιουργός και κυβερνήτης, και ο κόσμος όλος, ορατός και αόρατος, έλαβε ύπαρξη μέσω αυτού. Και όμως όταν το φως, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε και δεν τον δέχτηκε. Ήλθε στους δικούς του, δηλαδή στους Ιουδαίους, τους οποίους με ιδιαίτερη στοργή δια μέσου των αιώνων είχε προστατεύσει, και αυτοί δεν τον δέχτηκαν ως Σωτήρα και Θεό τους. λλοι όμως τον δέχτηκαν. Σε όσους τον δέχτηκαν με πίστη ως Σωτήρα και Θεό τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Αυτοί δεν γεννήθηκαν από ανθρώπινο αίμα, ούτε από το θέλημα κάποιου ανθρώπου, αλλά γεννήθηκαν από τον Θεό.

Και ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος κατά υπερφυσικό τρόπο και κατασκήνωσε ανάμεσά μας και εμείς είδαμε την μεγαλειώδη δόξα του, δόξα όχι ανθρώπινη, αλλά θεία και απέραντη, την οποία είχε από τον Πατέρα, σαν Υιός του Θεού μονογενής, γεμάτος χάρη και αλήθεια.

Ο Ιωάννης μαρτυρεί γι' αυτόν και κράζει με μεγάλη φωνή, λέγοντας· "αυτός ήταν εκείνος, για τον οποίο σας είπα, ότι αυτός που θα έρθει ύστερα από μένα είναι ασυγκρίτως ανώτερος από μένα, διότι ως Υιός μονογενής του Πατρός υπήρχε ήδη, πριν εγώ γεννηθώ".

Και από τον άπειρο πνευματικό πλούτο αυτού όλοι εμείς λάβαμε τη μια χάρη πάνω στην άλλη. Διότι ενώ ο νόμος δόθηκε δια του Μωϋσέως, δούλου του Θεού, η χάρη η θεϊκή και η αλήθεια ήλθαν δια του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού.

Τον Θεό κανείς ποτέ δεν έχει δει. Ο Υιός ο μονογενής, που υπάρχει προαιώνια πάντοτε στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος φανέρωσε σε μας και κατέστησε γνωστό τον Θεό.