ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ'

 

Περιεχόμενα

 

Χαιρετισμός:                             στίχ. 1 - 4

Συνεργάτες και αντίπαλοι:       στίχ. 5 - 12

Τελικός χαιρετισμός:                στίχ. 13 - 15

 

 

 

 

 

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης