ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β'

 

Περιεχόμενα

 

Χαιρετισμός:                      στίχ. 1 - 3

Αλήθεια και αγάπη:           στίχ. 4 - 11

Τελικός χαιρετισμός:       στίχ. 12 - 13

 

 

 

 

 

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης