ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ

 

ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ

 

ΑΒΔΙΑ (ΟΒΑΔΙΑ): Ο Αβδία (Οβαδία) ήταν γιος ισχυρού άρχοντα την εποχή του βασιλιά Ιωσαφάτ ' Παραλειπομένων 17,7). Ήταν ένας από τους τέσσερις αξιωματούχους του Ιωσαφάτ, τους οποίους έστειλε μαζί με λευίτες και ιερείς, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ο Ζαχαρίας ήταν γιος ισχυρού άρχοντα την εποχή του βασιλιά Ιωσαφάτ ' Παραλειπομένων 17,7). Ήταν ένας από τους τέσσερις αξιωματούχους του Ιωσαφάτ, τους οποίους έστειλε μαζί με λευίτες και ιερείς, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ: Ο Ναθαναήλ ήταν γιος ισχυρού άρχοντα την εποχή του βασιλιά Ιωσαφάτ ' Παραλειπομένων 17,7). Ήταν ένας από τους τέσσερις αξιωματούχους του Ιωσαφάτ, τους οποίους έστειλε μαζί με λευίτες και ιερείς, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΜΙΧΑΙΑΣ: Ο Μιχαίας ήταν γιος ισχυρού άρχοντα την εποχή του βασιλιά Ιωσαφάτ ' Παραλειπομένων 17,7). Ήταν ένας από τους τέσσερις αξιωματούχους του Ιωσαφάτ, τους οποίους έστειλε μαζί με λευίτες και ιερείς, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

 

Κατά το τρίτο έτος της βασιλείας του έστειλε τους αξιωματούχους του, τους γιους των αρχόντων, τον Αβδία, τον Ζαχαρία, τον Ναθαναήλ και των Μιχαία, μαζί με τους Λευίτες, τον Σαμαΐα, τον Ναθανία, τον Ζαβδία, τον Ασιήλ, τον Σεμιραμώθ, τον Ιωνάθαν, τον Αδωνία και τον Τωβία, καθώς και τους ιερείς Ελισαμά και Ιωράμ, για να διδάξουν στο λαό το Νόμο του Θεού. Αυτοί περιόδευσαν σε όλο το βασίλειο του Ιούδα έχοντας μαζί τους το βιβλίο του Νόμου του Κυρίου και δίδαξαν σε όλο το λαό (Β' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

 

 

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ

 

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΣΕΜΑΪΑΣ): Ο Σαμαΐας (Σεμαΐας) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΝΑΘΑΝΙΑΣ (ΝΕΘΑΝΙΑΣ): Ο Ναθανίας (Νεθανίας) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΖΑΒΔΙΑ (ΖΕΒΑΔΙΑ): Ο Ζαβδίας (Ζεβαδίας) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΑΣΙΗΛ (ΑΣΑΗΛ): Ο Ασιήλ (Ασαήλ) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΣΕΜΙΡΑΜΩΘ: Ο Σεμιραμώθ ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΙΩΝΑΘΑΝ: Ο Σαμαίας (Σεμαΐας) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΑΔΩΝΙΑΣ: Ο Σαμαίας (Σεμαΐας) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΤΩΒΙΑΣ: Ο Σαμαίας (Σεμαΐας) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΕΛΙΣΑΜΑ: Ο Ελισαμά ήταν ένας από τους δύο ιερείς ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 8 Λευίτες και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΙΩΡΑΜ: Ο Ελισαμά ήταν ένας από τους δύο ιερείς ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 8 Λευίτες και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

 

Κατά το τρίτο έτος της βασιλείας του έστειλε τους αξιωματούχους του, τους γιους των αρχόντων, τον Αβδία, τον Ζαχαρία, τον Ναθαναήλ και των Μιχαία, μαζί με τους Λευίτες, τον Σαμαΐα, τον Ναθανία, τον Ζαβδία, τον Ασιήλ, τον Σεμιραμώθ, τον Ιωνάθαν, τον Αδωνία και τον Τωβία, καθώς και τους ιερείς Ελισαμά και Ιωράμ, για να διδάξουν στο λαό το Νόμο του Θεού. Αυτοί περιόδευσαν σε όλο το βασίλειο του Ιούδα έχοντας μαζί τους το βιβλίο του Νόμου του Κυρίου και δίδαξαν σε όλο το λαό (Β' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

 

 

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ

 

ΑΜΑΡΙΑΣ: Ο Αμαρίας ήταν αρχιερέας και ήταν γιος του αρχιερέα Αζαρία (Α' Παραλειπομένων 5,37). Γιος του Αμαρία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιτώβ (Α' Παραλειπομένων 5,37) Ο Αμαρίας ως αρχιερέας διορίστηκε από τον βασιλιά Ιωσαφάτ ως αρχηγός του δικαστηρίου στην Ιερουσαλήμ, ώστε το δικαστήριο να πορεύεται και να κρίνει με βάση το Νόμο του Θεού ' Παραλειπομένων 19,11).

 

ΖΑΒΔΙΑΣ (ΖΕΒΑΔΙΑΣ): Ο Ζαβδίας (Ζεβαδίας), γιος του Ισμαήλ, ήταν ιερέας και διορίστηκε από τον βασιλιά Ιωσαφάτ ως βοηθός του Αμαρία, ο οποίος ήταν αρχηγός του δικαστηρίου στην Ιερουσαλήμ, ώστε το δικαστήριο να πορεύεται και να κρίνει με βάση το Νόμο του Θεού ' Παραλειπομένων 19,11).

 

 

Ο βασιλιάς του Ιούδα Ιωσαφάτ δημιούργησε στην Ιερουσαλήμ δικαστήριο που αποτελούνταν από ιερείς, Λευίτες και τους γεροντότερους του λαού, έτσι ώστε να κρίνουν με βάση τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Και όρισε ως αρχηγό του δικαστηρίου τον αρχιερέα Αμαρία και βοηθό του τον Ζαβδία, γιο του Ισμαήλ, ώστε να καθοδηγούν το δικαστήριο μα βάση το Νόμο του Θεού (Β' Παραλειπομένων 19,8-11).

 

 

 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ

 

ΕΔΝΑΣ (ΑΔΝΑ): Ο Έδνας (Αδνά) ήταν χιλίαρχος και αρχιστράτηγος του Ιωσαφάτ, από τη φυλή Ιούδα. Ο Έδνας ήταν αρχηγός στρατού που αποτελούνταν από 300.000 άνδρες (Β' Παραλειπομένων 17,14).

 

ΙΩΑΝΑΝ (ΙΩΧΑΝΑΝ): Ο Ιωανάν (Ιωχανάν) ήταν χιλίαρχος και δεύτερος στο στράτευμα, από τη φυλή Ιούδα. Ο Ιωανάν ήταν αρχηγός στρατού που αποτελούνταν από 280.000 άνδρες (Β' Παραλειπομένων 17,15).

 

ΑΜΑΣΙΑΣ: Ο Αμασίας, γιος του Ζαρί (Ζιχρί), ήταν χιλίαρχος και τρίτος στο στράτευμα, από τη φυλή Ιούδα. Ο Αμασίας ήταν αφιερωμένος στον Κύριο και ήταν αρχηγός στρατού που αποτελούνταν από 200.000 άνδρες (Β' Παραλειπομένων 17,16).

 

ΕΛΙΑΔΑ: Ο Ελιαδά ήταν χιλίαρχος και ήταν ο πρώτος από τη φυλή Βενιαμίν. Ο Ελιαδά ήταν αρχηγός στρατού που αποτελούνταν από 200.000 τοξότες και πολεμιστές με ελαφρύ οπλισμό (Β' Παραλειπομένων 17,17).

 

ΙΩΖΑΒΑΔ: Ο Ιωζαβάδ ήταν χιλίαρχος και ήταν ο δεύτερος από τη φυλή Βενιαμίν. Ο Ιωζαβάδ ήταν αρχηγός στρατού που αποτελούνταν από 180.000 άνδρες (Β' Παραλειπομένων 17,18).

 

 

Ο στρατός του αποτελούνταν από άνδρες δυνατούς και έμπειρους στον πόλεμο κι ένα μέρος τους είχε μαζί του στην Ιερουσαλήμ. Από τη φυλή Ιούδα χιλίαρχοι ήταν ο αρχιστράτηγος του Ιωσαφάτ ο Έδνας (Αδνά), ο οποίος ήταν αρχηγός στρατού που αποτελούνταν από 300.000 άνδρες. Μετά απ' αυτόν δεύτερος στο στράτευμα ήταν ο Ιωανάν (Ιωχανάν), ο οποίος ήταν αρχηγός στρατού που αποτελούνταν από 280.000 άνδρες. Μετά απ' αυτόν τρίτος στο στράτευμα ήταν ο Αμασίας, γιος του Ζαρί (Ζιχρί), ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον Κύριο και αρχηγός στρατού που αποτελούνταν από 200.000 άνδρες. Από τη φυλή Βενιαμίν χιλίαρχοι ήταν ο Ελιαδά, ο οποίος ήταν αρχηγός στρατού που αποτελούνταν από 200.000 τοξότες και πολεμιστές με ελαφρύ οπλισμό. Μετά απ' αυτόν δεύτερος ήταν ο Ιωζαβάδ, ο οποίος ήταν αρχηγός στρατού που αποτελούνταν από 180.000 άνδρες. Αυτοί ήταν οι χιλίαρχοι που υπηρετούσαν το βασιλιά, εκτός από αυτούς που είχε διορίσει ο Ιωσαφάτ στις οχυρωμένες πόλεις (Β' Παραλειπομένων 17,13-19).