ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΜΩΑΒΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΜΩΑΒΙΤΩΝ

 

Ο Βαλάκ

ΒΑΛΑΚ: Ο Βαλάκ ήταν βασιλιάς της Μωάβ και ήταν γιος του Σεπφώρ (Σιππώρ) (Αριθμοί 22,2. Ιησούς του Ναυή 24,9. Κριταί 11,25). Το όνομά του είναι εβραϊκό και σημαίνει "αυτός που ενεργεί λεηλασίες". Ο Βαλάκ μνημονεύεται και στην Αποκάλυψη, στην επιστολή προς την Εκκλησία της Περγάμου (Αποκάλυψις Ιωάννου 2,14).

 

ΣΕΠΦΩΡ (ΣΙΠΠΩΡ): Ο Σεπφώρ (Σιππώρ) ήταν βασιλιάς της Μωάβ και πατέρας του Βαλάκ (Αριθμοί 22,2. Ιησούς του Ναυή 24,9. Κριταί 11,25).

 

ΕΓΛΩΜ: Ο Εγλώμ ήταν βασιλιάς της Μωάβ την εποχή των Κριτών (Ιησούς του Ναυή 24,33. Κριταί 3,12). Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι ήταν πάρα πολύ αστείος (Κριταί 3,17). Οι Ισραηλίτες έγιναν δούλοι, φόρου υποτελείς στον Εγλώμ για 18 χρόνια (Ιησούς του Ναυή 24,33, Κριταί 3,12-14). Ο Εγλώμ δολοφονήθηκε από τον Κριτή Αώδ μέσα στο ίδιο του το παλάτι (Κριταί 3,15-23).

 

 

ΑΛΛΟΙ ΜΩΑΒΙΤΕΣ

 

ΑΡΙΗΛ: Ο Αριήλ ήταν Μωαβίτης στην καταγωγή την εποχή του Δαβίδ και ήταν πατέρας δύο ικανότατων και δυνατών πολεμιστών. Κατά την υπεράσπιση της πόλης Καβασαήλ από τους Μωαβίτες, ο Βαναίας σκότωσε τους δύο γιους του Αριήλ, οι οποίοι ήταν αρκετά δυνατοί (Β' Βασιλειών 23,20. Α' Παραλειπομένων 11,22).