ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ

  

Ἐνάρετος συμπεριφορά: Ὁ καλύτερος ἔλεγχος τῶν ἁμαρτωλῶν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

 

Στην εποχή μας ὁ διάβολος κάνει θραύση. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι εὔκολα τὸν ἀκολουθοῦν καὶ κατρακυλοῦν στὴν ἄβυσσο. Γέ΅ισε ὁ τόπος, ὄχι ἁπλῶς ἀπὸ ἁ΅αρτωλούς, ἀφοῦ ὅλοι εἴ΅αστε λίγο πολὺ ἁ΅αρτωλοί, ἀλλὰ ἀπὸ ἀκόλαστους, δηλαδὴ ἀνθρώπους διεστρα΅΅ένους, ΅ὲ πετρω΅ένη συνείδηση, ΅ὲ ΅ῖσος πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ΅ὲ διακηρυγ΅ένη τὴν ἀθεΐα τους, ΅ὲ προκλητικὴ περιφρόνηση τῶν ἠθικῶν κανόνων καὶ κάθε παράδοσης καὶ ΅ὲ παν- τελῆ ἔλλειψη ὁρα΅άτων καὶ ἰδανικῶν. Τοὺς ἐνδιαφέρουν οἱ σαρκικὲς ἡδονές, εἶναι αἰχ΅άλωτοι τῆς φιλαργυρίας καὶ τοῦ ὑπερβολικοῦ ἐγωισ΅οῦ. Θέλουν νὰ διεισδύουν παντοῦ, νὰ ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ καὶ νὰ ΅ιλοῦν γιὰ ἐλευθερία χωρὶς νόη΅α καὶ σκοπό.

Γι’ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει Θεός. Ὑπάρχει ΅όνο ζωή ἐπὶ τῆς γῆς, χωρὶς κανόνες. Πιστεύουν ὅτι ΅ὲ ὁδηγὸ τὸν πολιτισ΅ὸ -ὅπως τὸν ἐννοοῦν καὶ τὸν θέλουν οἱ ἴδιοι- ΅ποροῦν νὰ κάνουν τὸν κόσ΅ο παράδεισο, δηλαδὴ ΅ιὰ ἀπέραντη κόλαση.

Οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴ θορυβώδη παρουσία τῶν συγκεκρι΅ένων αὐτῶν ἀνθρώπων καὶ προβλη΅ατίζονται ἂν πρέπει νὰ τοὺς ἐλέγχουν δη΅οσίως. Τὸ θέ΅α εἶναι λεπτὸ καὶ δύσκολο. ∆ὲν ὑπάρχει ΅ιὰ τακτικὴ γιὰ ὅλους καὶ πρὸς ὅλους. Βέβαια, ἰσχύει ὅτι ἡ στάση τους πρέπει νὰ εἶναι προσεκτικὴ καὶ ἐπιβάλλεται νὰ διατηροῦν τὶς ἀποστάσεις ἄ΅υνας. Παράλληλα πρέπει νὰ ἀρνοῦνται τὴ συ΅΅ετοχή τους στὶς ὅποιες δραστηριότητές τους, ἀλλὰ καὶ νὰ διαφωτίζουν ΅ὲ τρόπο σταθερὸ καὶ θαρραλέο τοὺς ἀνυποψίαστους ποὺ τοὺς πλησιάζουν καὶ ἐπηρεάζονται.

Ἡ ΅ετωπικὴ σύγκρουση ΅αζί τους πρέπει νὰ ἀποφεύγεται. ∆ὲν εἶναι ὡραῖο νὰ κατεβαίνει κανεὶς στὸ ἐπίπεδό τους καὶ νὰ ἀντιπαρατίθεται, γιατί οἱ ἀντιδράσεις τους συνήθως εἶναι ἀγενεῖς καὶ προκλητικές. Πάντως ἡ καλύτερη ἀντι΅ετώπισή τους εἶναι ἡ δική ΅ας συνέπεια στὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Τὸ φωτεινό ΅ας παράδειγ΅α, ἡ ἔ΅πρακτη ἀγάπη ΅ας καὶ ἡ σταθερότητα στὴν κατὰ Θεὸν πορεία ΅ας, ἀποστο΅ώνουν καὶ ἀφοπλίζουν τοὺς ἀκόλαστους ποὺ βρίσκονται ἀνά΅εσά ΅ας. Ὁ ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος ἔδινε, γιὰ τὸ θέ΅α ποὺ ΅ᾶς ἀπασχολεῖ, τὴν ἀκόλουθη συ΅βουλή: «Ἐκείνους ποὺ εἶναι ἀκόλαστοι, νὰ τοὺς ἐλέγχεις ΅ὲ τὴν ἐνάρετη συ΅περιφορά σου· κι ἐκείνους ποὺ εἶναι ἀναίσχυντοι στὶς αἰσθήσεις τους, ΅ὲ τὴ συστολὴ τῶν ΅ατιῶν σου».

Ἡ ἐνάρετη συ΅περιφορὰ δὲν ἔχει κα΅ιὰ σχέση ΅ὲ τὴν ὑποκρισία. Εἶναι εἰλικρινής, εὐθεῖα καὶ ἀνεπιτήδευτη. Εἶναι πάντα ἡ ἴδια καὶ ὅταν ἔχει ΅προστά της ἐ΅πόδια, χλευασ΅ούς, ποικίλους διωγ΅οὺς καὶ πολλὰ ἄλλα ποὺ ἐ΅πνέει ὁ διάβολος στὰ ὄργανά του. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ χριστιανοὶ ἐ΅΅έσως βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἴσως κάποια στιγ΅ὴ ΅πορεῖ νὰ συναισθανθοῦν ὅτι ΅ακριὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ ἡ ζωή τους εἶναι προβλη΅ατικὴ καὶ δυσάρεστη.

 

Ορθόδοξος Τύπος,03/06/2016