ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

(ΤΟ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ)

 

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

Αυτές είναι οι συστάσεις που έδωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός (κατά Ματθαίον ευαγγέλιο 6ο κεφάλαιο και εδάφια 5 έως 13):

 

5 «Και όταν προσεύχεστε, μην είστε όπως οι υποκριτές. Επειδή τους αρέσει να προσεύχονται στημένοι όρθιοι στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατειών, για να φανούν στους ανθρώπους. Αλήθεια σας λέω, έχουν πάρει πλήρως το μισθό τους. 

6 Εσύ όμως, όταν προσεύχεσαι, είσελθε στο απόμερό σου δωμάτιο και, αφού κλείσεις τη θύρα σου, προσευχήσου στον Πατέρα σου που είναι στα κρυφά. Και ο Πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει. 

7 Και όταν προσεύχεστε, μην περιττολογήσετε όπως ακριβώς οι εθνικοί, γιατί αυτοί νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. 

8 Μη λοιπόν ομοιωθείτε με αυτούς. Γιατί ξέρει ο Πατέρας σας αυτά που έχετε ανάγκη, προτού εσείς τα ζητήσετε από αυτόν. 

9 Έτσι, λοιπόν, εσείς να προσεύχεστε:

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

γενηθήτω τὸ θέλημά σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· 

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον

δὸς ἡμῖν σήμερον· 

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· 

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία

καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·

ἀμήν. 

Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς,

ας αγιαστεί το όνομά σου. 

ας έρθει η βασιλεία σου,

ας γίνει το θέλημά σου,

όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στη γη. 

Τον άρτο μας τον απαραίτητο,

δώσε μας σήμερα. 

Και συγχώρησε από εμάς τις οφειλές μας,

όπως κι εμείς συγχωρούμε τους οφειλέτες μας. 

Και μη μας φέρεις σε πειρασμό,

αλλά σώσε μας από τον Πονηρό.

Γιατί δική σου είναι η βασιλεία

και η δύναμη και η δόξα στους αιώνες.

Αμήν. 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ