ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΟΣΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ
Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

  

Ἡ ἀπιστία προέρχεται ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια
Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου
 

Ἡ ἀπιστία προέρχεται ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια. Ὁ ὑπερήφανος ἰσχυρίζεται πῶς θὰ γνωρίσει τὰ πάντα μὲ τὸ νοῦ του καὶ τὴν ἐπιστήμη, ἀλλὰ ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ παραμένει ἀνέφικτη γι  αὐτὸν, γιατὶ ὁ Θεὸς γνωρίζεται μόνο μὲ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Ὁ Κύριος ἀποκαλύπτεται μόνο στίς ταπεινὲς ψυχές. Σ’ αὐτές δείχνει τὰ ἔργα Του, ποὺ εἶναι ἀκατάληπτα γιά τὸ νοῦ μας. Μὲ τὸν φυσικὸ μας νοῦ μποροῦμε νά γνωρίσουμε μόνο τὰ γήινα πράγματα, κι αὐτὰ μερικῶς, ἐνῶ ὁ Θεὸς καὶ ὅλα τὰ οὐράνια γνωρίζονται μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Μερικοί μοχθοῦν σ’ ὅλη τοὺς τή ζωή γιά νά μάθουν τί ὑπάρχει στόν ἤλιο ἤ στή σελήνη ἤ κάτι παρόμοιο, ἀλλ’ αὐτό δέν ὠφελοῦν τὴν ψυχή. Ἂν ὅμως προσπαθούσαμε νά γνωρίσουμέ τί ὑπάρχει μέσα στόν ἄνθρωπο, τότε θὰ βλέπαμε στήν ψυχὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ σκοτάδι καὶ κολάσῃ. Καὶ εἶναι ὠφέλιμο νά τὸ ξέρουμε, γιατὶ θὰ εἴμαστε αἰώνια εἴτε στή βασιλεία εἴτε στήν κολάσῃ. Κύριος ἔδωσε στῇ γῆ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Καὶ ὅσοι τὸ ἔλαβαν αἰσθάνονται τὸν παράδεισο μέσα τους. Ἴσως πεῖς: «Γιατὶ λοιπὸν δέν ἔχω καὶ ἑγὼ μία τέτοια χάρη;» Ἐπειδὴ ἐσὺ δέν παραδόθηκες στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ζεῖς σύμφωνα μὲ τὸ δικό σου θέλημα. Παρατηρήστε ἐκεῖνον πού ἀγαπάει τὸ θέλημά του: Δέν ἔχει ποτὲ εἰρήνη στή ψυχὴ του καὶ δέν εὐχαριστιέται μὲ τίποτα. Γι’ αὐτόν ὅλα γίνονται ὅπως δέν θὰ ἔπρεπε. Ὅποιος ὅμως δόθηκε ὁλοκληρωτικὰ στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει τὴν καθαρή προσευχὴ καὶ ἡ ψυχὴ του ἀγαπάει τὸν Κύριο. Ἔτσι δόθηκε στό Θεὸ ἡ Ὑπεραγία Παρθένος: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου» (Λουκ. 1:38). Ἄν λέγαμε κι ἐμεῖς, «Ἰδοὺ ὁ δοῦλος Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου», τότε τὰ εὐαγγελικὰ λόγια τοῦ Κυρίου θὰ ζοῦσαν στίς ψυχὲς μας, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θὰ βασίλευσε σ’ ὅλον τὸν κόσμο καὶ ἡ ζωὴ στῇ γῆ θὰ ἤταν ἀπερίγραπτα ὡραία. Ἀλλά μολονότι τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ἀκούγονται τόσους αἰῶνες σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη, οἱ ἄνθρωποι δέν τὰ καταλαβαίνουν καὶ δέν θέλουν νά τὰ παραδεχθοῦν. Ὅποιος ὅμως ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς θὰ δοξαστεῖ καὶ στόν οὐρανὸ καὶ στή γῆ.