ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΚΕΦ. 1-14

 

 

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΟΡΑΜΑ: ΝΕΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

                              Έκκληση για μετάνοια

Ζαχ. 1,1             Ἐν τῷ ὀγδόῳ μηνί, ἔτους δευτέρου ἐπὶ Δαρείου, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν τὸν τοῦ Βαραχίου, υἱὸν Ἀδδὼ τὸν προφήτην λέγων·

Ζαχ. 1,1                      Κατά τον όγδοον μήνα του δευτέρου έτους της βασιλείας του Δαρείου, ο Κυριος ωμίλησε προς τον Ζαχαρίαν, υιόν του Βαραχίου, έγγονον του Αδδώ, τον προφήτην και του είπε·

Ζαχ. 1,2             ὠργίσθη Κύριος ἐπὶ τοὺς πατέρας ὑμῶν ὀργὴν μεγάλην,

Ζαχ. 1,2                     “Μεγάλην οργήν ωργίσθη ο Κυριος εναντίον των πατέρων σας.

Ζαχ. 1,3             καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἐπιστρέψατε πρός με, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων, καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων.

Ζαχ. 1,3                     Εκείνοι, βέβαια, απέθανον· θα πης όμως τώρα συ στους συγχρόνους σου· αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· Επιστρέψατε εν μετανοία προς εμέ, λέγει ο Κυριος των δυνάμεων, και εγώ θα επιστρέψω με καλωσύνην και ευμένειαν προς σας, λέγει ο Κυριος των δυνάμεων·

Ζαχ. 1,4             καὶ μὴ γίνεσθε καθὼς οἱ πατέρες ὑμῶν, οἷς ἐνεκάλεσαν αὐτοῖς οἱ προφῆται ἔμπροσθεν λέγοντες· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἀποστρέψατε ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν καὶ ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν τῶν πονηρῶν, καὶ οὐκ εἰσήκουσαν, καὶ οὐ προσέσχον τοῦ εἰσακοῦσαί μου, λέγει Κύριος.

Ζαχ. 1,4                     και μη γίνεσθε ωσάν τους πατέρας σας, εναντίον των οποίων προηγούμενοι προφήται απηύθυναν δριμείας επιπλήξεις λέγοντες· Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· απομακρυνθήτε από τους πονηρούς τρόπους της ζωής σας, από τα κακά έργα σας. Εκείνοι όμως δεν ήκουσαν την φωνήν μου, δεν έσωσαν προσοχήν εις τα λόγια μου, λέγει ο Κυριος.

Ζαχ. 1,5             οἱ πατέρες ὑμῶν ποῦ εἰσι καὶ οἱ προφῆται; μὴ τὸν αἰῶνα ζήσονται;

Ζαχ. 1,5                     Και, λοιόύν, που είναι σήμερον οι παρακούσαντες πατέρες σας και οι προφήται, που είχαν ομιλήσει προς αυτούς; Μηπως επρόκειτο να ζήσουν εις την γην αυτήν αιωνίως;

Ζαχ. 16              πλὴν τοὺς λόγους μου καὶ τὰ νόμιμά μου δέχεσθε, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ἐν πνεύματί μου τοῖς δούλοις μου τοῖς προφήταις, οἳ κατελάβοσαν τοὺς πατέρας ὑμῶν. καὶ ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν· καθὼς παρατέτακται Κύριος παντοκράτωρ τοῦ ποιῆσαι ἡμῖν κατὰ τὰς ὁδοὺς ἡμῶν καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ἡμῶν, οὕτως ἐποίησεν ἡμῖν.

Ζαχ. 1,6                     Σεις όμως δεχθήτε και υπακούσατε εις τας εντολάς μου και στους νόμους μου· εις όσα εγώ διατάσσω δια του Πνεύματός μου στους δούλους μου τους προφήτας, οι οποίοι είχαν άλλοτε επιπλήξει τους πατέρας σας”. Οι Ιουδαίοι της εποχής του Ζαχαρίου απήντησαν και είπαν· “Κυριος ο παντοκράτωρ, όπως απεφάσισε να πράξη εναντίον μας, ανάλογα με τον πονηρόν τρόπον της ζωής μας και τα κακά μας έργα, δικαίως έπραξε προς ημάς”.

 

ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ

                               Πρώτο όραμα: Νέο μέλλον για την Ιερουσαλήμ

Ζαχ. 1,7             Τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι, τῷ ἑνδεκάτῳ μηνί -οὗτός ἐστιν ὁ μὴν Σαβάτ- ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν τὸν τοῦ Βαραχίου υἱὸν Ἀδδὼ τὸν προφήτην λέγων·

Ζαχ. 1,7                     Κατά την εικοοτήν τετάρτην του ενδεκάτου μηνός- αυτός είναι ο μήνας Σαβάτ- κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του Δαρείου, ωμίλησε πάλιν ο Κυριος προς τον προφήτην Ζαχαρίαν, τον υιόν του Βαραχίου, τον έγγονον του Αδδώ, και είπε·

Ζαχ. 1,8             ἑώρακα τὴν νύκτα καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ἵππον πυῤῥόν, καὶ οὗτος εἱστήκει ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων τῶν κατασκίων, καὶ ὀπίσω αὐτοῦ ἵπποι πυῤῥοὶ καὶ ψαροὶ καὶ ποικίλοι καὶ λευκοί.

Ζαχ. 1,8                     Ιδού ότι κατά την νύκτα είδον ένα όραμα· ένας ανήρ είχεν ιππεύσει ίππον χρώματος ερυθρού. Αυτός εστέκετο μεταξύ βαθυσκίων ορέων. Οπίσω δε από αυτόν ήσαν ίπποι κόκκινοι και ψαροί, ποικιλόχρωμοι και λευκοί.

Ζαχ. 1,9             καὶ εἶπα· τί οὗτοι, Κύριε; καὶ εἶπε πρός με ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοί· ἐγὼ δείξω σοι τί ἐστι ταῦτα.

Ζαχ. 1,9                     Και είπα· “Κυριε, τι είναι αυτοί οι ίπποι και οι ιππείς;” Και είπε προς εμέ ο άγγελος, που ωμιλούσε· “εγώ θα σου αποκαλύψω τι είναι αυτά”.

Ζαχ. 1,10           καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἀνὴρ ὁ ἐφεστηκὼς ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων, καὶ εἶπε πρός με· οὗτοί εἰσιν οὓς ἐξαπέστειλε Κύριος περιοδεῦσαι τὴν γῆν.

Ζαχ. 1,10                   Ο άνθρωπος, ο οποίος εστέκετο ανάμεσα εις τα παχύσκια όρη, είπε προς εμέ· αυτοί είναι εκείνοι, τους οποίους έχει στείλει ο Κυριος να περιοδεύσουν την γην”.

Ζαχ. 1,11           καὶ ἀπεκρίθησαν τῷ ἀγγέλῳ Κυρίου τῷ ἐφεστῶτι ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων καὶ εἶπον· περιωδεύσαμεν πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ γῆ κατοικεῖται καὶ ἡσυχάζει.

Ζαχ. 1,11                    Απήντησαν εκείνοι στον άγγελον του Κυρίου, ο οποίος ήτο ανάμεσα εις τα όρη και είπον· “περιωδεύσαμεν όλην την γην και ιδού ότι όλη η γη κατοικείται και ευρίσκεται εν ησυχία”.

Ζαχ. 1,12           καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ εἶπε· Κύριε παντοκράτωρ, ἕως τίνος οὐ μὴ ἐλεήσῃς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰς πόλεις Ἰούδα, ἃς ὑπερεῖδες τοῦτο ἑβδομηκοστὸν ἔτος;

Ζαχ. 1,12                   Ο άγγελος του Κυρίου ωμίλησε και είπε· “Κυριε παντοκράτωρ, έως πότε δεν θα ελεήσης την Ιερουσαλήμ και τας πόλεις της χώρας Ιούδα, δια τας οποίας εδδομήκοντα τώρα έτη δεικνύεις αδιαφορίαν;”

Ζαχ. 1,13           καὶ ἀπεκρίθη Κύριος παντοκράτωρ τῷ ἀγγέλῳ τῷ λαλοῦντι ἐν ἐμοὶ ῥήματα καλὰ καὶ λόγους παρακλητικούς.

Ζαχ. 1,13                    Ο Κυριος παντοκράτωρ απήντησε λόγους καλούς, λόγους παρηγορίας προς τον άγγελον, ο οποίος ωμιλούσε με εμέ.

Ζαχ. 1,14           καὶ εἶπε πρός με ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοί· ἀνάκραγε λέγων· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἐζήλωκα τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν Σιὼν ζῆλον μέγαν

Ζαχ. 1,14                   Ο άγγελος, που μου ωμιλούσε, μου είπε· “Κράξε με μεγάλην φωνήν και ειπέ· αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· εγώ μέχρι ζηλοτυπίας ηγάπησα την Ιερουσαλήμ, την Σιών με μεγάλον ζήλον.

Ζαχ. 1,15           καὶ ὀργὴν μεγάλην ἐγὼ ὀργίζομαι ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ συνεπιτιθέμενα, ἀνθ᾿ ὧν μὲν ἐγὼ ὠργίσθην ὀλίγα, αὐτοὶ δὲ συνεπέθεντο εἰς κακά.

Ζαχ. 1,15                    Δια την αγάπην μου αυτήν θα οργισθώ μεγάλην οργήν εναντίον των εθνών εκείνων, τα οποία μαζή επετέθησαν εναντίον της· διότι εγώ μεν ολίγον ωργίσθην εναντίον αυτής, εκείνοι όμώς προσέθεσαν εις αυτήν πολλάς συμφοράς.

Ζαχ. 1,16           διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἐπιστρέψω ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ ἐν οἰκτιρμῷ, καὶ ὁ οἶκός μου ἀνοικοδομηθήσεται ἐν αὐτῇ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, καὶ μέτρον ἐκταθήσεται ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ ἔτι.

Ζαχ. 1,16                   Δια τούτο αυτά λέγει Κυριος· θα επιστρέψω εις την Ιερουσαλήμ με έλεος και αγάπην και ο ναός μου θα ανοικοδομηθή εις την πόλιν αυτήν, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ. Η περιοχή της Ιερουσαλήμ θα εκταθή ακόμη περισσότερον”.

Ζαχ. 1,17           καὶ εἶπε πρός με ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοί· ἔτι ἀνάκραγε λέγων· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἔτι διαχυθήσονται πόλεις ἐν ἀγαθοῖς, καὶ ἐλεήσει Κύριος ἔτι τὴν Σιὼν καὶ αἱρετιεῖ τὴν Ἱερουσαλήμ.

Ζαχ. 1,17                    Και ο άγγελος, ο οποίος συνομιλούσε με εμέ, μου ειπέ· “φώναξε πάλιν πολύ δυνατά και ειπέ· αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· θα πλημμυρίσουν και πάλιν αι πόλεις της Ιουδαίας με αγαθά, διότι ο Κυριος θα στείλη και πάλιν πλούσιον το έλεός του εις την Σιών και θα εκλέξη την Ιερουσαλήμ ως ιδικήν του πόλιν”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΑΜΑ: ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΟΡΑΜΑ: Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΑ ΤΕΙΧΗ

                            Δεύτερο όραμα: Τιμωρία των εχθρικών εθνών

Ζαχ. 2,1             Καὶ ᾖρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τέσσαρα κέρατα.

Ζαχ. 2,1                     Ο προφήτης συνεχίζει· ύψωσα τους οφθαλμούς μου και ιδού τέσσαρα κέρατα.

Ζαχ. 2,2             καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί· τί ἐστι ταῦτα, Κύριε; καὶ εἶπε πρός με· ταῦτα τὰ κέρατα τὰ διασκορπίσαντα τὸν Ἰούδαν καὶ τὸν Ἰσραὴλ καὶ Ἱερουσαλήμ.

Ζαχ. 2,2                    Ηρώτησα τον άγγελον, ο οποίος συνωμιλούσε με εμέ, τι σημαίνουν αυτά, Κυριε; Και εκείνος μου ειπε· “αυτά τα κέρατα συμβολίζουν τας δυνάμεις τας εχθρικάς, αι οποίαι διεσκόρπισαν τους Ιουδαίους και τους Ισραηλίτας και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ”.

Ζαχ. 2,3             καὶ ἔδειξέ μοι Κύριος τέσσαρας τέκτονας.

Ζαχ. 2,3                     Ο Κυριος μου παρουσίασε τότε τέσσαρας μαραγκούς και είπα·

Ζαχ. 2,4             καὶ εἶπα· τί οὗτοι ἔρχονται ποιῆσαι; καὶ εἶπε· ταῦτα τὰ κέρατα τὰ διασκορπίσαντα τὸν Ἰούδα καὶ τὸν Ἰσραὴλ κατέαξαν, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ᾖρε κεφαλήν· καὶ ἐξήλθοσαν οὗτοι τοῦ ὀξῦναι αὐτὰ εἰς χεῖρας αὐτῶν τὰ τέσσαρα κέρατα τὰ ἔθνη τὰ ἐπαιρόμενα κέρας ἐπὶ τὴν γῆν Κυρίου τοῦ διασκορπίσαι αὐτήν.

Ζαχ. 2,4                    “τι έρχονται να κάμουν αυτοί;” Εκείνος μου απήντησε· “τα κέρατα αυτά είναι αι εχθρικαί δυνάμεις, αι οποίαι διεσκόρπισαν τους Ιουδαίους και συνέτριψαν τους Ισραηλίτας, ώστε κανείς απ' αυτούς να μη ημπορέση να σηκώση την κεφαλήν. Αυτοί δε οι τέκτονες εβγήκαν, δια να παροξύνουν και εξερεθίσουν εναντίον αλλήλων τα τέσσαρα αυτά έθνη, τα οποία αλαζονικά ύψωσαν την δύναμίν των εναντίον της χώρας του Κυρίου, ώστε να διασκορπίσουν αυτήν”.

 

                               Τρίτο όραμα: Η Ιερουσαλήμ δεν χρειάζεται πια τείχη

Ζαχ. 2,5             Καὶ ᾖρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ σχοινίον γεωμετρικόν.

Ζαχ. 2,5                     Εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον· και ιδού ενας ανήρ, ο οποίος εκρατούσε εις τα χέρια του σχοινίον καταμετρήσεως εκτάσεων γης.

Ζαχ. 2,6             καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν· ποῦ σὺ πορεύῃ; καὶ εἶπε πρός με· διαμετρῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τοῦ ἰδεῖν πηλίκον τὸ πλάτος αὐτῆς ἐστι καὶ πηλίκον τὸ μῆκος.

Ζαχ. 2,6                    Ηρώτησα, λοιπόν, αυτόν και είπα· “που συ πηγαίνεις;” Εκείνος μου απήντησε· “πηγαίνω να καταμετρήσω την Ιερουσαλήμ, δια να ίδω πόσον είναι το πλάτος της και πόσον είναι το μήκος αυτής”.

Ζαχ. 2,7             καὶ ἰδοὺ ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ εἱστήκει, καὶ ἄγγελος ἕτερος ἐξεπορεύετο εἰς συνάντησιν αὐτῷ.

Ζαχ. 2,7                     Και ιδού, ο άγγελος, ο οποίος ωμιλούσε μαζή μου, ίστατο όρθιος. Ενας δε άλλος άγγελος εξήλθε προς συνάντησίν του.

Ζαχ. 2,8             καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν λέγων· δράμε καὶ λάλησον πρὸς τὸν νεανίαν ἐκεῖνον λέγων· κατακάρπως κατοικηθήσεται Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ πλήθους ἀνθρώπων καὶ κτηνῶν ἐν μέσῳ αὐτῆς·

Ζαχ. 2,8                    Είπε δε προς αυτόν· “τρέξε και ομίλησε προς τον νεανίαν εκείνον και ειπέ· ωσάν ευρυχωροτάτη κατοικία θα κατοικηθή η Ιερουσαλήμ από πλήθος ανθρώπων· και κτήνη πολλά θα είναι εν μέσω αυτής.

Ζαχ. 2,9             καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῇ, λέγει Κύριος, τεῖχος πυρὸς κυκλόθεν καὶ εἰς δόξαν ἔσομαι ἐν μέσῳ αὐτῆς.

Ζαχ. 2,9                    Εγώ δε θα είμαι δι' αυτήν, λέγει ο Κυριος, ως ένα πύρινον τείχος ολόγυρά της και δόξα της εν μέσω αυτής”.

Ζαχ. 2,10           ὦ ὦ φεύγετε ἀπὸ γῆς Βοῤῥᾶ, λέγει Κύριος· διότι ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων τοῦ οὐρανοῦ συνάξω ὑμᾶς, λέγει Κύριος·

Ζαχ. 2,10                   Ω, ω, σεις Ιουδαίοι, αναχωρήσατε από τα μέρη του βορρά, λέγει ο Κυριος, διότι από τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος εγώ θα σας συμμαζεύσω, λέγει ο Κυριος.

Ζαχ. 2,11           εἰς Σιὼν ἀνασώζεσθε οἱ κατοικοῦντες θυγατέρα Βαβυλῶνος.

Ζαχ. 2,11                   Σεις οι Ιουδαίοι, που κατοικείτε εις την πόλιν της Βαβυλώνος, ελάτε εις την Σιών, δια να εύρετε σωτηρίαν και ασφάλειαν.

Ζαχ. 2,12           διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέ με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς, διότι ὁ ἁπτόμενος ὑμῶν ὡς ὁ ἁπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ.

Ζαχ. 2,12                   Διότι αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· εις δόξαν του Ονόματός του με έστειλεν εναντίον των εθνών, που σας ελαφυραγώγησαν, διότι εκείνος ο οποίος απλώνει το χέρι του εχθρικώς εναντίον σας, είναι σαν εκείνον, ο οποίος με τον δάχτυλόν του εγγίζει την κόρην του οφθαλμού του.

Ζαχ. 2,13           διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι Κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με.

Ζαχ. 2,13                   Ιδού, ότι εγώ τώρα εκτείνω τιμωρόν την χείρα μου εναντίον των εχθρών σας και αυτοί θα λαφυραγωγηθούν από τους Ιουδαίους, τους οποίους είχαν αιχμαλωτίσει. Και τότε θα γνωρίσετε καλά, ότι ο Κυριος ο παντοκράτωρ με απέστειλε προς σας.

Ζαχ. 2,14           τέρπου καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιών, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει Κύριος.

Ζαχ. 2,14                   Τέρπου, λοιπόν, και ευφραίνου, κόρη μου Σιών, διότι ιδού, εγώ έρχομαι και θα κατασκηνώσω εν μέσω σου, λέγει ο Κυριος.

Ζαχ. 2,15           καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν Κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαὸν καὶ κατασκηνώσουσιν ἐν μέσῳ σου, καὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι Κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέ με πρός σε.

Ζαχ. 2,15                   Τοτε, κατά την εποχήν εκείνην της σωτηρίας και λυτρώσεως, πολλά έθνη θα καταφύγουν προς τον Κυριον, θα γίνουν ιδικός του λαός και θα κατασκηνώσουν εν μέσω σου. Τοτε θα μάθετε καλά ότι πράγματι ο Κυριος ο παντοκράτωρ έστειλεν εμέ προς σας ως πρρφήτην.

Ζαχ. 2,16           καὶ κατακληρονομήσει Κύριος τὸν Ἰούδαν, τὴν μερίδα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἁγίαν, καὶ αἱρετιεῖ ἔτι τὴν Ἱερουσαλήμ.

Ζαχ. 2,16                   Τοτε ο Κυριος θα κληρονομήση τους Ιουδαίους και ως ιδικήν του περιοχήν την αγίαν χώραν της Ιουδαίας, θα εκλέξη τότε και πάλιν ως ιδιαιτέραν του πόλιν την Ιερουσαλήμ.

Ζαχ. 2,17           εὐλαβείσθω πᾶσα σὰρξ ἀπὸ προσώπου Κυρίου, ὅτι ἐξεγήγερται ἐκ νεφελῶν ἁγίων αὐτοῦ.

Ζαχ. 2,17                   Καθε άνθρωπος, λοιπόν, ας πλημμυρίση από ευλάβειαν ενώπιον του Κυρίου, διότι εσηκώθη και από τας αγίας νεφέλας του κατέβη εις την γην, σωτήρ και λυτρωτής των ανθρώπων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΑΜΑ: Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΩΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑ

                               Τέταρτο όραμα: Η καθιέρωση του Ιησού ως αρχιερέα

Ζαχ. 3,1             Καὶ ἔδειξέ μοι Κύριος Ἰησοῦν, τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, ἑστῶτα πρὸ προσώπου ἀγγέλου Κυρίου, καὶ ὁ διάβολος εἱστήκει ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τοῦ ἀντικεῖσθαι αὐτῷ.

Ζαχ. 3,1                     Ο Κυριος, διηγείται ο προφήτης, μου έδειξε τον Ιησούν, τον αρχιερέα, να ίσταται ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου· και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών του αρχιερέως, δια να αντιτίθεται προς αυτόν.

Ζαχ. 3,2             καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν διάβολον· ἐπιτιμήσαι Κύριος ἐν σοί, διάβολε, καὶ ἐπιτιμήσαι Κύριος ἐν σοὶ ὁ ἐκλεξάμενος τὴν Ἱερουσαλήμ· οὐκ ἰδοὺ τοῦτο ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός;

Ζαχ. 3,2                     Ο άγγελος Κυρίου είπεν στον διάβολον· “ο Κυριος να σε επιτημήση, διάβολε, να σε επιτιμήση ο Κυριος, ο οποίος έχει εκλέξει την Ιερουσαλήμ ως πάλιν του. Ωσάν δαυλός, που απεσπάσθη από την φωτιάν, δεν είναι ο αρχιερεύς αυτός, που εσώθη από την καταστροφήν του έθνους;”

Ζαχ. 3,3             καὶ Ἰησοῦς ἦν ἐνδεδυμένος ἱμάτια ῥυπαρὰ καὶ εἱστήκει πρὸ προσώπου τοῦ ἀγγέλου.

Ζαχ. 3,3                     Ο δε αρχιερεύς Ιησούς ήτο ενδεδυμένος με ρυπαρά ενδύματα και ίστατο όρθιος ενώπιον του αγγέλου.

Ζαχ. 3,4             καὶ ἀπεκρίθη καὶ εἶπε πρὸς τοὺς ἑστηκότας πρὸ προσώπου αὐτοῦ λέγων· ἀφέλετε τὰ ἱμάτια τὰ ῥυπαρὰ ἀπ᾿ αὐτοῦ. καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἰδοὺ ἀφῄρηκα τὰς ἀνομίας σου, καὶ ἐνδύσατε αὐτὸν ποδήρη

Ζαχ. 3,4                     Ο δε άγγελος ωμίλησε και είπε προς τους άλλους αγγέλους, που ίσταντο ενώπιόν του· “βγάλετε τα ακάθαρτα ενδύματα από αυτόν”. Επειτα στραφείς προς τον Ιησούν του είπε· “ιδού, εγώ αφήρεσα τας ανομίας σου·” και προς τους αγγέλους· “φορέσατε τώρα εις αυτόν τον μακρόν ιερατικόν χιτώνα.

Ζαχ. 3,5             καὶ ἐπίθετε κίδαριν καθαρὰν ἐπὶ τήν κεφαλὴν αὐτοῦ. καί περιέβαλον αὐτὸν ἱμάτια καὶ ἐπέθηκαν κίδαριν καθαρὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ὁ ἄγγελος Κυρίου εἱστήκει.

Ζαχ. 3,5                     Θέσατε εις την κεφαλήν του την καθαράν αρχιερατικήν μίτραν”. Οι άγγελοι ενέδυσαν αυτόν τα αρχιερατικά άμφια και εφόρεσαν εις την κεφαλήν του την καθαράν αρχιερατικήν μίτραν, ο άγγελος του Κυρίου ίστατο και παρετήρει.

Ζαχ. 3,6             καὶ διεμαρτύρατο ὁ ἄγγελος Κυρίου πρὸς Ἰησοῦν λέγων·

Ζαχ. 3,6                     Επειτα ο άγγελος του Κυρίου ωμίλησεν εις έντονον ύφος προς τον Ιησούν και του ειπε·

Ζαχ. 3,7             τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἐὰν ἐν ταῖς ὁδοῖς μου πορεύῃ καὶ ἐὰν τὰ προστάγματά μου φυλάξῃς, καὶ σὺ διακρινεῖς τὸν οἶκόν μου· καὶ ἐὰν διαφυλάξῃς καί γε τὴν αὐλήν μου, καὶ δώσω σοι ἀναστρεφομένους ἐν μέσῳ τῶν ἑστηκότων τούτων.

Ζαχ. 3,7                     “αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· εάν βαδίσης στον δρόμον των εντολών μου και εάν τηρήσης τα προστάγματά μου, συ θα κυβερνήσης τον οίκον μου τούτον, τον ναόν και τον λαόν της Ιουδαίας. Και εάν διατηρήσης καθαράν και αμόλυντον την αυλήν μου, θα δώσω εις σε πλήθη ευλαβών ανθρώπων, οι οποίοι θα επικοινωνούν ελευθέρως εν μέσω των ισταμένων έδω αγγέλων.

Ζαχ. 3,8             ἄκουε δή, Ἰησοῦ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, σὺ καὶ οἱ πλησίον σου οἱ καθήμενοι πρὸ προσώπου σου, διότι ἄνδρες τερατοσκόποι εἰσί· διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω τὸν δοῦλόν μου Ἀνατολήν·

Ζαχ. 3,8                     Ακουσε, λοιπόν, συ, Ιησού ο αρχιερεύς, και όλοι όσοι ευρίσκονται πλησίον σου, όσοι κάθονται απέναντί σου, διότι είναι θεαταί μεγάλων προφητικών οραμάτων. Διότι ιδού, εγώ θα φέρω τον δούλον μου, τον Μεσσίαν, Ανατολήν σωτηρίας και δόξης δια τον Ισραήλ και τα έθνη.

Ζαχ. 3,9             διότι ὁ λίθος, ὃν ἔδωκα πρὸ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ, ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα ἑπτὰ ὀφθαλμοί εἰσιν. ἰδοὺ ἐγὼ ὀρύσσω βόθρον, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, καὶ ψηλαφήσω πᾶσαν τὴν ἀδικίαν τῆς γῆς ἐκείνης ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ.

Ζαχ. 3,9                     Διότι ήδη έχω τοποθετήσει τον θεμέλιον λίθον, αυτόν τον οποίον έθεσα ενώπιον του Ιησού, κιαι επάνω στον μοναδικόν αυτόν λίθον επτά οφθαλμοί αγρυπνούν. Ιδού εγώ ανοίγω βόθρον, λέγει Κυριος παντοκράτωρ, και κατά την μεγάλην εκείνην ημέραν της λυτρώσεως θα ρίψω εις αυτόν όλας τας αμαρτίας της χώρας.

Ζαχ. 3,10           ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, συγκαλέσετε ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ ὑποκάτω ἀμπέλου καὶ ὑποκάτω συκῆς.

Ζαχ. 3,10                   Κατά την μεγάλην εκείνην ημέραν, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ, χαίροντες θα προσκαλέσετε ο καθένας τον πλησίον του εις ευφροσύνους συνεστιάσεις κάτω από τις κληματαριές και κάτω από τις συκιές σας”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- ΠΕΜΠΤΟ ΟΡΑΜΑ: Η ΕΠΤΑΦΩΤΟΣ ΛΥΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΛΙΟΔΕΝΤΡΑ

Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ

                               Πέμπτο όραμα: Η επτάφωτος λυχνία και τα δύο λιόδεντρα

Ζαχ. 4,1             Καὶ ἐπέστρεψεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ ἐξήγειρέ με ὃν τρόπον ὅταν ἐξεγερθῇ ἄνθρωπος ἐξ ὕπνου αὐτοῦ

Ζαχ. 4,1                     Ο άγγελος, ο οποίος μου ωμιλούσε, εστράφη και με εξύπνησεν, όπως όταν κανείς εξεγερθή από τον ύπνον του,

Ζαχ. 4,2             καὶ εἶπε πρός με· τί σὺ βλέπεις; καὶ εἶπα· ἑώρακα καὶ ἰδοὺ λυχνία χρυσῆ ὅλη, καὶ τὸ λαμπάδιον ἐπάνω αὐτῆς, καὶ ἑπτὰ λύχνοι ἐπάνω αὐτῆς, καὶ ἑπτὰ ἐπαρυστρίδες τοῖς λύχνοις τοῖς ἐπάνω αὐτῆς·

Ζαχ. 4,2                    και μου είπε· “τι βλέπεις συ;” Απήντησα· βλέπω· ιδού μία λυχνία ολόχρυσος και επάνω στον κεντρικόν της στύλον ο λύχνος. Επτά ήσαν όλοι οι λύχνοι κα επτά βραχίονες, εις τα άκρα των οποίων ήσαν τοποθετημένοι οι λύχνοι.

Ζαχ. 4,3             καὶ δύο ἐλαῖαι ἐπάνω αὐτῆς, μία ἐκ δεξιῶν τοῦ λαμπαδίου αὐτῆς καὶ μία ἐξ εὐωνύμων.

Ζαχ. 4,3                     Επάνω από την λυχνίαν υπήρχον δύο κλάδοι ελαίας, ο ενας εκ δεξιών και ο άλλος εξ αριστερών του κεντρικού λύχνου της.

Ζαχ. 4,4             καὶ ἐπηρώτησα καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοὶ λέγων· τί ἐστι ταῦτα, κύριε;

Ζαχ. 4,4                    Ηρώτησα και είπα στον άγγελον που ωμιλούσε μαζή μου· τι σημαίνουν αυτά, Κυριε;

Ζαχ. 4,5             καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπε πρός με λέγων· οὐ γινώσκεις τί ἐστι ταῦτα; καὶ εἶπα· οὐχί, κύριε.

Ζαχ. 4,5                     Ο δε άγγελος, ο οποίος ωμιλούσε με εμέ, μου είπε· “δεν γνωρίζεις τι σημαίνουν αυτά; Και είπα· “οχι, Κυριε”.

 

                               Η αξία και το έργο του Ζοροβάβελ

Ζαχ. 4,6             καὶ ἀπεκρίθη καὶ εἶπε πρός με λέγων· οὗτος ὁ λόγος Κυρίου πρὸς Ζοροβάβελ λέγων· οὐκ ἐν δυνάμει μεγάλῃ οὐδὲ ἐν ἰσχύϊ, ἀλλ᾿ ἢ ἐν πνεύματί μου, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Ζαχ. 4,6                    Εκείνος απήντησε και μου είπε· “αυτό το όραμα είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζοροβάβελ, όταν του είπε· όχι με μεγάλην υλικήν δύναμιν, ούτε με ισχύν ανθρωπίνην, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ, θα αποπερατωθή το έργον σου.

Ζαχ. 4,7             τίς εἶ σύ, τό ὄρος τὸ μέγα, τὸ πρὸ προσώπου Ζοροβάβελ τοῦ κατορθῶσαι; καὶ ἐξοίσω τὸν λίθον τῆς κληρονομίας ἰσότητα χάριτος χάριτα αὐτῆς.

Ζαχ. 4,7                     Ποιός είσαι συ, το μέγα όρος, που ίσταται ενώπιον του Ζοροβάβελ εμπόδιον, δια να μη στήση αυτός κατορθώματα; Εγώ θα βγάλω τους λίθους από το λατομείον δια την οικοδομήν του ναού, την κληρονομίαν μου αυτήν προς τον λαόν, ισότητα χάριτος και πλήθος χαρίτων δι' αυτόν”.

Ζαχ. 4,8             καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ζαχ. 4,8                    Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και μου είπε·

Ζαχ. 4,9             αἱ χεῖρες Ζοροβάβελ ἐθεμελίωσαν τὸν οἶκον τοῦτον, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπιτελέσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιγνώσῃ, διότι Κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέ με πρός σε.

Ζαχ. 4,9                    “αι χείρες του Ζοροβάβελ εθεμελίωσαν τον ναόν τούτον και αι χείρες του θα τον φέρουν εις πέρας. Και θα μάθης συ, λαέ, ότι Κυριος ο παντοκράτωρ έχει αποστείλει εμέ προς σέ.

Ζαχ. 4,10           διότι τίς ἐξουδένωσεν εἰς ἡμέρας μικράς; καὶ χαροῦνται καὶ ὄψονται τὸν λίθον τὸν κασσιτέρινον ἐν χειρὶ Ζοροβάβελ. ἑπτὰ οὗτοι ὀφθαλμοὶ Κυρίου εἰσὶν οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.

Ζαχ. 4,10                   Ποίος δύναται να καταφρονήση τας φαινομενικώς μικράς και ασήμους αυτάς ημέρας; Οι Ιουδαίοι θα χαρούν, διότι θα βλέπουν εκλεκτούς λίθους εις τα χέρια του Ζοροβάβελ δια την ανοικοδόμησίν του ναού. Οι επτά άγρυπνοι οφθαλμοί της προνοίας του Κυρίου επιβλέπουν εις ολόκληρον την γην”.

Ζαχ. 4,11           καὶ ἀπεκρίθην καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν· τί αἱ δύο ἐλαῖαι αὗται, αἱ ἐκ δεξιῶν τῆς λυχνίας καὶ ἐξ εὐωνύμων;

Ζαχ. 4,11                   Απεκρίθην τότε και είπα προς αυτόν· “αι δύο αυταί ελαίαι, η μία εκ δεξιών της λυχνίας και η άλλη εξ αριστερών, τι σημαίνουν;”

Ζαχ. 4,12           καὶ ἐπηρώτησα ἐκ δευτέρου καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν· τί οἱ δύο κλάδοι τῶν ἐλαιῶν οἱ ἐν ταῖς χερσὶ τῶν δύο μυξωτήρων τῶν χρυσῶν τῶν ἐπιχεόντων καὶ ἐπαναγόντων τὰς ἐπαρυστρίδας τὰς χρυσᾶς;

Ζαχ. 4,12                   Δευτέραν φοράν τον ηρώτησα και είπα προς αυτόν· “τι σημαίνουν οι δύο κλάδοι των ελαίων εις τα δύο χρυσά δοχεία, όπου χύνεται το έλαιον και διοχετεύεται στους χρυσούς αγωγούς;”

Ζαχ. 4,13           καὶ εἶπε πρός με· οὐκ οἶδας τί ἐστι ταῦτα; καὶ εἶπα οὐχί, κύριε.

Ζαχ. 4,13                   Ο άγγελος με ηρώτησε· “δεν γνωρίζεις λοιπόν, τι σημαίνουν αυτά; Και είπα, όχι.

Ζαχ. 4,14           καὶ εἶπεν· οὗτοι οἱ δύο υἱοὶ τῆς πιότητος παρεστήκασι Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς.

Ζαχ. 4,14                   Ο άγγελος είπε· “αυτοί είναι οι δύο εκλεκτοί άνδρες, οι οποίοι παρίστανται ενώπιον του Θεού, του κυριάρχου όλης της γης”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΕΚΤΟ ΟΡΑΜΑ: Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΟ ΟΡΑΜΑ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΦΙΝΙ

                               Έκτο όραμα: Η τιμωρία της αδικίας

Ζαχ. 5,1             Καὶ ἐπέστρεψα, καὶ ᾖρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ δρέπανον πετόμενον.

Ζαχ. 5,1                     Εσήκωσα και πάλιν τα μάτια μου και είδα· και ιδού ένα δρέπανον να πετά στον αέρα.

Ζαχ. 5,2             καὶ εἶπε πρός με· τί σὺ βλέπεις; καὶ εἶπα ἐγώ· ὁρῶ δρέπανον πετόμενον μήκους πήχεων εἴκοσι καὶ πλάτους πήχεων δέκα.

Ζαχ. 5,2                     Ο άγγελος με ηρώτησε και μου είπε· “τι βλέπεις συ;” Και εγώ απήντησα· “βλέπω ένα δρέπανον να πετά στον αέρα μήκους είκοσι πήχεων και πλάτους δέκα πήχεων”.

Ζαχ. 5,3             καὶ εἶπε πρός με· αὕτη ἡ ἀρὰ ἡ ἐκπορευομένη ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, διότι πᾶς ὁ κλέπτης ἐκ τούτου ἕως θανάτου ἐκδικηθήσεται, καὶ πᾶς ὁ ἐπίορκος ἐκ τούτου ἐκδικηθήσεται·

Ζαχ. 5,3                     Ο άγγελος μου είπε τότε· “αυτή είναι η κατάρα, η οποία έρχεται εναντίον όλης της γης, διότι κάθε κλέπτης θα καταδικασθή με τούτο το δρέπανον εις θάνατον, όπως και κάθε επίορκος θα τιμωρηθή με αυτό το δρέπανον.

Ζαχ. 5,4             καὶ ἐξοίσω αὐτό, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ κλέπτου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ ὀμνύοντος τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει καὶ καταλύσει ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ συντελέσει αὐτὸν καὶ τὰ ξύλα αὐτοῦ καὶ τοὺς λίθους αὐτοῦ.

Ζαχ. 5,4                     Θα εξαπολύσω αυτό, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ, και θα εισελθη στον οίκον του κλέπτου και στον οίκον του ορκιζομένου ψευδώς στο Ονομά μου. Θα εγκατασταθή τιμωρόν στον οίκον του και θα εξολοθρεύση αυτόν εντελώς και τα ξύλα και τους λίθους”.

 

                               Έβδομο όραμα: Η γυναίκα στο κοφίνι

Ζαχ. 5,5             Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπε πρός με· ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ ἰδὲ τί τὸ ἐκπορευόμενον τοῦτο.

Ζαχ. 5,5                     Εβγήκεν ο άγγελος, που ωμιλούσε προς εμέ, και μου είπε πάλιν· “σήκωσε τους οφθαλμούς σου και ιδέ, τι είναι αυτό, το οποίον έρχεται;”

Ζαχ. 5,6             καὶ εἶπα· τί ἐστι; καὶ εἶπε· τοῦτο τὸ μέτρον τὸ ἐκπορευόμενον. καὶ εἶπεν· αὕτη ἡ ἀδικία αὐτῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

Ζαχ. 5,6                     Εγώ τον ηρώτησα· “τι είναι;” Εκείνος μου απήντησεν· “αυτό που έρχεται είναι δοχείον, που χρησιμοποιείται ως μέτρον”. Είπεν ακόμη ο άγγελος· “αυτό συμβολίζει την αμαρτίαν του λαού, η οποία έχει εκταθή εις όλην την χώραν σας”.

Ζαχ. 5,7             καὶ ἰδοὺ τάλαντον μολίβου ἐξαιρόμενον, καὶ ἰδοὺ γυνὴ μία ἐκάθητο ἐν μέσῳ τοῦ μέτρου.

Ζαχ. 5,7                     Και ιδού, ένας βαρύς, στρογγυλός, εκ μολύβδου δίσκος, που αφηρέθη από το δοχείον· και ιδού μία γυνή εκάθητο μέσα στο δοχείον, το οποίον εχρησιμοποιείτο ως μέτρον.

Ζαχ. 5,8             καὶ εἶπεν· αὕτη ἐστὶν ἡ ἀνομία· καὶ ἔῤῥιψεν αὐτὴν εἰς μέσον τοῦ μέτρου καὶ ἔῤῥιψε τὸν λίθον τοῦ μολίβου εἰς τὸ στόμα αὐτῆς.

Ζαχ. 5,8                     Ο άγγελος είπεν· “αυτή είναι η παρανομία. Ο Κυριος την έρριψε μέσα στο δοχείον αυτό και έθεσε το μολύβδινον πώμα στο στόμα της”.

Ζαχ. 5,9             καὶ ᾖρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ δύο γυναῖκες ἐκπορευόμεναι, καὶ πνεῦμα ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν, καὶ αὗται εἶχον πτέρυγας ὡς πτέρυγας ἔποπος· καὶ ἀνέλαβον τὸ μέτρον ἀναμέσον τῆς γῆς καὶ ἀναμέσον τοῦ οὐρανοῦ.

Ζαχ. 5,9                     Εσήκωσα τα μάτια μου και είδον και ιδού ήρχοντο δύο γυναίκες. Ανεμος εφυσούσε εις τας πτέρυγάς των. Αυταί δε είχαν σαν πολυχρώμους πτέρυγας έποπος (τσαλαπετεινού). Εσήκωσαν λοιπόν το δοχείον και το εκρατούσαν αναμέσον της γης και αναμέσον του ουρανού.

Ζαχ. 5,10           καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί· ποῦ αὗται ἀποφέρουσι τὸ μέτρον;

Ζαχ. 5,10                   Ηρώτησα τότε τον άγγελον, ο οποίος συνωμιλούσε μαζή μου· “που θα μεταφέρουν αυταί το δοχείον τούτο;”

Ζαχ. 5,11           καὶ εἶπε πρός με· οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἰκίαν ἐν γῇ Βαβυλῶνος καὶ ἑτοιμάσαι, καὶ θήσουσιν αὐτὸ ἐκεῖ ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ.

Ζαχ. 5,11                    Εκείνος μου απήντησε· “το μεταφέρουν δια να οικοδομήσουν και ετοιμάσουν οικίαν εις την χώραν της Βαβυλώνος· εκεί εις την οικίαν, που θα ετοιμάσουν, θα το τοποθετήσουν”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΟΓΔΟΟ ΟΡΑΜΑ: ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΤΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΙΗΣΟΥ

                             Όγδοο όραμα: Τα συμβολικά άρματα

Ζαχ. 6,1             Καὶ ἐπέστρεψα καὶ ᾖρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τέσσαρα ἅρματα ἐκπορευόμενα ἐκ μέσου δύο ὀρέων, καὶ τὰ ὄρη ἦν ὄρη χαλκᾶ.

Ζαχ. 6,1                     Εγύρισα, εσήκωσα πάλιν τα μάτια μου και είδον· ιδού τέσσαρα άρματα έβγαιναν και ήρχοντο ανάμεσα άπό δύο όρη, και τα όρη αυτά ήσαν χάλκινα.

Ζαχ. 6,2             ἐν τῷ ἅρματι τῷ πρώτῳ ἵπποι πυῤῥοί, καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ δευτέρῳ ἵπποι μέλανες.

Ζαχ. 6,2                    Εις το πρώτον άρμα ήσαν ζευγμένοι ίπποι χρώματος ερυθρού. Εις το δεύτερον άρμα ήσαν ίπποι μαύροι.

Ζαχ. 6,3             καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ τρίτῳ ἵπποι λευκοί, καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ τετάρτῳ ἵπποι ποικίλοι ψαροί.

Ζαχ. 6,3                     Και στο τρίτον άρμα ίπποι λευκοί, εις δε το τέταρτον άρμα ήσαν ίπποι ποικιλόχρωμοι ψαροί.

Ζαχ. 6,4             καὶ ἀπεκρίθην καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί· τί ἐστι ταῦτα, κύριε;

Ζαχ. 6,4                    Ηρώτησα και είπα στον άγγελον, ο οποίος συνωμιλούσε μαζή μου· “τι σημαίνουν αυτά, κύριε;”

Ζαχ. 6,5             καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπε· ταῦτά ἐστιν οἱ τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ, ἐκπορεύονται παραστῆναι τῷ Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς·

Ζαχ. 6,5                     Ο άγγελος που συνωμιλούσε με εμέ, ειπε· “αυτά είναι οι τέσσαρες άνεμοι του ουρανού, οι οποίοι έρχονται να παρουσιασθούν ενώπιον του Κυρίου όλης της γης”.

Ζαχ. 6,6             ἐν ᾧ ἦσαν οἱ ἵπποι οἱ μέλανες, ἐξεπορεύοντο ἐπὶ γῆν βοῤῥᾶ, καὶ οἱ λευκοὶ ἐξεπορεύοντο κατόπισθεν αὐτῶν, καὶ οἱ ποικίλοι ἐξεπορεύοντο ἐπὶ γῆν νότου,

Ζαχ. 6,6                    Οι μαύροι ίπποι, οι ζευγμένοι στο πρώτον άρμα, επορεύοντο προς βορράν, οι λευκοί ηκολούθουν έπειτα από αυτούς· και οι ποικιλόχρωμοι ίπποι του άλλου άρματος επήγαιναν προς την χώραν του νότου.

Ζαχ. 6,7             καὶ οἱ ψαροὶ ἐξεπορεύοντο καὶ ἐπέβλεπον τοῦ πορεύεσθαι τοῦ περιοδεῦσαι τὴν γῆν. καὶ εἶπε· πορεύεσθε καὶ περιοδεύσατε τὴν γῆν· καὶ περιώδευσαν τὴν γῆν.

Ζαχ. 6,7                     Οι δε ψαροί ίπποι επορεύοντο και εφαίνοντο, ως εάν ειχαν την διάθεσιν να πορευθούν και περιοδεύσουν την γην. Ενας δε άγγελος είπε· “πηγαίνετε και περιοδεύσατε την γην”. Και εκείνοι πράγματι περιώδευσαν την γην.

Ζαχ. 6,8             καὶ ἀνεβόησε καὶ ἐλάλησε πρός με λέγων· ἰδοὺ οἱ ἐκπορευόμενοι ἐπὶ γῆν βοῤῥᾶ ἀνέπαυσαν τὸν θυμόν μου ἐν γῇ βοῤῥᾶ.

Ζαχ. 6,8                    Ο άγγελος ανεβόησε και είπε προς εμέ· “ιδού, οι ίπποι, οι οποίοι πορεύονται προς την χώραν του Βορρά, κατέπαυσαν την οργήν μου εναντίον της χώρας αυτής του Βορρά”.

 

                            Συμβολική στέψη του αρχιερέα Ιησού

Ζαχ. 6,9             Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ζαχ. 6,9                    Ο Κυριος ωμίλησε τότε προς εμέ και είπε·

Ζαχ. 6,10           λάβε τὰ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας παρὰ τῶν ἀρχόντων καὶ παρὰ τῶν χρησίμων αὐτῆς καὶ παρὰ τῶν ἐπεγνωκότων αὐτὴν καὶ εἰσελεύσῃ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς τὸν οἶκον Ἰωσίου τοῦ Σοφονίου τοῦ ἥκοντος ἐκ Βαβυλῶνος

Ζαχ. 6,10                   “πάρε τας προσφοράς, τας οποίας οι εις αιχμαλωσίαν ευρισκόμενοι Ιουδαίοι απέστειλαν, οι άρχοντες δηλαδή, οι καλοί και χρήσιμοι άνδρες, εκείνοι οι οποίοι κατενόησαν την αιτίαν και τον παιδαγωγικόν σκοπόν της αιχμαλωσίας. Και κατά την ημέραν εκείνην θα εισέλθης στον οίκον Ιωσίου, υιού του Σοφονίου, ο οποίος έχει έλθει από την Βαβυλώνα.

Ζαχ. 6,11           καὶ λήψῃ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ποιήσεις στεφάνους καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ἰησοῦ τοῦ Ἰωσεδὲκ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου

Ζαχ. 6,11                   Θα πάρης το αργύριον και το χρυσίον των δωρεών και θα κατασκευάσης στέφανον, τον οποίον θα θέσης εις την κεφαλήν του αρχιερέως Ιησού, υιού του Ιωσεδέκ.

Ζαχ. 6,12           καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἰδοὺ ἀνήρ, ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ, καὶ ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ, καὶ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον Κυρίου·

Ζαχ. 6,12                   Και θα πης προς αυτόν· Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ. Ιδού, ανήρ, του οποίου το όνομα είναι Ανατολή. Από τον τόπον, όπου ευρίσκεται, θα ανατείλη και θα υψωθή και θα οικοδομήση τον ναόν του Κυρίου.

Ζαχ. 6,13           καὶ αὐτὸς λήψεται ἀρετὴν καὶ καθιεῖται καὶ κατάρξει ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ ἔσται ἱερεὺς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, καὶ βουλὴ εἰρηνικὴ ἔσται ἀναμέσον ἀμφοτέρων.

Ζαχ. 6,13                   Αυτός θα προσλάβη κάθε αρετήν, θα καθίση επί του θρόνου και θα ασκήση κατά απόλυτον και δίκαιον τρόπον την βασιλικήν του εξουσίαν. Εκ δεξιών του θα ίσταται ο ιερεύς, ειρήνη θα υπάρχη μεταξύ αμφοτέρων των αξιωμάτων βασιλικού και ιερατικού.

Ζαχ. 6,14           ὁ δὲ στέφανος ἔσται τοῖς ὑπομένουσι καὶ τοῖς χρησίμοις αὐτῆς καὶ τοῖς ἐπεγνωκόσιν αὐτὴν καὶ εἰς χάριτα υἱοῦ Σοφονίου καὶ εἰς ψαλμὸν ἐν οἴκῳ Κυρίου.

Ζαχ. 6,14                   Ο στέφανος κατόπιν θα δοθή εις εκείνους, που έδειξαν υπομονήν κατά το διάστημα της εξορίας των, στους χρησίμους άνδρας, οι οποίοι κατενόησαν την αιτίαν και τον παιδαγωγικόν χαρακτήρα της αιχμαλωσίας και προς τιμήν του υιού του Σοφονίου, όπως επίσης και εις εκείνους, οι οποίοι ποθούν και αγαπούν να υμνολογήται ο Κυριος στον ναόν του.

Ζαχ. 6,15           καὶ οἱ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἥξουσι καὶ οἰκοδομήσουσιν ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, καὶ γνώσεσθε διότι Κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με πρὸς ὑμᾶς· καὶ ἔσται, ἐὰν εἰσακούοντες εἰσακούσητε τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν.

Ζαχ. 6,15                   Και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ευρίσκονται μακράν από αυτούς θα έλθουν να ανοικοδομήσουν τον ναόν του Κυρίου. Τοτε θα κατανοήσετε καλά ότι ο Κυριος ο παντοκράτωρ με έστειλε προς σας. Αυτά θα γίνουν, η επάνοδος εκ της αιχμαλωσίας και η ανοικοδόμησις του ναού, εάν σεις πρσθύμως και πιστώς υπακούσετε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σας”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7- ΝΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

                            Νηστεία σε ανάμνηση της καταστροφής της Ιερουσαλήμ

Ζαχ. 7,1             Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει, ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέως ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν τετράδι τοῦ μηνὸς τοῦ ἐνάτου, ὅς ἐστι Χασελεῦ·

Ζαχ. 7,1                     Κατά το τέταρτον έτος της βασιλείας του Δαρείου, την τετάρτην ημέραν του ενάτου μηνός, ο οποίος ονομάζεται Χασελεύ, ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Ζαχαρίαν, όταν

Ζαχ. 7,2             καὶ ἐξαπέστειλεν εἰς Βαιθὴλ Σαρασὰρ καὶ Ἀρβεσεὲρ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ τοῦ ἐξιλάσασθαι τὸν Κύριον

Ζαχ. 7,2                     ο Σαρασάρ και ο βασιλεύς Αρβεσεέρ και οι άνδρες του, έστειλαν εις την Βαιθήλ, δια να εξιλεώσουν τον Κυριον

Ζαχ. 7,3             λέγων πρὸς τοὺς ἱερεῖς τοὺς ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου παντοκράτορος καὶ πρὸς τοὺς προφήτας λέγων· εἰσελήλυθεν ὧδε ἐν τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ τὸ ἁγίασμα, καθότι ἐποίησα ἤδη ἱκανὰ ἔτη.

Ζαχ. 7,3                     και να ερωτήσουν τους ιερείς, που υπηρετούσαν στον ναόν Κυρίου του παντοκράτορος και τους προφήτας ως εξής· Η αγία προσφορά προσεφέρθη προς τον Κυριον κατά τον πέμπτον αυτόν μήνα, όπως εγίνετο και προηγουμένως επί έτη πολλά;

Ζαχ. 7,4             καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου τῶν δυνάμεων πρὸς ἐμὲ λέγων·

Ζαχ. 7,4                     Ο προφήτης λέγει· Μου ωμίλησεν ο Κυριος των δυνάμεων, του ουρανού και της γης και μου είπε·

Ζαχ. 7,5             εἰπὸν πρὸς ἅπαντα τὸν λαὸν τῆς γῆς καὶ πρὸς τοὺς ἱερεῖς λέγων· ἐὰν νηστεύσητε ἢ κόψησθε ἐν ταῖς πέμπταις ἢ ἐν ταῖς ἑβδόμαις, καὶ ἰδοὺ ἑβδομήκοντα ἔτη μὴ νηστείαν νενηστεύκατέ μοι;

Ζαχ. 7,5                     “ειπέ προς όλον τον λαόν της χώρας και προς τους ιερείς, εάν νηστεύσετε, εάν αρχίσετε και συνεχίσετε κοπετούς και θρήνους κατά τον πέμπτον η τον έβδομον μήνα, τι έχετε να ωφεληθήτε; Ιδού εβδομήκοντα έτη ενηστεύσατε και εκόπτεσθε, οχι όμως δι' εμέ.

Ζαχ. 7,6             καὶ ἐὰν φάγητε ἢ πίητε, οὐχ ὑμεῖς ἔσθετε καὶ πίνετε;

Ζαχ. 7,6                     Οταν πάλιν τρώγετε η πίνετε, δεν τρώγετε και δεν πίνετε δια τον εαυτόν σας μόνον, λησμονούντες εμέ τον Θεόν σας;”

Ζαχ. 7,7             οὐχ οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλησε Κύριος ἐν χερσὶ τῶν προφητῶν τῶν ἔμπροσθεν, ὅτε ἦν Ἱερουσαλὴμ κατοικουμένη καὶ εὐθηνοῦσα καὶ αἱ πόλεις κυκλόθεν αὐτῆς καὶ ἡ ὀρεινὴ καὶ ἡ πεδινὴ κατῳκεῖτο;

Ζαχ. 7,7                     Τα ίδια λόγια δεν σας έλεγεν ο Κυριος δια μέσου των προγενεστέρων προφητών, όταν η Ιερουσαλήμ κατωκείτο και ήτο πλουσία και ευημερούσα, όπως επίσης και αι γύρω της πόλεις, κατωκείτο δε η ορεινή και η πεδινή περιοχή της;

Ζαχ. 7,8             καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν λέγων·

Ζαχ. 7,8                     Ο Κυριος ωμίλησε και πάλιν προς τον Ζαχαρίαν και είπε·

Ζαχ. 7,9             τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· κρίμα δίκαιον κρίνετε καὶ ἔλεος καὶ οἰκτιρμὸν ποιεῖτε ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ

Ζαχ. 7,9                     αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· “κρίνατε με δικαιοσύνην και ο καθένας σας ας δείχνη έμπρακτον την ελεημοσύνην και την συμπάθειάν του προς τον αδελφόν του.

Ζαχ. 7,10           καὶ χήραν καὶ ὀρφανὸν καὶ προσήλυτον καὶ πένητα μὴ καταδυναστεύετε, καὶ κακίαν ἕκαστος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ μὴ μνησικακείτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν.

Ζαχ. 7,10                   Μη καταδυναστεύετε και μη εκμεταλλεύεστε την χήραν, τον ορφανόν, τον ξένον και τον πτωχόν. Ας μη μνησικακήτε, ας μη κρατήτε μέσα εις τις καρδιές σας το αδίκημα, το οποίον τυχόν σας έκαμε κάποιος αδελφός σας.

Ζαχ. 7,11           καὶ ἠπείθησαν τοῦ προσέχειν καὶ ἔδωκαν νῶτον παραφρονοῦντα καὶ τὰ ὦτα αὐτῶν ἐβάρυναν τοῦ μὴ εἰσακούειν

Ζαχ. 7,11                    Εκείνοι όμως ηπείθησαν, δεν επρόσεξαν, εν τη παραφροσύνη των έστρεψαν τα νώτα των προς εμέ, εδείχθησαν βαρήκοοι, δεν υπήκουσαν εις τας εντολάς μου,

Ζαχ. 7,12           καὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν ἔταξαν ἀπειθῆ τοῦ μὴ εἰσακούειν τοῦ νόμου μου καὶ τοὺς λόγους, οὓς ἐξαπέστειλε Κύριος παντοκράτωρ ἐν πνεύματι αὐτοῦ ἐν χερσὶ τῶν προφητῶν τῶν ἔμπροσθεν· καὶ ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη παρὰ Κυρίου παντοκράτορος.

Ζαχ. 7,12                   εσκλήρυναν την καρδίαν των και την έκαμαν απειθή, ώστε να μη υπακούουν στον Νομον μου και στους λόγους μου, τους οποίους εγώ, ο Κυριος, ο παντοκράτωρ, δια του Πνεύματός μου, μέσω των προηγουμένων προφητών είχα διατάξει”. Δια τούτο και εξέσπασεν η μεγάλη οργή από Κυριον τον παντοκράτορα.

Ζαχ. 7,13           καὶ ἔσται ὃν τρόπον εἶπε καὶ οὐκ εἰσήκουσαν, οὕτως κεκράξονται καὶ οὐ μὴ εἰσακούσω, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Ζαχ. 7,13                   “Οπως δε αυτοί δεν άκουσαν τας εντολάς του Κυρίου, έτσι και εγώ ο Κυριος δεν θα τους εισακούσω, όταν επάνω εις την θλίψιν των θα κράξουν προς εμέ, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ.

Ζαχ. 7,14           καὶ ἐκβαλῶ αὐτοὺς εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἃ οὐκ ἔγνωσαν, καὶ ἡ γῆ ἀφανισθήσεται κατόπισθεν αὐτῶν ἐκ διοδεύοντος καὶ ἐξ ἀναστρέφοντος· καὶ ἔταξαν γῆν ἐκλεκτὴν εἰς ἀφανισμόν.

Ζαχ. 7,14                   Τους είχα προαναγγείλει, ότι θα τους εκδιώξω και θα τους διασκορπίσω εις όλα τα έθνη, τα οποία τους ήσαν προηγουμένως άγνωστα· ότι η γη των θα ερημωθή από κατοίκους· ότι δεν θα υπάρχουν οι διερχόμενοι και επιστρέφοντες δια μέσου αυτής. Αυτοί με τον τρόπον της ζωής των παρέδωσαν την εκλεκτήν χώραν εις εξαφανισμόν”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8- Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

                            Η μελλοντική δόξα της Ιερουσαλήμ

Ζαχ. 8,1             Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου παντοκράτορος λέγων·

Ζαχ. 8,1                     Κυριος ο παντοκράτωρ ωμίλησε προς εμέ και είπεν·

Ζαχ. 8,2             τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἐζήλωκα τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν Σιὼν ζῆλον μέγαν καὶ θυμῷ μεγάλῳ ἐζήλωκα αὐτήν.

Ζαχ. 8,2                    αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· “πάρα πολύ έχω αγαπήσει την Ιερουσαλήμ. Ζήλον μέγαν τρέφω δια την Σιών και επάνω στον ιερόν αυτόν ζήλον μου, μέγας θυμός με κατέλαβεν εναντίον εκείνων, που την επιβουλεύονται.

Ζαχ. 8,3             τάδε λέγει Κύριος· ἐπιστρέψω ἐπὶ Σιὼν καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ Ἱερουσαλήμ, καὶ κληθήσεται ἡ Ἱερουσαλὴμ πόλις ἀληθινὴ καὶ τὸ ὄρος Κυρίου παντοκράτορος ὄρος ἅγιον.

Ζαχ. 8,3                     Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ. Θα επιστρέψω εις την Σιών, θα κατασκηνώσω εντός της Ιερουσαλήμ και η Ιερουσαλήμ θα αναγνωρισθη και θα ονομασθή ως πόλις της αληθείας, το δε όρος Σιών Κυρίου του παντοκράτορας ως όρος άγιον.

Ζαχ. 8,4             τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἔτι καθήσονται πρεσβύτεροι καὶ πρεσβύτεραι ἐν ταῖς πλατείαις Ἱερουσαλήμ, ἕκαστος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἀπὸ πλήθους ἡμερῶν·

Ζαχ. 8,4                    Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· και θα καθίσουν πάλιν οι μεγαλύτεροι κατά την ηλικίαν και αι μεγαλύτεραι κατά την ηλικίαν εις τας πλατείας της Ιερουσαλήμ. Λογω δε της μεγάλης των ηλικίας θα κρατή ο καθένας εις τα χέρια του την ράβδον του, δια να στηρίζεται εις αυτήν.

Ζαχ. 8,5             καὶ αἱ πλατεῖαι τῆς πόλεως πλησθήσονται παιδαρίων καὶ κορασίων παιζόντων ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς.

Ζαχ. 8,5                     Αι πλατείαι της πόλεως θα γεμίσουν από αγόρια και κορίτσια, τα οποία θα παίζουν εις τας πλατείας της.

Ζαχ. 8,6             τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· εἰ ἀδυνατήσει ἐνώπιον τῶν καταλοίπων τοῦ λαοῦ τούτου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, μὴ καὶ ἐνώπιόν μου ἀδυνατήσει; λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Ζαχ. 8,6                    Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· εάν τούτο είναι αδύνατον στους απομείναντας Ιουδαίους και εις εκείνους, που επέστρεψαν από την αιχμαλωσίαν, μήπως είναι και δι' εμέ αδύνατον;” Λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ.

Ζαχ. 8,7             τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἰδοὺ ἐγὼ σῴζω τὸν λαόν μου ἀπὸ γῆς ἀνατολῶν καὶ ἀπὸ γῆς δυσμῶν

Ζαχ. 8,7                     Αυτά ακόμη λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ· “ιδού εγώ θα σώσω και θα σώζω τον λαόν μου από ανατολών μέχρι δυσμών.

Ζαχ. 8,8             καὶ εἰσάξω αὐτοὺς καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔσονται ἐμοὶ εἰς λαόν, κἀγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ.

Ζαχ. 8,8                    Θα τους επαναφέρω και θα τους εγκαταστήσω εις την Ιερουσαλήμ και αυτοί θα είναι λαός μου, εγώ δε θα είμαι ο Θεός των εν αληθεία και δικαιοσύνη.

Ζαχ. 8,9             τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· κατισχυέτωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν τῶν ἀκουόντων ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τοὺς λόγους τούτους ἐκ στόματος τῶν προφητῶν, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας τεθεμελίωται ὁ οἶκος Κυρίου παντοκράτορος, καὶ ὁ ναὸς ἀφ᾿ οὗ ᾠκοδόμηται.

Ζαχ. 8,9                    Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ ας αποκτήσουν ισχύν και δύναμιν τα χέρια σας, υμών οι οποίοι ακούετε κατά τας ημέρας αυτάς τους λόγους τούτους δια του στόματος των προφητών, από την ημέραν κατά την οποίαν ετέθησαν τα θεμέλια του ναού του Κυρίου παντοκράτορος, δια να ανοικοδομηθή το θυσιαστήριόν του.

Ζαχ. 8,10           διότι πρὸ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ μισθὸς τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἔσται εἰς ὄνησιν, καὶ ὁ μισθὸς τῶν κτηνῶν οὐχ ὑπάρξει, καὶ τῷ ἐκπορευομένῳ καὶ τῷ εἰσπορευομένῳ οὐκ ἔσται εἰρήνη ἀπὸ τῆς θλίψεως· καὶ ἐξαποστελῶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους, ἕκαστον ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ.

Ζαχ. 8,10                   Διότι προ των ημέρων εκείνων καμμία αμοιβή και καμμία ωφέλεια δεν εδιδετο στους ανθρώπους και το ημερομίσθιον των κτηνών ήτο ανύπαρκτον. Λογω δε της εχθρικής επιβουλής και αναταραχής, δεν υπήρχεν ειρήνη και ασφάλεια δια τους εξερχομένους από την πόλιν προς τα ειρηνικά των έργα και επανερχομένους εις αυτήν. Εγώ εξαπέλυσα όλους τους ανθρώπους, τον ένα εναντίον του άλλου δια τας αμαρτίας των.

Ζαχ. 8,11           καὶ νῦν οὐ κατὰ τάς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν ἐγὼ ποιῶ τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ τούτου, λέγει Κύριος παντοκράτωρ,

Ζαχ. 8,11                   Τωρα όμως, που ανοικοδομείται ο ναός, δεν θα πράξω στους απομείναντας και επανελθόντας από την αιχμαλωσίαν Ιουδαίους τα ίδια, τα οποία έκαμα κατά τας προηγουμένας ημέρας λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ.

Ζαχ. 8,12           ἀλλ᾿ ἢ δείξω εἰρήνην· ἡ ἄμπελος δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς, καὶ ἡ γῆ δώσει τὰ γεννήματα αὐτῆς, καὶ ὁ οὐρανὸς δώσει τὴν δρόσον αὐτοῦ, καὶ κατακληρονομήσω τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ μου τούτου ταῦτα πάντα.

Ζαχ. 8,12                   Αλλά θα φέρω και θα εγκαταστήσω ειρήνην. Η άμπελος θα δώση τους καρπούς της, και η ύπαιθρος χώρα τα γεννήματά της, ο ουρανός θα δώση στον κατάλληλον καιρόν την βροχήν του. Θα δώσω όλα αυτά κληρονομίαν στους απομείναντας και στους εκ της αιχμαλωσίας επιστρέψαντας Ιουδαίους.

Ζαχ. 8,13           καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἦτε ἐν κατάρᾳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὁ οἶκος Ἰούδα καὶ οἶκος Ἰσραήλ, οὕτως διασώσω ὑμᾶς καὶ ἔσεσθε ἐν εὐλογίᾳ· θαρσεῖτε καὶ κατισχύετε ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν.

Ζαχ. 8,13                   Και όπως άλλοτε οι Ιουδαίοι και οι Ισραηλίται κατά την αιχμαλωσίαν μεταξύ των εθνών ευρίσκεσθε εις κατάραν, ετσι εγώ θα σας σώσω και θα είσθε υπό την ευλογίαν μου. Παρέτε, λοιπόν, θάρρος και ας δυναμώσουν τα χέρια σας δια την ανοικοδόμησιν του ναού.

Ζαχ. 8,14           διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ὃν τρόπον διενοήθην τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς ἐν τῷ παροργίσαι με τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, καὶ οὐ μετενόησα,

Ζαχ. 8,14                   Διότι αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· όπως εσκέφθην και απεφάσισα να σας τιμωρήσω, διότι οι πατέρες σας με εξώργισαν, λέγει Κυοιος ο παντοκράτωρ, και δεν άλλαξα γνώμην,

Ζαχ. 8,15           οὕτως παρατέταγμαι καὶ διανενόημαι ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τοῦ καλῶς ποιῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸν οἶκον Ἰούδα· θαρσεῖτε.

Ζαχ. 8,15                   έτσι τώρα κατά τας ημέρας αυτάς είμαι έτοιμος και έχω πάρει την απόφασιν, να κάμω το καλόν εις την Ιερουσαλήμ, στους Ιουδαίους. Εχετε λοιπόν θάρρος.

Ζαχ. 8,16           οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ποιήσετε· λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, ἀλήθειαν καὶ κρίμα εἰρηνικὸν κρίνατε ἐν ταῖς πύλαις ὑμῶν,

Ζαχ. 8,16                   Αυτά είναι τα έργα, τα οποία σεις πρέπει να κάμετε· να λέγετε την αλήθειαν ο καθένας προς τον πλησίον του. Εις τα δικαστήρια, που συνεδριάζουν εις τας πύλας των πόλεών σας, να αποδίδετε εν αληθεία δικαιοσύνην, η οποία και φέρει ειρήνην μεταξύ σας.

Ζαχ. 8,17           καί ἕκαστος τὴν κακίαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ μὴ λογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν καὶ ὅρκον ψευδῆ μὴ ἀγαπᾶτε, διότι ταῦτα πάντα ἐμίσησα, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Ζαχ. 8,17                   Να μη συλλογίζεσθε, ο καθένας εις την καρδίαν του, την κακίαν και αδυναμίαν του πλησίον. Μη αγαπάτε τον ψευδή όρκον, διότι όλα αυτά τα εμίσησα και τα μισώ” λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ.

Ζαχ. 8,18           Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου παντοκράτορος πρός με λέγων·

Ζαχ. 8,18                   Ωμίλησε και πάλιν ο Κυριος ο παντοκράτωρ προς εμέ και είπε·

Ζαχ. 8,19           τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· νηστεία ἡ τετρὰς καὶ νηστεία ἡ πέμπτη καὶ νηστεία ἡ ἑβδόμη καὶ νηστεία ἡ δεκάτη ἔσονται τῷ οἴκῳ Ἰούδα εἰς χαρὰν καὶ εὐφροσύνην καὶ εἰς ἑορτὰς ἀγαθάς, καὶ εὐφρανθήσεσθε, καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εἰρήνην ἀγαπήσατε.

Ζαχ. 8,19                   “αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· η νηστεία κατά τον τέταρτον μήνα, η νηστεία κατά τον πέμπτον μήνα, η νηστεία, κατά τον έβδομον και η νηστεία κατά τον δέκατον μήνα, θα είναι δια τους Ιουδαίους εις χαράν και ευφροσύνην, εις ευχαρίστους και χαρμοσύνους εορτάς και θα ευφρανθήτε. Προς τούτο αγαπήσατε την αλήθειαν και την ειρήνην.

Ζαχ. 8,20           τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἔτι ἥξουσι λαοὶ πολλοὶ καὶ κατοικοῦντες πόλεις πολλάς,

Ζαχ. 8,20                  Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· θα έλθουν ακόμη εις Ιερουσαλήμ πολλοί λαοί και πολλοί θα κατοικήσουν εις πολλάς πόλεις της.

Ζαχ. 8,21           καὶ συνελεύσονται κατοικοῦντες πέντε πόλεις εἰς μίαν πόλιν λέγοντες· πορευθῶμεν δεηθῆναι τοῦ προσώπου Κυρίου καὶ ἐκζητῆσαι τὸ πρόσωπον Κυρίου παντοκράτορος· πορεύσομαι κἀγώ.

Ζαχ. 8,21                   Θα συγκεντρωθούν κάτοικοι πέντε πόλεων εις μίαν πόλιν και θα λέγουν μεταξύ των· Ας πορευθώμεν να παρακαλέσωμεν τον Κυριον, να ζητήσωμεν το πρόσωπον Κυρίου του παντοκράτορος· και η πόλις θα απαντά και εγώ θα έλθω μαζή σας.

Ζαχ. 8,22           καὶ ἥξουσι λαοὶ πολλοὶ καὶ ἔθνη πολλὰ ἐκζητῆσαι τὸ πρόσωπον Κυρίου παντοκράτορος ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐξιλάσασθαι τὸ πρόσωπον Κυρίου.

Ζαχ. 8,22                  Πολλοί λαοί και πολλά έθνη θα έλθουν εις την Ιερουσαλήμ, δια να αναζητήσουν τον Κυριον και να προσφέρουν προς αυτόν θυσίας εξιλασμού.

Ζαχ. 8,23           τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐὰν ἐπιλάβωνται δέκα ἄνδρες ἐκ πασῶν τῶν γλωσσῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐπιλάβωνται τοῦ κρασπέδου ἀνδρὸς Ἰουδαίου λέγοντες· πορευσόμεθα μετὰ σοῦ, διότι ἀκηκόαμεν ὅτι ὁ Θεὸς μεθ᾿ ὑμῶν ἐστι.

Ζαχ. 8,23                  Αυτά λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ· κατά τας ευλογιμένας ημέρας εκείνας της λυτρώσεως δέκα άνδρες από όλους τους άλλους λαούς, θα πιάνουν την άκρον του ιματίου ενός Ιουδαίου και θα λέγουν προς αυτόν· Θα πορευθώμεν μαζή σου, διότι έχομεν ακούσει ότι ο Θεός είναι μαζή σας”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9- Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ - ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ  

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ

                             Η μελλοντική δόξα του Ισραήλ- Η διεύρυνση των συνόρων

Ζαχ. 9,1             Λῆμμα λόγου Κυρίου· ἐν γῇ Σεδρὰχ καὶ Δαμασκοῦ θυσία αὐτοῦ, διότι Κύριος ἐφορᾷ ἀνθρώπους καὶ πάσας φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

Ζαχ. 9,1                     Απόφασις Κυρίου ληφθείσα εναντίον της πόλεως Σεδράχ και της Δαμασκού, όπου και θα γίνη μεγάλη θυσία ανθρώπων, διότι ο Κυριος επιβλέπει εις όλους τους ανθρώπους, ιδιαιτέρως όμως εις όλας τας φυλάς του Ισραήλ.

Ζαχ. 9,2             καὶ ἐν Ἐμὰθ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς Τύρος καὶ Σιδών, διότι ἐφρόνησαν σφόδρα.

Ζαχ. 9,2                    Η τιμωρός απόφασις του Κυρίου στρέφεται και κατά της χώρας Εμάθ και των εις τα όρια αυτής ευρισκομένων πόλεων Τυρου και Σιδώνος, διότι εφρόνησαν μεγάλα δια τον εαυτόν των.

Ζαχ. 9,3             καὶ ᾠκοδόμησε Τύρος ὀχυρώματα ἑαυτῇ καὶ ἐθησαύρισεν ἀργύριον ὡς χοῦν καὶ συνήγαγε χρυσίον ὡς πηλὸν ὁδῶν.

Ζαχ. 9,3                     Η Τυρος ειδικώτερα ωκοδόμησεν οχυρά τείχη δια τον εαυτόν της, απεταμίευσε και εθησαύρισεν άργυρον πολύν ωσάν το χώμα, και εμάζευσε χρυσόν ωσάν τον πηλόν των οδών.

Ζαχ. 9,4             διὰ τοῦτο Κύριος κληρονομήσει αὐτὴν καὶ πατάξει εἰς θάλασσαν δύναμιν αὐτῆς, καὶ αὕτη ἐν πυρὶ καταναλωθήσεται.

Ζαχ. 9,4                    Δια τούτο ο Κυριος θα καταλάβη την πόλιν, θα συντρίψη την δύναμίν της και θα την ρίψη εις την θάλασσαν και η ιδία πόλις θα γίνη παρανάλωμα του πυρός.

Ζαχ. 9,5             ὄψεται Ἀσκάλων καὶ φοβηθήσεται, καὶ Γάζα καὶ ὀδυνηθήσεται σφόδρα, καὶ Ἀκκάρων, ὅτι ᾐσχύνθη ἐπὶ τῷ παραπτώματι αὐτῆς· καὶ ἀπολεῖται βασιλεὺς ἐκ Γάζης, καὶ Ἀσκάλων οὐ μὴ κατοικηθῇ.

Ζαχ. 9,5                     Η Ασκάλων θα ίδη αυτά και θα καταληφθή από φόβον. Η Γαζα θα συγκλονισθή ψυχικώς πάρα πολύ και η Ακκάρων θα κατεντροπιασθή έπειτα από την πτώσιν και συντριβήν αυτήν. Ο βασιλεύς της Γαζης θα εξολοθρευθή και Ασκάλων δεν θα κατοικηθή πλέον.

Ζαχ. 9,6             καὶ κατοικήσουσιν ἀλλογενεῖς ἐν Ἀζώτῳ, καὶ καθελῶ ὕβριν ἀλλοφύλων.

Ζαχ. 9,6                    Εις την Αζωτον θα εγκατασταθούν αλλοεθνείς· έτσι δε θα ταπεινώσω την υπερηφάνειαν των Φιλισταίων.

Ζαχ. 9,7             καὶ ἐξαρῶ τὸ αἷμα αὐτῶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν, καὶ ὑπολειφθήσεται καὶ οὗτος τῷ Θεῷ ἡμῶν, καὶ ἔσονται ὡς χιλίαρχος ἐν Ἰούδᾳ καὶ Ἀκκάρων ὡς ὁ Ἰεβουσαῖος·

Ζαχ. 9,7                     Θα βγάλω από το στόμα των των θυσιών το αίμα, που έπιναν, και από τα δόντια των θα βγάλω τα κρέατα των θυσιών των. Οσοι από αυτούς απομείνουν, θα ανήκουν στον Θεόν μας και θα αποτελέσουν μερίδα του Ισραηλιτικού λαού, ως είδος χιλιαρχίας. Οι κάτοικοι επίσης της Ακκάρων θα τιμωρηθούν, όπως και οι Ιεβουσαίοι.

Ζαχ. 9,8             καὶ ὑποστήσομαι τῷ οἴκῳ μου ἀνάστημα τοῦ μὴ διαπορεύεσθαι μηδὲ ἀνακάμπτειν, καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς οὐκέτι ἐξελαύνων, διότι νῦν ἑώρακα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου.

Ζαχ. 9,8                    Δια τον οίκον μου όμως, δηλαδή δια τον λαόν μου, θα εγκαταστήσω υπερασπιστάς, ώστε κανείς να μη ημπορή να διέρχεται δια μέσου αυτών, ούτε να επανέρχεται πάλιν προς αυτούς ούτε, πολύ περισσότερον, να επέλθη εναντίον των με κατακτητικάς διαθέσεις δια να τους οδηγήση αιχμαλώτους μακράν εις εξορίαν. Διότι τώρα έχω στρέψει προστατευτικούς τους οφθαλμούς μου εις την Ιερουσαλήμ και την γην Ιούδα.

 

                            Μεσσιανικές εξαγγελίες

Ζαχ. 9,9             Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών· κήρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ· ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς σου ἔρχεταί σοι, δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός, πραΰς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον.

Ζαχ. 9,9                    Χαίρε λοιπόν παρά πολύ, κόρη μου Σιών, διαλάλησε Ιερουσαλήμ ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται εις σε δίκαιος, λυτρωτής και σωτήρ, πράος, καθήμενος επάνω εις ένα υποζύγιον, εις ένα νεαρόν πωλάριον.

Ζαχ. 9,10           καὶ ἐξολοθρεύσει ἅρματα ἐξ Ἐφραὶμ καὶ ἵππον ἐξ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐξολοθρεύσεται τόξον πολεμικόν, καὶ πλῆθος καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν· καὶ κατάρξει ὑδάτων ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμῶν ἕως διεκβολῶν γῆς.

Ζαχ. 9,10                   Αυτός θα δέση εις αχρηστίαν τα πολεμικά άρματα της φυλής του Εφραίμ, που εκπροσωπεί το βασίλειον του Ισραήλ, και το ιππικόν της Ιερουσαλήμ. Θα εξολοθρεύση τα πολεμικά τόξα και θα επικρατήση μεγάλη ειρήνη εκ μέρους των ειδωλολατρικών λαών. Θα κυριαρχήση ως υπέρτατος άρχων από των ανατολικών ποταμών μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης, από τους ποταμούς Τιγρητα και Ευφράτην μέχρι των περάτων της γης.

 

                             Η απελευθέρωση των αιχμαλώτων

Ζαχ. 9,11           καὶ σὺ ἐν αἵματι διαθήκης σου ἐξαπέστειλας δεσμίους σου ἐκ λάκκου οὐκ ἔχοντος ὕδωρ.

Ζαχ. 9,11                   Συ, Κυριε, απαντά ο προφήτης, χάρις εις την Διαθήκην, που συνήψες δι' αιματηρών θυσιών με τους Ισραηλίτας, ανέσυρες τους δεσμίους και αιχμαλώτους Ιουδαίους, από τον λάκκον της αιχμαλωσίας των, όπου ούτε ύδωρ δεν υπήρχε.

Ζαχ. 9,12           καθήσεσθε ἐν ὀχυρώματι δέσμιοι τῆς συναγωγῆς, καὶ ἀντὶ μιᾶς ἡμέρας παροικεσίας σου διπλᾶ ἀνταποδώσω σοι·

Ζαχ. 9,12                   Σεις δέ, οι αιχμάλωτοι και δέσμιοι της Ιουδαϊκής συναγωγής, θα εγκατασταθήτε ασφαλείς και ειρηνικοί εις την ωχυρωμένην πόλιν σας. Και έτσι αντί της ολιγοχρονίου εξορίας σου, λαέ της φυλής Ιούδα, θα σου ανταποδώσω εγώ πολλαπλασίαν την αμοιβήν σου.

Ζαχ. 9,13           διότι ἐνέτεινά σε, Ἰούδα, ἐμαυτῷ εἰς τόξον, ἔπλησα τὸν Ἐφραὶμ καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητοῦ·

Ζαχ. 9,13                   Διότι σας, της φυλής Ιούδα, σας εχρησιμοποίησα και σας ετέντωσα ως τόξον, ως άλλην δε φαρέτραν εγέμισα με βέλη τους άλλους Ισραηλίτας. Θα εξεγείρω τα τέκνα σου, ω Σιών, εναντίον των τέκνων των Ελλήνων και θα σε χειρισθώ ως ρομφαίαν πολεμιστού.

Ζαχ. 9,14           καὶ Κύριος ἔσται ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς, καὶ Κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦ.

Ζαχ. 9,14                   Ο Κυριος θα επέλθη εναντίον αυτών των εχθρών και τα βέλη του θα εξακοντισθούν ως αστραπαί. Ο Κυριος ο παντοκράτωρ θα σαλπίση με σάλπιγγα και θα βαδίση εναντίον αυτών προκαλών αναταραχήν με την δικαίαν αυτού απειλήν.

Ζαχ. 9,15           Κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτούς, καὶ καταναλώσουσιν αὐτούς, καί καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον.

Ζαχ. 9,15                   Αλλά ο Κυριος ο παντοκράτωρ, θα βοηθήση τους Ιουδαίους και θα εξοντώσουν τους εχθρούς. Θα τους καταχώσουν με τους λίθους της σφενδόνης των, θα τους καταπιούν, όπως πίνουν τον οίνον, θα γεμίσουν δοχεία από αίμα όπως γεμάται από το αίμα των θυσιαζομένων ζώων είναι αι φιάλαι και το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων.

Ζαχ. 9,16           καὶ σώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὡς πρόβατα λαὸν αὐτοῦ, διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ γῆς αὐτοῦ.

Ζαχ. 9,16                   Ο Κυριος ο Θεός των θα σώση τους Ιουδαίους κατά την ημέραν εκείνην. Ως πρόβατα θα προστατεύση τον λαόν του· ωσάν ακτινοβολούντας πολυτίμους λίθους διαδήματος, οι οποίοι κυλίονται εις την γη του.

Ζαχ. 9,17           ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ εἴ τι καλὸν παρ᾿ αὐτοῦ, σῖτος νεανίσκοις καὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένους.

Ζαχ. 9,17                   Οποιο δε αγαθόν υπάρχει ανήκει στον λαόν του και κάθε τι καλόν που υφίσταται, θα πηγαίν·η εις αυτόν, τροφή δια τους νέους και οίνος χαροποιός δι' τας παρθένους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10- Η ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ - Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ 

                               Η ματαιότητα των ειδώλων

Ζαχ. 10,1           Αἰτεῖσθε παρὰ Κυρίου ὑετὸν καθ᾿ ὥραν πρώϊμον καὶ ὄψιμον· Κύριος ἐποίησε φαντασίας, καὶ ὑετὸν χειμερινὸν δώσει αὐτοῖς, ἑκάστῳ βοτάνην ἐν ἀγρῷ.

Ζαχ. 10,1                   Παρακαλείτε τον Θεόν και ζητείτε από αυτόν, να σας δώση εις την κατάλληλον εποχήν την βροχήν, την πρώϊμον και την όψιμον. Ο Κυριος πραγματοποιεί λαμπρά γεγονότα στον ουρανόν, τας αστραπάς, δίδει δε στους ανθρώπους τας χειμερινάς βροχάς, ώστε να ποτίζωνται τα φυτά όλων των αγρών.

Ζαχ. 10,2           διότι οἱ ἀποφθεγγόμενοι ἐλάλησαν κόπους, καὶ οἱ μάντεις ὁράσεις ψευδεῖς, καὶ τὰ ἐνύπνια ψευδῆ ἐλάλουν, μάταια παρεκάλουν· διὰ τοῦτο ἐξηράνθησαν ὡς πρόβατα καὶ ἐκακώθησαν, διότι οὐκ ἦν ἴασις.

Ζαχ. 10,2                   Αντιθέτως οι εν ονόματι των ειδώλων ομιλούντες προεκάλουν καταστροφάς. Οι μάντεις αυτών εψεύδοντο, όταν ελεγαν ότι βλέπουν οράσεις. Τα δήθεν αποκαλυπτικά ενύπνια, περί των οποίων ωμιλούσαν, ήσαν ψευδή. Ματαίως δε παρεκάλουν τα είδωλα εις βοήθειαν. Αυτοί και ο λαός δια την ειδωλολατρείαν των εστερήθησαν των πάντων. Εξηράνθησαν ως πρόβατα, που δεν έχουν βοσκήν, εταλαιπωρήθησαν, διότι από πουθενά δεν υπήρξε θεραπεία.

 

                             Η επιστροφή του Ιούδα από την εξορία

Ζαχ. 10,3           ἐπὶ τοὺς ποιμένας παρωξύνθη ὁ θυμός μου, καὶ ἐπὶ τοὺς ἀμνοὺς ἐπισκέψομαι· καὶ ἐπισκέψεται Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ τὸν οἶκον Ἰούδα καὶ τάξει αὐτοὺς ὡς ἵππον εὐπρεπῆ αὐτοῦ ἐν πολέμῳ.

Ζαχ. 10,3                   Εναντίον των κακών ποιμένων εξηρεθίσθη η οργή μου, θα επισκεφθώ όμως και θα επιβλέψω τα πρόβατα. Ο Κυριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, θα επισκεφθή το ποίμνιόν του, τον λαόν της φυλής Ιούδα. Θα αναδείξη και θα χρησιμοποιήση αυτούς ως ωραιότατον πολεμικόν ίππον.

Ζαχ. 10,4           καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐπέβλεψε καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔταξε, καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ τόξον ἐν θυμῷ· ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐξελεύσεται πᾶς ὁ ἐξελαύνων ἐν τῷ αὐτῷ.

Ζαχ. 10,4                   Εις τον λαόν Ιούδα έτρεψεν ευμενώς το βλέμμα του. Από αυτόν συνέταξε δυνάμεις εις μάχας, από αυτόν εξέλεξε τολμηρούς και επιτηδείους τοξότας, από τον λαόν αυτόν θα εξέρχεται ο εκάστοτε αρχηγός του στρατού των, ο οποίος και θα ηγείται όχι μισθοφόρων, άλλα στρατού Ιουδαίων.

Ζαχ. 10,5           καὶ ἔσονται ὡς μαχηταὶ πατοῦντες πηλὸν ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐν πολέμῳ καὶ παρατάξονται, διότι Κύριος μετ᾿ αὐτῶν, καὶ καταισχυνθήσονται ἀναβάται ἵππων.

Ζαχ. 10,5                   Οι άνδρες του θα είναι ως ηρωϊκοί εμπειροπόλεμοι μαχηταί, οι οποίοι θα πατούν τους εχθρούς των, όπως την λάσπην των δρόμων. Θα παραταχθούν ανδρείως εις μάχην, διότι ο Κυριος ο Θεός θα είναι μαζή των. Εμπρός εις την ορμητικότητά των θα κατεντροπιασθή και θα κατεξευτελισθή το εχθρικάν ιππικόν.

Ζαχ. 10,6           καὶ κατισχύσω τὸν οἶκον Ἰούδα καὶ τὸν οἶκον Ἰωσὴφ σώσω καὶ κατοικιῶ αὐτούς, ὅτι ἠγάπησα αὐτούς, καὶ ἔσονται ὃν τρόπον οὐκ ἀπεστρεψάμην αὐτούς· διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν καὶ ἐπακούσομαι αὐτοῖς.

Ζαχ. 10,6                   Εγώ θα ενισχύσω τους Ιουδαίους και θα σώσω τους Ισραηλίτας, θα τους εγκαταστήσω ασφαλείς και ειρηνικούς, διότι τους ηγάπησα. Θα είναι αυτοί δι' εμέ, όπως ήσαν, πριν αποστρέψω το πρόσωπόν μου από αυτούς δια τας αμαρτίας των. Διότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός των και εγώ θα κάμω δεκτάς τας πρσσευχάς των.

Ζαχ. 10,7           καὶ ἔσονται ὡς μαχηταὶ τοῦ Ἐφραίμ, καὶ χαρήσεται ἡ καρδία αὐτῶν ὡς ἐν οἴνῳ· καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ὄψονται καὶ εὐφρανθήσονται, καὶ χαρεῖται ἡ καρδία αὐτῶν ἐπὶ τῷ Κυρίῳ.

Ζαχ. 10,7                   Θα είναι πάντοτε ισχυροί και ηρωϊκοί πολεμισταί, όπως της φυλής Εφραίμ, και η καρδία των θα είναι χαρούμενη ωσάν των ανθρώπων, εκείνων, οι οποίοι πίνουν εν μέτρω οίνον. Τα παιδιά των θα ιδούν τα ηρωϊκά έργα των πατέρων των και θα ευφρανθούν· θα χαρή η καρδία των εν Κυρίω.

Ζαχ. 10,8           σημανῶ αὐτοῖς καὶ εἰσδέξομαι αὐτούς, διότι λυτρώσομαι αὐτούς, καὶ πληθυνθήσονται καθότι ἦσαν πολλοί.

Ζαχ. 10,8                   Θα δώσω σημείον εις αυτούς επιστροφής από την αι χμαλωσίαν και θα τους υποδεχθώ εγώ εκ την πατρίδα των, διότι εγώ θα τους ελευθερώσω από την δουλείαν των, θα πληθυνθούν δε και θα αυξηθούν, θα γίνουν πολλοί, όπως ήσαν και προηγουμένως,

Ζαχ. 10,9           καὶ σπερῶ αὐτοὺς ἐν λαοῖς, καὶ οἱ μακρὰν μνησθήσονταί μου, ἐκθρέψουσι τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἐπιστρέψουσι.

Ζαχ. 10,9                   Τους διεσκόρπισα μεταξύ των λαών. Αλλά εις τας μακρυνάς αυτάς χώρας, αυτοί που ήσαν και ψυχικώς μακράν από εμέ, με ενεθυμήθησαν. Ανέθρεψαν τα τέκνα των με ευσέβειαν και επέστρεψαν στον τόπον των.

Ζαχ. 10,10         καὶ ἐπιστρέψω αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐξ Ἀσσυρίων εἰσδέξομαι αὐτούς, καὶ εἰς τὴν Γαλααδῖτιν καὶ εἰς τὸν Λίβανον εἰσάξω αὐτούς, καὶ οὐ μὴ ὑπολειφθῇ ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς·

Ζαχ. 10,10                 Είπα· θα επαναφέρω αυτούς, όπως άλλοτε από την χώραν τη Αιγύπτου, και τώρα από την χώραν των Ασσυρίων θα υποδεχθώ αυτούς. Θα τους εγκαταστήσω εις την χώραν Γαλαάδ, στον Λιβανον. Κανείς από αυτούς δεν θα μείνη εις την χώραν της εξορίας.

Ζαχ. 10,11         καὶ διελεύσονται ἐν θαλάσσῃ στενῇ καὶ πατάξουσιν ἐν θαλάσσῃ κύματα, καὶ ξηρανθήσεται πάντα τὰ βάθη ποταμῶν, καὶ ἀφαιρεθήσεται πᾶσα ὕβρις Ἀσσυρίων, καὶ σκῆπτρον Αἰγύπτου περιαιρεθήσεται.

Ζαχ. 10,11                  Οι επιστρέφοντες θα περάσουν στενήν θάλασσαν, όπως οι πρόγονοί των την Ερυθράν θα κτυπήσουν τα κύματά της. Οι ποταμοί θα ξηρανθούν εις όλον αυτών το βάθος. Ετσι δε η έπαρσις και η υπερηφάνεια των Ασσυρίων θα ταπεινωθούν, και το σκήπτρον της αιγυπτιακής κυριαρχίας θα αφαιρεθή.

Ζαχ. 10,12         καὶ κατισχύσω αὐτοὺς ἐν Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν, καὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ κατακαυχήσονται, λέγει Κύριος.

Ζαχ. 10,12                 Εγώ θα τους ενισχύσω με την δύναμίν μου. ως Κυριος και Θεός των, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ, και στο όνομά μου αυτοί θα καυχώνται με ενθουσιασμόν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11- Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΡΑΒΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

                             Η αλληγορία με τις δύο ράβδους και τους κακούς ποιμένες

Ζαχ. 11,1           Διάνοιξον, ὁ Λίβανος, τὰς θύρας σου, καὶ καταφαγέτω πῦρ τὰς κέδρους σου·

Ζαχ. 11,1                    Ανοιξε διάπλατα, συ το όρος Λιβανος, τας θύρας σου, και φωτιά ας απλωθή εις τα δάση σου, δια να καταφάγη τας κέδρους σου.

Ζαχ. 11,2           ὀλολυξάτω πίτυς, διότι πέπτωκε κέδρος, ὅτι μεγάλως μεγιστᾶνες ἐταλαιπώρησαν· ὀλολύξατε, δρύες τῆς Βασανίτιδος, ὅτι κατεσπάσθη ὁ δρυμὸς ὁ σύμφυτος.

Ζαχ. 11,2                   Ας θρηνήσουν με ξεφωνητά ολολύγματα τα πεύκα, διότι αι κέδροι θα έχουν καταστραφή, τα πελώρια αιωνόβια δένδρα του δάσους θα έχουν καταρρεύσει. Θρηνήσατε δυνατά δρύες της χώρας Βασάν, διότι το πυκνόν δάσος συνετρίβη και κατεστράφη.

Ζαχ. 11,3           φωνὴ θρηνούντων ποιμένων, ὅτι τεταλαιπώρηκεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῶν· φωνὴ ὠρυομένων λεόντων, ὅτι τεταλαιπώρηκε τὸ φρύαγμα τοῦ Ἰορδάνου.

Ζαχ. 11,3                    Μεγαλόφωνοι θρήνοι ηκούσθησαν εκ μέρους των ποιμένων, διότι κατεστράφησαν αι λαμπραί βοσκαί των. Φωναί ωρυομένων λεόντων ηκούσθησαν, διότι κατεστράφη το πυκνότατον αδιαπέραστον δάσος του Ιορδάνου, η καταφυγή των.

Ζαχ. 11,4           τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ποιμαίνετε τὰ πρόβατα τῆς σφαγῆς,

Ζαχ. 11,4                   Αυτά λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ· “ποιμαίνετε τα έως τώρα προς σφαγήν οδηγούμενα πρόβατά μου,

Ζαχ. 11,5           ἃ οἱ κτησάμενοι κατέσφαζον καὶ οὐ μετεμέλοντο, καὶ οἱ πωλοῦντες αὐτὰ ἔλεγον· εὐλογητὸς Κύριος καὶ πεπλουτήκαμεν· καὶ οἱ ποιμένες αὐτῶν οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπ᾿ αὐτοῖς.

Ζαχ. 11,5                    αυτά τα οποία οι κύριοί των έσφαζαν, χωρίς να μετανοούν, και όταν τα επωλούσαν, έλεγαν αναισχύντως· Ευλογητός ας είναι ο Θεός, επλουτήσαμεν χάρις εις αυτά. Καμμίαν συμπάθειαν, κανένα πόνον δεν ησθάνοντο δι' αυτά οι ποιμένες.

Ζαχ. 11,6           διὰ τοῦτο οὐ φείσομαι οὐκέτι ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, λέγει Κύριος· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι τοὺς ἀνθρώπους, ἕκαστον εἰς χεῖρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ καὶ εἰς χεῖρα βασιλέως αὐτοῦ, καὶ κατακόψουσι τὴν γῆν, καὶ οὐ μὴ ἐξέλωμαι ἐκ χειρὸς αὐτῶν.

Ζαχ. 11,6                   Δια τούτο δεν θα λυπηθώ πλέον εγώ τους κατοίκους της χώρας αυτής, λέγει ο Κυριος. Ιδού, εγώ θα παραδώσω τους ανθρώπους, τον καθένα εις τα χέρια του πλησίον αυτού και εις τα χέρια των βασιλέων των, και εκείνοι θα κατακάψουν την γην και δεν θα τους γλυτώσω από τα χέρια των.

Ζαχ. 11,7           καὶ ποιμανῶ τὰ πρόβατα τῆς σφαγῆς εἰς τὴν Χαναανῖτιν· καὶ λήψομαι ἐμαυτῷ δύο ῥάβδους -τὴν μὲν μίαν ἐκάλεσα Κάλλος καὶ τὴν ἑτέραν ἐκάλεσα Σχοίνισμα- καὶ ποιμανῶ τὰ πρόβατα.

Ζαχ. 11,7                    Εγώ δε θα ποιμάνω τα πρόβατά μου, αυτά που ήσαν προορισμένα δια σφαγήν εις την χώραν των Χαναναίων, την Παλαιστίνην. Θα πάρω δύο ράβδους δια το ποιμενικόν μου έργον, την μίαν ωνόμασα Καλλος και την άλλην ωνόμασα Καταμέτρησιν, και θα ποιμάνω τα πρόβατά μου.

Ζαχ. 11,8           καὶ ἐξαρῶ τοὺς τρεῖς ποιμένας ἐν μηνὶ ἑνί, καὶ βαρυνθήσεται ἡ ψυχή μου ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ γὰρ αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐπωρύοντο ἐπ᾿ ἐμέ.

Ζαχ. 11,8                   Εις διάστημα ενός μηνός θα εκδιώξω και θα εξαφανίσω τους τρεις ποιμένας, διότι εβαρύνθη η ψυχή μου εναντίον αυτών, επειδή με όλην των την δύναμιν ωρύοντο εναντίον μου.

Ζαχ. 11,9           καὶ εἶπα· οὐ ποιμανῶ ὑμᾶς· τὸ ἀποθνῇσκον ἀποθνῃσκέτω, καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐκλιπέτω, καὶ τὰ κατάλοιπα κατεσθιέτωσαν ἕκαστος τὰς σάρκας τοῦ πλησίον αὐτοῦ.

Ζαχ. 11,9                   Και είπα· Δεν θα σας ποιμάνω· το ετοιμοθάνατον ας αποθάνη, το ασθενικόν και αδύνατον ας ξεψυχήση, τα υπόλοιπα ας αλληλοφαγωθούν αναμεταξύ των.

Ζαχ. 11,10         καὶ λήψομαι τὴν ῥάβδον μου τὴ καλὴν καὶ ἀποῤῥίψω αὐτὴν τοῦ διασκεδάσαι τὴν διαθήκην μου, ἣν διεθέμην πρὸς πάντας τοὺς λαούς.

Ζαχ. 11,10                  Θα πάρω την ποιμενικήν μου ράβδον, την οποίαν ωνόμασα Καλλος και θα την απορρίψω, δια να διαλύσω και ακυρώσω έτσι την συμφωνίαν, την οποίαν συνήψα με τους άλλους λαούς υπέρ του ισραηλιτικού λαού.

Ζαχ. 11,11         καὶ διασκεδασθήσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καί γνώσονται οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα τὰ φυλασσόμενα, διότι λόγος Κυρίου ἐστί.

Ζαχ. 11,11                  Και θα ακυρωθή όντως κατά την ημέραν εκείνην η συμφωνία μου. Τοτε θα μάθουν οι κατοικούντες την Χαναάν, τα πρόβατα τα οποία εφυλάσσοντο δι' εμέ, ότι λόγος του Κυρίου ήτο η προφητεία εκείνη.

Ζαχ. 11,12         καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς· εἰ καλὸν ἐνώπιον ὑμῶν ἐστι, δότε στήσαντες τὸν μισθόν μου ἢ ἀπείπασθε· καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα ἀργυροῦς.

Ζαχ. 11,12                  Και θα είπω προς αυτούς· Εάν και σστο ευρίσκετε καλόν και δίκαιον, ορίσατε και δώσατε τον μισθόν μου, ειδ' άλλως αρνηθήτε. Ωρισαν λοιπόν και επλήρωσαν τον μισθόν μου, ένα ευτελές πόσον, τριάκοντα αργυρούς σίκλους.

Ζαχ. 11,13         καὶ εἶπε Κύριος πρός με· κάθες αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον, καὶ σκέψαι εἰ δόκιμόν ἐστιν, ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπέρ αὐτῶν. καὶ ἔλαβον τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον Κυρίου εἰς τὸ χωνευτήριον.

Ζαχ. 11,13                  Είπε τότε ο Κυριος προς εμέ· “ρίξε αυτούς στο χωνευτήριον και εξέτασε να ίδης, εάν είναι γνήσιος ο άργυρος, με τον οποίον εξετιμήθην από αυτούς”. Ελαβα πράγματι τους τριάκοντα αργυρούς σίκλους, τους έρριψα στον οίκον του Κυρίου στο χωνευτήριον.

Ζαχ. 11,14         καὶ ἀπέῤῥιψα τὴν ῥάβδον τὴν δευτέραν, τὸ Σχοίνισμα, τοῦ διασκεδάσαι τὴν κατάσχεσιν ἀνὰ μέσον Ἰούδα καὶ ἀνὰ μέσον Ἰσραήλ.

Ζαχ. 11,14                  Απέρριψα την δευτέραν ποιμενικήν μου ράδδον, της οποίας το όνομα ήτο Καταμέτρησις, εις ένδειξιν ότι ακυρώνεται η υπό των Ιουδαίων και Ισραηλιτών κληρονομία της γης της Παλαιστίνης.

Ζαχ. 11,15         Καὶ εἶπε Κύριος πρός με· ἔτι λάβε σεαυτῷ σκεύη ποιμενικὰ ποιμένος ἀπείρου,

Ζαχ. 11,15                  Είπεν ακόμη ο Κυριος προς εμέ· “πάρε πάλιν δια το έργον σου τα ποιμενικά σκεύη ενός ακαταρτίστου και ανικάνου ποιμένας,

Ζαχ. 11,16         διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ποιμένα ἐπὶ τὴν γῆν· τὸ ἐκλιμπάνον οὐ μὴ ἐπισκέψηται καὶ τὸ ἐσκορπισμένον οὐ μὴ ζητήσῃ καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ μὴ ἰάσηται καὶ τὸ ὁλόκληρον οὐ μὴ κατευθύνῃ καὶ τὰ κρέα τῶν ἐκλεκτῶν καταφάγεται καὶ τούς ἀστραγάλους αὐτῶν ἐκστρέψει.

Ζαχ. 11,16                  διότι εγώ θα παραχωρήσω να κυβερνήση την χώραν άρχων ανίκανος και ακατάρτιστος. Αυτός δεν θα επισκεφθή το εγκαταλελειμμένον πρόβατον, τα διασκορπισμένα πρόβατα δεν θα αναζητήση, δια να τα εύρη. Το πληγωμένον και τσακισμένον πρόβατον δεν θα το θεραπεύση. Το υγιές δεν θα το κατευθύνη εκεί, που πρέπει. Αλλά τα κρέατα των εκλεκτών προβάτων θα κατατρώγη και θα εξαρθρώνη αυτών τους αστραγάλους”.

Ζαχ. 11,17         ὦ οἱ ποιμαίνοντες τὰ μάταια καὶ οἱ καταλελοιπότες τὰ πρόβατα· μάχαιρα ἐπὶ τοὺς βραχίονας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸν ὀφθαλμὸν τὸν δεξιὸν αὐτοῦ· ὁ βραχίων αὐτοῦ ξηραινόμενος ξηρανθήσεται, καὶ ὁ ὀφθαλμὸς ὁ δεξιὸς αὐτοῦ ἐκτυφλούμενος ἐκτυφλωθήσεται.

Ζαχ. 11,17                  Ω, οι ανίκανοι και ιδιοτελείς ποιμένες, οι οποίοι έχετε εγκαταλείψει τα πρόβατα· μαχαίρι, οργή και τιμωρία παρά Θεού θα πέση εις τα ανίκανα χέρια του κακού ποιμένος και στο δεξί του μάτι· το χέρι του θα ξηρανθή ολότελα και το δεξί του μάτι θα τυφλωθή εντελώς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12- Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ

                             Ο Κύριος θα χτυπήσει τα έθνη

Ζαχ. 12,1           Λῆμμα λόγου Κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ· λέγει Κύριος ἐκτείνων οὐρανὸν καὶ θεμελιῶν γῆν καὶ πλάσσων πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ·

Ζαχ. 12,1                   Απόφασις ληφθείσα από τον Κυριον, περί τιμωρίας του Ισραηλιτικού λαού· λέγει ο Κυριος, ο οποίος απλώνει τον ουρανόν και θεμελιώνει την γην και δημιουργεί πνεύμα ανθρώπου εντός του σώματος αυτού.

Ζαχ. 12,2           ἰδοὺ ἐγὼ τίθημι τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς πρόθυρα σαλευόμενα πᾶσι τοῖς λαοῖς κύκλῳ, καὶ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἔσται περιοχὴ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ.

Ζαχ. 12,2                   Ο Κυριος λέγει· “ιδού, θα κάμω την Ιερουσαλήμ ως σαλευομένην εξώπορταν της αυλής σπιτιού, δι' όλους τους γύρω από αυτήν λαούς. Την Ιουδαίαν θα κατακλύσουν εχθροί και πολιορκία θα στηθή εναντίον της Ιερουσαλήμ.

Ζαχ. 12,3           καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θήσομαι τὴν Ἱερουσαλὴμ λίθον καταπατούμενον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι· πᾶς ὁ καταπατῶν αὐτὴν ἐμπαίζων ἐμπαίξεται, καὶ ἐπισυναχθήσονται ἐπ᾿ αὐτὴν πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς.

Ζαχ. 12,3                   Κατά την κρίσιμον εκείνην ημέραν θα κάμω την Ιερουσαλήμ λίθον, που θα καταπατήται από όλα τα έθνη. Καθένας, που θα την καταπατή, θα την εμπαίζη και θα την εξευτελίζη. Θα συγκεντρωθούν εναντίον αυτής και θα καταπατούν αυτήν όλα τα έθνη της γης.

Ζαχ. 12,4           ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, πατάξω πάντα ἵππον ἐν ἐκστάσει καὶ τὸν ἀναβάτην αὐτοῦ ἐν παραφρονήσει, ἐπὶ δὲ τὸν οἶκον Ἰούδα διανοίξω τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ πάντας τοὺς ἵππους τῶν λαῶν πατάξω ἐν ἀποτυφλώσει.

Ζαχ. 12,4                   Κατά την ημέραν εκείνην, λέγει ο Κυριος παντοκράτωρ, θα κτυπήσω και θα περιαγάγω εις κατάπληξιν όλον το εχθρικόν ιππικόν, θα φέρω δε τους ιππείς εις αλλοφροσύνην. Εις δε τους Ιουδαίους θα ανοίξω τα μάτια των, όταν θα κτυπήσω με τύφλωσιν όλον το ιππικόν των εχθρικών λαών.

Ζαχ. 12,5           καὶ ἐροῦσιν οἱ χιλίαρχοι Ἰούδα ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· εὑρήσομεν ἑαυτοῖς τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσαλὴμ ἐν Κυρίῳ παντοκράτορι Θεῷ αὐτῶν.

Ζαχ. 12,5                   Οι χιλίαρχοι τότε της χώρας των Ιουδαίων θα σκέπτωνται και θα λέγουν από μέσα των· θα εύρωμεν, λοιπόν, και θα έχωμεν μαζή μας τώρα τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ δια του Κυρίου του παντοκράτορος Θεού των.

Ζαχ. 12,6           ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θήσομαι τοὺς χιλιάρχους Ἰούδα ὡς δαλόν πυρὸς ἐν ξύλοις καὶ ὡς λαμπάδα πυρὸς ἐν καλάμῃ, καὶ καταφάγονται ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων πάντας τοὺς λαοὺς κυκλόθεν, καὶ κατοικήσει Ἱερουσαλὴμ ἔτι καθ᾿ ἑαυτὴν ἐν Ἱερουσαλήμ.

Ζαχ. 12,6                   Κατά την ημέραν εκείνην θα αναδείξω τους Ιουδαίους αρχηγούς δαυλιά αναμμένα μέσα εις ξηρά ξύλα και θα κατατρώγουν τους γύρω εχθρούς δεξιά και αριστερά των, όπως η φλόγα κατατρώγει την καλαμιάν. Και τότε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θα εγκατασταθούν εις την Ιερουσαλήμ.

Ζαχ. 12,7           καὶ σώσει Κύριος τὰ σκηνώματα Ἰούδα καθὼς ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὅπως μὴ μεγαλύνηται καύχημα οἴκου Δαυὶδ καὶ ἔπαρσις τῶν κατοικούντων Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ τὸν Ἰούδα.

Ζαχ. 12,7                   Ο Κυριος αυτός μόνος θα σώση την χώραν των Ιουδαίων, όπως έκαμεν απ' αρχής, ώστε ούτε η βασιλική οικογένεια του Δαβίδ να μεγαλαυχή, ούτε δε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και της υπαίθρου να κυριευθούν από έπαρσιν.

Ζαχ. 12,8           καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὑπερασπιεῖ Κύριος ὑπὲρ τῶν κατοικούντων Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔσται ὁ ἀσθενῶν ἐν αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς οἶκος Δαυίδ, ὁ δὲ οἶκος Δαυὶδ ὡς οἶκος Θεοῦ, ὡς ἄγγελος Κυρίου ἐνώπιον αὐτῶν.

Ζαχ. 12,8                   Κατά την περίοδον εκείνην θα αγωνισθή ο Κυριος και θα υπερασπίση τους κατοικούντας την Ιερουσαλήμ, θα ενισχύση όλους, ώστε και ο πλέον αδύνατος μεταξύ αυτών να γίνη κατά την ημέραν εκείνην τόσον δυνατός, όσον η βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Η δε βασιλική οικογένεια του Δαβίδ θα είναι οίκος Θεού, ως άγγελος Θεού ενώπιον των Ιουδαίων.

Ζαχ. 12,9           καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ζητήσω τοῦ ἐξᾶραι πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐρχόμενα ἐπὶ Ἱερουσαλήμ.

Ζαχ. 12,9                   Κατά την ημέραν εκείνην θα επιζητήσω να ξερριζώσω όλα τα ειδωλολατρικά έθνη, τα οποία επέρχονται εναντίον της Ιερουσαλήμ.

Ζαχ. 12,10         καὶ ἐκχεῶ ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυὶδ καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσαλὴμ πνεῦμα χάριτος καὶ οἰκτιρμοῦ, καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾿ ὧν κατωρχήσαντο καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν κοπετόν, ὡς ἐπ᾿ ἀγαπητῷ, καὶ ὀδυνηθήσονται ὀδύνην ὡς ἐπὶ τῷ πρωτοτόκῳ.

Ζαχ. 12,10                 Θα χύσω δε πλουσίως επί τον βασιλικόν οίκον του Δαβίδ και εις όλους, όσοι κατοικούν την Ιερουσαλήμ και την Ιουδαίαν, πνεύμα χάριτος και αγαθών συναισθημάτων και θα στρέψουν τα βλέμματα των ευγνώμονα και ικετευτικά προς εμέ, τον οποίον αυτοί ενέπαιξαν, και θα θρηνήσουν τότε με μεγάλον κοπετόν και θρήνον, όπως θρηνούν δια τον θάνατον πρωτοτόκου αγαπητού υιού.

Ζαχ. 12,11         ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ μεγαλυνθήσεται ὁ κοπετὸς ἐν Ἱερουσαλὴμ ὡς κοπετὸς ῥοῶνος ἐν πεδίῳ ἐκκοπτομένου,

Ζαχ. 12,11                  Κατά την ημέραν εκείνην θα γίνη μεγάλος θρήνος και αλαλαγμός κοπετού εις την Ιερουσαλήμ, ωσάν τον ισχυρόν κτύπον που ακούεται, όταν κάτω εις την πεδιάδα οι υλοτόμοι κόπτουν τις ροδιές.

Ζαχ. 12,12         καὶ κόψεται ἡ γῆ κατὰ φυλὰς φυλάς· φυλὴ οἴκου Δαυὶδ καθ᾿ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ᾿ ἑαυτάς, φυλὴ οἴκου Νάθαν καθ᾿ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ᾿ ἑαυτάς,

Ζαχ. 12,12                 Ολόκληρος η Ιουδαία θα θρηνήση κατά φυλάς. Η φυλή του Ιούδα, εις την οποίαν ανήκει ο βασιλικός οίκος Δαβίδ, χωριστά, και αι γυναίκες αυτής χωριστά. Η οικογένεια του Μαθαν χωριστά και αι γυναίκες χωριστά.

Ζαχ. 12,13         φυλὴ οἴκου Λευὶ καθ᾿ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ᾿ ἑαυτάς, φυλὴ τοῦ Συμεὼν καθ᾿ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ᾿ ἑαυτάς·

Ζαχ. 12,13                 Η φυλή του Λευί χωριστά και αι γυναίκες αυτών χωριστά. Η φυλή του Συμεών χωριστά και αι γυναίκες των χωριστά.

Ζαχ. 12,14         πᾶσαι αἱ ὑπολελειμμέναι φυλαί, φυλὴ καθ᾿ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ᾿ ἑαυτάς.

Ζαχ. 12,14                 Και όλαι αι άλλαι υπολειπόμεναι φυλαί, κάθε μία ιδιαιτέρως θα θρηνήση και χωριστά αι γυναίκες των.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13- Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ

                               Η κάθαρση της χώρας από τα είδωλα και τους ψευδοπροφήτες

Ζαχ. 13,1           Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται πᾶς τόπος διανοιγόμενος τῷ οἴκῳ Δαυὶδ καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ εἰς τὴν μετακίνησιν καὶ εἰς τὸν χωρισμόν.

Ζαχ. 13,1                    Κατά τας ημέρας εκείνας όλος ο τόπος θα είναι ανοικτός στους απογόνους του οίκου Δαβίδ και εις όλους, όσοι θα κατοικούν την Ιερουσαλήμ, ώστε ελευθέρως αυτοί να μετακινούνται και να κυκλοφορούν, όπου θέλουν.

Ζαχ. 13,2           καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος Σαβαώθ, ἐξολοθρεύσω τὰ ὀνόματα τῶν εἰδώλων ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἔτι αὐτῶν ἔσται μνεία· καὶ τοὺς ψευδοπροφήτας καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐξαρῶ ἀπὸ τῆς γῆς.

Ζαχ. 13,2                   Κατά την έποχην εκείνην, λέγει ο Κυριος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω και τα ονόματα ακόμη των ειδώλων από την γην και δεν θα τα ενθυμούνται πλέον οι άνθρωποι. Θα ξερριζώσω από την γην τους ψευδοπροφήτας των ειδώλων και θα εξαφανίσω το ακάθαρτον πνεύμα, που τους ενέπνεε.

Ζαχ. 13,3           καὶ ἔσται ἐὰν προφητεύσῃ ἄνθρωπος ἔτι, καὶ ἐρεῖ πρὸς αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, οἱ γεννήσαντες αὐτόν· οὐ ζήσῃ, ὅτι ψευδῆ ἐλάλησας ἐπ᾿ ὀνόματι Κυρίου· καὶ συμποδιοῦσιν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, οἱ γεννήσαντες αὐτόν, ἐν τῷ προφητεύειν αὐτόν.

Ζαχ. 13,3                   Θα συμβή δε και τούτο· εάν παρουσιασθή κάποιος ψευδοπροφήτης και θελήση να προφητεύση, ο πατήρ του και η μητέρα του, αυτοί οι οποίοι τον εγέννησαν, θα του είπουν· “δεν θα ζήσης θα θανατωθής, διότι ετόλμησες να λαλήσης ψεύδη εν ονόματι του Κυρίου”. Και θα δέσουν αυτού τους πόδας και θα τον παραδώσουν εις θάνατον ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί οι οποίοι τον εγέννησαν, διότι προεφήτευσε ψεύδη.

Ζαχ. 13,4           καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καταισχυνθήσονται οἱ προφῆται, ἕκαστος ἐκ τῆς ὁράσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ προφητεύειν αὐτόν, καὶ ἐνδύσονται δέῤῥιν τριχίνην ἀνθ᾿ ὧν ἐψεύσαντο.

Ζαχ. 13,4                   Κατά την εποχήν εκείνην, όλοι οι ψευδοπροφήται θα κατεντροπιασθούν, ο καθένας εξ αιτίας των ψευδών οραμάτων και των ψευδών προφητειών των, και θα ενδυθούν ένδυμα τρίχινον, διότι εκήρυτταν ψεύδη.

Ζαχ. 13,5           καὶ ἐρεῖ· οὐκ εἰμὶ προφήτης ἐγώ, διότι ἄνθρωπος ἐργαζόμενος τὴν γῆν ἐγώ εἰμι, ὅτι ἄνθρωπος ἐγέννησέ με ἐκ νεότητός μου.

Ζαχ. 13,5                   Κατεντροπιασμένος δε ο καθένας από αυτούς θα απαντά· “δεν είμαι εγώ προφήτης. Είμαι ενας απλούς άνθρωπος που εργάζεται εις τα χωράφια. Απλοί και άσημοι άνθρωποι υπήρξαν οι γονείς μου, το ίδιο και εγώ εκ νεότητός μου”.

Ζαχ. 13,6           καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτόν· τί αἱ πληγαὶ αὗται ἀναμέσον τῶν χειρῶν σου; καὶ ἐρεῖ· ἃς ἐπλήγην ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἀγαπητῷ μου.

Ζαχ. 13,6                   Και εάν κανείς τον ερωτήση, εκ ποίας αιτίας υπάρχουν αύται αι πληγαί εις τα χέριά σου; Εκείνος θα απαντήση· “τας πληγάς αυτάς τας έλαβα στον οίκον των αγαπητών μου φίλων και συγγενών”.

Ζαχ. 13,7           Ῥομφαία ἐξεγέρθητι ἐπὶ τοὺς ποιμένας μου καὶ ἐπὶ ἄνδρα πολίτην μου, λέγει Κύριος παντοκράτωρ· πατάξατε τοὺς ποιμένας καὶ ἐκσπάσατε τὰ πρόβατα, καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς ποιμένας.

Ζαχ. 13,7                   “Ρομφαία ας υψωθή εναντίον των κακών ποιμένων μου και εναντίον κάθε κακού συμπολίτου μου, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ. Κτυπήσατε τους ποιμένας, δια να αποσπάσετε και γλυτώσετε από τα χέρια των τα πρόβατα. Εγώ δε θα επιφέρω βαρείαν και τιμωρόν την χείρα μου εναντίον ποιμένων.

Ζαχ. 13,8           καὶ ἔσται ἐν πάσῃ τῇ γῇ, λέγει Κύριος, τὰ δύο μέρη αὐτῆς ἐξολοθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει, τὸ δὲ τρίτον ὑπολειφθήσεται ἐν αὐτῇ·

Ζαχ. 13,8                   Από όλους δε τους κατοίκους της ιουδαϊκής χώρας, λέγει ο Κυριος, τα δύο μέρη θα καταστραφούν και θα εξαφανισθούν, και μόνον το τρίτον μέρος θα μείνη εις αυτήν.

Ζαχ. 13,9           καὶ διάξω τὸ τρίτον διὰ πυρὸς καὶ πυρώσω αὐτούς, ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον, καὶ δοκιμῶ αὐτούς, ὡς δοκιμάζεται τὸ χρυσίον· αὐτὸς ἐπικαλέσεται τὸ ὄνομά μου, κἀγὼ ἐπακούσομαι αὐτῷ καὶ ἐρῶ· λαός μου οὗτός ἐστι, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ, Κύριος ὁ Θεός μου.

Ζαχ. 13,9                   Αυτό δε το τρίτον μέρος θα το περάσω δια μέσου του πυρός, θα τους δοκιμάσω με το πυρ των θλίψεων, όπως δοκιμάζεται με τη φωτιά ο άργυρος. Θα τους δοκιμάσω, όπως δοκιμάζεται και καθαρίζεται ο χρυσός με το πυρ. Αυτός ο λαός τότε θα επικαλεσθή το Ονομά μου και εγώ θα τον ακούσω και θα είπω· Αυτός είναι πράγματι ο λαός μου και αυτός θα μου πη· είσαι ο Κυριος και ο Θεός μου”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14- Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

                             Η αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ

Ζαχ. 14,1           Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται Κυρίου, καὶ διαμερισθήσονται τὰ σκῦλά σου ἐν σοί.

Ζαχ. 14,1                   Ιδού, έρχονται ημέραι παρά Κυρίου, κατά τας οποίας οι εχθροί σου, έπειτα από την νίκην εναντίον σου, θα μοιρασθούν μεταξύ των τα λάφυρά σου εντός της περιοχής σου.

Ζαχ. 14,2           καὶ ἐπισυνάξω πάντα τὰ ἔθνη ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ εἰς πόλεμον, καὶ ἁλώσεται ἡ πόλις, καὶ διαρπαγήσονται αἱ οἰκίαι, καὶ αἱ γυναῖκες μολυνθήσονται, καὶ ἐξελεύσεται τὸ ἥμισυ τῆς πόλεως ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ δὲ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ μου οὐ μὴ ἐξολοθρευθῶσιν ἐκ τῆς πόλεως.

Ζαχ. 14,2                   Θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη εναντίον της Ιερουσαλήμ εις πόλεμον και η πόλις θα κυριευθή. Αι οικίαι θα διαρπαγούν, αι γυναίκες θα μολυνθούν, το δε ήμισυ των κατοίκων της πόλεως θα οδηγηθή εις αιχμαλωσίαν. Αλλά οι απομείναντες από τον λαόν μου δεν θα εξαφανισθούν από την πόλιν.

Ζαχ. 14,3           καὶ ἐξελεύσεται Κύριος καὶ παρατάξεται ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐκείνοις καθὼς ἡμέρα παρατάξεως αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ πολέμου.

Ζαχ. 14,3                   Τοτε θα εξέλθη ο Κυριος και θα παραταχθή εναντίον των εθνών εκείνων, όπως γνωρίζει να παρατάσσεται εις καιρόν πολέμου.

Ζαχ. 14,4           καὶ στήσονται οἱ πόδες αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν τὸ κατέναντι Ἱερουσαλὴμ ἐξ ἀνατολῶν· καὶ σχισθήσεται τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς ἀνατολάς καὶ τὸ ἥμισυ πρὸς θάλασσαν, χάος μέγα σφόδρα. καὶ κλινεῖ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους πρὸς τὸν βοῤῥᾶν καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς νότον.

Ζαχ. 14,4                   Τα πόδια του θα πατήσουν κατά την ημέραν εκείνην στο όρος των Ελαιών, που ευρίσκεται απέναντι και προς ανατολάς της Ιερουσαλήμ. Το όρος των Ελαιών θα σχισθή εις δύο ημίση από ανατολών μέχρι δυσμών. Μέγα δε χάος θα παρεντεθή μεταξύ των δύο τμημάτων. Το ήμισυ του όρους των Ελαιών θα κλίνη τότε προς βορράν και το άλλο ήμισυ θα κλίνη προς νότον.

Ζαχ. 14,5           καὶ ἐμφραχθήσεται ἡ φάραγξ τῶν ὀρέων μου, καὶ ἐγκολληθήσεται φάραγξ ὀρέων ἕως Ἰασὸλ καὶ ἐμφραχθήσεται καθὼς ἐνεφράγη ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ συσσεισμοῦ, ἐν ἡμέραις Ὀζίου βασιλέως Ἰούδα· καὶ ἥξει Κύριος ὁ Θεός μου καὶ πάντες οἱ ἅγιοι μετ᾿ αὐτοῦ.

Ζαχ. 14,5                   Η φάραγξ, η οποία θα έχη ανοιχθή μεταξύ των δύο μερών του όρους μου, θα φραγή, θα ισοπεδωθή και η ισοπεδωμένη αυτή φάραγξ θα φθάνη μέχρι της Ιασόλ. Θα φραχθή αυτή η φάραγξ, όπως εφράγη άλλη ομοία φάραγξ, κατά τας ημέρας του μεγάλου σεισμού επί της βασιλείας του Οζιου, βασιλέως Ιούδα. Τοτε θα έλθη ο Κυριος ο Θεός μου και όλοι οι άγιοι άγγελοι μαζή του.

Ζαχ. 14,6           καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἔσται φῶς καὶ ψῦχος καὶ πάγος·

Ζαχ. 14,6                   Κατά δε την ημέραν εκείνην δεν θα υπάρχη ηλιαόον φως, ούτε ψύχος, ούτε πάγος.

Ζαχ. 14,7           ἔσται μίαν ἡμέραν, καὶ ἡ ἡμέρα ἐκείνη γνωστὴ τῷ Κυρίῳ, καὶ οὐχ ἡμέρα καὶ οὐ νύξ, καὶ πρὸς ἑσπέραν ἔσται φῶς.

Ζαχ. 14,7                   Θα είναι αυτή μία εξαιρετική ημέρα, ημέρα γνωστή μόνον στον Κυριον. Η ημέρα αυτή δεν θα είναι, όπως αι άλλαι ημέραι, και η νύκτα δεν θα είναι όπως αι άλλαι νύκτες. Κατά δε την εσπέραν θα υπάρχη φως.

Ζαχ. 14,8           καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσεται ὕδωρ ζῶν ἐξ Ἱερουσαλήμ, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην, καὶ ἐν θέρει καὶ ἐν ἔαρι ἔσται οὕτως.

Ζαχ. 14,8                   Κατά την ημέραν εκείνην θα ανάβλύση ύδωρ, ρέον από την Ιερουσαλήμ. Το ήμισυ αυτού θα χύνεται εις την Νεκράν Θαλασσαν και το άλλο ήμισυ εις την μακρινήν θάλασσαν, την Μεσόγειον. Θα ρέη δε το ύδωρ κατά το θέρος και κατά το έαρ.

Ζαχ. 14,9           καὶ ἔσται Κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Κύριος εἷς καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν.

Ζαχ. 14,9                   Τοτε ο Κυριος θα βασιλεύση εις ολόκληρον την γην. Κατά την ημέραν εκείνην ο Κυριος θα είναι ένας και τα Ονομά του θα είναι ένα.

Ζαχ. 14,10         κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν καὶ τὴν ἔρημον ἀπὸ Γαβὲ ἕως Ῥεμμὼν κατὰ νότον Ἱερουσαλήμ· Ῥαμὰ δὲ ἐπὶ τόπου μενεῖ ἀπὸ τῆς πύλης Βενιαμὶν ἕως τοῦ τόπου τῆς πύλης τῆς πρώτης, ἕως τῆς πύλης τῶν γωνιῶν καὶ ἕως τοῦ πύργου Ἀναμεήλ, ἕως τῶν ὑποληνίων τοῦ βασιλέως.

Ζαχ. 14,10                 Το ρέον ύδωρ θα περικυκλώνη και θα ποτίζη όλην την κατωκημένην και ακατοίκητον χώραν, από Γαβέ έως Ρεμμών προς νότον της Ιερουσαλήμ. Η Ραμά, δηλαδή η υψηλή και επί υψηλής θέσεως Ιερουσαλήμ, θα υψωθή εις την θέσιν της, από την πύλην Βενιαμίν έως στον τόπον της πρώτης πύλης, μέχρι της πύλης των γωνιών, έως στον πύργον Αναμεήλ και μέχρι των ληνών του βασιλέως.

Ζαχ. 14,11         κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ, καὶ ἀνάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι καὶ κατοικήσει Ἱερουσαλὴμ πεποιθότως.

Ζαχ. 14,11                  Οι πιστοί θα κατοικήσουν εις την πόλιν αυτήν και κατάρα δεν θα υπάρχη πλέον εκεί. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θα κατοικούν εις αυτήν έχοντες ακλόνητον πεποίθησιν εις την ασφάλειάν της.

Ζαχ. 14,12         Καὶ αὕτη ἔσται ἡ πτῶσις, ἣν κόψει Κύριος πάντας τοὺς λαούς, ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ Ἱερουσαλήμ· τακήσονται αἱ σάρκες αὐτῶν ἑστηκότων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ῥυήσονται ἐκ τῶν ὀπῶν αὐτῶν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν τακήσεται ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.

Ζαχ. 14,12                 Αυτή θα είναι η συντριβή και η πτώσις, με την οποίαν ο Κυριος θα καταστρέψη όλους τους λαούς εκείνους, που εξεστράτευσαν εναντίον της Ιερουσαλήμ. Θα λυώσουν αι σάρκες των, καθ' ον χρόνον ακόμη θα ίστανται αυτοί στους πόδας των. Τα μάτια των θα χυθούν από τας κόγχας των και η γλώσσα των θα λυώση μέσα στο στόμα των.

Ζαχ. 14,13         καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔκστασις Κυρίου μεγάλη ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐπιλήψονται ἕκαστος τῆς χειρὸς τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ συμπλακήσεται ἡ χεὶρ αὐτοῦ πρὸς τὴν χεῖρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ.

Ζαχ. 14,13                 Κατά την εποχήν εκείνην θα επιπέση επάνω εις αυτούς παρά Κυρίου κατάπληξις και πανικός τόσον, ώστε θα συλλαμβάνη ο ένας το χέρι του άλλου και θα εμπλέκωνται αι χείρες του ενός εις τα χέρια του άλλου, έτοιμοι προς πόλεμον.

Ζαχ. 14,14         καὶ ὁ Ἰούδας παρατάξεται ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ συνάξει τὴν ἰσχὺν πάντων τῶν λαῶν κυκλόθεν, χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ ἱματισμὸν εἰς πλῆθος σφόδρα.

Ζαχ. 14,14                 Οι Ιουδαίοι θα παραταχθούν εις την Ιερουσαλήμ προς μάχην εναντίον των εχθρών των, θα τους νικήσουν και θα συγκεντρώσουν όλην την δύναμιν του πλούτου όλων των γύρω λαών· χρυσίον και αργύριον και ιμάτια εις αναρίθμητον πλήθος.

Ζαχ. 14,15         καὶ αὕτη ἔσται ἡ πτῶσις τῶν ἵππων καὶ τῶν ἡμιόνων καὶ τῶν καμήλων καὶ τῶν ὄνων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν ὄντων ἐν ταῖς παρεμβολαῖς ἐκείναις κατὰ τὴν πτῶσιν ταύτην.

Ζαχ. 14,15                 Αυτή θα είναι η τρομερά καταστροφή των ίππων, των ημιόνων και των καμήλων, των όνων και όλων των άλλων κτηνών, που ευρίσκοντο εις τα στρατόπεδα των εχθρών κατά την μεγάλην εκείνην ημέραν της καταστροφής των.

Ζαχ. 13,16         καὶ ἔσται ὅσοι ἐὰν καταλειφθῶσιν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ἐλθόντων ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἀναβήσονται κατ᾿ ἐνιαυτὸν τοῦ προσκυνῆσαι τῷ βασιλεῖ Κυρίῳ παντοκράτορι καὶ τοῦ ἑορτάζειν τὴν ἑορτὴν τῆς σκηνοπηγίας.

Ζαχ. 14,16                 Θα συμβή δε και τούτο· όσοι από τους εθνικούς, που επήλθαν εναντίον της Ιερουσαλήμ, επιζήσουν από την καταστροφήν, θα ανεβαίνουν κάθε έτος, δια να προσκυνούν τον βασιλέα Κυριον και παντοκράτορα, και να εορτάζουν την εορτήν της Σκηνοπηγίας.

Ζαχ. 14,17         καὶ ἔσται ὅσοι ἐὰν μὴ ἀναβῶσιν ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τῆς γῆς εἰς Ἱερουσαλὴμ τοῦ προσκυνῆσαι τῷ βασιλεῖ Κυρίῳ παντοκράτορι, καὶ οὗτοι ἐκείνοις προστεθήσονται.

Ζαχ. 14,17                 Οσοι όμως από όλας τας φυλάς της γης δεν θα αναβούν, δια να προσκυνήσουν τον βασιλέα Κυριον παντοκράτορα, αυτοί θα προστεθούν εις εκείνους, που κατεστράφησαν.

Ζαχ. 14,18         ἐὰν δὲ φυλὴ Αἰγύπτου μὴ ἀναβῇ μηδὲ ἔλθῃ ἐκεῖ, καὶ ἐπὶ τούτους ἔσται ἡ πτῶσις, ἣν πατάξει Κύριος πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐὰν μὴ ἀναβῇ τοῦ ἑορτάσαι τὴν ἑορτὴν τῆς σκηνοπηγίας.

Ζαχ. 14,18                 Εάν δε κάποια φυλή από την Αίγυπτον δεν αναβή και δεν έλθη εκεί εις την Ιερουσαλήμ, τότε εναντίον και των ανθρώπων της αυλής αυτής θα επέλθη καταστροφή, με την οποίαν θα κτυπήση ο Κυριος όλα τα έθνη, όσα δεν θα αναβούν, δια να εορτάσουν την εορτήν της Σκηνοπηγίας εις την Ιερουσαλήμ.

Ζαχ. 14,19         αὕτη ἔσται ἡ ἁμαρτία Αἰγύπτου καὶ ἡ ἁμαρτία πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅσα ἂν μὴ ἀναβῇ ἑορτάσαι τὴν ἑορτὴν τῆς σκηνοπηγίας.

Ζαχ. 14,19                 Αυτή θα είναι η αμαρτία και η τιμωρία της αμαρτίας της Αιγύπτου και όλων των άλλων εθνών, όσα δεν θα αναβούν να εορτάσουν την εορτήν της Σκηνοπηγίας.

Ζαχ. 14,20         ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται τὸ ἐπὶ τὸν χαλινὸν τοῦ ἵππου ἅγιον τῷ Κυρίῳ παντοκράτορι, καὶ ἔσονται οἱ λέβητες ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου ὡς φιάλαι πρὸ προσώπου τοῦ θυσιαστηρίου.

Ζαχ. 14,20                Κατά την περίοδον εκείνην, κάθε χρυσούν η αργυρούν κόσμημα στον χαλινόν του ίππου θα είναι αφιερωμένον στον Κυριον τον παντοκράτορα και οι λέβητες θα είναι αφιερωμένοι στον ναόν του Κυρίου, όπως επίσης και αι φιάλαι, που χρησιμοποιούνται δια το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων.

Ζαχ. 14,21         καὶ ἔσται πᾶς λέβης ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν τῷ Ἰούδᾳ ἅγιον τῷ Κυρίῳ παντοκράτορι· καὶ ἥξουσι πάντες οἱ θυσιάζοντες καὶ λήψονται ἐξ αὐτῶν καὶ ἑψήσουσιν ἐν αὐτοῖς. καὶ οὐκ ἔσται Χαναναῖος οὐκέτι ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου παντοκράτορος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

Ζαχ. 14,21                 Αλλά και κάθε λέβης εις την πόλιν της Ιερουσαλήμ και εις την περιοχήν της Ιουδαίας, θα είναι άγιος, αφιερωμένος στον Κυριον τον παντοκράτορα. Και όλοι όσοι έρχονται, δια να προσφέρουν θυσίαν, θα παίρνουν οποιονδήποτε από τους λέβητας και θα βράσουν έντος αυτών τα κρέατα της θυσίας. Δεν θα υπάρχη πλέον ασεβής Χαναναίος στον οίκον του Κυρίου παντοκράτορος κατά την περίοδον εκείνην.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14