ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ

 

ΥΪΟΣ ΛΟΓΟΣ

 

Ορισμός

 

Με την ονομασία Λόγος του Θεού στη Χριστιανική πίστη, εννοούμε: α) το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος, ο Μονογενής Υιός του Θεού, που σαρκώθηκε για μας τους ανθρώπους, ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και β) τη Θεία Αποκάλυψη προς εμάς.

 

 

Ο Θεός Λόγος
 

Στην αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου υπάρχει ένα χαρακτηριστικό χωρίο, που δείχνει σαφώς αυτή την ταύτιση του Λόγου του Θεού με τον Κύριο Ιησού Χριστό:

"Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος. Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν... Και ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας..." (Ιωάννης 1,1-3. 1,14).

 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης και το ακόλουθο χωρίο της Αποκάλυψης:

"Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν, καλούμενος πιστός και αληθινός, και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί. οι δε οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός, και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά, έχων ονόματα γεγραμμένα, και όνομα γεγραμμένον ό ουδείς οίδεν ει μη αυτός, και περιβεβλημένος ιμάτιον βεβαμμένον εν αίματι, και κέκληται το όνομα αυτού, Ο Λόγος του Θεού" (Αποκάλυψις 19, 11-13).

 

 

Ο λόγος της Θείας Αποκάλυψης

 

Ο λόγος του Θεού είναι άρρητος, και η ακριβέστατη και απόλυτη μεταφορά του σε πεπερασμένο ανθρώπινο λόγο δεν είναι εφικτή. Γι' αυτό και όταν μιλάμε για τον "λόγο του Θεού" ως Θεία Αποκάλυψη, το κάνουμε συγκαταβατικά. Ουσιαστικά με τη φράση αυτή εννοούμε τον λόγο τού Θεού, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τον ανθρώπινο λόγο του Ευαγγελίου της Εκκλησίας.

Πράγματι, στην Αγία Γραφή βρίσκουμε να αναφέρεται ο λόγος του Ευαγγελίου πολύ συχνά, ως "λόγος του Θεού", όπως στα εξής παραδείγματα:

  • Πράξεις 6,7: "ο λόγος τού Θεού αύξανε, και ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ πληθυνόταν υπερβολικά· και μεγάλο πλήθος από τους ιερείς υπάκουε στην πίστη".

  • Πράξεις 13,46: "Ο δε Παύλος και ο Βαρνάβας μιλώντας με θάρρος, είπαν: Ήταν αναγκαίο πρώτα σε σας να λαληθεί ο λόγος τού Θεού· αλλά, επειδή τον απορρίπτετε, και δεν κρίνετε τον εαυτό σας άξιο της αιώνιας ζωής, δέστε, στρεφόμαστε στα έθνη".

  • Πράξεις 17,13: "Και καθώς οι Ιουδαίοι από τη Θεσσαλονίκη έμαθαν ότι και στη Βέροια κηρύχθηκε ο λόγος τού Θεού από τον Παύλο, ήρθαν και εκεί, και αναστάτωναν τα πλήθη".

Ουσιαστικά λοιπόν ο λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, διαδίδεται προφορικά μέσα από τον ανθρώπινο λόγο, αλλά και από γραπτά μέσα, όπως είναι η Αγία Γραφή, και τα κείμενα των αγίων της Εκκλησίας. Ο λόγος του Θεού ταυτίζεται με τη Θεία Αποκάλυψη του Θεού προς την Εκκλησία, την οποία η Εκκλησία κηρύττει.

Η απόλυτη ταύτιση του "λόγου του Θεού" με την Αγία Γραφή που κάνει ο Προτεσταντισμός, είναι για την Ορθόδοξη Εκκλησία αδιανόητη, και μόνο ως μία από τις εκφράσεις αυτού του λόγου, μπορεί να νοηθεί για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η Αγία Γραφή, και ως ισόκυρη με όλες τις άλλες εκφράσεις αυτού του Ευαγγελικού λόγου.

 

 

 

ΠΗΓΗ

«Ο Λόγος του Θεού»

Ορθόδοξο Βίκι (Διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια.