ΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΣΠΙΤΙΑ

 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ

 

Η παραβολή για τα δύο σπίτια

Η παραβολή αυτή αποτελεί τον επίλογο της λεγόμενης «επί του Όρους ομιλία του Κυρίου».

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ

 

24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν· 25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον· 27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη (Μτ 7,24-27).

 

46 Τί δέ με καλεῖτε Κύριε Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; 47 πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος· 48 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς καὶ ἔσκαψε καὶ ἐβάθυνε καὶ ἔθηκε θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν· πλημμύρας δὲ γενομένης προσέρρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσε σαλεῦσαι αὐτήν· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 49 ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου· ᾗ προσέρρηξεν ὁ ποταμός, καὶ εὐθὺς ἔπεσε, καὶ ἐγένετο τὸ ρῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα (Λκ 6,46-49).

 

 

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΣΠΙΤΙΑ

 

Ο Ιησούς καθώς τελείωνε την «επί του Όρους ομιλία του» είπε στο πλήθος: «Γιατί λοιπόν με προσφωνείτε "Κύριε, Κύριε" και δεν εφαρμόζετε αυτά που σας λέω; Όποιος ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, αυτόν τον παρομοιάζω μ' ένα συνετό άνθρωπο, που έχτισε το σπίτι του πάνω στον βράχο. Έτσι όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σ' εκείνο το σπίτι, αυτό δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο.

Κι όποιος ακούει τα λόγια μου και δεν τα εφαρμόζει στην πράξη, μοιάζει μ' έναν άμυαλο άνθρωπο, που έχτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο (χώμα). Έτσι όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι κι έπεσαν πάνω σ' εκείνο το σπίτι, αυτό γκρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε ήταν πολύ μεγάλη» (Μτ 7,24-27. Λκ 6,46-49).

 

Τοιχογραφία από τη Μονή Φιλανθρωπηνών στη νήσο των Ιωαννίνων, 1560 μ. Χ.

 

Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ

 

Ο Ιησούς στο τέλος της «επί του Όρους ομιλία του» θέλησε να μας διδάξει, ότι το μόνο πραγματικό θεμέλιο για τη ζωή μας είναι η αλήθεια για το Θεό. Όταν χτίζουμε τα σπίτια μας, αναζητούμε το πιο στέρεο έδαφος για να βάλουμε τα θεμέλιά του, τα οποία θα μας εξασφαλίσουν σταθερότητα και σιγουριά. Αν τα θεμέλια του σπιτιού μας είναι σαθρά, τότε αυτό μπορεί εύκολα να καταρρεύσει. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη ζωή μας. Καθώς μεγαλώνουμε και πραγματοποιούμε τους στόχους και τα όνειρά μας, θα πρέπει να προσέχουμε σε ποιες βάσεις και σε ποια θεμέλια θα στηρίξουμε τη ζωή μας. Αν όλη μας η ζωή στηρίζεται σε εφήμερες αξίες και όχι στην αλήθεια του Χριστού, θα κινδυνεύσουμε όταν θα έρθουν οι δύσκολες στιγμές της ζωής.
Οι αλήθειες που μας αποκάλυψε ο Ιησούς, αποτελούν τις
ακλόνητες βάσεις για τη ζωή όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Ο Θεός, βέβαια, δίνει σε όλους τους ανθρώπους το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Αυτή η δυνατότητα όμως αυξάνει περισσότερο την ευθύνη όλων μας. Οι αλήθειες της πίστης μας δεν είναι απλώς κάποιες θεωρίες καλύτερες από κάποιες άλλες, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής που ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην "ομοίωσή" του με το Θεό.