ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ

Δυναστεία του Κωνσταντίνου

306–337

Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας

337–361

Κωνστάντιος

361–363

Ιουλιανός ο Παραβάτης

363–364

Ιοβιανός

364–378

Βαλεντιανός

Θεοδοσιανή δυναστεία

379–395

Θεοδόσιος Α' ο Μέγας

395–408

Αρκάδιος

408–450

Θεοδόσιος Β'

450–457

Μαρκιανός

Δυναστεία του Λέοντα

457–474

Λέων Α' ο Θραξ

474

Λέων Β'

474–475

Ζήνων

475–476

Βασιλίσκος

476–491

Ζήνων

491–518

Αναστάσιος Α'

Δυναστεία του Ιουστίνου

518–527

Ιουστίνος Α'

527–565

Ιουστινιανός Α' ο Μέγας

565–578

Ιουστίνος Β'

578–582

Τιβέριος Β' Κωνσταντίνος

582–602

Μαυρίκιος

602–610

Φωκάς

Δυναστεία του Ηρακλείου

610–641

Ηράκλειος

641-668

Κωνσταντίνος Γ'

668–685

Κωνσταντίνος Δ' Πωγωνάτος

685–695

Ιουστινιανός Β' Ρινότμημος

695–698

Λεόντιος

698–705

Τιβέριος Γ'

705–711

Ιουστινιανός Β'

711–713

Φιλιππικός Βαρδάνης

713–715

Αναστάσιος Β'

716–717

Θεοδόσιος Γ'

Δυναστεία των Ισαύρων

717–741

Λέων Γ' ο Ίσαυρος

741–775

Κωνσταντίνος Ε' ο Κοπρώνυμος

775–780

Λέων Δ' ο Χάζαρος

780–797

Κωνσταντίνος ΣΤ'

797–802

Ειρήνη η Αθηναία

802–811

Νικηφόρος Α'

811

Σταυράκιος

811–813

Μιχαήλ Α'

813–820

Λέων Ε' ο Αρμένιος

Δυναστεία του Αμορίου

820–829

Μιχαήλ Β' ο Τραυλός

829–842

Θεόφιλος

842–867

Μιχαήλ Γ' ο Μέθυσος

Μακεδονική δυναστεία

867–886

Βασίλειος Α' ο Μακεδών

886–912

Λέων ΣΤ' ο Σοφός

912–913

Αλέξανδρος

913–919

Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος

919–944

Ρωμανός Α' Λεκαπηνός

944–959

Κωνσταντίνος Ζ' (αποκατασταθείς)

959–963

Ρωμανός Β'

963

Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος

963–969

Νικηφόρος Β' Φωκάς

969–976

Ιωάννης Α' Τσιμισκής

976–1025

Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος

1025–1028

Κωνσταντίνος Η'

1028–1034

Ζωή και Ρωμανός Γ' Αργυρός

1034–1041

Ζωή και Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών

1041–1042

Ζωή και Μιχαήλ Ε' Καλαφάτης

1042

Ζωή και Θεοδώρα

1042–1050

Ζωή, Θεοδώρα και Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος

1050–1055

Θεοδώρα και Κωνσταντίνος Θ'

1055–1056

Θεοδώρα

1056–1057

Μιχαήλ ΣΤ' Στρατιωτικός

Δυναστεία των Κομνηνών

1057–1059

Ισαάκιος Α' Κομνηνός

1059–1067

Κωνσταντίνος Ι' Δούκας

1067–1068

Μιχαήλ Ζ' Δούκας

1068–1071

Ρωμανός Δ' Διογένης

1071–1078

Μιχαήλ Ζ' Δούκας

1078–1081

Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης

1081–1118

Αλέξιος Α' Κομνηνός

1118–1143

Ιωάννης Β' Κομνηνός

1143–1180

Μανουήλ Α' Κομνηνός

1180–1183

Αλέξιος Β' Κομνηνός

1183–1185

Ανδρόνικος Α' Κομνηνός

Δυναστεία των Αγγέλων

1185–1195

Ισαάκιος Β' Άγγελος

1195–1203

Αλέξιος Γ' Άγγελος

1203–1204

Ισαάκιος Β' και Αλέξιος Δ' Άγγελος

1204

Αλέξιος Ε' Δούκας

1204–1222

Θεόδωρος Α' Λάσκαρις

1222–1254

Ιωάννης Γ' Βατάτζης

Δυναστεία των Λασκαριδών

1254–1258

Θεόδωρος Β' Λάσκαρις

1258–1261

Ιωάννης Δ' Λάσκαρις

Δυναστεία των Παλαιολόγων

1259–1282

Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος

1282–1328

Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος

1328–1341

Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος

1341–1376

Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος

1347–1355

Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός

1376–1379

Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος

1379–1391

Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος

1390

Ιωάννης ΣΤ' Παλαιολόγος

1391–1425

Μανουήλ Β' Παλαιολόγος

1399–1412

Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος

1425–1448

Ιωάννης Η' Παλαιολόγος

1449–1453

Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος